petroarcheologiczne badania nad proweniencją surowców skalnych

advertisement
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Tom 8
2013
Zeszyt 1
Janusz SKOCZYLAS
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
PETROARCHEOLOGICZNE BADANIA NAD PROWENIENCJĄ
SUROWCÓW SKALNYCH STAROŻYTNEGO CHERSONEZU NA
KRYMIE
Streszczenie. W ramach międzynarodowej polsko-ukraińskiej współpracy
przeprowadzono badania archeologiczno-architektoniczno-geologiczne ruin starożytnego
miasta Chersonez, położonego na południowo-zachodnim krańcu Półwyspu Krymskiego.
Osada-miasto Chersonez funkcjonowało od VI w. p.n.e. do X-XII w. n.e. Zbudowane zostało
głównie z lokalnych wapieni. Jednak w okresie VI-IX w. n.e. w wielu budowlach, głównie
w świątyniach, znajdujemy wiele marmurowych kapiteli, baz kolumn, kolumn, progów,
przegród ołtarzowych, okładzin drzwi i okien. W związku z brakiem naturalnych wychodni
marmurów na Krymie przeprowadzono rekonesans terenowy na wyspę Marmara Adasi na
Morzu Marmara, skąd pobrano próbki marmurów do badań porównawczych. W wyniku
badań petrograficznych oraz izotopowych, a także uwzględniając dane historyczne
i architektoniczne, potwierdzono import marmurów z wyspy Marmara Adasi, którą
w starożytności nazywano Proconessos. Eksploatowane tam marmury były obrabiane na
miejscu i wysyłane w całym basenie Morza Śródziemnego, w tym i do Chersonezu na
Krymie.
PETRO-ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS OVER THE
PROVENIENCE OF RAW ROCK MATERIALS OF ANCIENT
CHERSONESES ON CRIMEA
Summary. In the conduct of an international, Polish-Ukrainian cooperation there has
been carried out an archaeological-architectural-geological research of the ruins of an ancient
city of Chersoneses, situated on the south-west outskirts of the Crimean Peninsula. The
settlement-city of Chersoneses functioned from the 6th century B.C until the 10th-12th
century A.D. It was built manly of the local limestone. However, between the 6th century B.C
until the 9th century A.D. in many buildings, especially temples, we can find numerous
marble capitals, bases of columns, columns, thresholds, altar barriers, lining of doors and
windows. Due to the lack of natural outcrops of marble on Crimea, there was conducted a site
reconnaissance of Marmara Adasi island on the Sea of Marmara, from where samples of
marble were taken to comparative studies. As a result of petrographic and isotopic research,
J. Skoczylas
90
simultaneously taking into consideration historical and architectural data, the import of
marble from Marmara Adasi island, which in the ancient times was called Proconessos, was
confirmed. The marble utilized there was shaped and sent in the Mediterranean, including
Chersoneses on Crimea.
1. Wstęp
W ramach międzynarodowej umowy między Uniwersytetem im. A. Mickiewicza
w Poznaniu a Narodowym Rezerwatem ”Chersonez Taurydzki” w Sewastopolu na Krymie
przystąpiono
do
międzynarodowych
interdyscyplinarnych
badań
archeologicznych
starożytnego miasta, stanowiącego obecnie część miasta Sewastopol na południowozachodnim cyplu Półwyspu Krymskiego.
Miasto założone zostało w końcu VI w. p.n.e. przez kolonistów greckich przybyłych
z Heraklei Pontyjskiej. W połowie IV w. p.n.e. rozpoczął się okres intensywnej działalności
budowlanej na Chersonezie. Dopiero w II w. n.e. w Chersonezie i okolicach pojawiły się stałe
jednostki wojsk rzymskich, których stabilna obecność trwała około 100 lat. Po rozpadzie
Cesarstwa Rzymskiego w 395 roku Chersonez znalazł się we wschodniej, bizantyjskiej części
imperium pełniąc w znacznym stopniu i zakresie rolę pewnego rodzaju przedmurza między
Bizancjum a greckim, a przede wszystkim tzw. barbarzyńskim, światem.
Od IV w. n.e. Chersonez pozostawał pod wpływem Cesarstwa Bizantyjskiego. W tym
czasie wprowadzono także chrześcijaństwo, a Chersonez zyskał na znaczeniu jako placówka
prowadząca ożywioną działalność misyjną wśród otaczającej ludności określanej przez
Bizancjum jako barbarzyńcy (Biernacki, Klenina 2009).
Regularne rozplanowane, według określonego porządku i ówczesnych standardów,
miasto powstałe w drugiej połowie IV w., zachowało swoje zasadnicze elementy zabudowy
do XI w. n.e.
Od VI w. Chersonez Taurydzki staje się największym centrum kulturalnym,
ekonomicznym i religijnym na Krymie. Właśnie w Chersonezie zachowało się wiele ruin
bazylik z VI w. z marmurowymi elementami. W tym okresie wokół Chersonezu oprócz
kamieniarstwa intensywnie rozwijało się wytwórstwo cegieł i dachówek.
W VII i VIII w. nastąpiło załamanie znaczenia Chersonezu, który staje się wówczas m.in.
miejscem zesłania papieża Marcina I, który w latach 649-653 musiał tu przebywać. Dzięki
jego zachowanym listom dowiadujemy się nieco o panującej wówczas biedzie i głodzie.
Petroarcheologiczne badania nad proweniencją...
91
W IX w. n.e. Chersonez stał się centrum nowej bizantyjskiej jednostki administracyjnoterytorialnej, co niewątpliwie podniosło jego rangę i znaczenie jako centrum życia
świeckiego, głównie administracyjnego ale i sakralnego – chrześcijańskiego. Zdobycie miasta
przez księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego, a także jego chrzest w Chersonezie
w 978 roku, przyczyniły się m. in. do rozprzestrzenienia chrześcijaństwa na terenie Rusi
Kijowskiej i rozszerzenia oraz utrwalenia związków ekonomiczno-handlowych między Rusią
a Bizancjum (Biernacki, Klenina, 2009).
Najazd Tatarów w 1299 r. spowodował zniszczenie i upadek miasta i stopniową, powolną
degradację jego infrastruktury i znaczenia. Wprawdzie miasto istniało jeszcze ponad 200 lat,
ale popadało w coraz większą ruinę, rabowane najpierw przez Tatarów, a później zniszczone
przez Turków.
2. Nieco o historii badań
O Chersonezie, a w zasadzie o jego ruinach, przypomniał w 1578 r. Marcin Broniewski,
polski poseł króla Stefana Batorego do chana Tatarów Mehmeda II Gireja. Pisał on
o znajdywanych śladach świetności miasta, m. in. o pięknych kolumnach z marmuru
i serpentynu oraz o ogromnej ilości kamieni wywiezionej przez Turków. Ten proceder
kradzieży
kamienia
budowlanego,
a
przede
wszystkim
kamiennych
elementów
architektonicznych, był stale kontynuowany. Niemiecki podróżnik Pallas pisał, że
pozyskiwano kamień z Chersonezu do budowy Sewastopola. Kolejnych strat w mieście
przysporzyły wojska francuskie, które w czasie wojny krymskiej latach 1854–1856 zryły
ruiny miasta wojskowymi okopami i transzejami, niszcząc wiele cennych zabytków.
W 1783 r. Krym przyłączony został do Rosji, a od początków XIX w. rozpoczęto
archeologiczne prace wykopaliskowe, prowadzone głównie przez wojskowych, w wyniku
których odkryte zostały trzy wczesnochrześcijańskie kościoły. Wśród wielu carskich
kierowników misji archeologicznych, odkrywających
wspaniałą przeszłość Chersonezu,
przewijają się polsko brzmiące nazwiska jak np. K.K. Kościuszko-Waljużynicz lub
R.H. Leper.
W 1978 r. Uchwałą Rady Ministrów Ukraińskiej SSR, muzeum chersoneskie zostało
przekształcone w Chersoneski Rezerwat Historyczno-Archeologiczny. Z kolei decyzją
prezydenta Ukrainy z 1994 r. przemianowano go w Narodowy Rezerwat „Chersonez
Taurydzki”.
J. Skoczylas
92
W 2007 r. Chersonez Taurydzki, w wyniku internetowego głosowania, został zaliczony
do jednego z siedmiu cudów Ukrainy, na równi z Soborem Mądrości Bożej oraz Ławrą
Peczorską w Kijowie (Biernacki, Klenina, 2009).
W 1998 r. w Chersonezie rozpoczęto międzynarodowe badania z udziałem specjalistów
z Polski. Początkowo przedmiotem badań były odkryte w ciągu ostatnich 180 lat
wczesnochrześcijańskie budowle sakralne i pochodzące z nich wczesnobizantyjskie elementy
i detale architektoniczne.
3. Charakterystyka geologiczno-geograficzna okolic Chersonezu
Chersonez stanowi obecnie północno-zachodni kwartał Sewastopola. Położony jest
w południowo-zachodniej części Półwyspu Krymskiego, nad brzegiem Morza Czarnego.
Półwysep Krymski jest elementem południowej części Równiny Wschodnioeuropejskiej.
Otacza go od południa Morze Czarne, od wschodu Morze Azowskie, połączone z Morzem
Czarnym cieśniną Kercz.
Na Krymie wyróżnić można trzy krainy geograficzne: równinę północnego i środkowego
stepowego Krymu, Półwysep Kerczeński i obszar południowy – Góry Krymskie. Chersonez
położony jest w strefie pasma Gór Krymskich. Ciągną się one wzdłuż południowowschodniego brzegu morskiego o długości około 150 km i szerokości około 50 km, od
Sewastopola do Teodozji. Góry Krymskie dzielą się na Góry Południowe, zwane także
Głównymi, Pasmo Środkowe lub wewnętrzne i Pasmo Północne, czyli zewnętrzne. Pasmo
główne leży nad samym morzem i tworzy liczne urwiska. W jego rzeźbie przeważają
powierzchnie zrównań, zwane masywami stołowymi lub jajłami (jajła to w języku tatarskim
pastwisko). Najwyższym szczytem w Górach Krymskich jest Roman Kosz – 1545 m.n.p.m.
W ujęciu Pożaryskiej i in. (1960) i Podgoreckiego (1988) Góry Krymskie stopniowo
obniżają się ku północy, tworząc trzy wyraźnie wyodrębnione pasma, zwane przez geologów
grzędami, a przez geomorfologów kuestami (rys. 1, 2). Jednak tylko grzęda południowa, tzw.
pierwsza grzęda tworzy właściwe pasmo górskie, dwie pozostałe grzędy to kuesty o znacznie
mniejszych wysokościach. Wysokość grzędy drugiej wynosi 600-750 m, zaś grzędy trzeciej –
250 m (rys. 1, 2).
Petroarcheologiczne badania nad proweniencją...
93
Pasmo główne Krymu, czyli pierwsza grzęda, zbudowane jest z skał triasowych
i jurajskich. Skały triasu i dolnej jury tworzą tzw. serię taurydzką, która jest najstarszą
formacją geologiczną odsłaniającą się na Krymie. Miąższość jej przekracza 2000 m. Są to
przewarstwiające się piaskowce, mułowce, zlepieńce i wapienie. Lokalnie w serię taurydzką
wdarły się intruzje skał wylewnych, tworząc do dziś malownicze wzniesienia, zgrupowane
nad brzegiem morskim. Na silnie zaburzonej serii taurydzkiej leżą tufity i piaskowce
przewarstwione iłami oraz argilitami. Ich miąższość dochodzi do 400 m. Z kolei utwory jury
górnej to rozbite i przekrystalizowane wapienie o miąższości około 500 m z fauną małżów
i korali. Budują one największe wzniesienia krymskich gór, tworząc miejscami rodzaj
płaskowyżu (rys. 1, 2).
Rys. 1. Schematyczny przekrój geologiczny przez Krym (K. Pożaryska i in., 1960)
Fig. 1. A schematic geological cross-section of Crimea. (K. Pożaryska et al.1960)
W rejonie Sewastopola i Bałakławy strefa Gór Krymskich podchodzi do samego morza.
Brzeg jest silnie rozczłonkowany licznymi zatokami. Jest to rezultat ruchów tektonicznych
wzdłuż uskoków, które występują w zatokach Sewastopola (rys. 2, 3).
J. Skoczylas
94
Rys. 2. Schematyczny przekrój geologiczny przez Półwysep Krymski (P.D Podhorecki, 1988):
1 – seria taurydzka – górny trias-dolna jura, przeławicenia łupków i piaskowców, 2 – jura
środkowa – piaskowce, 3 – krasowe kawerny, 4 – górna jura – wapienie, 5 – dolna kreda –
piaskowce, 6 – górna kreda –margle, 7 – dolny i środkowy paleogen – gliny i wapienie,
8 – górny paleogen – gliny, 9 dolny paleogen – gliny, piaskowce, wapienie, 10 – górny neogen
– gliny, wapienie, piaski, 11A – utwory czwartorzędowe (antropogen, utwory lessopodobne),
11 B – osady aluwialne(rzeczne) – piaski i gliny, 11C – iły, sole, 12 – spływy – żwiry i piaski,
13 – jura środkowa – intruzyjne skały magmowe, 14 – uskoki, 15 – strefy infiltracji wód
powierzchniowych, 16 – kierunki migracji wód podziemnych
Fig. 2. A schematic geological cross-section of the Crimean Peninsula (P.D Podhorecki 1988):
1 – Tauric series – Upper Triassic-Lower Jurassic, interbedding of shale and limestone,
2 – Middle Jurassic – sandstone, 3 – karst caverns, 4 – Upper Jurassic – limestone, 5 – Lower
Cretaceous – sandstone, 6 – Upper Cretaceous – marl, 7 – Lower and Middle Palaeogene –
mudstone and limestone, 8 – Upper Palaeogene – mudstone, 9 – Lower Palaeogene –
mudstone, sandstone, limestone, 10 – Upper Neogene – mudstone, limestone, sands,
11A – Quaternary formations (anthropogen, loess-like formations), 11 B – alluvial sediments
(fluvial) – sands and mudstone, 11C – loam, silt, 12 –gravel and sand, 13 – Middle Jurassic –
intrusive magma rocks, 14 – downcasts, 15 – areas of surface water infiltration, 16 – directions
of underground water migration
Osadnictwo i stopniowa budowa ogromnego kompleksu kamiennego miasta, jakim był
Chersonez, nastąpiły w miejscu strategicznie bezpiecznym, z trzech stron otoczonym
morzem. Takie usytuowanie Chersonezu stanowiło doskonałe zabezpieczenie przed
najazdami nieprzyjaciela. Jednak przy osadnictwie i budownictwie nad tym skalistym
brzegiem morza, wśród zatok morskich, nie uwzględniono prawdopodobnie niszczącej brzegi
działalności morza. Jeżeli przyjąć, że w ciągu 100 lat morze w rejonie Chersonezu zabiera
1,5 m brzegu, to od V w. p.n.e. brzeg cofnął się o około 36 m z wszystkich trzech stron
Chersonezu. Jeżeli odnieść czas niszczenia brzegów Chersonezu, na przykład do świątyni
z IX w. to teoretyczny rozmiar zniszczenia brzegu wynosi około 11 x 1,5 m , czyli około
16,5 m (rys. 3).
Petroarcheologiczne badania nad proweniencją...
95
Rys. 3. Przykład niszczenia i wchłonięcia przez morze bazyliki północnej w Chersonezie
Fig. 3. An example of destruction and absorption of the North Basilica by the sea in Chersoneses
Oprócz niszczącej działalności fal morskich duże destrukcyjne znaczenie miały trzęsienia
ziemi, które prawdopodobnie również przyczyniły się zarówmo do zniszczenia budowli, jak
i do obsunięcia w stronę morza stromych brzegów (Sławin, 1972).
O wyraźnej działalności niszczącej morza świadczyć może także skład petrograficzny
kamienistej plaży w pobliżu jednej z świątyń – bazyliki odkrytej w 1935 r., gdzie wśród
dużych obłych głazów i otoczaków stwierdzono 60% białych wapieni, 25% odłamków
ceramiki, 6% skał wylewnych, 4% żółtych wapieni, 3% wapieni beżowo-czerwonych oraz po
1% gnejsów i krzemieni.
Na niszczącą działalność brzegów lądu duży wpływ miała także działalność wiatru,
wietrzenie fizyczne i chemiczne skał, głównie wapieni, z których zbudowane jest podłoże
Chersonezu i większość jego kamiennych budowli. Dużą rolę w skałach wapiennych
odgrywają również zjawiska krasowe (Sławin, 1972).
J. Skoczylas
96
4. Rezultaty rozpoznania budowlanego surowca skalnego
Rezultaty badań archeologicznych oraz architektonicznych zostały opublikowane
w obszernej monografii pod redakcją Biernackiego, Kleniny i Ryżowa (2004).
Z geologicznego i petroarcheologicznego punktu widzenia Narodowy Rezerwat
„Chersonez Taurydzki” to 43 ha kamiennych zabytków architektury i sztuki, przede
wszystkim wykonanych z lokalnego wapienia oraz elementów architektonicznych
wykonanych najczęściej z marmuru. Tymi elementami architektonicznymi, które zachowały
się na stanowisku archeologicznym lub zgromadzone zostały magazynach, są, głównie bazy
i fragmenty trzonów kolumn, kapitele oraz wiele elementów ambon (rys. 4, 5, 6, 7). Obok
lokalnego, podstawowego wapiennego materiału budowlanego zachowały się elementy
architektoniczne wykonane z czerwonego wapienia z okolic Bałakławy oraz elementy
architektoniczne wykonane z marmuru. Marmurowe elementy architektoniczne zachowały się
na stanowiskach badawczych lub zostały zgromadzone w magazynach. Na 916
makroskopowych oznaczeń skał budujących elementy architektoniczne wydzielono 794
marmury, czyli 86,7%, 102 lokalne wapienie, czyli 11,1%, 12 wapieni z Bałakławy, czyli
1,3% oraz niewiele (0,9%) innych.
Rys. 4. Zachowane kolumny z marmuru w Bazylice 1935r. w Chersonezie
Fig. 4. Preserved marble columns in the Basilica in Chersoneses in 1935
Petroarcheologiczne badania nad proweniencją...
Rys. 5. Elementy architektoniczne „bazyliki w bazylice” w Chersonezie
Fig. 5. Architectural elements of “The Basilica in a basilica” in Chersoneses
Rys. 6. Mozaiki „bazyliki w bazylice” w Chersonezie
Fig. 6. Mosaics in “The Basilica in a basilica” in Chersoneses
Rys. 7. Basen chrzcielny z dekoracją reliefową w kościele na Odeonie w Chersonezie
Fig. 7. A baptismal basin with a relief decoration in a church on Odeon in Chersoneses
97
J. Skoczylas
98
Szczegółowe badania petrograficzne, a przede wszystkim izotopowe marmurów
pozwoliły oszacować, że ponad 56% pochodzi z starożytnej wyspy Proconessos (obecnie
Marmara Adasi, na morzu Marmara na obszarze Turcji) (Skoczylas, Grala, 2001; rys. 8).
Rys. 8. Schematyczna mapka przypuszczalnej drogi transportu wodnego marmurów Proconessos
w wyspy Marmara do Chersonezu
Fig. 8. A schematic map of a hypothetical route of water transportation of the Proconessos marble
from the island of Marmara to Chersoneses
Pozostałe marmury mogą pochodzić z licznych wysp greckich, m.in. z takich
kamieniołomów starożytnych jak Doliana, Hymettos, Naxos, Paros, Thassos.
Prawdopodobnie od VI w. n.e. datuje się intensywny import marmurowych trzonów
kolumn, kapiteli, przegród ołtarzowych i innych elementów architektonicznych. Marmury te
niewątpliwie musiały być importowane, bowiem na Krymie brak jest wychodni marmurów
(Skoczylas, 2002). Marmury Proconessos, obecnie nazwa handlowa brzmi „Marmara White”,
w postaci prawdopodobnie gotowych już elementów były przywożone statkami z wyspy
Marmara Adasi na morzu Marmara przez cieśninę Bosfor i Morze Czarne na Krym (rys. 8).
Petroarcheologiczne badania nad proweniencją...
99
Z powrotem statki zabierały przetwory z winnej latorośli i zboże. Odległość między
starożytnym Proconessos a Chersonezem wynosi około 650 km.
BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Biernacki A., Klenina E.L., Ryżow S.G. (red.): Wczesnobizantyjskie budowle sakralne
Chersonezu Taurydzkiego. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004.
Biernacki A., Klenina E.L.: Chersonez Taurydzki. Przewodnik po mieście. Wyd. SPD
Arefev. Sewastopol, 2009.
Podgorecki P.D.: Krym. Priroda. Symferopol. 1998.
Pożaryska K., Pożarski W., Cieśliński S.: Z geologii Krymu. Przegląd Geologiczny. T. 8,
nr 4, 1960, s. 222-225.
Skoczylas J.: Użytkowanie surowców skalnych na Krymie. Streszczenia Referatów.
T. 11, 2002, s. 11-14.
Skoczylas J., Grala K.: Problemy ochrony i zachowania śladów antycznej działalności
kamieniarskiej na wyspie Marmara (Proconessos) na morzu Marmara. Ochrona
Zabytków. T. 54, z. 3: 2001, s. 292-297.
Sławin W.I.: Sowremiennyje geologiczeskije procesy w jugo-zapadnom Krymu, Moskwa
1972.
Abstract
Thanks to the political changes in the East it was possible in 1998 to establish an
international cooperation between the Ukrainian Tauric Chersonese National Preserve and the
University of Adam Mickiewicz in Poznań, concerning an archaeological-architecturalgeological research over the rock remains of buildings of cities and settlements that
functioned in one place from the 6th century B.C until the 10th-12th century A.D.
Chersonese, later named by Slavs as Korsuń, is situated on the south-west cape of the
Crimean Peninsula and from three sides is surrounded by water. Up to the present day there
has preserved ruins of early-Byzantine basilicas and residential quarters. They all were built
of the local limestone. Up to the present, in spite of plunders lasting for many centuries, there
has preserved around one thousand of various marble architectural details, such as: capitals,
bases of columns, columns, thresholds, altar barriers, lining of doors and windows, basins etc.
On Crimea there is lack of natural marble outcrops. Due to this fact, there was conducted a
site reconnaissance of Marmara Adasi island on the Sea of Marmara, where in quarries
samples of marble were taken to comparative studies. On the basis of petrographic and
isotopic research, the hypothesis of the import of marble from an ancient island of
Proconessos, which at present belongs to Turkey and is called Marmara Adasi, was
confirmed. Around 56% of marble elements come from this island, and when it comes to the
rest of the marble elements, a research is still being carried out.
Download