Zastosowanie biotestów w badaniach środowiskowych

advertisement
ROZDZIAŁ 32
ZASTOSOWANIE BIOTESTÓW W BADANIACH
ŚRODOWISKOWYCH
Agnieszka Kuczyńska, Lidia Wolska, Jacek Namieśnik
Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny,
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk,
STRESZCZENIE
Rozwój bioanalityki i biomonitoringu środowiska stanowi jedną z najważniejszych tendencji
rozwojowych analityki chemicznej. Burzliwy rozwój tego działu analityki sprawia, że brak jest
przynajmniej na razie jednoznacznej klasyfikacji odpowiednich technik i częste są przypadki
nieporozumień terminologicznych.
Przedstawiono możliwości wykorzystania testów opartych na wykorzystaniu materiału
biologicznego do oceny stanu części abiotycznej środowiska. Dokonano klasyfikacji znanych typów
biotestów wykorzystywanych do sumarycznej oceny stopnia skażenia poszczególnych elementów
środowiska. Przedstawiono również zebrane informacje na temat wrażliwości niektórych gatunków roślin
i zwierząt na substancje toksyczne obecne w środowisku.
1. WSTĘP
Intensywny rozwój nowych technologii, postępująca urbanizacja i coraz bardziej
konsumpcyjny styl życia człowieka wywołują niekorzystne, a często nawet
nieodwracalne zmiany w środowisku. Do powietrza, wód powierzchniowych i gleb
dostaje się coraz szersza gama zanieczyszczeń pochodzących głównie ze źródeł
antropogennych. Jednocześnie na skutek takich procesów jak transport oraz przemiany
(chemiczne, fotochemiczne i biochemiczne) dochodzi do zróżnicowania poziomu stężeń
określonych zanieczyszczeń w poszczególnych elementach nieożywionej (abiotycznej)
części środowiska. Stąd związki chemiczne przedostają się do roślin, organizmów
zwierzęcych i ostatecznie do organizmów ludzkich. Zanieczyszczenia te mogą
wywoływać różnorakie niekorzystne efekty zarówno bezpośrednio po ekspozycji, jak i
w okresie późniejszym co określane jest terminem „odległe skutki toksyczne”. To
wszystko sprawia, że przed analitykami stoi obowiązek możliwie wszechstronnej
kontroli poziomu stężeń poszczególnych ekotoksyn zarówno w ożywionej, jak
i nieożywionej części środowiska.
Rozwiązaniem wielu problemów byłaby pełna charakterystyka analityczna
środowiska tzn. oznaczenie poziomów stężeń wszystkich (rozpoznanych
i nierozpoznanych) zanieczyszczeń w każdym z jego elementów. Powstaje jednak
wątpliwość czy takie zadanie jest obecnie możliwe do wykonania i czy byłoby to
celowe biorąc pod uwagę:
- ilość składników, które należałoby oznaczyć,
- zróżnicowane poziomy stężeń (głównie w zakresie składników śladowych
i mikrośladowych),
- fluktuacje stężeń zanieczyszczeń w czasie i w przestrzeni,
- złożony skład matrycy i możliwość wystąpienia interferencji,
- skomplikowane, to znaczy czaso- i pracochłonne procedury przygotowania próbek
do analizy,
668
Rozdział 32
-
dodatkowe obciążenie środowiska przez stosowane odczynniki chemiczne, a przede
wszystkim przez rozpuszczalniki organiczne używane na etapie przygotowania
próbek,
- dodatkowe koszty związane z koniecznością zakupu odczynników wysokiej
czystości i koniecznością utylizacji lub zagospodarowania ich nadmiaru (zlewek).
Uniknięcie wspomnianych niedogodności i ograniczeń związane jest
z wprowadzeniem do praktyki analitycznej nowego podejścia do oceny stopnia skażenia
środowiska polegającego na oznaczaniu sumarycznych wskaźników stopnia
zanieczyszczenia danego elementu środowiska. Takie parametry jak CHZT i BZT, czy
też ogólna zawartość węgla (OW) i węgla organicznego (OWO), wyrażające całkowitą
zawartość tego pierwiastka w zanieczyszczeniach obecnych w badanej próbce mogą być
z powodzeniem wykorzystywane w analityce środowiska [1]. Miarę sumarycznego
obciążenia poszczególnych elementów środowiska przez zanieczyszczenia różnego typu
może również stanowić toksyczność próbki wyznaczona za pomocą odpowiedniego
biotestu.
2. OCENA EFEKTÓW TOKSYCZNYCH
Badania toksyczności próbek środowiskowych mogą stanowić podstawę do rozwiązania
trzech zasadniczych problemów:
- ocena ryzyka, czyli prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnego oddziaływania
danego czynnika na żywy organizm,
- określenie jak wysoka jest jego toksyczność, poprzez wyznaczenie dawki
wywołującej efekt toksyczny,
- próba wykrycia odległych skutków ekspozycji organizmu na czynniki toksyczne,
takie jak np.: mutageny, kancerogeny, czy też związki wykazujące właściwości
teratogenne i/lub embriotoksyczne.
Badania ekotoksykologiczne można prowadzić w dwojaki sposób [2]:
- poprzez badania epidemiologiczne, polegające na obserwacji pewnej populacji
ludzkiej narażonej na określone zanieczyszczenia środowiska, co umożliwia
bezpośrednie oszacowanie ryzyka narażenia człowieka,
- poprzez stosowanie metod laboratoryjnych prowadzonych z wykorzystaniem
różnych modeli doświadczalnych i podjęcie próby wykorzystania uzyskanych
wyników do oceny wielkości narażenia człowieka.
W zależności od stosowanego modelu, metody laboratoryjne dotyczyć mogą badań
toksyczności w stosunku do:
- całego organizmu
metody in vivo
- wybranego narządu
- hodowli komórek
metody in vitro
- reakcji enzymatycznych
W przypadku przeprowadzania badań z wykorzystaniem prostych modeli
doświadczalnych in vitro, jak i badań na zwierzętach otrzymuje się zależność między
dawką (stężeniem) czynnika toksycznego a odpowiedzią biologiczną, czyli reakcją
organizmu (lub badanego modelu) na tę dawkę. W badaniach toksykologicznych
parametrem mierzonym jako odpowiedź biologiczna może być np. hamowanie wzrostu
komórek, aktywność odpowiedniego enzymu, przyspieszony oddech osobnika,
żywotność lub śmiertelność i inne.
Na podstawie zależności: dawka – odpowiedź wyznaczyć można wartości
wskaźników będące ilościową miarą toksyczności badanej substancji. Siłę toksycznego
669
Rozdział 32
oddziaływania na organizmy żywe określają takie wskaźniki jak EC25 lub EC50 (ang.
Effective Concentration) oraz ED25 lub ED50 (ang. Effective Dose), czyli stężenie danej
toksyny w środowisku lub jej dawka, która wywołuje określony efekt biologiczny
w wysokości 25% lub 50% jego maksymalnej wartości. Innym stosowanym
wskaźnikiem jest wskaźnik IC50 (ang. Inhibition Concentration) – czyli stężenie
czynnika toksycznego w środowisku, które powoduje osłabienie (zahamowanie)
o połowę danego procesu, np. wzrostu.
W przypadku toksyczności ostrej występuje takie oddziaływanie danej substancji,
które zaburza procesy biologiczne w takim stopniu, iż następuje śmierć. Miarą takiego
efektu jest dawka śmiertelna - LD50 (ang. Lethal Dose), czyli dawka wywołująca po
określonym czasie śmierć 50% osobników badanej populacji. Często stosuje się też
parametr określający stężenie śmiertelne danej substancji w wodzie, glebie lub
powietrzu – LC50 (ang. Lethal Concentration). Określenie toksyczności ostrej jest
zwykle wstępnym etapem oceny oddziaływania danej substancji na organizm i pozwala
ukierunkować dalsze badania toksyczności.
Zależność dawka – efekt biologiczny może również służyć przewidywaniu
poziomu ryzyka, tzn. wyznaczeniu dawki i czasu ekspozycji, przy których
prawdopodobieństwo wystąpienia efektów toksycznych jest odpowiednio niskie. W tym
celu szacowane są wartości stężeń lub dawek granicznych (progowych):
- NOEL lub NOEC – najwyższa dawka lub stężenie substancji toksycznej, przy
którym nie obserwuje się niekorzystnego efektu jej działania (ang. No Observed
Effect Level/Concentration),
- LOEL lub LOEC – najniższa dawka lub stężenie, przy którym zaobserwowano
pierwsze niekorzystne zmiany (ang. Lowest Observed Effect Level/Concentration),
- NOAEL - najwyższa dawka lub stężenie substancji, przy której w trakcie
przeprowadzonych badań nie jest wykrywalna szkodliwa zmiana ( ang. No
Observed Adverse Effect Level),
- LOAEL - najniższa dawka lub stężenie substancji, przy której w trakcie
przeprowadzanych badań zauważa się szkodliwą zmianę ( ang. Lowest Observed
Adverse Effect Level).
Zaobserwowane skutki działania toksyn dotyczyć mogą zmian w morfologii, życiowej
działalności, wzrostu, rozwoju lub okresu życia badanych organizmów. Wyżej
wymienione wskaźniki wyrażane są w mg lub µg danej substancji na 1 kg masy ciała
organizmu i na 1 dobę. Parametr LOAEL jest stosowany wówczas, gdy nie znana jest
wartość parametru NOAEL (przy odpowiednio zwiększonym współczynniku
niepewności).
Wyznaczenie minimalnego poziomu ekspozycji poprzez określenie wartości
wyżej wymienionych wskaźników nie oznacza, że efekt toksyczny nie może wystąpić.
Wartości progowe określa się bowiem z pewnym prawdopodobieństwem. Ponadto,
w przypadku niektórych związków chemicznych, jakakolwiek dawka (stężenie) jest
niedopuszczalna i nie można wówczas wyznaczyć wartości progowych. W celu
dokonania oceny ryzyka wykorzystuje się również graniczne stężenia efektywne EC10
lub EC15, które wywołują dany efekt biologiczny odpowiednio na poziomie 10% lub
15% jego maksymalnej wielkości [3].
O efekcie toksycznym danej substancji chemicznej może decydować również jej
mała podatność na metabolizm, co w połączeniu z właściwościami lipofilowymi
znacznie utrudnia jej wydalanie powodując kumulację w organizmie. Oceny zdolności
toksyny do kumulacji w organizmie można dokonać poprzez porównanie przykładowo
wartości CLD50 (z ang. Cumulative Lethal Dose) z wartością parametru LD50.
670
Rozdział 32
Dłuższy czas obserwacji i opisowy charakter wyników charakteryzuje metody
badania toksyczności podostrej (subletalnej) i przewlekłej (chronicznej). Dotyczą one
całego organizmu i polegają na obserwacji procesów komórkowych i biochemicznych,
funkcji fizjologicznych i zachowania się osobników. Z kolei po śmierci zwierząt
przeprowadza się obserwacje zmian makro- i mikroskopowych w narządach, które
zaszły podczas ekspozycji na toksynę. Dodatkowo, badanie toksyczności przewlekłej
obejmuje tzw. zestaw badań specjalnych. Może bowiem wystąpić działanie
kancerogenne (rakotwórcze) związku, polegające na zaburzeniu mechanizmu wzrostu
tkanki, także działanie mutagenne – zmiana cech dziedzicznych spowodowana
uszkodzeniem DNA, bądź też efekt embriotoksyczny i/lub teratogenny polegający na
uszkodzeniu lub śmierci embrionu lub płodu.
A.
SPOSÓB PRZEPROWADZANIA OCENY NARAŻENIA CZŁOWIEKA NA
TOKSYCZNE DZIAŁANIE SUBSTANCJI
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 52,
poz. 467, załącznik nr 1), w procesie oceny ryzyka dla zdrowia człowieka z uwagi na
toksyczne działanie substancji uwzględnia się następujące rodzaje szkodliwego
działania [4]:
1) ostre działanie toksyczne - w tym przypadku określa się wartości LD50 lub LC50 lub,
w przypadku wykonania badań metodą dawki ustalonej, wartość dawki różnicującej
(dawka różnicująca jest dawką, która powoduje wyraźne działanie toksyczne, bez
skutków śmiertelnych, w jednym z czterech poziomów dawki, określonych
z wykorzystaniem odpowiedniej metody badania toksyczności (5, 50, 500 lub 2.000
mg/kg masy ciała) [5]),
2) działanie drażniące
3) działanie żrące
4) działanie uczulające
ustala się, czy substancja ma zdolność do wywierania
takiego działania,
5) przewlekłe działanie toksyczne - określa się zależność dawka - odpowiedź i wartość
parametru NOAEL; jeżeli nie można określić wartości NOAEL, określa się wartość
parametru LOAEL,
ustala się, czy substancja ma zdolność do wywierania
takiego działania; w przypadkach gdy można wykazać,
6) działanie mutagenne
że substancja, zidentyfikowana jako substancja o
działaniu rakotwórczym, nie działa genotoksycznie,
7) działanie rakotwórcze
celowe jest ustalenie wartości parametrów NOAEL lub
LOAEL.
8) szkodliwe działanie na rozrodczość - określa się zależność dawka - odpowiedź
i wartość parametru NOAEL; jeżeli nie można określić wartości NOAEL, określa
się wartość parametru LOAEL.
Następnie porównuje się wyżej wymienione wartości parametrów NOAEL lub LOAEL
z oszacowaną wielkością dawek lub stężeń, na które będą narażone populacje (oblicza
się stosunek poziomu narażenia do wartości parametrów NOAEL lub LOAEL).
671
Rozdział 32
B. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA OCENY ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 52,
poz. 467, załącznik nr 3), odnośnie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla środowiska,
celem oceny zależności dawka (stężenie) – odpowiedź biologiczna jest oszacowanie
stężenia substancji w określonych elementach lub przedziałach środowiska, poniżej
którego nie należy spodziewać się wystąpienia szkodliwych zmian w środowisku [4].
Stężenie takie określa się jako przewidywane stężenie niepowodujące zmian w
środowisku (ang. Predicted No Effect Concentration – PNEC ). Wartość parametru
PNEC oblicza się, wprowadzając odpowiedni współczynnik szacowania (ang.
Uncertainty Factor – UF ) do wyników badań (przeprowadzonych na organizmach
żywych) takich jak: LD50, LC50, EC50, IC50, NOEL lub NOEC, LOEL lub LOEC, lub
inne odpowiednie wyniki badań. Następnie porównuje się wartości parametru PEC,
czyli wartość prognozowanego stężenia substancji w środowisku (ang. Predicted Effect
Concentration) z wartością parametru PNEC. Na podstawie wartości stosunku
PEC/PNEC wnioskuje się m.in. czy dotychczas podejmowane działania w celu
ograniczenia ryzyka są wystarczające.
3.
PODZIAŁ METOD BIOLOGICZNYCH
W BADANIACH ŚRODOWISKA
WYKORZYSTYWANYCH
Metody analityczne wykorzystujące materiał biologiczny stanowią coraz poważniejszą
konkurencję dla klasycznych metod analitycznych głównie dzięki swojej
specyficzności, szybkości i możliwości zastosowania in situ i w układzie on-line. Ich
zastosowanie umożliwia dokonanie sumarycznego pomiaru obciążenia próbki przez
zanieczyszczenia różnego w skomplikowanych, złożonych matrycach środowiskowych
bez praco- i czasochłonnych etapów wstępnego przygotowania pobranych próbek [6].
Ogólnie rzecz biorąc wyróżnia się dwie grupy zastosowań metod biologicznych [7]:
- biomonitoring, który może być realizowany w dwojaki sposób:
- w oparciu o typowe badania analityczne próbek materii ożywionej (bioty)
traktowanych jako tzw. pasywne próbniki akumulacyjne dla
zanieczyszczeń,
- poprzez obserwację biowskaźników (odpowiednich organizmów
roślinnych i zwierzęcych);
- bioanalityka, która jest związana z wykorzystaniem substancji aktywnych
biologicznie jako receptorów określonych zanieczyszczeń. Ze względu na sposób
wykorzystania składnika biologicznego można mówić o:
- bioczujnikach, gdy składnik aktywny biologicznie (bakterie, wirusy,
enzymy, przeciwciała, itd.) stanowi część aktywną odpowiedniego
czujnika.
- biotestach, gdy materiał biologiczny stanowi „oryginalne” urządzenie
kontrolno - pomiarowe.
Obserwuje się gwałtowny rozwój metod biologicznych i to zarówno biorąc pod uwagę
aspekty metodologiczne, jak i praktyczne. Podejmowane są również próby klasyfikacji
tych metod, jednakże na razie można mówić o zamieszaniu terminologicznym co
prowadzi do wielu nieporozumień.
Biotest (gr. bios - życie + łac. testari = świadczyć), można zdefiniować jako
eksperymentalną próbę biologiczną, której celem jest wykazanie obecności substancji
toksycznych w środowisku albo poznaniu jej szkodliwości poprzez ilościowe
oszacowanie wpływu tej substancji na żywy organizm (na podstawie porównania
672
Rozdział 32
z próbą kontrolną). Pomiar toksyczności jest bowiem jeszcze jednym przykładem
pomiaru względnego tak powszechnego w dziedzinie klasycznej analityki chemicznej.
4.
SPOSOBY PRZEPROWADZANIA BADAŃ Z WYKORZYSTANIEM
BIOTESTU
W literaturze spotyka się informacje na temat trzech głównych sposobów
przeprowadzania badań z wykorzystaniem biotestu, w celu uzyskania danych o stopniu
skażenia danego elementu środowiska:
1A. testy toksyczności realizowane w laboratorium, podczas których substancja
toksyczna jest sztucznie wprowadzana do czystej wody lub osadu.
Przeprowadzenie takiego testu może być źródłem informacji na temat
toksyczności danej substancji w kontrolowanych warunkach. Wykonywany jest
w celu przeprowadzenia wzorcowania biotestu, który następnie zostanie
wykorzystany do oszacowania toksyczności próbek rzeczywistych [8, 9, 10].
1B. testy toksyczności prowadzone w laboratorium na bazie pobranych próbek
rzeczywistych (woda, gleba i osady). Toksyczność takich próbek jest
porównywana z toksycznością próbek wzorcowych [11, 12, 13, 14].
2. testy przeprowadzane in situ, z wykorzystaniem populacji organizmów żyjących
w warunkach naturalnych [15, 16, 17, 18].
Podstawowych informacji na temat skażenia danego elementu środowiska dostarczają
biotesty realizowane z wykorzystaniem pojedynczego gatunku roślinnego
lub zwierzęcego (ang. single species tests), reprezentującego określony poziom
troficzny. Testy te przeprowadzane są według znormalizowanych procedur,
w określonych warunkach laboratoryjnych - optymalnych dla danego organizmu
testowego [11, 19, 20, 21, 22, 23, 24]. W celu dokładniejszego zbadania
skomplikowanego zjawiska interakcji potencjalnie toksycznych związków chemicznych
z organizmami zasiedlającymi określone ekosystemy przeprowadza się niekiedy
eksperymenty w mikrosystemach (ang. microcosm). W tym przypadku do dużych
(kilkuset litrowych) naczyń wprowadza się zespoły organizmów [25, 26, 27]. W trakcie
prowadzenia takich badań symulowane są warunki, które w sposób naturalny dominują
w badanym elemencie środowiska. Mikrosystemy mogą być źródłem informacji
o wpływie substancji toksycznych zarówno na poszczególne gatunki, poziomy
troficzne, jak i całą społeczność organizmów. Jeszcze rzadziej wpływ toksyn na
populacje gatunków roślinnych i/lub zwierzęcych, ich strukturę i funkcjonowanie bada
się w kosztownych mezosystemach – izolowanych wycinkach jeziora lub sztucznych
strumieniach (ang. mesocosm), do których w sposób kontrolowany doprowadza się
związki chemiczne. Układy te poddawane są naturalnej zmienności warunków
środowiskowych (wiatry, temperatura, nasłonecznienie) [27, 28, 29, 30, 31].
Według innej klasyfikacji [32], biotesty realizowane być mogą w warunkach:
- statycznych, gdy badana woda lub osad nie podlega wymianie w trakcie trwania
testu [8, 10, 33, 34, 35];
- półstatycznych, gdy wymiana medium następuje w określonych odstępach
czasowych (np. co 24 godziny, raz na tydzień), w ten sposób realizowane są testy
z wykorzystaniem skorupiaka Daphnia magna [11, 12, 13, 14, 36];
- dynamicznych – przy stałej wymianie wody, podczas testów przeprowadzanych
w mezosystemach, in situ, głównie z wykorzystaniem ryb jako czynnika
biologicznego [29, 30].
673
Rozdział 32
Biotesty wykorzystywane w praktyce analitycznej można oczywiście sklasyfikować ze
względu na rodzaj organizmu, który stanowi element aktywny testu. Najczęściej
wykorzystywane są następujące organizmy:
- rośliny,
- bakterie,
- organizmy zwierzęce.
5.
TESTY BAKTERYJNE
Biotesty stanowią ważny element bioanalityki i biomonitoringu, czyli tej „gałęzi”
analityki chemicznej, która przeżywa obecnie okres gwałtownego rozwoju.
Bioluminescencja morskich bakterii Vibrio fischeri (formalnie: Photobacterium
phosphoreum) znalazła szerokie zastosowanie w testach toksyczności. Biotesty takie
stanowią użyteczne narzędzie wykorzystywane do oceny stopnia zanieczyszczenia wód
[22, 37, 38, 39, 40, 41, 42], osadów dennych [21, 43] i gleb [44]. Toksyczność każdego
z tych ekosystemów jest określana na podstawie pomiaru bioluminescencji bakterii,
które w trakcie swoich funkcji życiowych emitują światło [45]. Pomiaru luminescencji
dokonuje się przed i po inkubacji zawiesiny bakteryjnej z badaną próbką.
Mechanizmy toksycznego działania poszczególnych związków chemicznych są
odmienne i niezwykle złożone. Zgodnie z dostępnymi informacjami toksyczność może
wynikać z [46]:
- oddziaływania toksyny z receptorami komórkowymi,
- przerwania funkcji membrany komórkowej,
- reakcji chemicznych z elementami składowymi komórki,
- hamowania/współzawodnictwa systemów enzymatycznych.
Dodatkowo wzajemne reakcje (antagonistyczne i synergistyczne) zachodzące między
substancjami chemicznymi mogą istotnie wpływać na wynik testu [47, 48]. Również
stosowanie odczynników w celu poprawy rozpuszczalności związków trudno
rozpuszczalnych może zmienić rzeczywistą toksyczność próbki [49]. Niektóre
substancje mogą pośrednio wpływać na uszkodzenia komórek bakteryjnych, wskutek
własnej dysocjacji i rozkładu w środowisku wodnym do produktów bardziej
toksycznych. W drodze jonizacji mogą powstawać roztwory wysoce kwaśne lub
alkaliczne, których wartość pH będzie główną przyczyną toksyczności. Z kolei po
dodaniu buforu do roztworu, ta sama substancja może okazać się nietoksyczna [50].
Obecnie do najczęściej stosowanych urządzeń dostępnych handlowo, opartych na
wykorzystaniu zjawiska bioluminescencji bakterii Vibrio fischeri, należą:
- ToxAlert ®10 (Merck),
- ToxAlert ®100 (Merck),
- Microtox® (Azur Environmental),
- LUMIStox® (Dr. Bruno Lange).
Jak wynika z przeprowadzonych badań dane o toksyczności uzyskane dla tych samych
związków, a przy użyciu różnych komercyjnie dostępnych testów, wykazują pewne
rozbieżności [51]. Mogą one wynikać z różnic w procedurach analitycznych
poszczególnych testów, składu stosowanych reagentów i sposobu przygotowania
bakterii przez producenta (ang. liquid-dried lub freeze-dried). Dlatego istotne jest
wykonanie przy każdej serii badań testu dla roztworu kontrolnego [Zn++] w postaci
siedmiowodnego siarczanu cynku. Zalecany przez producenta w przybliżeniu 50%
spadek natężenia bioluminescencji bakterii, po 30 minutach inkubacji, powinien
nastąpić dla stężeń [Zn++] w zakresie od 2,11 do 25,0 mgl-1 (w zależności od typu
stosowanego testu).
674
Rozdział 32
6.
TESTY OPARTE NA WYKORZYSTANIU ROŚLIN
W przypadku testów toksyczności opartych na wykorzystaniu roślin (fitotesty) jako
czynnika aktywnego zastosowanie znajdują glony (zielenice, sinice, okrzemki), rzęsa
wodna i ukorzenione makrofity (roślina i jej nasiona) wodne i lądowe. Reprezentują one
organizmy o szczególnym znaczeniu dla swoich siedlisk naturalnych: dostarczają tlen,
zapewniają obieg substancji organicznych, kontrolują jakość wody oraz równowagę
gleby i osadów dennych. Zapewniają pożywienie, schronienie i siedlisko życia innym
organizmom: insektom, bezkręgowcom, rybom, płazom, ptakom i ssakom [52, 53].
Zmiany zachodzące w roślinach mogą bezpośrednio wpływać za strukturę i
funkcjonowanie całego ekosystemu.
Niekorzystny wpływ pestycydów (zwłaszcza herbicydów) na rośliny wzbudza
szczególne zainteresowanie ze względu na ich powszechne i rosnące stosowanie, a w
efekcie rozległe zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych.
Przez lata popularnym sposobem wykorzystaniem roślin do oceny jakości
środowiska wodnego był biomonitoring in situ. Rośliny wodne stosowano również do
usuwania zawiesin, metali ciężkich, składników odżywczych (azotu i fosforu),
toksycznych związków organicznych, jak i bakterii z odcieków powstających podczas
odwadniania kopalni, składowisk odpadów, pól uprawnych i kanalizacji burzowych
[52]. Dopiero niedawno znalazły one zastosowanie (w postaci fitotestów) do oceny
zagrożenia wynikającego z zanieczyszczenia środowiska wodnego. Tego aspektu
dotyczyć będzie dalsza część rozdziału. W literaturze dostępnych jest wiele informacji
na temat bioakumulacji zanieczyszczeń chemicznych przez algi i makrofity. Rośliny te
znalazły szerokie zastosowanie jako biowskaźniki in situ w kontroli jakości wody ze
względu na ich zdolność akumulacji związków chemicznych, jak i fakt, że pod
względem biomasy stanowią znaczną immobilną część środowiska wodnego. Ukazało
się obszerne opracowanie dotyczące wykorzystania alg jako podstawy biotestów
służących określeniu zawartości miedzi w środowisku [3]. Prowadzono również badania
odnośnie wchłaniania przez algi takich metali jak Mn6+, Mo6+, Ni2+, V5+ [54].
A.
ZASTOSOWANIE ALG JAKO ELEMENTU AKTYWNEGO FITOTESTÓW
Wybór gatunku glonu do danego testu zależy od jego dostępności, wymagań hodowli i
łatwości użycia. Na podstawie tych kryteriów zaleca się stosowanie mikroalg (w postaci
mikrobiotestu), wśród których dwa najczęściej testowane gatunki należą do rodziny
zielenic. Są to algi Selenastrum capricornutum [55] oraz Scenedesmus quadricauda i S.
subspicatus [56]. Sinice i okrzemki są rzadziej stosowane ze względu na ich powolny
wzrost i wymagające warunki hodowli.
W literaturze opisuje się zastosowanie cytometrii przepływowej w przypadku testów
opartych na wykorzystaniu mikroalg [57]. Stanowi ona szybką metodę pomiaru ilości
komórek w przepływającym medium, umożliwiając pominięcie ograniczeń metody
tradycyjnej. Do ograniczeń tych zalicza się:
- wysoką, niemożliwą do osiągnięcia w warunkach naturalnych gęstość komórek, co
prowadzi do starzenia się gatunku;
- brak technik umożliwiających liczenie komórek i jednoczesne rozróżnienie
pomiędzy komórkami żywymi a martwymi, a także materią zawieszoną;
- niemożność wyznaczenia w czasie więcej niż jednego parametru charakteryzującego
dany gatunek;
- niemożność uzyskania informacji o mechanizmie toksycznego działania
zanieczyszczeń.
675
Rozdział 32
Mikroalgi z powodzeniem są stosowane w cytometrii przepływowej ze względu na ich
budowę (pojedynczych komórek) i zawartość fotosyntetycznego barwnika – chlorofilu
a, wzbudzanego pod wpływem światła niebieskiego. Ponieważ w środowisku wodnym
na populację alg rzadko składają się organizmy jednego gatunku (z wyjątkiem
zakwitów wodnych), zastosowanie cytometrii przepływowej umożliwia rozdzielenie
poszczególnych gatunków na podstawie odbieranego sygnału - fluorescencji, a tym
samym realizację biotestów funkcjonujących w oparciu o kilka gatunków. W literaturze
przedstawiono wiele badań służących porównaniu wyników uzyskanych w oparciu o
testy przeprowadzone z wykorzystaniem jednego gatunku i kilku jednocześnie wobec
tej samej substancji toksycznej [54, 55, 58, 59].
Inną techniką przeprowadzania testów z wykorzystaniem mikroalg jest ich
unieruchomienie na specjalnym podłożu (immobilizacja). Tak przygotowane hodowle
utrzymują stałość procesów oddychania i fotosyntezy, a po 12
miesiącach
przechowywania ich w ciemności i temperaturze 4°C powracają do normalnego
wzrostu. Dotychczas immobilizowane komórki alg stosowano głównie w procesach
oczyszczania wód ściekowych z metali ciężkich, związków azotu i fosforu. Ostatnio
rozpoczęto badania nad ich wykorzystaniem do kontroli jakości wody stosowanej
podczas hodowli ryb [56]. Immobilizacja zapobiega tu wymyciu komórek alg i
spożyciu przez zwierzęta roślinożerne.
W tabeli 1 przedstawiono zastosowanie wybranych gatunków alg w testach
służących do oceny toksyczności próbek środowiskowych.
B.
ZASTOSOWANIE
ROŚLIN
AKTYWNEGO FITOTESTÓW
NACZYNIOWYCH
JAKO
ELEMENTU
Badanie toksyczności z wykorzystaniem testów opartych na wykorzystaniu roślin
naczyniowych przeprowadza się głównie w stosunku do pestycydów,
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i metali ciężkich.
Informacje literaturowe na temat wykorzystania wybranych gatunków roślin jako
elementu aktywnego odpowiednich biotestów zestawiono w tabeli 2.
1.
Rzęsa wodna
Makrofity niezwykle rzadko znajdują zastosowanie w testach toksyczności. Jeśli jednak
w literaturze napotyka się na tę grupę roślin, to przedstawione badania najczęściej
dotyczą rzęsy wodnej (Lemna minor i L. gibba) - gatunku reprezentatywnego dla
wszystkich roślin naczyniowych. Rzęsa wodna jest gatunkiem swobodnie pływającym,
nie zakorzenionym w podłożu. Jej małe rozmiary, łatwość hodowli i krótki czas
rozmnażania (dwukrotny wzrost liczebności następuje w ciągu 1-4 dni) decydują o
wykorzystaniu jej jako materiału biologicznego. Względna wrażliwość różnych
gatunków rzęs, jak również wrażliwość rzęs względem alg i innych gatunków roślin
wodnych nie została dotychczas jednoznacznie określona. W badaniach opisanych w
literaturze żaden z testowanych gatunków: rzęsa drobna (Lemna minor) i alga
(Selenastrum capricornutum), nie wykazał zdecydowanej wrażliwości [33, 70].
Badania licznej grupy gatunków alg i makrofitów w stosunku do herbicydów świadczą
o ich porównywalnej wrażliwości [34]. Rzęsa garbata wykazała podobną wrażliwość na
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w testach porównawczych z
wywłócznikiem kłosowym [71].
676
Tabela 1.
Rodzina
zielenice
Zastosowanie wybranych gatunków alg w testach służących do oceny toksyczności próbek środowiskowych.
Gatunek
Parametr
mierzony i
wielkość
oznaczana
Hamowanie
wzrostu,
EC50
Selenastrum
capricornutum
(inne nazwy:
Pseudokirchneriella
subcapitata,
Hamowanie
Raphidocelis
wzrostu,
subcapitata)
EC10
EC50
Hamowanie
wzrostu,
EC50
Fluorescencja,
EC10
Liczba
komórek,
fluorescencja,
EC10, EC50,
LOEC, TU10
Czas
trwania
testu
Liczba
powtórzeń
3 dni
6
ISO 8692
(1989)
1
ISO/DIS 8692
(1987)
ISO 8692 (1989)
7 dni
1 dzień
1, 2 dni
1, 2 dni
6 (próba
kontrolna),
1 (próba
właściwa)
3 (warunki
statyczne)
2 (warunki
dynamiczne)
3
6 (próba
kontrolna),
3 (próba
właściwa)
Organizacja
zalecająca/
pierwotne źródło
US EPA (1985)
[83]
ISO 8692
(1989)
677
Zastosowanie
Porównanie selektywności i wrażliwości różnych gatunków
alg w stosunku do herbicydów i związków nieorganicznych
metali
Wpływ działalności rolniczej na jakość wody rzecznej
(Japonia)
Określenie toksyczności antybiotyków stosowanych na
farmach zwierzęcych
Odnośnik
literaturowy
[60]
[20]
[55]
Porównanie wrażliwości glonu w stosunku do toksycznych
metali w oparciu o hodowlę prowadzoną w warunkach
statycznych i dynamicznych.
[61]
Ocena toksyczności gleb zanieczyszczonych przez związki z
grupy WWA
Wpływ działalności rolniczej na jakość wód
powierzchniowych (Tailandia)
[62]
[63]
Tabela 1. c.d.
Rodzina
Gatunek
Scenedesmus
quadricauda
Scenedesmus
subspicatus
(nowa nazwa:
Desmodesmus
subspicatus)
Parametr
mierzony i
wielkość
oznaczana
Stężenie
chlorofilu,
EC20,
TDS (z ang.
total dissolved
solids)
Hamowanie
wzrostu,
EC50
Hamowanie
wzrostu,
zmiana tempa
oddychania,
stężenie
całkowite
chlorofilu,
stężenie
chlorofilu a,
stężenie
chlorofilu b,
EC50
Hamowanie
wzrostu,
EC50
stężenie
chlorofilu a
Czas
trwania
testu
Liczba
powtórzeń
1, 2, 3 dni
3
3 dni
6
12 dni
3
nie określono
3 dni
6
ISO 8692
(1989)
2, 7, 14 dni
3
ISO 8692
(1989)
Organizacja
zalecająca/
pierwotne źródło
nie określono
OECD
(1984)
678
Zastosowanie
Odnośnik
literaturowy
Wpływ działalności kopalni cynku i złota na jakość wód
słodkich (Alaska)
[37]
Porównanie selektywności i wrażliwości różnych gatunków
alg w stosunku do herbicydów i związków nieorganicznych
metali
Wchłanianie metali (Cu+, Cu2+, Mn6+, Mo6+, Ni2+, V5+)
[60]
Porównanie selektywności i wrażliwości różnych gatunków
alg w stosunku do herbicydów i związków nieorganicznych
metali
Ocena jakości wody rzecznej z wykorzystaniem biotestu in
situ (Szkocja)
[60]
[54]
[64]
Tabela 1. c.d.
Rodzina
Gatunek
Stichococcus
bacillaris
Chlamydomonas
reinhardtii
Chlorella
kessleri
Parametr
mierzony i
wielkość
oznaczana
Liczba
komórek,
hamowanie
wzrostu,
EC50
Biomasa,
fluorescencja
Hamowanie
wzrostu,
EC50
Hamowanie
wzrostu,
EC50
Hamowanie
wzrostu,
EC50
fotosynteza,
stężenie
chlorofilu,
Hamowanie
wzrostu,
EC50
Czas
trwania
testu
Liczba
powtórzeń
1, 2, 3 dni
6 (próba
kontrolna),
3 (próba
właściwa)
1, 2, 3 dni
6 (próba
kontrolna),
3 (próba
właściwa)
4
7 dni
Organizacja
zalecająca/
pierwotne źródło
ISO 8692
(1989)
Zastosowanie
Wpływ obecności związków absorbujących światło na
zahamowanie procesu wzrostu alg
DIN 38412 - part Wpływ stężenia składników odżywczych (azotu i fosforu) na
33
proces wzrostu alg
(1989)
Odnośnik
literaturowy
[65, 66]
[19]
ISO (1989)
Uzyskanie danych dotyczących toksyczności fluorantenu i
jego metabolitów
[59]
Porównanie selektywności i wrażliwości różnych gatunków
alg w stosunku do herbicydów i związków nieorganicznych
metali
Porównanie selektywności i wrażliwości różnych gatunków
alg w stosunku do herbicydów i związków nieorganicznych
metali
Ocena toksyczności odcieków ze składowisk odpadów
niebezpiecznych zdeponowanych w kopalniach soli
[60]
Porównanie selektywności i wrażliwości różnych gatunków
alg w stosunku do herbicydów i związków nieorganicznych
metali
[60]
3 dni
6
OECD
(1984)
3 dni
6
OECD
(1984)
4h
3
nie określono
3 dni
6
OECD
(1984)
679
[60]
[67]
Tabela 1. c.d.
Rodzina
Gatunek
Dunaliella
tertiolecta
okrzemki
Skeletonema
costatum
Krasnorosty
Ceramium
strictum,
Ceramium
tenuicorne
(inna nazwa:
C. gobii)
Parametr
mierzony i
wielkość
oznaczana
AGP (z ang.
algal growth
potential)
Liczba
komórek,
fluorescencja,
hamowanie
wzrostu
EC10, EC50,
EC90
SMA: długość
(mierzona od
pierwszej do
ostatniej
gałęzi);
CIA: liczba
komórek,
powierzchnia
komórek,
długość
(wszystkich
gałęzi);
w obu
metodach:
EC10, EC20,
EC25, EC50
Czas
trwania
testu
Liczba
powtórzeń
4 dni
3
1 ,2, 3 dni
7 dni
Organizacja
zalecająca/
pierwotne źródło
US EPA
(1974)
6 (próba
kontrolna),
3 (próba
właściwa)
ISO 102 53
(1995)
SMA: 6
(próba
kontrolna),
4 (próba
właściwa);
CIA: 6
(próba
kontrolna),
5 (próba
właściwa)
nie określono
680
Zastosowanie
Odnośnik
literaturowy
Ocena jakości morskich wód przybrzeżnych z
wykorzystaniem mikrobiotestu (Włochy)
[68]
Ocena wrażliwości okrzemek w odniesieniu do zaleceń
OSPAR (Oslo and Paris Commissions)
[58]
Rowinięcie metodyki dwóch biotestów opartych na
wykorzystaniu makroalg: SMA (z ang. stereo microscope
analysis) i CIA (z ang. computer image analysis)
[69]
Rodzina
sinice
DIN
ISO
OECD
US EPA
Gatunek
Synechococcus
leopoliensis
(Anacystis
nidulans)
Microcystic
aeruginosa
Parametr
mierzony i
wielkość
oznaczana
Hamowanie
wzrostu,
EC50
Hamowanie
wzrostu,
EC50
Czas
trwania
testu
Liczba
powtórzeń
4 dni
6
7 dni
6 (próba
kontrolna),
1 (próba
właściwa)
Organizacja
zalecająca/
pierwotne źródło
OECD
(1984)
ISO (1989)
Deutsches Institut für Normung
International Standard Organization, Genewa, Szwajcaria
Organization for Economic Co-operation and Development
United States, Environmental Protection Agency
681
Zastosowanie
Odnośnik
literaturowy
Porównanie selektywności i wrażliwości różnych gatunków
alg w stosunku do herbicydów i związków nieorganicznych
metali
[60]
Określenie toksyczności antybiotyków stosowanych na
farmach zwierzęcych
[55]
Rozdział 32
2.
Rośliny zakorzenione
Zakorzenione rośliny submersyjne i emersyjne niezwykle rzadko znajdują zastosowanie
w testach toksyczności. Duże rozmiary, powolny wzrost i brak ustalonych metod
przeprowadzania testów przyczyniły się do sporadycznego ich stosowania w formie
materiału biologicznego. W literaturze spotkano informacje o wykorzystaniu
wywłócznika kłosowego (Myriophyllum spicatum) i różnolistnego (M. hydrophyllum).
Rośliny mogą być hodowane w laboratorium lub pozyskiwane do testów z naturalnych
źródeł. Opis warunków hodowli wybranych gatunków submersyjnych makrofitów w
naturalnych osadach przedstawiono w pracy [72].
7.
TESTY
OPARTE
ZWIERZĘCYCH
NA
WYKORZYSTANIU
ORGANIZMÓW
Na podstawie zebranych danych literaturowych można stwierdzić, iż testy toksyczności
ostrej z wykorzystaniem gatunków organizmów zwierzęcych przeprowadza się znacznie
częściej niż fitotesty. Jedynie 10% wszystkich dotychczas uzyskanych danych na temat
toksyczności stanowią wyniki testów roślinnych. Według informacji zawartych w bazie
danych AQUIRE (ang. Aquatic Toxicity Information Retrieval) wśród dwudziestu
najczęściej opisywanych organizmów testowych, zielenica – pierwszy wspomniany
gatunek roślinny, pojawia się dopiero na trzynastym miejscu. Dotychczas gatunki
roślinne uważane były za mniej wrażliwe w stosunku do substancji chemicznych niż
organizmy zwierzęce. Takie stanowisko nie zostało jednak dotąd poparte
jednoznacznymi wynikami badań. Ustalono natomiast, iż względna wrażliwość roślin i
zwierząt zależy istotnie od warunków środowiska: materii organicznej, pH,
temperatury, zasadowości, twardości, obecności ligandów i wzajemnych oddziaływań
substancji toksycznych. Przeprowadzane badania mające na celu porównanie
wrażliwości roślin i zwierząt opisane zostały w licznych publikacjach [78, 79, 80, 81].
W tabeli 3 przedstawiono zastosowanie wybranych gatunków organizmów
zwierzęcych w testach służących do oceny toksyczności próbek środowiskowych.
Podziału organizmów dokonano zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną w pracy [82].
8.
NOWE TENDENCJE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA BIOTESTÓW
W BADANIACH ŚRODOWISKOWYCH
W literaturze pojawia się coraz więcej informacji dotyczących:
- badań nad opracowaniem nowych typów biotestów,
- wprowadzania do praktyki analitycznej handlowo dostępnych biotestów,
- nowych zastosowań znanych typów biotestów.
Pojawiają się również informacje o nowych kierunkach rozwojowych w zakresie
biotestów. Najważniejsze z nich zostaną omówione poniżej.
682
Tabela 2. Zastosowanie wybranych gatunków roślin naczyniowych w testach służących do oceny toksyczności próbek środowiskowych.
Gatunek
Rzęsa drobna
(Lemna minor)
Rzęsa garbata
(Lemna gibba)
Parametr
mierzony i
wielkość
oznaczana
Liczba liści,
biomasa
Liczba liści,
stężenie
chlorofilu a,
stężenie
chlorofilu b,
hamowanie
wzrostu,
EC50
Czas
trwania
testu
Liczba
powtórzeń
Warunki
Organizacja
zalecająca/
pierwotne źródło
96 h
3
statyczne
APHA (1985)
8 dni
3
statyczne
ASTM (1998)
nie określono
Rogatek sztywny
Przyrost
(Ceratophyllum
masy
demersum),
moczarka kanadyjska
(Elodea canadensis),
wywłócznik różnolistny
(Myriophyllum
mokrej
14 dni
3
statyczne
683
nie określono
Zastosowanie
Odnośnik
literaturowy
Porównanie względnej wrażliwości rzęsy
drobnej i zielenicy w stosunku do
szesnastu herbicydów
Wpływ działalności rolniczej na jakość
wody rzecznej (USA)
Porównanie wrażliwości rzęsy garbatej w
stosunku
do
wielopierścieniowych
węglowodorów aroma-tycznych
[34, 70]
Określenie zagrożenia spowodowanego
występowaniem w strumieniach wód
pestycydów dla żyjących w nich
organizmów wodnych (USA)
Porównanie względnej wrażliwości pięciu
gatunków makrofitów i sześciu gatunków
alg w stosunku do czterech herbicydów
[73]
[33]
[71]
[34]
Tabela 2. c.d.
Gatunek
heterophyllum),
jezierza
(Najas)
Wywłócznik kłosowy
(Myriophyllum
spicatum)
Sałata zwyczajna
(Lactuca sativa)
Trawa
(Lolium perene)
rzodkiew zwyczajna
(Raphanus sativum)
Parametr
mierzony i
wielkość
oznaczana
Czas
trwania
testu
Liczba
powtórzeń
Warunki
Organizacja
zalecająca/
pierwotne źródło
Długość pędów,
liczba
węzłów
pędu głównego i
bocznych,
liczba i długość
korzeni
stężenie
chlorofilu a,
stężenie
chlorofilu b,
hamowanie
wzrostu,
EC50
Hamowanie
wzrostu korzeni,
IC50
12 dni
3
statyczne
ASTM (1998)
Porównanie wrażliwości rzęsy garbatej w
stosunku do związków z grupy WWA
[71]
120 h
3
statyczne
NWRI
[74, 75]
Hamowanie
wzrostu,
liczba roślin,
sucha masa
14 dni
4
statyczne
OECD
Porównanie wyników testów uzyskanych
w trakcie badań międzylaboratoryjnych
przez laboratoria WaterTox Network;
w dalszej części: ocena jakości wody
pitnej
Ocena toksyczności i mobilności metali
ciężkich w piaszczystej glebie (Belgia)
684
Zastosowanie
Odnośnik
literaturowy
[76]
Tabela 2. c.d.
Parametr
Czas
Organizacja
mierzony i
Liczba
Gatunek
trwania
Warunki
zalecająca/
wielkość
powtórzeń
testu
pierwotne źródło
oznaczana
Wierzba
Hamowanie
336 h/
(Salix viminalis x
wzrostu,
381,5 h/
nie określono
schwerinii)
transpiracja,
361,5 h
zużycie wody
APHA
American Public Health Association
ASTM
American Society for Testing and Materials
NWRI
National Water Research Insitute, Burlington, Ontario, Kanada
OECD
Organization for Economic Co-operation and Development
685
Zastosowanie
Ocena
toksyczności
gleb
zanieczyszczonych przez związki z grupy
WWA (Dania)
Odnośnik
literaturowy
[77]
Rozdział 32
A.
ZESPOŁY (BATERIE) BIOTESTÓW
Wybór odpowiedniego biotestu do badań toksyczności zależy od rodzaju wymaganych
informacji, stanu oraz własności fizycznych i chemicznych analizowanej próbki,
rodzaju badanej substancji toksycznej, a także od wrażliwości gatunku testowanego
organizmu. W przypadku zastosowania testu, w którym wykorzystuje się tylko o jeden
gatunek organizmu żywego jako elementu aktywnego odpowiedniego biotestu,
oszacowana toksyczność odzwierciedla wrażliwość wyłącznie organizmów tego
jednego testowanego gatunku. Postępowanie takie obarczone jest ryzykiem popełnienia
błędu ujemnego (niedoszacowania) wyniku toksyczności badanej substancji w
odniesieniu do całego ekosystemu. Ryzyko to można zmniejszyć poprzez stosowanie
baterii (zespołu) biotestów, których działanie oparte jest na wykorzystaniu organizmów
o różnej wrażliwości i reprezentujących różne poziomy troficzne. Podejście takie jest
stosowane często podczas badań skomplikowanych mieszanin związków o nieznanych
właściwościach.
Porównania wzajemnej wrażliwości gatunków organizmów tworzących baterię można
dokonać na podstawie wartości parametru „w” obliczonej wg poniższego wzoru [78]:
NOEC x
(1)
w=
NOEC średnie
gdzie:
NOEC x -
stężenie substancji toksycznej, przy którym nie obserwuje się
niekorzystnego efektu jej działania (ang. No Observed Effect
Concentration), otrzymane w wyniku zastosowania badanego
testu;
NOEC średnie - średnia arytmetyczna wartości NOEC, obliczona na
podstawie wszystkich tworzących baterię testów.
Na podstawie wartości parametru „w” wnioskuje się o czułości biotestu. Jeśli wartość
„w” obliczona dla danego testu jest mniejsza od jedności (w<1), to organizmy
stosowane w tym teście charakteryzuje wysoka względna wrażliwość w stosunku do
badanej substancji toksycznej.
686
Tabela 3.
mięczaki
pierścienice
pierwotniaki
Taxon
Zastosowanie wybranych gatunków zwierząt w testach służących do oceny toksyczności próbek środowiskowych..
Gromada
Gatunek
równorzęse
Tetrahymena
pyriformis
skąposzczety
dżdżownica
(Tubifex tubifex,
Limnodrilus
hoffmeisteri)
Pijawka lecznicza
(Hirudo medicinalis
L.)
pijawki
małże (blaszkoskrzelne)
Postać larwalna
małży - glochidium
(Anodonta cygnea
zellensis)
Parametr
Czas
mierzony i
trwania
wielkość
testu
oznaczana
Liczba komórek,
46 h
hamowanie wzrostu,
EC50
Stężenie substancji
w tkance i osadzie,
BAF,
BSAF
Ruchliwość,
liczba osobników
unikających
kontaktu z próbką,
zmiana kształtu
ciała,
apetyt
żywotność
statyczne
Organizacja
zalecająca/
pierwotne
źródło
nie określono
12 dni
statyczne
nie określono
7/ 21 dni
statyczne
24/ 48/ 72
h
statyczne
687
Warunki
Zastosowanie
Odnośnik
literaturowy
Rozwinięcie metodyki
przeprowadzania
kilkupokoleniowego testu
polegającego na hamowaniu
wzrostu pierwotniaków
Bioakumulacja lindanu i
hexachlorobenzenu w warunkach
laboratoryjnych
[35]
nie określono
Ocena toksyczności wody w
jeziorze, osadów dennych i
modelowej mieszaniny metali
ciężkich na podstawie obserwacji
zmian zachowania pijawek
(Litwa)
[9]
nie określono
Wpływ pH i twardości wody na
toksyczność Cd, Cu i Zn dla
larwy małży słodkowodnej
(glochidium)
[10]
[8]
Tabela 3. c.d.
Taxon
Gromada
Gatunek
Racicznica zmienna
(Dreissena
polymorpha)
Sphaerium fabale
Corbicula fluminea
stawonogi
skorupiaki
rozwielitka
(Daphnia magna)
Parametr
mierzony i
wielkość
oznaczana
Śmiertelność,
masa sucha,
masa muszli,
indeks gruczołów
płciowych (w skali
od 0 do 5)
Długość osobnika,
hamowanie wzrostu,
śmiertelność,
liczebność
potomstwa
Masa mokra,
stężenie
metalotioneiny
Czas
trwania
testu
Warunki
2 miesiące
Dynamiczne
70 – 135
dni
Dynamiczne
21/ 49/ 85/
120/ 150
dni
Liczebność
potomstwa,
śmiertelność
21 dni
Ruchliwość,
EC50
24/ 48 h
688
Organizacja
zalecająca/
pierwotne
źródło
nie określono
Zastosowanie
Odnośnik
literaturowy
Określenie genotoksyczności wód
rzecznych na podstawie
hamowania mikronuklei (MN),
test in situ (Francja, Belgia,
Luksemburg, Niemcy)
[15]
nie określono
Zastosowanie dwóch konstrukcji
klatek w celu przeprowadzenia
testu in situ (USA)
[16]
Dynamiczne
nie określono
[23]
Półstatyczne
OECD (1998)
Badanie bioakumulacji Cd i Zn
na podstawie zmian stężeń
metalotioneiny (MT)
wytwarzanej w organizmie małż
w wyniku ich transplantacji w
obszar zanieczyszczony metalami
ciężkimi (Francja)
Ocena jakości wody rzecznej
(Japonia)
Ocena toksyczności wód
opadowych (Japonia)
Określenie wpływu wieku
osobników na wyniki testu
toksyczności ostrej
Półstatyczne
ISO 6341
(1996)
[11]
[12]
[36]
Tabela 3. c.d.
Taxon
Gromada
Gatunek
Parametr
mierzony i
wielkość
oznaczana
Ruchliwość,
24-h LC50,
48-h LC50
Śmiertelność,
liczba komórek
glonu,
spadek apetytu
Hyalella azteca
Mysidopsis bahia
Leptocheirus
plumulosus
Paracorophium
excavatum
Śmiertelność
Długość osobnika,
ilość osobników
danej płci,
ilość jaj,
śmiertelność
Czas
trwania
testu
Warunki
Organizacja
zalecająca/
pierwotne
źródło
NMX-AA-087
(SCFI 1995)
Zastosowanie
28 dni
statyczne
Dynamiczne
statyczne
Ocena skuteczności oczyszczania
ścieków z zakładów przemysłu
tekstylnego (Meksyk)
NOM-074Ocena toksyczności
ECOL-1994
oczyszczonych ścieków
przemysłowych i nie
oczyszczonych ścieków
szpitalnych (Meksyk)
[84]
Ocena toksyczności wód
rzecznych na podstawie
obserwacji spadku apetytu
wskutek wcześniejszej
ekspozycji, test przeprowadzono
in situ (Szkocja)
ASTM (1990) Wpływ działalności kompleksu
US EPA (1994, pól golfowych na
zanieczyszczenie osadów
1996)
US EPA (1998) dennych pobliskiej zatoki (USA)
10 dni
statyczne
nie określono
28 dni
Półstatyczne
24/ 48 h
Ekspozycja:
24 h,
obserwacja apetytu:
4h
10 dni
4/ 7 dni
689
Półstatyczne
Dynamiczne
Ocena toksyczności osadów
dennych skażonych przez miedź,
test 28-dniowy przeprowadzony
w mikrosystemie (Nowa
Zelandia)
Odnośnik
literaturowy
[13]
[14]
[17]
[85]
[26]
Tabela 3. c.d.
Taxon
Gromada
owady
Gatunek
Owad z niepełnym
przeobrażeniem
(Hexagenia
bilineata)
Owad z niepełnym
przeobrażeniem
(Hexagenia limbata)
Larwa ochotki owada z
przeobrażeniem
zupełnym
(Chironomus
tentans)
Parametr
mierzony i
wielkość
oznaczana
Śmiertelność,
ilość osobników
zdolnych wyłonić
się na powierzchnię
osadu
Długość osobnika,
ilość osobników
danej płci,
ilość jaj,
śmiertelność
Długość osobnika,
ilość osobników
Czas
trwania
testu
Warunki
10 dni
statyczne
28 dni
Półstatyczne
21 dni
Masa mokra,
21 dni
hamowanie wzrostu,
śmiertelność,
bioakumulacja
10 dni
690
Organizacja
zalecająca/
pierwotne
źródło
Environment
Canada (1992)
Zastosowanie
Odnośnik
literaturowy
Ocena stopnia skażenia osadów
dennych przez miedź (Nowa
Zelandia)
[86]
Environment
Canada (1993)
Ocena toksyczności osadów
dennych skażonych przez miedź,
test przeprowadzony w
mezosystemie (Nowa Zelandia)
[28]
statyczne
nie określono
Określenie bioakumulacji rtęci
stanowiącej zanieczyszczenie
osadów rzecznych (USA)
[87]
statyczne
nie określono
Badanie przestrzennych i
czasowych zmian stężeń metali
stanowiących zanieczyszczenie
osadów dennych (Kanada)
[88, 89, 90]
Tabela 3. c.d.
Taxon
Gromada
Okoń
błękitnoskrzeli
(Lepomis
macrochirus)
strunowce
ryby
Gatunek
Flądra
(Platichthys flesus)
Parametr
mierzony i
wielkość
oznaczana
Długość osobnika,
masa mokra,
śmiertelność,
masa wątroby,
stężenie MBP w
wątrobie (białek
kompleksujących
metale),
LOEC
Długość i waga
osobnika
Długość i waga
osobnika
Czas
trwania
testu
Warunki
Organizacja
zalecająca/
pierwotne
źródło
nie określono
28 dni
Półstatyczne
6 tygodni
Dynamiczne
nie określono
3 miesiące
Dynamiczne
nie określono
691
Zastosowanie
Odnośnik
literaturowy
Ocena toksyczności osadów
rzecznych zanieczyszczonych
przez kadm (USA)
[24]
Badanie losów i skutków
obecności w środowisku wodnym
herbicydu z grupy triazyn
(metribuzin), test
przeprowadzono w mezosystemie
(USA)
Określenie stopnia skażenia
osadów dennych przez związki
chloroorganiczne i metale, test
przeprowadzono in situ oraz w
mezosystemie (Norwegia)
[30]
[29]
Tabela 3. c.d.
Taxon
Gromada
Gatunek
Sumik kanałowy
(Ictalurus
punctatus)
Parametr
Czas
mierzony i
trwania
wielkość
testu
oznaczana
1, 7, 28,
Hematokryt
56, 84 dni
(stosunek krwinek
czerwonych do
osocza),
hemoglobina,
aktywność
dehydratazy ALA
(kwasu δ-aminolewulinowego),
stężenie glukozy i
chlorków w osoczu,
długość nici DNA,
długość i waga
osobnika,
waga wątroby, waga
śledziony,
wskaźniki
somatyczne wątroby
i śledziony
692
Warunki
Dynamiczne
Organizacja
zalecająca/
pierwotne
źródło
nie określono
Zastosowanie
Wpływ działalności kopalni
węgla kamiennego na stan
zanieczyszczenia wód i osadów
dennych, test przeprowadzono in
situ (USA)
Odnośnik
literaturowy
[18]
Tabela 3. c.d.
Taxon
Gromada
ssaki
ASTM
ISO
OECD
SCFI
US EPA
Gatunek
samica szczura
Parametr
Czas
mierzony i
trwania
wielkość
testu
oznaczana
1
2 dni
Aktywność
etoksyrezorufiny
(EROD) zależnej od
P450 1A1,
1
aktywność
pentoksyrezorufiny
(PROD) zależnej od
P450 2B,
masa wątroby,
2
stężenie białek
mikrosomalnych w
wątrobie,
stężenie tyroksyny
(T4) w surowicy,
powierzchnia i
wysokość komórki
folikuliny (hormonu
żeńskigo)
American Society for Testing and Materials
International Standard Organization, Genewa, Szwajcaria
Organization for Economic Co-operation and Development
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
United States, Environmental Protection Agency
693
Warunki
statyczne
Organizacja
zalecająca/
pierwotne
źródło
1
[91]
2
[92]
Zastosowanie
Ocena toksyczności ekstraktów z
gleby zawierającej wysokie
stężenia polichlorowanych
bifenyli, pochodzącej z
nieczynnego składowiska
odpadów (USA).
Odnośnik
literaturowy
[93]
Rozdział 32
B.
MIKROBIOTESTY
Konieczność wykonywania analiz wielu próbek środowiskowych w stosunkowo
krótkim czasie doprowadziła do wzrostu znaczenia szybkich zminiaturyzowanych
testów toksyczności, zwanych mikrobiotestami, testami alternatywnymi, czy też testami
drugiej generacji [94]. Mikrobiotesty działają w oparciu o organizmy jednokomórkowe
lub małe wielokomórkowce, które w wyniku kontaktu z próbką ciekłą wykazują
specyficzną odpowiedź. Ze względu na liczne zalety, testy alternatywne stosowane są
najczęściej w postaci wcześniej wspomnianych baterii biotestów opartych na
wykorzystaniu organizmów należących do różnych poziomów troficznych. Ponieważ
mikroorganizmy stanowią podstawowe ogniwo w łańcuchu pokarmowym, wszelkie
niekorzystne zmiany w nich zachodzące, w sposób bezpośredni lub pośredni mogą
wpływać na organizmy wyższych poziomów troficznych, a w dalszym etapie na stan
całego ekosystemu. Ze względu na dużą powierzchnię właściwą i bezpośredni kontakt
błony komórkowej z badanym medium, mikroorganizmy wykazują większą wrażliwość
w stosunku do substancji toksycznych, niż gatunki bezkręgowców, czy też ryby.
Toksyczność, ogólnie, jest funkcją czasu ekspozycji, dlatego testy długookresowe mają
szczególne znaczenie w ekotoksykologii. Ich realizacja z wykorzystaniem długo
żyjących gatunków organizmów jest jednak kłopotliwa. Mikroorganizmy,
charakteryzujące się krótkim czasem życia pojedynczego pokolenia stanowią wygodne
rozwiązanie służące określeniu wpływu substancji toksycznej przy długotrwałym
narażeniu. Ponadto takie parametry jak:
- eliminacja konieczności utrzymania hodowli,
- niski koszt przeprowadzenia analizy pojedynczej próbki,
- możliwość jednoczesnego badania kilku próbek,
- krótki czas odpowiedzi,
- mała objętość badanej próbki,
- niewielka przestrzeń zajmowana w laboratorium przez odpowiedni zestaw, a także
- możliwość zastosowania w terenie
- decydują o rosnącym zainteresowaniu tą metodą oceny stopnia zanieczyszczenia
środowiska
W kolejnej tabeli (tabela 4) zestawiono informacje na temat mikrobiotestów dostępnych
na rynku, określanych potocznie w języku angielskim jako „toxkits” [95]. Pionierem
prac nad pomysłem i rozwinięciem metodyki przeprowadzania testów tego typu z
wykorzystaniem mikroorganizmów nie wymagających utrzymania stałej hodowli był
zespół naukowy z Uniwersytetu w Ghent w Belgii. Organizmy dostarczane są do
laboratorium w formie kryptobiotycznej: wrotki w formie cyst, skorupiaki w formie jaj
przetrwalnikowych, zaś glony – jako komórki unieruchomione na odpowiednim
nośniku. zabezpieczonych przed rozwojem specjalnym roztworem. Formy te mogą być
przechowywane w lodówce przez okres kilku miesięcy. Przed rozpoczęciem testu cysty
umieszcza się w wodzie. Pod wpływem silnego światła następuje rozwój form
przetrwalnikowych i po upływie 18 - 96 godzin (w zależności od organizmu) następuje
wylęg młodych osobników, gotowych do wykorzystania jako element biologiczny
odpowiedniego urządzenia. Eliminacja hodowli pozwala na obniżenie kosztów badań.
Wykorzystanie standardowych organizmów umożliwia standaryzację testu i otrzymanie
powtarzalnych wyników w różnych laboratoriach.
694
Rozdział 32
9.
PODSUMOWANIE
Wyniki analizy chemicznej są źródłem informacji jakościowych i ilościowych o
różnych formach zanieczyszczeń występujących w badanych próbkach
środowiskowych. Poprzez porównanie wyników oznaczeń z odpowiednimi normami i
standardami możliwe jest również uzyskanie ogólnych informacji co do stopnia
toksyczności badanego materiału. Wyniki te nie mogą jednak stanowić źródła
bezpośrednich danych o toksycznym oddziaływaniu (zarówno o charakterze ostrym, jak
i przewlekłym) na żywy organizm. Źródłem takich informacji mogą być natomiast
wyniki badań uzyskane za pomocą odpowiednich biotestów.
W chwili obecnej większa część testów oparta jest na wykorzystaniu różnych
organizmów zwierzęcych jako elementu aktywnego. Wydaje się jednak, że wzrastać
będzie znaczenie fitotestów, co związane jest z:
- wrażliwością organizmów roślinnych na zmiany w środowisku życia,
- rosnącą liczbą regulacji prawnych zalecających stosowanie fitotestów.
Liczne publikacje dotyczące biotestów zawierają informacje na temat
doświadczeń przeprowadzanych w mikro- i mezosystemach. Z kolei szybkie uzyskanie
danych na temat stopnia skażenia danego elementu środowiska umożliwia zastosowanie
mikrobiotestów. W celu uniknięcia niedoszacowania toksyczności badanej próbki
powszechnie stosowane są zespoły biotestów.
Nie ma wątpliwości, że obszar zastosowania biotestów będzie coraz większy a
uzyskane w ten sposób informacje będą stanowiły podstawę do podjęcia badań z
wykorzystaniem „klasycznych” metodyk analitycznych.
695
Tabela 4.
Wykaz mikrobiotestów dostępnych na rynku (ang. toxkits).
Czas
Nazwa testu
Taxon
Gatunek organizmu
Rodzaj testu
trwania
testu
Organizacja
zalecająca
Testy przeznaczone do oceny skażenia środowiska śródlądowego i słodkowodnego
Selenastrum capricornutum
ALGALTOXKIT FTM
alga (zielenice)
(inaczej: Raphidocelis subcapitata lub
72h
hamowanie wzrostu
Pseudokirchneriella subcapitata)
OECD,
ISO
OECD,
DAPHTOXKIT FTM magna
skorupiaki (wioślarki)
Daphnia magna
24-48h
toksyczność ostra
DAPHTOXKIT FTM pulex
skorupiaki (wioślarki)
Daphnia pulex
24-48h
toksyczność ostra
OECD
CERIODAPHTOXKIT FTM
skorupiaki (wioślarki)
Ceriodaphnia dubia
12h
toksyczność ostra
US EPA
Thamnocephalus platyurus
24h
toksyczność ostra
THAMNOTOXKIT FTM
skorupiaki
(bezpancerzowce)
ROTOXKIT FTM
ROTOXKIT FTM short-chronic
PROTOXKIT FTM
OSTRACODTOXKIT FTM
24h
wrotki
Brachionus calyciflorus
pierwotniaki (orzęski)
skorupiaki
(małżoraczki)
48h
Tetrahymena thermophila
24h
Heterocypris incongruens
6 dni
toksyczność ostra
krótkookresowa toksyczność
chroniczna (rozmnażanie)
toksyczność chroniczna (hamowanie
wzrostu)
toksyczność chroniczna
(śmiertelność/ hamowanie wzrostu)
ISO
ASTM
AFNOR
OECD
-
Testy przeznaczone do oceny skażenia środowiska morskiego/ estuariów
ROTOXKIT M
TM
ARTOXKIT MTM
ASTM
ISO
US EPA
wrotki
skorupiaki
(bezpancerzowce)
American Society for Testing and Materials
International Standard Organization, Genewa, Szwajcaria
United States, Environmental Protection Agency
Brachionus plicatilis
24-48h
toksyczność ostra
Artemia franciscana
24-48h
toksyczność ostra
(dawniej Artemia salina)
AFNOR
Association Française de Normalisation
OECD
Organization for Economic Co-operation and Development
696
ASTM
-
LITERATURA
[1.]
[2.]
[3.]
[4.]
[5.]
[6.]
[7.]
[8.]
[9.]
[10.]
[11.]
[12.]
[13.]
[14.]
[15.]
[16.]
[17.]
[18.]
[19.]
[20.]
[21.]
[22.]
[23.]
[24.]
[25.]
[26.]
[27.]
[28.]
[29.]
[30.]
[31.]
[32.]
[33.]
[34.]
[35.]
Namieśnik J. , Górecki T. , Am. Lab. , 34,18 (2002)
Namieśnik J. (red), Zarys ekotoksykologii, EKO-Pharma, Gdańsk, 1995
Stauber J.L. , Davies C.M. , Environ. Rev. , 8, 255 (2000)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania
oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne
(Dz. U. Nr 52, poz. 467)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 140, poz. 1172)
Buszewski B. , Jastrzębska A. , Chem. Inż. Ekol. , 6, 1097 (1999)
Wardencki W. , Namieśnik J. , Chem. Inż. Ekol. , 4, 301 (2001)
Egeler P. , Römbke J. , Meller M. , Knacker Th. , Franke C. , Studinger G. , Nagel R. ,
Chemosphere, 35, 835 (1997)
Petrauskiene L. , Environ. Intern. , 28, 729 (2003)
Pynnönen K. , Wat. Res. , 29, 247 (1995)
Sakai M. , J. Environ. Sci. Health. , B36, 67 (2001)
Sakai M. , J. Environ. Sci. Health. , B37, 247 (2002)
Villegas-Navarro A. , Romero Gonzales M.C. , Rosas Lopez E. , Dominguez Aguilar R. ,
Sachetin Marcal W. , Environ. Intern. , 25, 619 (1999)
Villegas-Navarro A. , Rodríguez Santiago M. , Ruiz Pérez F. , Rodríguez Torres R. , Dieck
Abularach T. , Reyes J.L. , Environ. Intern. , 25, 535 (1997)
Mersch J. , Beauvais M.N. , Mut. Res. , 393, 141 (1997)
Smith J.G. , Beauchamp J.J. , Environ. Monit. Assess. , 62, 205 (2000)
McWilliam R.A. , Baird D.J. , Environ. Toxicol. Chem. , 21, 1462 (2002)
Martin L.K. , Jr. , Black M.C. , Ecotoxicol. Environ. Saf. , 41, 307 (1998)
Hund K. , Chemosphere, 35, 1069 (1997)
Okamura H. , Piao M. , Aoyama I. , Sudo M. , Okubo T. , Nakamura M. , Environ. Pollut. , 117,
411 (2002)
Ricking M. , Beckman E. , Svenson A. , J. Soil & Sediments, 2, 129 (2002)
Boluda R. , Quintanilla J.F. , Bonilla J.A. , Sáez E. , Gamón M. , Chemosphere, 46, 355 (2002)
Baudrimont M. , Andrès S. , Metivaud J. , Lapaquellerie Y. , Ribeyre F. , Maillet N. , Latouche
C. , Boudou A. , Environ. Toxicol. Chem. , 18, 2472 (1999)
Cope W.G. , Wiener J.G. , Steingraeber M.T. , Atchison G.J. , Can. J. Fish. Aquat. Sci. , 51,
1356 (1994)
Traunsprurger W. , Schäfer H. , Remde A. , Chemosphere, 33, 1129 (1996)
Marsden I.D. , Wong C.H.T. , Al.-Mudaffar N. , Aust. J. Ecotoxicol. , 6, 21 (2000)
Skowroński T. , Kalinowska R. , Pawlik-Skowrońska B. , Kosmos, 51, 165 (2002)
Marsden I.D. , J. Exp. Mar. Biol. Ecol. , 270, 57 (2002)
Berge J.A. , Brevik E.M. , Mar. Pollut. Bull. , 33, 46 (1996)
Fairchild J.F. , Sappington L.C. , Arch. Environ. Contam. Toxicol. , 43, 198 (2002)
Fairchild J.F. , La Point T.W. , Schwartz T.R. , Arch. Environ. Contam. Toxicol,. 27, 527 (1994)
Gerhardt A. , A new multispecies freshwater biomonitor for ecologically relevant supervision of
surface waters in: Biomonitors and biomarkers as Indicators of Environmental Change 2.
Kluwer Academic/Plenum Publisher, New York 2000
Fairchild J.F. , Sappington L.C. , Ruessler D.S. , Proc. Tech. Meet. U.S. Geol. Surv., An
ecological risk assessment of the potential for herbicide impacts on primary productivity of
Lower Missouri River, Charleston, South Carolina, March 8-12, 1999
Fairchild J.F. , Ruessler D.S. , Carlson A.R. , Environ. Toxicol. Chem. , 17, 1830 (1998)
Larsen J. , Schultz T.W. , Rasmussen L. , Hooftman R. , Pauli W. , Chemosphere, 35, 1023
(1997)
697
[36.]
[37.]
[38.]
[39.]
[40.]
[41.]
[42.]
[43.]
[44.]
[45.]
[46.]
[47.]
[48.]
[49.]
[50.]
[51.]
[52.]
[53.]
[54.]
[55.]
[56.]
[57.]
[58.]
[59.]
[60.]
[61.]
[62.]
[63.]
[64.]
[65.]
[66.]
[67.]
[68.]
[69.]
[70.]
[71.]
[72.]
[73.]
[74.]
[75.]
[76.]
Klein B. , Wat. Res. , 34, 1419 (2000)
LeBlond J.B. , Duffy L.K. , Sci. Total Environ. , 271, 49 (2001)
Klinkow N. , Jekel M. , Vom Wasser, 93, 325 (1999)
Reemtsma T. , Putschew A. , Jekel M. , Vom Wasser, 92, 243 (1999)
Fiehn O. , Vigelahn L. , Kalnowski G. , Reemtsma T. , Jekel M. , Acta hydrochim. hydrobiol. ,
25, 11 (1997)
Reemtsma T. , Putschew A. , Jekel M. , Waste Manage. , 19, 181 (1999)
Reemtsma T. , Fiehn O. , Jekel M. , Fresenius J. Anal. Chem. , 363, 771 (1999)
Guzzela L. , Chemosphere, 37, 2895 (1998)
Brohon B. , Gourdon R. , Soil Biol. Biochem. , 32, 853 (2000)
Wolska L. , Chem. Inż. Ekol. , 7, 365 (2000)
Cronin M.T.D. , Schultz T.W. , Ecotoxicol. Environ. Saf. , 39, 65 (1998)
Ince N.H. , Dirilgen N. , Apikyan I.G. , Tezcanli G. , Üstün B. , Arch. Environ. Contam. Toxicol.
, 36, 365 (1999)
Sherrard K.B , Marriott P.J. , McCormick M.J. , Millington K. , Environ. Toxicol. Chem. , 15,
1034 (1996)
Cassels N.P. , Lane C.S. , Depala M. , Saeed M. , Craston D.H. , Chemosphere, 40, 609 (2000)
Ho K.T. , Kuhn A. , Pelletier M.C. , Hendricks Y.L. , Helmstetter A. , Environ. Toxicol. , 14,
235 (1999)
Jennings V.K.L. , Rayner-Brandes M.H. , Bird D.J. , Wat. Res. , 35, 3448 (2001)
Lewis M.A. , Environ. Pollut. , 87, 319 (1995)
Wang W. , Freemark K. , Ecotoxicol. Environ. Saf. , 30, 289 (1995)
Fargašová A. , Bumbálová A. , Havránek E. , Chemosphere, 38, 1165 (1999)
Halling-Sørensen B. , Chemosphere, 40, 731 (2000)
Chen Y.Ch. , Aquaculture, 195, 71 (2001)
Stauber J.L. , Franklin N.M. , Adams M.S. , Trends Biotechnol. , 20, 141 (2002)
Svedrup L.E. , Fürst Ch.S. , Weideborg M. , Vik E.A. , Stenersen J. , Chemosphere, 46, 311
(200).
Šepič E. , Bricelj M. , Leskovšek H. , Chemosphere, 52, 1125 ( 2003)
Rojíčkowá-Padrtowá R. , Maršálek B. , Chemosphere, 38, 3329 (1999)
Chen Ch.Y. , Lin K.Ch. , Yang D.T. , Chemosphere, 35, 1959 (1997)
Baun A. , Justesen K.B. , Nyholm N. , Chemosphere, 46, 251 (2002)
Baun A. , Bussarawit N. , Nyholm N. , Environ. Pollut. , 102, 185 (1998)
Twist H. , Edwards A.C. , Codd G.A. , Water Res. , 32, 2471 (1998)
Cleuvers M. , Weyers A. , Water Res. , 37, 2718 (2003)
Cleuvers M. , Ratte H.T. , Water Res. , 36, 2173 (2002)
Wundram M. , Selmar D. , Bahardi M. , Chemosphere, 32, 1623 (1996)
Toricelli L. , Manzo S. , Accornero A. , Manfra L. , Fresenius Environ. Bull. , 11 (2002)
Bruno E. , Elkund B. , Environ. Pollut. , 125, 287 (2003)
Fairchild J.F. , Ruessler D.S. , Haverland P.S. , Carlson A.R. , Arch. Environ. Toxicol. , 32, 353
(1997)
Marwood Ch.A. , Solomon K.R. , Greenberg B.M. , Environ. Toxicol. Chem. , 20, 890 (2001)
Smart R.M. , Barko J.W. , Aquatic Botany, 21, 251 (1985).
Battaglin W. , Fairchild J. , Wat. Sci. Technol. , 45, 95 (2002)
Ronco A. , Gagnon P. , Diaz-Baez M.C. , Arkhipchuk V. , Castillo G. , Castillo L.E. , Dutka B.J.
, Pica-Granados Y. , Ridal J. , Srivastava R.C. , Sánchez A. , Environ. Toxicol. , 17, 232 (2002)
Diaz-Baez M.C. , Sanchez A. , Dutka B.J. , Ronco A. , Castillo G. , Pica-Granados Y. , Castillo
L.E. , Ridal J. , Arkhipchuk V. , Srivastava R.C. , Environ. Toxicol. , 17, 241 (2002)
Prokop Z. , Vangheluwe M.L. , Van Sprang P.A. , Janssen C.R. , Holoubek I. , Ecotoxicol.
Environ. Saf. , 54, 65 (2003)
698
[77.]
[78.]
[79.]
[80.]
[81.]
[82.]
[83.]
[84.]
[85.]
[86.]
[87.]
[88.]
[89.]
[90.]
[91.]
[92.]
[93.]
[94.]
[95.]
Thygesen R.S. , Trapp S. , J. Soils & Sediments, 2, 77 (2002)
Bierkens J. , Klein G. , Corbisier P. , Van Den Heuvel R. , Verschaeve L. , Weltens R. ,
Schoeters G. , Chemosphere, 37, 2935 (1998)
Gerhardt A. , Janssens de Bisthoven L. , Mo Z. , Wang C. , Yang M. , Wang Z. , Chemosphere,
47, 35 (2002)
Tsui M.T.K. , Chu L.M. , Chemosphere, 52, 1189 (2003)
Balk F. , Ford R.A. , Toxicol. Lett. , 111, 81 (1999)
Rajski A. , Zoologia, PWN, Warszawa 1986
Halling- Sørensen B. , Nyholm N. , Baun A. , Chemosphere, 32, 1513 (1996)
McWilliam R.A. , Baird D.J. , Environ. Toxicol. Chem. , 21, 1198 (2002)
Lewis M.A. , Foss S.S. , Harris P.S. , Stanley R.S. , Moore J.C. , Environ. Toxicol. Chem. , 20,
1390 (2001)
Marsden I.D. , Wong C.H.T. , Mar. Freshwater Res. , 52, 1007 (2001)
Naimo T.J. , Wiener J.G. , Cope W.G. , Bloom N.S. , Can. J. Fish. Aquat. Sci. , 57, 1092 (2000)
Krantzberg G. , Sherman R.K. , Water Qual. Res. J. Canada, 30, 635 (1995)
Krantzberg G. , Environ. Toxicol. Chem. , 13, 1685 (1994)
Krantzberg G. , Using the burden of evidence approach for sediment management; Case study:
Collingwood Harbour in: The Lake Huron Ecosystem: Ecology, Fisheries and Management,
SPB Academic Publishing, Amsterdam, The Netherlands, 1995, 365
Pohl R.A. , Fouts R.J. , Anal. Biochem. , 107, 2197 (1980)
Guengerich F.P. , Microsomal enzymes involved in toxicology – analysis and separation in:
Principles and Methods of Toxicology, A.W. Hayes (ed), Raven Press, NY, 1982, 609
Hansen L.G. , Li M.-H. , Saeed A. , Bush B. , Arch. Environ. Contam. Toxicol. , 29, 334 (1995)
Rojíčkowá-Padrtowá R. , Maršálek B. , Holoubek I. , Chemosphere, 37, 495 (1998)
http://www.microbiotests.be
699
Download