Załącznik Nr 1 do SIWZ

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
Wytyczne do prowadzenia prac:
„PRZEBUDOWA SANITARIATÓW - "PION DAMSKI" ZLOKALIZOWANYCH OD
POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ STRONY BUDYNKU "G" SGH W WARSZAWIE,
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 162”
1. Prace prowadzone będą w obiekcie wpisanym do Rejestru Zabytków pod nr A911.
2. Prace będą prowadzone w czynnym budynku. Wobec powyższego organizacja, czas
i sposób pracy musi być dostosowana do specyfiki obiektu oraz robót. W trakcie
prowadzenia prac w zależności od potrzeb odbywać się będą narady koordynacyjne.
Obecność kierownika budowy jest obowiązkowa. Projektant będzie zapraszany w
razie potrzeby rozwiązania ewentualnych problemów na budowie. Celem spotkań
będzie koordynacja zadań, rozwiązywanie problemów na budowie.
3. Czas i sposób prowadzenia prac należy uzgodnić z Administratorem budynku oraz
Inspektorem nadzoru. Prace demontażowe I etapu prowadzony musi być z
zastosowaniem zsypu kubełkowego do transportu odpadów budowlanych z rozbiórki
w łazienkach bezpośrednio do kontenera.
4. Wykonanie niezbędnych, głośnych prac w ciągu dnia należy uzgodnić z
Administratorem budynku oraz Inspektorem nadzoru.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, wstrzymania prac w trakcie realizacji robót,
maksymalnie do czterech dni na ważne potrzeby Uczelni: rekrutacja, obrony prac,
inne ważne wydarzenia. Czas ten nie wlicza się do terminu realizacji robót.
6. Sposób prowadzenia robót nie może przeszkadzać w dojściu pracowników SGH do
miejsc pracy.
7. Na każdej kondygnacji teren prac należy odgrodzić osłoną z płyty paździerzowej o
grubości min 18 mm i folii w celu zabezpieczenia przenoszenia się brudu i kurzu na
pozostałą część Uczelni. Na poziomie -1 prace prowadzone będą w pomieszczeniu
Rozdzielni Głównej. Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP. Sposób
prowadzenia prac i zabezpieczenia urządzeń należy uzgodnić przed ich
rozpoczęciem z inspektorem nadzoru.
8. Zamawiający nie odpowiada za materiały, sprzęt i urządzenia składowane
i pozostawione na terenie SGH.
9. Dostawę materiałów, sprzętu itp. można przeprowadzać w godz. 6:00 – 7:30 po tych
godzinach wjazd na teren
samochodu wykonawcy odbywać się będzie z
każdorazowym podaniem danych samochodu, terminem i godzinami wjazdu i
wyjazdu po wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i administratorem
budynku. Do komunikacji wewnątrz budynku przeznaczone jest wejście do budynku
„G” od strony budynku „B”, schody do piwnicy i dalej korytarzem w piwnicy do
wschodniej klatki schodowej i klatka schodowa w pionie remontowanych łazienek.
Transport odpadów może odbywać się tylko po wyznaczonych trasach. Zabrania się
korzystania z wind w budynku pracownikom Wykonawcy. Podłogi na całej trasie
transportu wewnątrz budynku muszą być zabezpieczone płytami paździerzowymi o
grubości min. 18 mm.
10. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco powstałych w wyniku
prowadzonych prac zabrudzeń, a po zakończeniu prac w danym dniu bezwzględnie
posprzątać cały przekazany przez Zamawiającego teren.
11. Wszelkie uszkodzenia posadzek, ścian, elementów balustrad, elementów
wyposażenia, dróg dojazdowych, powierzchni zielonych itp. Wykonawca
zobowiązany jest naprawić na własny koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie
naprawi szkód spowodowanych prowadzeniem robót budowlanych, SGH zastrzega
sobie możliwość powierzenia wykonania prac naprawczych innej firmie, a kosztami
ich wykonania obciąży Wykonawcę.
12. Kontener na odpady na potrzeby robót demontażowych I etapu należy ustawić
bezpośrednio pod oknami łazienek od strony parkingu. Kontener na odpady na
potrzeby dalszych robót należy ustawić na parkingu (dostawczym) przy wejściu do
budynku „G” od strony budynku „B”. Na potrzeby zaplecza, składowania materiałów,
wyznacza się teren za budynkiem „B” obok Stacji Transformatorowej. Ostateczne
wyznaczenie lokalizacji kontenerów i zaplecza budowy nastąpi w dniu wprowadzenia
na teren prac.
13. Wykonawca, najpóźniej w dniu wprowadzenia, przekaże Zamawiającemu dane
pojazdów, które będą wjeżdżały na parking SGH oraz listę pracowników
wykonujących prace.
14. Pojazdy Wykonawcy nie mogą parkować na terenie SGH i muszą opuścić teren
Uczelni po dostarczeniu materiałów.
15. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić teren do stanu sprzed rozpoczęcia prac,
a także utrzymać na bieżąco porządek po robotach na terenach zielonych, drogach
komunikacji i w budynku. W przypadku gdy Wykonawca nie naprawi szkód
spowodowanych prowadzeniem prac remontowych i nie doprowadzi terenu do stanu
pierwotnego, SGH zastrzega sobie możliwość powierzenia wykonania prac
naprawczych innej firmie, a kosztami ich wykonania obciąży Wykonawcę.
16. Wraz z przejęciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu
szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność
cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i
osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych, za wszelkie szkody
wynikłe na skutek prowadzonych robót .
17. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia muszą być akceptowane przez
Zamawiającego.
Download