Neuropsychologia

advertisement
Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Forma zajęć/
Liczba godzin
Skrócony opis
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Efekty kształcenia
Wiedza
III
Neuropsychologia
2
LLA301
Wykład wprowadzający (30)
Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze strukturalnym podłożem
procesów psychicznych, z neurobiologicznymi i neuropsychologicznymi
aspektami rehabilitacji oraz z neuropsychologicznymi następstwami
uszkodzenia poszczególnych obszarów mózgu
zaliczenie wykładu i konwersatorium z psychologii ogólnej
Student:
1. zostaje zapoznany z terminologią psychologiczną, neuropsychologiczną i
neurobiologiczną (A_W02)
2. ma wiedzę z zakresu strukturalnego podłoża procesów poznawczych oraz
neurobiologicznych i neuropsychologicznych podstaw rehabilitacji
neuropsychologicznej (A_W08)
3. opisuje funkcjonowanie i budowę mózgu oraz neuropsychologiczne
następstwa uszkodzenia poszczególnych jego obszarów (A_W08);
4. ma wiedzę na temat współczesnych technik badania OUN i wyjaśnia wady i
zalety każdej z nich (A_W18)
Umiejętności
Student:
5.potrafi prezentować wyniki swoich obserwacji objawów pacjenta i wyjaśnić
prawdopodobne przyczyny ich powstania (A_U06, P_U06)
6.umie odpowiednio postępować w pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy i
współistniejącymi innymi zaburzeniami procesów psychicznych (A_U11)
7.Opisuje funkcjonowanie psychiczne pacjenta w zależność od schorzenia
neurologicznego (A_U23)
Kompetencje
społeczne
Student:
8. ma świadomość dokonującego się gwałtownego rozwoju wiedzy
neuropsychologicznej i ma świadomość konieczności modyfikowania swojej
wiedzy (A_K01, P_K01)
9. identyfikuje problemy pacjenta i potrafi traktować go z szacunkiem i
zrozumieniem (A_K06)
Treści kształcenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Definicje i przedmiot zainteresowania neurologopedii
Poglądy dawniej i współczesne na funkcjonowanie umysłu
Budowa i funkcje układu nerwowego. Neuron, synapsa i mediatory
Budowa i funkcje układu nerwowego. Rdzeń kręgowy i mózgowie
Techniki badania OUN
Najczęściej występujące zaburzenia neurologiczne
Neuropsychologiczne
następstwa
dysfunkcji
mózgu.
Zaburzenia
spostrzegania
Neuropsychologiczne następstwa uszkodzeń płatów czołowych
Zaburzenia emocji i osobowości u pacjentów z dysfunkcjami mózgu
Uszkodzenia mózgu a zaburzenia pamięci
Neuropsychologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń rozwojowych
12. Przyczyny, objawy i postacie kliniczne mózgowego porażenia dziecięcego
13. Mózgowe podłoże ADHD. Znaczenie diagnozy neuropsychologicznej w
ocenie dziecka
14. Psychospołeczne aspekty rehabilitacji i terapii neuropsychologicznej
15. Kolokwium zaliczające
Metody i kryteria
oceniania
test sprawdzający wiedzę i umiejętności oceniany w skali 2-5, sprawdzane będą
e1, e2, e3, e4, e5, e7
Metody
dydaktyczne
Literatura
wykład konwersatoryjny
Literatura podstawowa
Borkowska A., Szepietowska E. M. Diagnoza neuropsychologiczna. Lublin, 2000
Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. Psychologia zaburzeń. Gdańsk, 2003
Domańska Ł., Borkowska A., (red). Podstawy neuropsychologii klinicznej, Lublin,
2008
Literatura uzupełniająca
Łojek E., Bolewska A. Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej.
Warszawa, 2008
Prigatano G. P. Rehabilitacja neuropsychologiczna. Warszawa, 2009
Walsh K.. Neuropsychologia kliniczna. Warszawa, 1998
Walsh K. Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Warszawa, 2001.
Informacje
dodatkowe
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards