OPZ_ul_Orla1 - (BIP) Gminy Siechnice

advertisement
Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Orlej w Żernikach Wrocławskich.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie
Siechnice, w miejscowości Żerniki Wrocławskie. Celem inwestycji jest podniesienie standardu
drogi, poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się na danym odcinku drogi, a także
poprawy dostępu do posesji. Przedmiotowa droga obejmuje odcinek o łącznej długości 332,00 m.
W ramach inwestycji planuje się wykonanie: nowej konstrukcji nawierzchni, wykonanie drenażu
francuskiego, regulacja wysokościowa włazów studni kanalizacyjnych i skrzynek zasuw.
Inwestycja zostanie wykonana na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiającego.
Stan istniejący:
Istniejąca jezdnia posiada nawierzchnię częściowo utwardzoną tłuczniem. Nawierzchnia jest
nierówna z licznymi zagłębieniami w których tworzą się zastoiny wody deszczowej. Na istniejącej
infrastrukturze podziemnej znajduje się, w pasie przebudowywanej jezdni, armatura zakończona
skrzynkami i włazami, które należy wyregulować w stosunku do nowej niwelety jezdni. Istniejące
elementy infrastruktury: 8 skrzynek do zasuw wodociągowych, 4 skrzynki do zasuw gazowych, 11
studni kanalizacyjnych.
Zakres robót obejmuje w szczególności następujące zadania:
1) Wykonanie robót przygotowawczych,
2) Wykonanie robót ziemnych,
3) Regulacja wysokościowa włazów studni kanalizacyjnych i skrzynek zasuw
4) Wykonanie warstwy stabilizacji nawierzchni,
5) Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
6) Wykonanie obustronnego drenażu francuskiego,
7) Wykonanie obustronnych poboczy,
8) Wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na podstawie projektu
czasowej organizacji ruchu (istniejące oznakowanie pionowe należy przesłonić na czas
budowy lecz nie należy go demontować),
9) Rozwiązanie wszelkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia,
10) Wykonanie pomiarów geodezyjnych,
11) Uporządkowanie terenu budowy,
12) Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy - sposób rozwiązania
i koszt wg własnych kalkulacji
13) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją
geodezyjną - zgodnie z procedurą WIK.
Zakres robót określony został w dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Orlej w Żernikach
Wrocławskich autorstwa Macieja Wdowiaka z firmy FORPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu na ul. Różyckiego 1c.
Zamawiający informuje, że posiada opracowania:
1) Projekt wykonawczy na wykonanie ulicy Orlej w Żernikach Wrocławskich, wykonany
przez Firmę FORPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na ul. Różyckiego 1c,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych budowy ulicy Orlej w
Żernikach Wrocławskich, wykonana przez Firmę FORPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu na ul. Różyckiego 1c,
3) Projekt czasowej organizacji ruchu ulicy Orlej w Żernikach Wrocławskich, wykonany
przez Firmę FORPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na ul. Różyckiego 1c,
4) Dokumentacja geotechniczna ulicy Orlej w Żernikach Wrocławskich, wykonana przez
Firmę ALFAGEO.PL z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pugeta 13/1
5) Przedmiar robót ulicy Orlej w Żernikach Wrocławskich, wykonany przez Firmę
FORPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na ul. Różyckiego 1c - przedmiar ma
charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia,
Dokumenty te stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia / umowy.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wyżej wymienioną dokumentacją obowiązującymi
przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym wniosku warunkach.
Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia
14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów
powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia
27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 z późń.zm.), ustawą z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.
Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
1399 ze zm.). Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może
odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21). W cenie ryczałtowej
Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji
odpadów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu karty zagospodarowania odpadów,
dołączając je do dokumentacji powykonawczej.
10. Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane,
odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i
certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa
11. Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do posesji w
niezbędnym zakresie.
12. Załączniki:
1) Projekt Wykonawczy
2) Dokumentacja geotechniczna
3) Projekt czasowej organizacji ruchu
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
5) Przedmiar robót - przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu
zamówienia
6) Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 01.07.2016r.
7) Zatwierdzenie organizacji ruchu tymczasowego
8) Procedura odbiorowa WIK
13. Z dokumentacją wymienioną powyżej Oferenci mogą zapoznać się w trakcie postępowania.
Zamawiający na zapoznanie się z dokumentacją udziela możliwość wypożyczenia jej na okres 3
dni.
14. Wykonawca musi posiadać zatrudniony na umowę o pracę wykwalifikowany personel w ilości co
najmniej: - operator rozkładarki mas bitumicznych - 1 osoba.
15. Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej
wchodzić będzie również:
1) Organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, budowa dojazdu,
doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków, kosztów energii i
ogrzewania dla potrzeb budowy, uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu
placu budowy wraz z zapleczem budowy i drogą dojazdową do obsługi budowy i zaplecza
budowy.
2) Podczas wykonywania robót rozwiązanie wszelkich kolizji z istniejącymi sieciami
i przebudowę istniejącej infrastruktury,
3) Nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy,
4) Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc
wykonywania prac.
5) Prowadzenie robót w sposób bezpieczny,
6) Organizowanie rad budowy nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz uczestniczenie w
wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z
realizacją przedmiotu umowy,
7) Zgłoszenie i czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne,
8) Opracowanie i zatwierdzenie w UM w Siechnicach zmian do projektów obsługi komunikacyjnej
placu budowy, organizacji ruchu zastępczego uwzględniającego min. inne roboty budowlane
prowadzone w pobliżu terenu budowy,
9) Wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień nadzorów i odbiorów z użytkownikami
infrastruktury,
10) zapewnić obsługę geotechniczną i geodezyjną, w tym m.in.:
a) wytyczenie obiektu budowlanego,
b) opracować kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową oraz przekazać ją
Inspektorowi nadzoru celem akceptacji w 3 egzemplarzach (zgodnie z PROCEDURĄ WIK
– dokumentacja powykonawcza, która stanowi załącznik do niniejszej umowy) w wersji
papierowej i elektronicznej w formacie PDF (wraz ze skanami dzienników budowy),
c) wykonać inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu po 3 egz. dla
każdej branży oddzielnie, dołączyć wersję elektroniczną mapy powykonawczej zapisaną
na płycie CD lub DVD w formacie *.rdl lub *.dgn lub *.dxf.,
d) W branży drogowej wymagane jest by pomiar powykonawczy przedstawić na całych
sekcjach mapy zasadniczej w formacie A1.
Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
11) opracować wykaz zmian gruntowych oraz dokonać zgłoszenia zmian w Powiatowym
Zakładzie Katastralnym oraz uzyskać mapę z PZK potwierdzającą wprowadzenie zmian do
zasobu geodezyjnego (w wersji drukowanej 3 egz. i elektronicznej na płycie CD),
12) Dokonać zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów w Powiatowym Zakładzie Katastralnym w
Starostwie Powiatowym we Wrocławiu,
13) Natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych
przez wykonawcę w trakcie realizacji robót.
14) Koordynacja robót budowlanych z innymi wykonawcami uzbrojenia terenu wykonującymi
roboty na podstawie innych decyzji o zezwoleniu na wykonywanie robót budowlanych
(koordynacja terminów, podpisanie protokołów odbioru terenu robót itp.)
16. W trakcie realizacji robót wszelkie ewentualne zmiany i aktualizacje uzgodnień leżą w gestii
Wykonawcy robót.
17. Przed przystąpieniem do robot:
1) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
2) dokonanie pomiarów rzędnych geodezyjnych wejść i wjazdów istniejących posesji przyległych
bezpośrednio do terenu budowy i porównanie z rzędnymi projektowanej niwelety (przekazanie
Zamawiającemu wyników) z uwzględnieniem poprawności wykonania zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
3) Wykonawca ma obowiązek przedstawić do wiadomości Inwestora kopi pisemnych zgód na
korzystanie z terenów prywatnych nie będących objętych decyzją o pozwoleniu na budowę i
zgłoszeniu wykonywania robót budowlanych np. w celu wykonania zaplecza budowy lub
składu materiałów budowlanych
18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu
do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i
zobowiązuje się usunąć je na własny koszt bez wezwania,
19. przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca zobowiązuje się
przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji dokument „Zatwierdzenie materiałowe”.
Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów, urządzeń i wyposażenia do wbudowania
wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji zgodności,
20. w przypadku nieprawidłowości i niezgodności wykonanych prac w stosunku do projektu lub
STWiORB, za zgodą Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na swój
koszt badania sprawdzające potwierdzające spełnienie wymagań umownych wykonane przez
niezależną instytucję wskazaną przez Inspektora nadzoru.
21. Wykonawca zobowiązuje się sporządzać i przekazywać Zamawiającemu do zatwierdzenia w
terminie do 7-go dnia każdego miesiąca „Raporty o realizacji robót” zawierające dane niezbędne
do ustalenia zakresu robót wykonanych w danym miesiącu, poczynając od dnia podpisania
Umowy, oraz na każde żądanie Zamawiającego, raport przed złożeniem do Zamawiającego
Wykonawca przedkłada do sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru.
22. Natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez
wykonawcę w trakcie realizacji robót.
23. dokonać odbiorów przez jednostki, organy i podmioty specjalistyczne (np. właścicieli sieci
uzbrojenia podziemnego),
24. Zgłoszenie zakończenia robót.
25. zawiadomić Inspektora nadzoru o wykonaniu i gotowości do odbioru robót zanikających lub
ulegających zakryciu,
26. przerwać roboty na żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru oraz zabezpieczyć
wykonane roboty przed ich zniszczeniem,
27. wydać Zamawiającemu dokumentację, karty technologiczne, opisy, instrukcje użytkowania i
konserwacji, wskazówki dotyczące przeglądów, urządzeń technicznych dostarczonych w ramach
realizacji przedmiotu umowy,
28. przekazać Zamawiającemu odpisy wszelkich pism i dokumentów uzyskanych bądź składanych w
związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także pisemne udzielenie odpowiedzi (zajmowanie
stanowiska) na wystąpienia Zamawiającego - w każdym z przypadków w terminie nie dłuższym
niż 5 dni roboczych,
29. pokryć koszty niezasadnego nadzoru autorskiego, wynikającego w szczególności z błędnego
odczytania Projektu przez Wykonawcę,
30. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu należy stosować rury
ochronne oraz zachować normatywne odległości, prace prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.
Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
31. Roboty prowadzone w obrębie linii napowietrznych i kabli elektroenergetycznych prowadzić
zgodnie z przepisami prawa.
32. Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie Zamawiającego o wszelkich trudnościach
związanych z realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, niezależnie
od dokonanych wpisów w dziennik budowy.
33. Przy realizacji robót przestrzeganie warunków zawartych we wszystkich uzgodnieniach.
34. Demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
35. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania
z dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami,
warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Do
wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji
projektowej, ponadto:
1) oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (Pn-hEN), z europejską aprobatą
techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.
2) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z
uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo,
3) oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.
36. Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z przepisami ochrony środowiska min:
1) roboty ziemne w obrębie koron drzew należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu
zmechanizowanego,
2) nie należy odkładać ziemi i urobku na pnie istniejących drzew i krzewów
3) nie należy lokalizować pod koronami drzew i krzewów bazy sprzętu i materiałów,
4) w zasięgu koron drzew nie należy zmieniać poziomu gruntu,
5) teren zieleni należy odtworzyć, uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.
37. Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulicę.
Jezdnię drogi publicznej należy oczyszczać na bieżąco z błota i ziemi.
38. Wykonawca przed przejęciem pasa drogowego na plac budowy zobowiązany jest do
sporządzenia inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania infrastruktury pasa zainwestowania
terenu z podaniem ich ilości, długości lub powierzchni (studnie kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, wpusty uliczne, hydranty, zasuwy, skrzynki, oznakowanie pionowe, urządzenia
komunikacji zbiorowej, zieleń, kosze na odpadki, ławki, bariery energochłonne, słupy
oświetleniowe, studnie telekomunikacyjne itp.) wraz z dokumentacją fotograficzną i przekazania
inwentaryzacji Zamawiającemu niezwłocznie po jej wykonaniu, nie później jednak jak w terminie
7 dni po jej wykonaniu (w wersji cyfrowej i analogowej – po 2 egz.)
39. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest zutylizować we własnym
zakresie materiały pochodzące z rozbiórki wraz z przekazaniem Zamawiającemu karty
przekazania odpadów
Download