Załącznik nr 1 - um

advertisement
GI.271.13.13
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Mońki
ul. Słowackiego 5 A
19-100 Mońki
fax (085) 716 25 87
e-mail: [email protected]
Strona internetowa: www.um-monki.pl
zwana dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontów
nawierzchni żwirowych i gruntowych na terenie Gminy Mońki ramach funduszu
sołeckiego na 2013r.
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA :
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do
ustawy.
2.
Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE :
1. Przedmiotem zamówienia jest remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych, na
drogach gminnych Gminy Mońki.
2. Dostarczenie sianej pospółki na wskazane odcinki dróg gminnych, rozścielenie,
zagęszczenie walcem wibracyjnym i wyprofilowanie równiarką – w ilości do 1797 m3.
3. Wybrany wykonawca otrzyma wykaz sołectw na terenie których będą wykonywane
remonty oraz kwoty funduszu sołeckiego przyznane poszczególnym sołectwom, które nie
mogą zostać przekroczone. Odpowiedni sołtysi wskażą miejsca wykonywania remontów.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania ciągłości robót na zleconych przez
zamawiającego odcinkach dróg.
5. Jednostką obmiaru wykonanych robót będzie 1 m3 dostarczonej i wbudowanej pospółki
1
bez względu na odległość transportu.
6. Wynagrodzenie wykonawcy będzie stanowić cenę jednostkową określoną w ofercie
pomnożoną przez ilość faktycznie wykonanych przez wykonawcę i odebranych przez
zamawiającego robót.
7. Ilość dowiezionego kruszywa zamawiający będzie potwierdzać w kartach drogowych.
8. Dostarczone i wbudowane kruszywo powinno być siane, odpowiedniej jakości
i spełniać wymagania dla kruszyw naturalnych do wykonywania remontów nawierzchni
żwirowych. Mieszanka żwirowa powinna spełniać wymagania określone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
stanowiących załącznik nr 6 do S1WZ. W
przypadku wątpliwości, co do jakości kruszywa Zamawiający może zlecić jego przebadanie
pod kątem przydatności do remontu nawierzchni żwirowych. Kruszywo powinno pochodzić z
legalnie działającej żwirowni. Wykonawca powinien posiadać koncesję na wydobywanie
kruszyw lub pisemne oświadczenie innego podmiotu wraz z podpisaną umową na
udostępnienie tego materiału. Wykonawca każdorazowo do dokumentów rozliczeniowych
oraz na każde żądanie zamawiającego zobowiązuje się dostarczać dokument potwierdzający,
że kruszywo użyte do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia pochodzi z
legalnych źródeł.
9. Dostarczone i wbudowane kruszywo naturalne musi być zgodne z wymaganiami
określonymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.).
10. Roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do SIWZ).
IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. KOD CPV
45.23.31.42-6 – roboty w zakresie naprawy dróg;
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
do 30.08.2013 r.
VII.
WARUNKI
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
OPIS
SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
przepisami art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp dotyczące:
2
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o
dokumenty wymagane w rozdziale VIII niniejszej SIWZ metodą spełnia/nie spełnia z
zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp –
wzór zał. nr 2 do siwz
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania
braków podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp :
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wzór zał. nr 3 do siwz
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają, wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania
braków podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp:
1) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej –
wzór zał. nr 4 do siwz.
3
4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231).
Jeżeli
wykonawca
ma
siedzibę
lub
miejsce
zamieszkania
poza
terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII ust 2 pkt. 2
siwz składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych
dokumentów.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia,
b) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika, ofertę podpisuje pełnomocnik,
c) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy,
d) pełnomocnictwo to musi być załączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być
poświadczona notarialnie),
e) wszelka korespondencja i rozliczenia prowadzone będą z pełnomocnikiem,
4
f) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może
przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców,
g) termin na jaki została zawarta umowa regulująca współpracę Wykonawców
występujących wspólnie nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie
zamówienia,
h) każdy podmiot oferty wspólnej zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w
rozdziale VIII pkt 2, 3 i 4 siwz. Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VIII pkt 1
siwz konieczne do spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą oceniane łącznie,
i) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów (polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
DOKUMENTÓW,
ORAZ
A
TAKŻE
PRZEKAZYWANIA
OSWIADCZEŃ
WSKAZANIE
UPRAWNIONYCH
OSÓB
LUB
DO
PORZUMIEWANIACH SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną: nr faksu 85 716 25 87;
e-mail: [email protected] Adres Zamawiającego podany jest w rozdziale
I SIWZ.
2.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
5
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub
drogi elektronicznej.
3.
Wyjaśnienia treści SIWZ odbywa się zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Szczepan Mroczko
– w sprawach procedury oraz Ryszarda Januszkiewicz – w sprawach przedmiotu
zamówienia.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Złożona oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy formularz oferty – wg. wzoru zał. nr 1,
b) dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VIII,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii.
3. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
4. Oferta musi być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Oferta musi być sporządzona według formularza ofertowego zawierającym wszystkie
elementy zawarte we wzorze formularza załączonego do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
8. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formy pisemnej.
9. Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby
6
uprawnione do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
13. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
14.
Ofertę
należy
złożyć
w
siedzibie
zamawiającego,
w
zamkniętej
uniemożliwiającej jej przypadkowe otwarcie. Koperta powinna być
kopercie
opatrzona nazwą
i adresem wykonawcy oraz zaadresowana: Urząd Miejski w Mońkach, 19-100 Mońki,
ul. Słowackiego 5A z dopiskiem: „Przetarg – drogi fundusz sołecki 2013”. Nie otwierać
przed godz. 9.00 w dniu 22.07.2013 r.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Mońkach
ul. Słowackiego 5A 19-100 Mońki w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach pracy urzędu
– sekretariat pokój 114
2. Oferty należy składać do 22.07.2013 r. do godz. 8.45
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2013 r. o godz. 9.00. w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Mońkach ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki. Pok. 101.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca w przedstawionej ofercie na wykonanie przedmiotu zamówienia powinien
zaoferować cenę ostateczną ( nie podlegająca zmianie), obejmującą całość zamówienia.
2. Cena oferty powinna być wyrażona w walucie polskiej PLN brutto.
3. Podane ceny jednostkowe będzie obejmować pełen zakres zamówienia określony
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót. Musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia.
7
4. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest na żądanie zamawiającego do wykonania 2
badań uziarnienia kruszywa. Próbki do badań będą pobierane z miejsc wskazanych przez
zamawiającego. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z wykonaniem badań.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY
WYBORZE
OFERTY,
WRAZ
Z
PODANIEM
ZNACZENIA
TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego
znaczeniem: Cena ofertowa brutto – 100%. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu
wymagania kryterium otrzyma maksymalna ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.
2. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
cena najniższa
CENA
=
-------------------- x
100 pkt
cena oferty
XV.
INFORMACJE
O
FORMALNOŚCIACH,
JAKIE
POWINNY
ZOSTAĆ
SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed
zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
XVI.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. WARUNKI UMOWY
1. Projekt umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ.
8
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom a także innemu podmiotowi, którego interes w uzyskaniu danego zamówienia
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują następujące środki ochrony prawnej
przewidziane ustawą:
1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180 - 198 ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie określonej w art. 180 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w formie
i terminie określonym w art. 180 ust. 5 ustawy.
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia
doręcza się Prezesowi Izby w formie określonej w art. 185 ust. 2 ustawy, przekazując jego
kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy do postępowania odwoławczego nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
2. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g ustawy.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
XIX. INNE INFORMACJE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
9
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. W sprawach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze
zm.) i akty wykonawcze do ustawy.
XX. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz oferty – zał. nr 1,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków – zał. nr 2
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zał. nr 3
4. Informacja dot. grupy kapitałowej – zał. nr 4
5. Wzór umowy – zał. nr 5
6 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – zał. nr 6.
10
Załącznik nr 1
---------------------------------------(nazwa i adres wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY
Do: Gmina Mońki
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie remontów
nawierzchni żwirowych i gruntowych na terenie Gminy Mońki w ramach funduszu
sołeckiego na 2013r. składam/y ofertę ,oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie
zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki
zawarte w dokumentacji przetargowej:
a) Cena brutto 1 m3 dostarczonej i wbudowanej pospółki bez względu na odległość
transportu.................................................................zł
b) Zakres rzeczowy robót do wykonania przez podwykonawcę:...................................... ……….
2. Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w SIWZ oraz w SST.
3. Oświadczamy, że zamówienie będzie zrealizowane w terminach podanych w SIWZ.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach
określonych w projekcie umowy załączonego do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiającego.
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1) ...................................................
(2) ..................................................
(3) ..................................................
(4) ..................................................
Podpisano: ............................................................
podpis wykonawcy
…………………..
data
11
Załącznik nr 2
----------------------------------Nazwa i adres wykonawcy
OŚWIADCZENIE*
Przystępując do udziału w
postępowaniu
o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na: Wykonanie remontów nawierzchni żwirowyc i gruntowych
na terenie Gminy Mońki w ramach funduszu sołeckiego na 2013r. oświadczamy, że
spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010
r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Data: ..................................
...............................................
podpis Wykonawcy
12
Zał .nr 3
………………………………..
Nazwa i adres wykonawcy
OŚWIADCZENIE*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie remontów nawierzchni żwirowych
i gruntowych na terenie Gminy Mońki w ramach funduszu sołeckiego na 2013r.
oświadczam, że nie znajduję się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.,759 z późn. zm.)
………………
data
……………………………………
podpis wykonawcy
* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z wykonawców w imieniu swojej firmy. Jeżeli
Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. b
ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia , niniejsze
oświadczenie składają powyższe podmioty.
13
Zał .nr 4
………………………………
Nazwa i adres wykonawcy
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
Informacja o tym, że wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie remontów nawierzchni żwirowych
i gruntowych na terenie Gminy Mońki w ramach funduszu sołeckiego na 2013r. zgodnie
z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
1. składam listę podmiotów, razem z którymi należę do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)
1) ..................................................................................................................................................
2) ………………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………………..
………………………
…………………………………
data
podpis wykonawcy
___________________________________________________________________________
2. Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych
………………………
…………………………………
data
podpis wykonawcy
* należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2
14
Załącznik nr 5
U M O W A Nr GI.272…..13
zawarta w dniu………………w Mońkach pomiędzy Gminą Mońki, jako Zamawiającym
reprezentowaną przez :
1. mgr Zbigniewa Karwowskiego – Burmistrza Moniek
REGON : 050659102, NIP : 546 137 97 96,
zwanym dalej Zamawiającym
a ……………………………..- ……………………………………………………….,
ul. …………………………………..
REGON : ………………. NIP :……………………….. .
zwanym dalej Wykonawcą
w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113,
poz. 759 ze zm.) wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę, o następującej treści :
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni żwirowych i gruntowych, na drogach
gminnych Gminy Mońki.
2. Dostarczenie sianej pospółki na wskazane odcinki dróg gminnych, rozścielenie,
zagęszczenie walcem wibracyjnym i wyprofilowanie równiarką – w ilości do 1797 m3.
3. Wybrany wykonawca otrzyma wykaz sołectw na terenie których będą wykonywane
remonty oraz kwoty funduszu sołeckiego przyznane poszczególnym sołectwom, które nie
mogą zostać przekroczone. Odpowiedni sołtysi wskażą miejsca wykonywania remontów.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania ciągłości robót na zleconych przez
zamawiającego odcinkach dróg.
5. Jednostką obmiaru wykonanych robót będzie 1 m3 dostarczonej i wbudowanej pospółki
bez względu na odległość transportu.
6. Wynagrodzenie wykonawcy będzie stanowić cenę jednostkową określoną w ofercie
pomnożoną przez ilość faktycznie wykonanych przez wykonawcę i odebranych przez
zamawiającego robót.
7. Ilość dowiezionego kruszywa zamawiający będzie potwierdzać w kartach drogowych.
8. Dostarczone i wbudowane kruszywo powinno być siane, odpowiedniej jakości
i spełniać wymagania dla kruszyw naturalnych do wykonywania remontów nawierzchni
żwirowych. Mieszanka żwirowa powinna spełniać wymagania określone w Specyfikacjach
15
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
stanowiących załącznik nr 6 do S1WZ. W
przypadku wątpliwości, co do jakości kruszywa Zamawiający może zlecić jego przebadanie
pod kątem przydatności do remontu nawierzchni żwirowych. Kruszywo powinno pochodzić z
legalnie działającej żwirowni. Wykonawca powinien posiadać koncesję na wydobywanie
kruszyw lub pisemne oświadczenie innego podmiotu wraz z podpisaną umową na
udostępnienie tego materiału. Wykonawca każdorazowo do dokumentów rozliczeniowych
oraz na każde żądanie zamawiającego zobowiązuje się dostarczać dokument potwierdzający,
że kruszywo użyte do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia pochodzi z
legalnych źródeł.
9. Dostarczone i wbudowane kruszywo naturalne musi być zgodne z wymaganiami
określonymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.).
10. Roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do SIWZ).
§2
1. W trakcie realizacji umowy wykonawca na każde wezwanie zamawiającego ma obowiązek
przedstawić dokument potwierdzający legalność wykorzystywanego kruszywa naturalnego.
2. W przypadku wykorzystywania kruszywa naturalnego pochodzącego z nielegalnego
źródła, zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy wykonawcy.
§3
Strony ustalają :
1. Termin rozpoczęcia remontów - od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia do 30.08.2013 r.
§4
1.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane remonty bieżące wyliczone będzie w oparciu o
cenę jednostkową brutto ( z podatkiem VAT ) pozyskania, dowiezienia, profilowania
i zagęszczenia 1m3:
1) pospółki w wysokości …………………. zł brutto / słownie: ………………………….. /
zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.
2. Ogólna wartość zamówienia nie może przekroczyć …………… zł brutto.
3. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie zamawiającego do wykonania 2 badań
uziarnienia kruszywa. Próbki do badań będą pobierane z miejsc wskazanych przez
zamawiającego. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z wykonaniem badań.
16
§5
1. Wykonawca otrzyma zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia po wystawieniu
faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez zamawiającego kart drogowych. Podstawą
wystawienia faktur VAT za wykonanie poszczególnych zleceń będzie protokół odbioru
podpisany przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę.
2. Na każde sołectwo wykonawca wystawi oddzielną fakturę.
3. Wynagrodzenie wykonawcy będzie stanowić cenę jednostkową określoną w ofercie
pomnożoną przez ilość faktycznie dowiezionej i wbudowanej przez wykonawcę pospółki.
4. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia opłacona będzie przez zamawiającego
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przelewem na
wskazany rachunek wykonawcy.
Wykonawca
ponosi
odpowiedzialność
§6
za bezpieczeństwo
ruchu
drogowego
oraz
oznakowanie prowadzonych robót i utrudnienia związane z wykonywanymi robotami oraz za
wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe na mieniu i osobie spowodowane swoim
działaniem lub zaniechaniem.
§7
1. Zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu stron pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
3. Istotne zmiany umowy mogą dotyczyć:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie
jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:
a) szczególnie nie korzystnych warunków atmosferycznych,
b) siły wyższej (powódź, huragan, trzęsienie ziemi),
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§8
1. W razie niewykonania lub nienależytego (zgodnego z STWiOR) wykonania umowy strony
17
zobowiązują
się
do
zapłaty
kar
umownych
w
następujących
wypadkach
i okolicznościach:
1) wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za nieterminową realizację zamówienia
w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.
2) strona odstępująca od umowy z przyczyn, za które ona ponosi odpowiedzialność zapłaci
drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 000 zł.
3) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru, o którym
mowa § 5 ust. 1 w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia upływu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad.
2. W razie naliczenia kar umownych zamawiający może potrącić należną mu kwotę
z wystawionej faktury.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury zamawiający na żądanie wykonawcy zapłaci
odsetki ustawowe.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przewyższającego /uzupełniającego/
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§9
1. Zamawiający, oprócz wypadkach przewidzianych w kodeksie cywilnym, może odstąpić
od umowy, jeżeli:
1) wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje
prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz
właściwe przepisy KC.
18
§ 11
Właściwym do rozwiązywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
właściwy miejscowo sad powszechny dla siedziby zamawiającego.
§ 12
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2.Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
19
Zał. nr 6
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach
gminnych Gminy Mońki.
Kod CPV 45 23 31 42-6 roboty w zakresie naprawy dróg
SPIS TREŚCI
1 . WSTĘP
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane
20
WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem naprawy nawierzchni żwirowej i gruntowej
na drogach gminnych Gminy Mońki.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchni żwirowej i gruntowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4 Nawierzchnia żwirowa – nieulepszona nawierzchnia drogowa, której warstwa ścieralna
jest wykonana z. mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza lub spoiwa.
Remont cząstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni (wybojów, kolein; o
powierzchni do około 5 m.
1.4.2. Naprawa średnia - remont cząstkowy z uzupełnieniem warstwy górnej na odcinkach z
większymi jej ubytkami.
Odnowa nawierzchni - naprawa kapitalna po znacznym ubytku grubości nawierzchni lub
znacznej liczbie wybojów lub kolein, powodujących nieopłacalność wykonania napraw
cząstkowych lub naprawy średniej.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podany mi w OST D-M-OO.OO.OO ..Wymagania ogólne"
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność
z poleceniem zamawiającego.
Zamawiający każdorazowo będzie wyznaczać odcinki dróg objęte realizacją zamówienia oraz
termin wykonania tych robót.
1.5.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespełniających wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.2Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu
drogowego
oraz oznakowanie prowadzonych robót i utrudnienia związane z wykonywanymi robotami
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
Dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robót wykonawca będzie:
Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.
Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości do osób lub własności społecznej i innych,
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
21
sposobie działania.
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 1.5.5. Ochrona i utrzymanie
robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia robót.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa bądź jej elementy były w zadowalającym
stanie przez cały czas aż do momentu odbioru.
2. Materiały
Materiały do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być odpowiedniej jakości i musza
spełniać wymagania dla kruszyw naturalnych stosowanych do wykonywalna remontów
nawierzchni żwirowych oraz dla podsypki piaskowej przy wykonywaniu remontów
chodników i dróg.
Dostarczone i wbudowane kruszywo naturalne musi być zgodne z. Wymaganiami określony
mi w art. 1 ustawy Prawo budowlane (Tekst jednolity z 2006 r Nr 1 56 poz. 1118 ze
zmianami).
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Podanych na rys. 1.
Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PNB-11111 [2] i PN-B-13 [3|. a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla
mieszanki o uziarnieniu:
Od 0 do 20 mm. WP powinien wynosić od 25 do 40, od 0 do 50 mm., WP powinien wynosić
od 55 do 60.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz
na pozyskiwanie materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót.
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie zamawiającego do wykonania 2 badań uziarnienia
kruszywa. Próbki do badań będą pobierane z miejsc wskazanych przez zamawiającego.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z wykonaniem badań.
Tabela 1 . Skład ramowy uziarnienia optymalnej mies za nki żwirowej
R z e d n ę k r z y w y c h g r a n i c z n yc h u z i a r n i e n i a
Wvmiary oczek
k wa d r a t o w y c h s i t a
mm
P r z e c h o d z i p r z e z s i t o . % wa s z .
N a wi e r z c h n i a j e d n o wa r s t w o wa l u b wa r s t wa
g ó r n a n a wi e r z c h n i d wu wa r s t w o w e j
50
Wa r s t wa d o l n a n a wi e r z c h n i
d wu wa r s t w o w e j
b
a1
b,
a
-
-
-
100
20
-
-
100
67
12
-
92
88
54
4
86
64
65
30
2
68
47
49
1 922
0.5
44
26
28
11
0.075
15
8
12
3
Frakcje
Prześwity oczek kwadratowych u mm
Rys unek I. Obs zar uziarnienia optymalnych mies zanek żwirowych
3.
Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nic spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami określonymi w S1WZ, wskazaniach zamawiającego oraz w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on /godny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
3.2 Sprzęt stosowany do wykonania napraw nawierzchni
W zależności od zakresu robót oraz sposobu ich wykonania. Wykonawca powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- Samochodów samowyładowczych.
- Równiarki
- Walca wibracyjnego
4.
Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych
23
materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami
nadmiernym zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z. Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonanych robót.
5.2.Zasady wykonywania robót.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. Roboty przygotowawcze,
2. Naprawę nawierzchni.
3. Roboty wykończeniowe.
Przy naprawie nawierzchni rozróżnia się następujące sposoby wykonania robót:
- Remont cząstkowy, obejmujący naprawę pojedynczych wybojów lub kolein.
- Naprawę średnią obejmującą remont cząstkowy wybojów lub kolein oraz uzupełnienie
warstwy górnej na odcinkach z większymi jej ubytkami.
- odnowę nawierzchni, obejmującą naprawdę kapitalną z remontem cząstkowym wybojów
i kolein oraz ułożeniem warstwy górnej do pełnej grubości.
5.3.Zasady konserwacji nawierzchni
Zapobieganie częstym naprawom nawierzchni nieulepszonej wymaga staranne i stałej
konserwacji w okresie jej istnienia.
Zapewnienie prawidłowego stanu nawierzchni, niezależnie od sposobu wykonania
konstrukcji jezdni oraz od pory roku powinno dotyczyć przede wszystkim:
- Należytego utrzymania profilu poprzecznego i podłużnego, w celu szybkiego odpływu
wód deszczowych z jezdni i korony drogi.
- utrzymania przepływu wody w rowach przez likwidację zanieczyszczeń (zamulenia,
zarastania trawą rozmycia), tj. oczyszczenia rowów, naprawę uszkodzeń i przywrócenie im
pierwotnego kształtu oraz spadków podłużnych.
- Uprzątania resztek śniegu z drogi, w okresie wiosennym, w celu niehamowania odpływu
z drogi wód po stopieniu i zapobiegania przed rozmiękaniem korpusu drogowego.
5.4. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy na podstawie wskazań inspektora:
- Ustalić lokalizację terenu robót,
5.5.Roboty ziemne
Ewentualne występujące towarzyszące roboty ziemne należy wykonać w sposób zgodny
ze Wskazaniami Inspektora.
5.6.1. Remont cząstkowy nawierzchni żwirowej
Naprawy cząstkowe nawierzchni żwirowej wykonuje się. Gdy na powierzchni jezdni
utworzą się wyboje (doły) lub koleiny, ale grubość nawierzchni jest dostateczna
do przeniesienia istniejącego obciążenia ruchem. Remont cząstkowy nawierzchni polega na:
-zasypaniu dna wyboju lub koleiny mieszanką żwirową. Żwir użyty do napraw nawierzchni
powinien zawierać więcej lepiszcza niż żwir użyty do budowy drogi,
gdyż pozwala to na uzupełnienie lepiszcza wypłukanego przez deszcze z górnej warstwy
24
nawierzchni żwirowej.
- Wyprofilowaniu powierzchni i dokładnym zagęszczeniu.
Pożądane jest prowadzenie napraw cząstkowych po deszczu, kiedy nawierzchnia
jest jeszcze wilgotna.
5.6.2.Naprawa średnia nawierzchni żwirowej
Naprawę średnia, nawierzchni żwirowej wykonuje się gdy na powierzchni jezdni tworzą się
wyboje lub koleiny), a grubość nawierzchni uległa niewielkiemu zmniejszeniu
na krótkich odcinkach drogi. W ramach naprawy średniej nawierzchni żwirowej należy
wykonać:
- Remont cząstkowy, zgodnie z zaleceniami punktu 5.6.1.
- Uzupełnienie warstwy kruszywa w warstwie górnej, zgodnie z zaleceniami punktu 5.6.3.
5.6.3. Odnowa nawierzchni żwirowej
Odnowę (naprawę kapitalną) nawierzchni żwirowej należy wykonać, jeśli.
- grubość górnej warstwy nawierzchni dwu- i trzy warstwowych zmaleje do 2 cm,
lub nawierzchni jednowarstwowej (na podkładzie) zmaleje do 4 cm.
- Grubość górnej warstwy jest jeszcze dostateczna, lecz liczba dołów (wybojów) i kolein na
dłuższym odcinku jest tak duża, że przeprowadzenie napraw cząstkowych
jest utrudnione i nieopłacalne.
Odnowa nawierzchni może być wykonywana w odstępie 5,8 lat.
Przy odnowie nawierzchni żwirowej trzeba wykonać kolejno następujące roboty:
1) Wypełnić wyboje i koleiny żwirem oraz je zagęścić.
2) Rozścielić mieszankę żwirową w takiej ilości, aby po zawałowaniu łącznie ze starą
warstwą uzyskać pierwotną grubość, tj. w stanie luźnym 6,13 cm.
3) Sprofilować (równiarką) rozścielony żwir oraz zagęścić.
5.7. Roboty wykończeniowe.
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z umową. Do robót wykończeniowych należą
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych,
takie jak:
-niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów,
ew, drzew. ew. rowów, poboczy itp.
Roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiągnąć złożoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Minimalne
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji
Technicznej.
6.2, Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje
tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp . W yszc ze gó l nie n ie r o b ó t
1
2
3
W yz n acz e nie p o wi er z c h ni d o
nap r a wy n a wi er zc h ni
Ro b o t y p r z yg o to wa wc ze
W yko na n ie n ap r a wy na wi er zc h n i
(re mo nt u czą s t ko w e go .
P ro fi lo wa n i a, nap r a wy
kap it al nej , o d no wy) .
Cz ęs to t li w
o ść b ad a ń
1 raz
Oce na
cią g ła
Oce na
cią g ła
W arto ści d o p us zcz al n e
T yl ko ni ezb ęd n a
p o wier zc h n ia
Wg pktu 5
Wg pktu 5
25
Ro b o t y wyk o ńc ze n io we
4
Oce na
cią g ła
Wg pktu 5
6.3. Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:
- Wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy nawierzchni.
- Poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do pozostałej powierzchni
jezdni i umożliwiającego spływ w powierzchniowy wód. 6.4. Wymagania dotyczące cech
geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dot. cech geometrycznych podbudowy – tablica 2
Tablica2
I.p.
1
2
.
w ys z c z e gó l n i e n i e b a d a ń
S z e r o ko ś ć p o d b u d o w y
R ó wn o ś ć p o d ł u ż n a
3
4
5
R ó wn o ś ć p o p r z e c z n a
S p a d ki p o p r z e c z n e
R z ę d n e w y s o ko ś c i o w e
6
Ukształtowanie osi w planie
7
Grubość podbudowy
minimalne częstotliwości pomiarów
10 razy na 1 km
w s p o s ó b c i ą gł y p l a n o gr a f e m a l b o c o 2 0 m e t r ó w ł a t ą n a
ka ż d y m p a s i e r u c h u
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 100 m
co 100 m
P o d c z a s b u d o w y:
W 3 punktach na każdej działce roboczej, lec z nie rzadziej
n i ż r a z n a 4 0 0 m.
Przed odbiorem:
W 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m
6.4.2 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+1O cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa
od szerokości warstwy wyżej lezącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w
dokumentacji projektowej.
6.4.3Równość podbudowy.
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4 - metrową łatą lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mn dla podbudowy zasadniczej.
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy na łukach i prostych powinny być zgodne z dokumentacja
projektową, z tolerancją +/- 0.5 %.
6.4.5.Rzędne wysokościowe podbudowy.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm. -2 cm.
6.4.6.Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej
o więcej niż +/- 5 cm.
Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża.
Grubość podbudowy nie może różnie się od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej +/- 10 %.
26
- dla podbudowy pomocniczej + 10%, -15%
6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
6.5.1.Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy.
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez, spulchnienie lub zerwanie do głębokości
co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym to wykonawca powinien na własny koszt
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2.Niewłaściwa grubość podbudowy.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości. Wykonawca wykonana
naprawę podbudowy). Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją inżyniera, uzupełnione
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robot nastąpi ponowny
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt wykonawcy.
7. Obmiar robót
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót,
7.2.Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m3 dostarczonego i wbudowanego kruszywa naturalnego.
8. Odbiór robót
Zamawiający będzie potwierdzać ilość dowiezionego materiału w kartach drogowych.
Na koniec każdego miesiąca Zamawiający dokona odbioru polegającego na ocenie ilości
i jakości wykonanych części robót. Z czynności odbioru robót zostanie sporządzony protokół.
Według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę.
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania składające
się na jej wykonanie.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej będzie obejmować:
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu.
- Wartość pracy sprzętu w raz z towarzyszącymi kosztami.
- Oznakowanie robót.
- Wykonanie naprawy nawierzchni według ustaleń specyfikacji technicznej.
- Przeprowadzenie pomiarów wymaganych w niniejszej specyfikacji.
27
10.
Przepisy związane
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
10.2. Inne materiały
Podręczniki i przepisy utrzymania dróg.
28
Download