Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział

advertisement
Analiza zasobów energii
promieniowania słonecznego
na terenie Podkarpacia.
dr Krzysztof Markowicz,
[email protected]
dr Mariusz Szewczyk
Metodologia
• Analiza rozkładu przestrzennego zasobów teoretycznych
została oparta o wyniki modelu transferu promieniowania
w atmosferze.
• Wykorzystanie danych pomiarowych z dwóch
dostępnych stacji pomiarowych gdzie wykonuje się
pomiary promieniowania słonecznego (Lesko, Strzyżów)
oraz usłonecznienia (Jasionka Przemyśl, Lesko) nie
pozwoliłoby na uzyskanie zmienności przestrzennej.
• Wyniki obserwacyjne zostały wykorzystane do walidacji
danych uzyskanych na podstawie obliczeń
numerycznych.
• Dodatkowo w celu zbadania zmienności wieloletniej
wykorzystano pomiary satelitarne.
model chmur
model aerozoli
atmosferycznych
parametry
wejściowe
parametry
atmosfery
(temp., H2O, O3)
własności
powierzchni
ziemi
Fu-Liou: model
promieniowania
natężanie promieniowania:
całkowitego, rozproszonego,
bezpośredniego.
Podkarpacie na tle kraju, dane z projektu
satelitarnego CERES
Zmienność przestrzenna promieniowania słonecznego
na terenie Podkarpacia – podział na strefy solarne.
Podział sporządzony
na podstawie
średniego rocznego
napromieniowania
całkowitego oraz
usłonecznienia.
Rejon I – bardzo dobre
warunki słoneczne
Rejon II – dobre
warunki słoneczne
Rejon III – średnie
warunki słoneczne
Rejon IV – zmienne
warunki słoneczne
Problem z promieniowaniem rozproszonym
• Do pomiarów promieniowania
rozproszonego IMGW używa
pierścieni cieniujących, które
sprawiają iż detektory
promieniowania nie mierzą
znacznej części
promieniowania nieboskłonu.
• Wymaga to stosowania
specjalnych korekt, które
jednak nie są wykonywane!
Prowadzi to do zaniżania wartości promieniowania
rozproszonego od 10 do 25% w zależności od
warunków meteorologicznych.
Przebiegi dobowe
• Przebieg dobowy natężenia
promieniowania słonecznego
dochodzącego do powierzchni Ziemi
związany jest z zmianą położenia Słońca
oraz warunków atmosferycznych.
• W przypadku warunków
meteorologicznych najważniejszy
wpływ odgrywa dobowy cykl
zachmurzenia, który uwidacznia się
najwyraźniej w okresie letnim.
• Zachmurzenie osiąga minimum w
godzinach nocnych i porannych, zaś
maksimum w godzinach południowych
oraz wczesno popołudniowych.
Promieniowanie całkowite w zależności od miesiąca
oraz godziny czasu słonecznego
Wpływ orientacji kolektorów słonecznych
• Optymalny kąt podniesienia, dla którego uzyskiwane jest maksimum
rocznego napromieniowania wynosi 34. Daje to około 12 % zysku
w stosunku do powierzchni poziomej i około 28 % w stosunku do
powierzchni pionowej.
• Największy zysk energetyczny uzyskuje się w przypadku
powierzchni kolektora podążającej za Słońcem. Takie rozwiązanie
techniczne pozwala wówczas na zabsorbowanie nawet o 40 %
promieniowania słonecznego więcej niż w przypadku kolektora
zorientowanego poziomo.
• Średnio w ciągu roku sumy energii promieniowania słonecznego od
wschodu Słońca do południa lokalnego są o 7 % wyższe niż
analogiczne sumy od południa do zachodu Słońca. Tym samym
powierzchnie o orientacji wschodniej otrzymują wyższe sumy
napromieniowania niż analogiczne o orientacji zachodniej.
Roczna suma promieniowania [kWh/m 2]
1250
1000
750
500
250
0
0
10
30
34
50
70
o
Kąt podniesienia kolektorów [ ]
90
Zmienność wieloletnia
• Analiza zasobów teoretycznych zastała
przeprowadzona dla wartości klimatycznych
(średnich wieloletnich).
• Nasz klimat jednak charakteryzuje się dużą
zmiennością (z roku na rok) warunków
meteorologicznych.
• Dlatego badanie zmienności czasowej
promieniowania słonecznego na istotne znaczenie z
punktu widzenia wykorzystania promieniowania
słonecznego.
sumy natężenia promieniowania słonecznego w [kWh/m2] docierającego do
powierzchni Ziemi oraz roczne usłonecznienie rzeczywiste dla Podkarpacia
w okresie od 1984 do 2006 roku.
Średnia międzyroczna zmienność natężenia promieniowania słonecznego
wynosi dla Podkarpacia 3.7% zaś w przypadku usłonecznienia 9.2%
Względna zmienność (z roku na rok) miesięcznych sum
natężenia promieniowania słonecznego w okresie 1984  2006.
Miesiące
[%]
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
17.8
16.6
10.9
8.1
10.2
10.3
10.8
8.7
13.9
13.3
14.9
17.1
• zmienność sum promieniowania w okresie zimowym jest
znacząco większa niż w okresie letnim.
• wynika ona ze zmian zachmurzenia, które z kolei zależy od
cyrkulacji powietrza. W okresie zimowym zmienność cyrkulacji
jest większa niż w lecie. Jest to związane z tak zwaną oscylacją
północno atlantycką NAO. Przy dodatniej fazie tej oscylacji
dominuje w Polsce napływ wilgotnych mas powietrza, które
przynoszą często duże zachmurzenie. W czasie fazy ujemnej
powietrze jest suche i chłodne (zimą) i dlatego występuje więcej
dni słonecznych.
Globalne zaciemnienie
• Zanieczyszczenia atmosfery redukują promieniowanie
dochodzące do ziemi. Prowadzą w ten sposób do
ochładzania klimatu. Jest to efekt przeciwny do efektu
cieplarnianego.
• Efekt ten obserwowany był silnie w latach 80-tych i 90tych
• W ostatnich latach ze względu na redukcje emisji
zanieczyszczeń promieniowanie słoneczne nieznacznie
rośnie.
• Nasila się więc niekorzystny wpływ efektu cieplarnianego
prowadzący do ocieplania w skali całego globu.
Podsumowanie I
• Potencjalne zasoby energii promieniowania
słonecznego na terenie Podkarpacia są dobre i bardzo
dobre. Warunki słoneczne tu panujące są jednymi z
najlepszych w kraju.
• Całkowite sumy roczne napromieniowania mieszczą
się głównie w przedziale od 1040 do 1080 kWh/m-2.
• Najlepsze warunki solarne panują w południowozachodniej oraz środkowo-zachodniej części
województwa gdzie sumy nasłonecznienia
przekraczają 1070-1080 kWh/m-2.
• Najmniej korzystne warunki panują w części
północno-wschodniej jednak i tak są one dobre w
stosunku do obszaru całej Polski.
Podsumowanie II
Zasoby roczne energii Słońca ze względu na zmienność
warunków meteorologicznych wykazują wahania
pomiędzy poszczególnymi latami na poziomie 4%.
Optymalny kąt podniesienia kolektora słonecznego
wynosi 34o co daje około 12% zysku energetycznego.
Jednak zmiana tego kąta (redukcja w lecie oraz
podniesienie w zimie) może zapewnić jeszcze większy
zysk energetyczny.
W przypadku zastosowania ruchomego kolektora
podążającego za Słońcem zysk może sięgać aż 40%.
Anomalie pogodowe na Podkarpaciu
5.01.2008
Jasionka
T=-10oC
V=10 m/s: E
RH=80%
bardzo zimny
wiatr wschodni
Strzyżów
T=+1oC (0oC)
V=15-20 m/s: S
RH=25%
ciepły wiatr
halny
Download