Zaproszenie do złożenia oferty

advertisement
Dziadkowice, dnia 29 maja 2014 r.
Nr sprawy ZS.0271.1.2014
Wójt Gminy Dziadkowice
17-306 Dziadkowice
ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
Zakup i montaż pieca konwekcyjno – parowego do kuchni szkolnej w Zespole Szkół w
Dziadkowicach w ramach projektu systemowego pt. „Jestem przedszkolakiem z gminy
Dziadkowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
poddziałanie 9.1.1
(na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)
1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy
oraz napis:
oferta cenowa na zadanie pn.: Zakup i montaż pieca konwekcyjno – parowego do kuchni
szkolnej w Zespole Szkół w Dziadkowicach w ramach projektu systemowego pt. „Jestem
przedszkolakiem z gminy Dziadkowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach EFS poddziałanie 9.1.1
3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
5) ma obejmować całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Piec konwekcyjno- parowy
-wymiary: 93,3 x86,3 x78,6 cm
-moc : 10,2kW
-pojemność: 7 x GN1/1
- gorące powietrze 30-300° C
-funkcja kombi gorące powietrze/para 50-300° C
- funkcja gotowania -gotowanie w parze 99-130° C
-automatyczny przedgrzew
-automatyczne chłodzenie
-bio -gotowanie 30-98° C
-książka kucharska 99 programów po 9 kroków
-regeneracja
-automatyczny start
-manualne nawilżanie
-wbudowany prysznic
-ACM -system automatycznego zarządzania pojemnością
- 1 prędkość wentylatora
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- sonda termiczna
-VISION TOUCH dotykowy ,kolorowy panel sterujący
-rekuperator
-podwójna szyba drzwi
-WSS system kontrolujący i zapobiegający niepotrzebnemu zużyciu wody
-SDS system serwisowo-diagnostyczny
-BCS system automatycznej kontroli pracy i zawapnienia
-łącze USB
- łącze LEN - możliwość przyłączenia do sieci ( komunikacja przez przeglądarkę internetową)
-zaokrąglona, podwójna szyba drzwi - ochrona przed wysoką temperaturą
- automatyczny uzdatniacz wody
-podstawa pod piec nierdzewna na 7 lub więcej prowadnic
-gwarancja 36 miesięcy.
W przypadku sprzętu i wyposażenia wymienionego w dokumentacji opisującej przedmiot
zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, wskazanie takie należy traktować jako
przykładowe. Zamawiający dopuszcza w tym zakresie zastosowanie wyposażenia i sprzętu
równoważnych jakościowo i funkcjonalnie ( o parametrach równych lub wyższych)
3. Wymagany termin realizacji umowy:
do 31 lipca 2014 r.
4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena :100%
5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru,
2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do
występowania w obrocie prawnym,
3) podpisane przez wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) wypełniony i zaparafowany projekt umowy.
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej:
W cenę oferty należy wliczyć:
a) wartość dostawy i montażu w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek VAT.
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca przez okres
ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający
wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 10 czerwca 2014 r., do godz. 10.00 w
zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w sekretariacie Zespołu Szkół w
Dziadkowicach, 17-306 Dziadkowice 1D.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz
napis: Oferta cenowa na zadanie pn.:,, Zakup i montaż pieca konwekcyjno – parowego do
kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Dziadkowicach w ramach projektu systemowego pt.
„Jestem przedszkolakiem z gminy Dziadkowice” współfinansowanego ze środków Unii
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejskiej w ramach EFS poddziałanie 9.1.1”
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona
zleceniobiorcy nie otwarta.
Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu jej składania.
Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny,
W przypadku gdy środki przewidziane na wyżej wymienione zadanie nie zostaną w pełni
wykorzystane przewiduje się możliwość dokonania dodatkowych zakupów u Zleceniobiorcy.
8. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:
Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 10 czerwca 2014 r. o godz.10.30 w
siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespole Szkół w Dziadkowicach w gabinecie dyrektora
szkoły.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Pracownik merytoryczny Zalewski Robert. – gabinet dyrektora Zespołu Szkół w
Dziadkowicach.. Tel. 856571700 lub 856571014
10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany
zleceniobiorca obowiązany jest podpisać umowę w Zespole Szkół w Dziadkowicach
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.
11. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do
treści umowy:
.............................................
(przygotował/a)
…….........................................
(data i podpis Wójta)
W załączeniu:
1) formularz oferty,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3) projekt umowy,
4) szczegółowe wymagania ofertowe.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download