Wstrząs w chirurgii. Zasady leczenia preparatami krwi.

advertisement
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Chmura
Wstrząs w chirurgii.
Zasady leczenia preparatami krwi.
Piotr Domagała
Wstrząs w chirurgii
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
DEFINICJE
• Ostra uogólniona niewydolność krążenia, która prowadzi
do niedokrwienia i niedotlenienia
• Stan zmniejszenia przepływu tkankowego prowadzący do
niewystarczającego odżywienia komórek i usuwania
produktów przemian metabolicznych
nagła niewydolność krążenia
nieadekwatna perfuzja tkankowa
uogólniona hipoksja tkanek
metabolizm beztlenowy
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Metabolizm beztlenowy
↑Mleczany – ↑H+ - pH
kwasica metaboliczna
oznaczanie systematyczne poziomu mleczanów
czuły parametr prognostyczny
chorych leczonych z powodu wstrząsu
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
KIEDY WYSTĄPI WSTRZĄS?
• Od czego zależy wydolność krążenia?
• Czynniki hemodynamiczne
- rzut minutowy
- objętość krwi krążącej
- obwodowy opór naczyniowy
• Czynniki metaboliczne
- zdolność krwi do przenoszenia tlenu
- zapotrzebowanie tkanek na tlen
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WSTRZĄS
W zależności od zmian hemodynamicznych:
• wstrząs hipodynamiczny - minutowa objętość wyrzutowa serca
• wstrząs hiperdynamiczny - ↑ minutowa objętość wyrzutowa serca
Wskaźnik wstrząsowy Allgöwera (Shock Index – SI)
HR / skurczowe RR
HR – 76
HR - 110
RR – 120 / 80 RR – 80 / 40
Warunki prawidłowe
Wstrząs zagrażający
Wstrząs rozwinięty
Wskaźnik
0,5
1,0
1,5
Utrata objętości (%)
0
20-30
30-50
Leczenie:
agresywna terapia pierwotnej przyczyny wstrząsu
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
RODZAJE WSTRZĄSU
•
•
•
•
•
Hipowolemiczny
Kardiogenny
Obturacyjny
Anafilaktyczny
Dystrybucyjny
Septyczny
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
PRZYCZYNY WSTRZĄSU
1. Zmniejszenie objętości
krwi krążącej (wstrząs
hipowolemiczny)
2. Spadek objętości
wyrzutowej serca
(wstrząs
kardiogenny)
3. Niedomoga regulacji
krążenia obwodowego:
-Utrata osocza:
-Oparzenia, biegunki, wymioty
-Zapalenie otrzewnej,
niedrożność jelit, ostre
zapalenie trzustki
-Utrata krwi:
-Krwotok zewnętrzny: urazy
-Krwotok wewnętrzny: urazy,
żylaki przełyku, wrzód,
pęknięty tętniak aorty, pęknięta
ciąża pozamaciczna
-Zawał mięśnia
sercowego
-Wady zastawkowe
-Zator płucny
-Tamponada serca,
zaciskowe zapalenie
osierdzia
-Zaburzenia rytmu
serca
-wstrząs septyczny
(posocznica Gramujemna, zakażenia
grzybicze)
-wstrząs anafilaktyczny
(reakcja alergenu z
przeciwciałami na
powierzchni neutrofilów)
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
FAZY WSTRZĄSU
na podstawie wstrząsu hipowolemicznego
spadek objętości wyrzutowej (SV) serca i spadek ciśnienia tętniczego krwi (RR)
I.
Faza kompensacyjna (wyrównana):
1.
odbarczenie baroreceptorów
↑ wydzielania katecholamin:
↑ częstości serca (HR), ↑ częstości oddechów
centralizacja krążenia
skurcz tętniczek obwodowych ( przepływu przez mięśnie,
skórę, jelita i nerki), a rozszerzenie tętniczek centralnych (↑ przepływu przez naczynia
mózgowe, wieńcowe i wątrobę)
bladość, oziembienie powłok, poty, spadek diurezy
obkurczenie naczyń nerkowych
uruchomienie układu renina-angiotensyna-aldosteron
autotransfuzja tkankowa (płyn tkankowy przechodzi do naczyń – do 10% utraconej krwi)
mobilizacja rezerw energetycznych (glukozy z wątroby i wolnych kwasów tłuszczowych
z tkanki tłuszczowej)
2.
uruchomienie układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)
obkurczenie naczyń tętniczych przez angiotensynę II
wzrost resorpcji nerkowej sodu (i za tym wody) przez aldosteron
3.
wzrost wydzielania wazopresyny
spadek wydalania wody przez nerki (ale Uwaga! – nadmiar wazopresyny obkurcza
naczynia, w tym mózgowe i wieńcowe)
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
FAZY WSTRZĄSU
na podstawie wstrząsu hipowolemicznego – cd.
II.
Faza niewyrównana (zaawansowana, postępująca):
obkurczenie łożyska tętniczego nie jest wystarczające
ciśnienia tętniczego do 70 mm Hg i niedokrwienie (i
niedotlenienie) tkanek obwodowych (hipoksja tkankowa)
beztlenowe przemiany metaboliczne ( ATP, ↑ kwasu
mlekowego i adenozyny)
kwasica metaboliczna
autoregulacja – uwalnianie adenozyny, która lokalnie
rozszerza łożysko naczyniowe (działanie przeciwstawne
do centralizacji krążenia)
obwodowego oporu naczyniowego, zaleganie krwi na
obwodzie
powrotu żylnego, rzutu serca i RR
ukrwienia (błędne koło)
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
FAZY WSTRZĄSU
na podstawie wstrząsu hipowolemicznego – cd.
III.Zaawansowany wstrząs:
UWAGA! Zagrożenie życia – gdy rzut minutowy i RR zmniejszają się poniżej
poziomu pozwalającego na prawidłowy przepływ mózgowy i wieńcowy
przepływu wieńcowego serca
niedokrwienie mięśnia serca
bóle
wieńcowe, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie krążenia
przepływu przez mózg ( niepokój, lęk, zaburzenia świadomości,
śpiączka)
hipoksja
uszkodzenie naczyń
rozkurcz i ↑ przepuszczalności
ściany naczyń
dalszy ciśnienia tętniczego aż do wartości
krytycznych (poniżej 50 mmHg)
zaleganie krwi i uszkodzenie śródbłonka (przez hipoksję i zwolniony
przepływ)
wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC)
skaza
krwotoczna ze zużycia
na poziomie komórkowym – cykle beztlenowe
upośledzenie ATP-az
swobodny przepływ jonów i zwiększone uwalnianie wolnych
rodników
uszkodzenie komórek, zwiększenie przepuszczalności błon
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
NASTĘPSTWA WSTRZĄSU
• uszkodzenie śluzówki przewodu pokarmowego
wchłanianie bakterii i substancji toksycznych do krwi
• uszkodzenie krążenia płucnego i pneumocytów II rzędu
obrzęk płuc
upośledzenie wymiany gazowej
• niedokrwienie nerek
ostra martwica cewek nerkowych
(ATN)
niewydolność nerek
• niedokrwienie trzustki
produkcja MDF (myocardium
depressing factor) – czynnik osłabiający mięsień sercowy
• uszkodzenie komórek OUN
obrzęk mózgu
• niedokrwienia żołądka
owrzodzenia
• niedokrwienie wątroby
upośledzenie czynności
detoksykacyjnej, skaza krwotoczna
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
OBJAWY WSTRZĄSU
hipowolemicznego
• wskaźnik wstrząsowy – HR/RR (skurczowe w mmHg)
– gdy > 1
WSTRZĄS
• ↑ HR i ↑ częstości oddechów
• zmniejszone wypełnienie żył szyjnych
• obniżenie temperatury ciała (najpierw części dystalnych)
• blada, zimna, pokryta potem skóra
• uczucie pragnienia, osłabienia, zimna
• niepokój - zaburzenia psychoruchowe – do śpiączki
włącznie
• tętno nierówne, słabo wypełnione (nitkowate)
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
NASILENIE WSTRZĄSU
UMIARKOWANY
ŚREDNIO
CIĘŻKI
CIĘŻKI
Utrata 15%
Utrata
Utrata
objętości krwi
krążącej
20 – 40 %
objętości krwi
krążącej
powyżej 40 %
objętości krwi
krążącej
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
OBJAWY WSTRZĄSU
Głębokość
wstrząsu
Ciśnienie
tętnicze
Częstość
pracy
serca
Oddech
Umiarkowany
prawidłowe
powyżej
100/min
nieznacznie
chłodna,
przyspieszony i blada,
pogłębiony
sucha
zorientowany,
pobudzony
Średnio ciężki
obniżone o
20-40 %
przyspiesz przyspieszony i blada,
ona do
spłycony
zimna,
120lepki pot
150/min.
pobudzony,
potem
senny,
splątany
Bardzo ciężki
obniżone,
ponad
często
140/min.,
nieoznaczalne tętno
nitkowate
przyspieszony,
płytki,
nieregularny
Skóra
zimna,
sinoblada
Stan
psychoruchowy
splątany,
potem utrata
świadomości
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
LECZENIE WSTRZĄSU
Zasady ogólne:
• leczenie tym skuteczniejsze, im wcześniej się go wdroży
• leczenie przyczynowe (usunięcie czynnika wstrząsorodnego)
• płynoterapia – 0,9% NaCl, PWE, Ringer (nie 5% glukoza, bo ↑
produkcji CO2 i nasilenie kwasicy); koloidy ???
• leczenie krwią lub preparatami krwiozastępczymi nie w
początkowym okresie; tylko jako zwiększenie „pojemności
tlenowej”
• leczenie farmakologiczne ukierunkowane na zwiększenie
obwodowego oporu naczyniowego (leki działające na receptor
α-1)
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
LECZENIE WSTRZĄSU
Zasady szczegółowe
Postępowanie ogólne:
• Ułożenie chorego w pozycji leżącej, nogi unieść
(wyjątek - niewydolność krążenia, krwawienia w
obrębie głowy, czy płuc
tułów ułożyć wyżej)
• Zmierzyć ciśnienie tętnicze
• Założyć 1-2 dostępy żylne do żył obwodowych i
jedno wkłucie centralne; intensywna płynoterapia
• Pobrać próbkę krwi w celu oznaczenia grupy,
morfologii, biochemii
• Cewnik do pęcherza moczowego
• Karta bilansowa
• Tlenoterapia
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WSTRZĄS KARDIOGENNY
Przyczyny:
•
stany z zaburzeniami kurczliwości mięśnia sercowego
(niewydolność serca jako pompy) – rozległy zawał (>40%
mięśnia lewej komory), ostre zapalenie mięśnia
sercowego, tętniak lewej komory serca
•
stany z zaburzeniami podatności mięśnia sercowego
(wsztrząs obturacyjny) – tamponada serca, zatorowość
płucna, kardiomiopatia przerostowa
•
zaburzenia hemodynamiki wewnątrzsercowej – bakteryjne
zapalenia wsierdzia, tętniak rozwarstwiający aorty
wstępującej, dużego stopnia stenoza aortalna, ostra
niedomykalność aortalna, urazy serca
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WSTRZĄS KARDIOGENNY
Objawy kliniczne, gdy wskaźnik sercowy (cardiac index CI) < 2,2 l / min / m2
(norma CI = 3,5-4,5 l / min / m2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Objawy wstrząsu jak wyżej + objawy dodatkowe:
Ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) >10 cm słupa H2O
Wypełnienie żył szyjnych
Duszność
Zmiany w zapisie EKG
Ból zamostkowy
Wilgotne rzężenia u podstawy płuc (obrzęk płuc), zastój w krążeniu
małym w badaniu RTG klatki piersiowej
UWAGA! Przy tamponadzie serca - ↑ ciśnienia rozkurczowego perfuzji wieńcowej (objawy zastoinowej niewydolności krążenia bez
zmian osłuchowych nad płucami)
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WSTRZĄS KARDIOGENNY
Leczenie
•
•
•
•
tromboliza do 1 godziny od rozpoznania/angioplastyka/stent
fibrynoliza
nakłucie i drenaż osierdzia (perikardiocenteza)
leczenie objawowe – zmniejszenie zapotrzebowania serca na tlen:
leki przeciwbólowe, B-adrenolityki, kwas acetylosalicylowy,
dopamina, dobutamina
• kontrapulsacja śródaortalna: balon poniżej lewej tętnicy
podobojczykowej
– napełnianie podczas rozkurczu = ↑ ciśnienia rozkurczowego
– opróżnianie balonu =
ciśnienia końcoworozkurczowego
( oporu = ↑ objętości wyrzutowej)
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
JAKI TO WSTRZĄS?
Odróżnienie wstrząsu kardiogennego od hipowolemicznego
Wstrząs hipowolemiczny
Wstrząs kardiogenny
zapadnięte
żyły
wypełnione
obwodowe
obniżone
ośrodkowe
ciśnienie żylne
(OCŻ)
podwyższone
Leczenie:
• Terapia ogólna wstrząsu
• Nitrogliceryna podjęzykowo lub dożylnie w pompie
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY
Przyczyna
• reakcja alergenu z przeciwciałami
degranulacja
komórek tucznych
uwolnienie histaminy i
leukotrienów
• alergeny:
–
–
–
–
antybiotyki (penicyliny!)
koloidy
środki kontrastowe
leki miejscowo znieczulające (???)
Efekt:
• rozszerzenie naczyń obwodowych i wzrost ich
przepuszczalności
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY
Objawy wstrząsu + objawy dodatkowe:
• Pokrzywka
• Ból głowy
• Objawy żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, bóle brzucha)
• Skurcz oskrzeli
• Obrzęk krtani
• Zatrzymanie krążenia
• Rozszerzenie naczyń krwionośnych
• ↑ przepuszczalności naczyń
•
kurczliwości serca
Leczenie:
• przerwanie kontaktu z alergenem
• terapia ogólna wstrząsu, tlenoterapia
• leki przeciwhistaminowe I generacji
• kortykosteroidy, adrenalina, wodorowęglany
• leki działające na receptor α-1
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WSTRZĄS SEPTYCZNY
Przyczyna:
• uogólniona infekcja bakteryjna, szczególnie bakteriami
Gram- (endotoksyny / egzotoksyny)
Efekt:
• uszkodzone komórki wydzielają mediatory (cytokiny + NO
+ leukotrieny + tromboksany) odpowiedzialne za:
–
–
–
–
–
–
–
rozszerzenie naczyń
wzrost przepuszczalności naczyń (uszkodzenie śródbłonka)
wzrost temperatury
otwarcie połączeń tętniczo-żylnych
obrzęk śródmiąższowy
Bezpośrednia aktywacja czynnika XII
wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC)
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Bakterie
G (+)
Staphylococcus aureus
Enterococcus faecium
Streptococcus pneumoniae
G (-)
Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella sp.
Escherichia coli
Acinetobacter baumanii
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wstrząs septyczny a sepsa
SIRS
Sepsa
Ciężka sepsa
Wstrząs septyczny
MODS
(SIRS, systemic inflammatory response
syndrome)
SIRS + udokumentowane zakażenie
sepsa + hipotonia, hipoksemia
+ oliguria
+ kwasica mleczanowa
+ zaburzenia orientacji, śpiączka,
pobudzenie
+ zaburzenia funkcji wątroby,
koagulopatia
ciężka sepsa + hipotonia
(pomimo prawidłowej resuscytacji płynowej)
(MODS, multiorgan dysfunction syndrome)
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WSTRZĄS SEPTYCZNY
Objawy wstrząsu + objawy dodatkowe:
• Wzrost temperatury ciała
• Hiperwentylacja
zasadowica oddechowa
• W początkowej fazie rozszerzenie łożyska naczyniowego
skóry (działanie toksyn bakteryjnych)- skóra jest ciepła i
sucha (w początkowej fazie)
Leczenie:
• terapia ogólna wstrząsu
• antybiotyki o szerokim spektrum działania, posiewy
• opanowanie źródła zakażenia
• profilaktyka zmian zakrzepowo-zatorowych
• leki działające na receptor α-1
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WSTRZĄS SEPTYCZNY A GORĄCZKA
Wstrząs septyczny
Gorączka
wskaźnik wstrząsowy
>1
HR/RR
>1
↑
HR
↑
↓
RR
norma
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WSTRZĄS NEUROGENNY
Przyczyny:
• urazy rdzenia kręgowego
• urazy z nasilonym bólem
• znieczulenie ogólne (w czasie operacji)
Efekt:
• wzmożone wydzielanie substancji naczyniorozszerzających z
zakończeń nerwowych (głównie Acetylocholiny)
Leczenie:
• przyczynowe
• leki działające na receptor α-1
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zasady leczenia preparatami krwi
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
RODZAJE PREPARATÓW
 Krew pełna konserwowana
 Składniki krwi:
• Koncentrat Krwinek Czerwonych (KKCz) – dawniej „Masa erytrocytarna”
 Koncentrat Krwinek Czerwonych Napromieniowany
 Koncentrat Krwinek Czerwonych Uniwersalny
 Koncentrat Krwinek Czerwonych Przemywany
 Koncentrat Krwinek Czerwonych Filtrowany (ubogoleukocytarny)
 Koncentrat Krwinek Czerwonych bez kożuszka leukocytarnopłytkowego
• Koncentrat Krwinek Płytkowych – dawniej „Masa płytkowa”
 Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych
• Koncentrat Granulocytarny
• Świeżo mrożone osocze (FFP)
• Krioprecypitat (VIII, vWF, fibrynogen, XIII, fibronektyna)
 Produkty krwiopochodne:
• Koncentrat czynnika VIII, IX
• Koncentrat czynników zespołu protrombiny (II, VII, IX i X)
• Albuminy
• Immunoglobuliny
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
KREW PEŁNA KONSERWOWANA
• ważność 35 dni (w płynie CPDA)
• hematokryt od 36 do 44%
• temperatura przechowywania – 2-6 °C
• wskazania:
- masywne krwawienia z utratą > 25% objętości krwi krążącej przy
braku odpowiednich składników krwi
- transfuzja wymienna u noworodków (krew przechowywana do 5 dni)
• przeciwwskazania:
− nie stosować u chorych z niedokrwistością, jako zwiększenie
zdolności przenoszenia tlenu
− nie stosować w celu korygowania poziomu
czynników krzepnięcia, krwinek płytkowych
i białych
− nie stosować jako wypełnienia łożyska
naczyniowego, gdy wystarczają środki krwiozastępcze (0,9% NaCl, Ringer, HES, dekstran)
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WSKAZANIA DO PRZETACZANIA KRWI I JEJ
POCHODNYCH – OGÓLNE
• Przywrócenie objętości krwi krążącej w stanach nagłej jej
utraty
• Przywrócenie lub zwiększenie zdolności przenoszenia
tlenu przez krew w niedotlenieniu
• Dostarczania tlenu do tkanek w stanach zaburzonego
mikrokrążenia
• Uzupełnianie niedoborów poszczególnych składników krwi
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WSKAZANIA DO PRZETACZANIA KRWI I JEJ
POCHODNYCH - OGÓLNE
• Przywrócenie prawidłowej czynności krwiotwórczej –
przeszczepienie szpiku kostnego, przetaczanie komórek
macierzystych i immunokompetentnych, podawanie
interferonu itp.
• Usuwanie z ustroju nieprawidłowych lub znajdujących się w
nadmiarze komórek, przeciwciał, białek i innych związków
za pomocą transfuzji wymiennej, plazmaferezy itp.
• Wypełnianie aparatów do krążenia pozaustrojowego
• Autotransfuzje
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
KREW I JEJ SKŁADNIKI
• Krew i jej składniki należą do grupy środków leczniczych,
które są często stosowane w praktyce szpitalnej
• Liczba zabiegów przetoczeń preparatów krwi przekracza 1,5
mln rocznie
• Przetaczanie niesie jednak ryzyko wystąpienia groźnych
powikłań, niekiedy zagrażających życiu
• Dlatego przy ustalaniu wskazań do przetoczenia
najważniejszym czynnikiem jest stan kliniczny chorego, a
wyniki badań laboratoryjnych, takich jak hemoglobina,
hematokryt, liczba płytek krwi mają znaczenie drugorzędne
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
DONACJA
Koncentrat krwinek czerwonych (KKCz) uzyskiwany jest z pobrania pełnej
krwi od zdrowego dawcy z wykorzystaniem zamkniętych, sterylnych,
jednorazowych zestawów pojemników z tworzywa sztucznego
pobrana krew
(450 ml)
antykoagulant (CPDA)
(63 ml)
jedna jednostka krwi pełnej
(513 ml)
jedna jednostka
osocza (200 ml)
jedna jednostka koncentratu
krwinek czerwonych (313 ml)
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
KONCENTRAT KRWINEK CZERWONYCH (KKCz)
• ważność 35 dni
• hematokryt od 65 do 75%
• napromienianie skraca czas ważności do 28 dni
• przemywanie skraca czas ważności do 24 godzin
• dodatek płynu wzbogacającego (Adsol, Sagm, Nutricel) wydłuża czas
ważności do 42 dni, ale zmniejsza hematokryt do 50-65%
• temperatura przechowywania – 2-6 °C
• przetoczenie jednej jednostki KKCz podnosi przeciętnie:
 stężenie Hgb o 1g/dl
 liczbę erytrocytów o 500 tysięcy/ l
hematokryt o 3-4%
• przetoczenie KKCz wymaga świadomej zgody pacjenta, jest zlecane przez
lekarza, a wykonywane przez lekarza lub przez pielęgniarkę po
uprzednim przeszkoleniu i w obecności lekarza podczas toczenia
• przed przetoczeniem KKCz konieczne jest wykonanie próby zgodności
serologicznej dawcy i biorcy krwi (tzw. próby krzyżowej)
• próba krzyżowa jest ważna 48 h
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
KONCENTRAT KRWINEK CZERWONYCH (KKCz)
• wskazania:
− leczenie niedokrwistości w stanie normowolemii przy niskiej liczbie
czerwonych krwinek i konieczności zwiększenia zdolności
przenoszenia tlenu
− transfuzja wymienna noworodków
 wskazanie bezwzględne Hgb < 7 g/dl (Ht 21%)
 wskazanie względne Hgb < 8 g/dl (Ht 25%)
• przeciwwskazania:
− leczenie niedokrwistości niedoborowej (np. niedobór żelaza, kwasu
foliowego, witaminy B12)
• czas przetoczenia 1 j. KKCz – maksymalnie 4 godziny
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
KONCENTRAT KRWINEK CZERWONYCH (KKCz)
Rodzaje KKCz
- KKCz bez kożuszka leukocytarno-płytkowego – podawany osobom, które wykazują
objawy nietolerancji
- KKCz uniwersalny – krwinki z grupy O (brak antygenów z układu ABO na powierzchni
krwinek), zawieszone w osoczu grupy AB (brak przeciwciał przeciwko antygenom
układu ABO) – stosowany jest między innymi do transfuzji wymiennej u dzieci
urodzonych z konfliktem serologicznym
- KKCz napromieniowany (25 Gy) – preparat pozbawiony czynnych krwinek białych,
co zapobiega wystąpieniu zjawiska „przeszczep przeciwko gospodarzowi” (GVHD);
ma skrócony czas przydatności do użycia z 35 do 28 dni; używany jest między innymi
do transfuzji dopłodowych, u chorych z niewydolnością układu immunologicznego, u
chorych leczonych immunosupresyjnie
- KKCz przemywany – zwykły KKCz wypłukany roztworem soli fizjologicznej i 2-3
krotne odwirowany, co ma na celu wypłukanie z zawiesiny maksymalnej ilości białek
osocza; ma skrócony czas przydatności do użycia z 35 do 24 godzin; podaje się
osobom uczulonym na białko oraz chorym z nocną napadową hemoglobinurią
- KKCz filtrowany – KKCz przepuszczony przez filtr zatrzymujący w 99,9% leukocytów;
stosowany jest u chorych z obecnymi przeciwciałami limfocytotoksycznymi, wywiadem
wstrząsów i odczynów poprzetoczeniowych, a także u noworodków
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
KREW UNIWERSALNA
KKCz grupy 0 Rh minus
Osocze grupy AB
Taką krew pełną można przetoczyć wszystkim pacjentom!
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
KKCz ZGODNE
 Dawca grupy 0
Biorca 0, A, B, AB
 Dawca grupy A
Biorca A, AB
 Dawca grupy B
Biorca B, AB
 Dawca grupy AB
Biorca AB
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
OSOCZE ŚWIEŻO MROŻONE (FFP)
•
Zawiera wszystkie czynniki krzepnięcia
•
Objętość jednostki około 200-250 ml
•
Temperatura przechowywania – -18 – -25 ºC
•
Czas przechowywania – 1rok
•
Wskazania:
 chorzy krwawiący z jednoczesnym niedoborem wielu czynników krzepnięcia
w przebiegu chorób wątroby, DIC, zaburzenia krzepnięcia wywołane
masywnym przetoczeniem krwi lub innych płynów (przy przetoczeniu > 10 j.
KKCz – 1 j. FFP na 1 j. KKCz)
 chorzy z wrodzonymi niedoborami czynników krzepnięcia
 w celu natychmiastowego odwrócenia działania antykoagulantów
•
Przeciwwskazania:
 nie wolno stosować FFP w celu wyrównania objętości krążącej krwi
 nie wolno stosować FFP jako źródła białka
•
Zamawiając osocze nie piszemy układu Rh!
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
FFP ZGODNE
A
A
AB
O
A
B
AB
B
B
O
O
O
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH
•
Otrzymuje się dwiema metodami:
 konwencjonalną – metoda zlewania
 z użyciem separatora – metoda aferezy
1j. koncentratu = 5j. koncentratu otrzymywanego metodą konwencjonalną
•
Temperatura przechowywania – 20-24 ºC
•
Czas przechowywania – 5-7 dni
•
Objętość zamawianego preparatu zależy od masy ciała i ilości własnych płytek
•
Przetacza się płytki krwi zgodne w układzie ABO
•
U dorosłych zwykle przetaczamy 4-6j koncentratu, u dzieci 1j na 10kg ciężaru
ciała – przy płytkach krwi uzyskiwanych metodą zlewania
•
Przetoczenie wykonuje się niezwłocznie po otrzymaniu płytek krwi na oddział
szpitalny
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH
•
Wskazania:
 małopłytkowość spowodowana niedostatecznym wytwarzaniem płytek
 małopłytkowość z rozcieńczenia, zwykle po przetoczeniu 15-20j KKCz
 małopłytkowość spowodowana zwiększonym niszczeniem
 nieprawidłowości funkcji krwinek płytkowych
•
Najczęściej podajemy przy ilości płytek < 20 tyś
•
Liczba płytek zapewniająca bezpieczeństwo wykonania zabiegu chirurgicznego >
50 tys./μl
•
Przeciwwskazania:
 profilaktyczne stosowanie w przypadku masywnych przetoczeń
 gwałtowne niszczenie płytek krwi w krążeniu biorcy z ITP lub DIC
 małopłytkowość w wyniku sepsy lub hipersplenizmu
•
Przetoczenie Koncentratu Krwinek Płytkowych: 1 j. otrzymanych metodą aferezy
lub 4-6 j. otrzymanych metodą zlewania powinno spowodować zwiększenie liczby
płytek krwi o 30-50 tyś./ l
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
KONCENTRAT GRANULOCYTARNY
•
Otrzymywany metodą leukaferezy i następnie napromieniowaniu
•
Objętość około 200-300ml
•
Temperatura przechowywania – 22-24 ºC
•
Czas przechowywania – 24 h
•
Wymagane jest wykonanie próby krzyżowej ze względu na zawartość erytrocytów
•
Przetoczenie wykonuje się niezwłocznie po otrzymaniu płytek krwi na oddział szpitalny
•
Wskazania są bardzo ograniczone:
 gorączka utrzymująca się 24-48 h w przebiegu posocznicy bakteryjnej z neutropenią <
500/ l
 hipoplazja linii białokrwinkowej szpiku; należy przetaczać tylko tym chorym, u których
istnieje szansa odnowy szpiku
•
Leczenie powinno trwać co najmniej 4 dni
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
INNE PREPARATY KRWIOPOCHODNE
Produkt
Zawartość
Wskazania, uwagi
Świeżo mrożone osocze
(FFP)
Wszystkie czynniki krzepnięcia
II, VII, IX, X, XI, XII, XIII
oraz ciepłochwiejne V i VIII,
układ dopełniacza, nie
zawiera elementów
morfotycznych
Chorzy krwawiący, w przebiegu chorób wątroby,
koagulopatie ze zużycia (DIC), w celu
natychmiastowego odwrócenia działania
doustnych leków przeciwzakrzepowych,
wrodzone niedobory czynników krzepnięcia
Krioprecypitat
Czynnik VIII, XIII, fibrynogen,
czynnik von Willebranda
Hemofilia A, niedobór czynnika XIII,
hipofibrynogenemia, choroba von Willebranda
Koncentraty czynników
zespołu protrombiny
Czynniki II, VIII, IX, X
Niedobór poszczególnych czynników
Albuminy
(5%, 20% i 25%)
Precypitat osocza
Hipoalbuminemia, oparzenia, lecznicza
plazmafereza
Immunoglobuliny
Przeciwciała IgG
(ponadto IgM i IgA)
Hypo/agammoglobulinemia oraz choroby
immunologiczne (iv), zapobieganie chorobom
zakaźnym (im)
Immunoglobulina antyRh
IgG anty-Rh
Zapobieganie chorobie hemolitycznej noworodków
wywołanej przez przeciwciała anty-D, leczenie
ITP u chorych RhD-dodatnich
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ZASADY PRZETACZANIA KRWI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed każdym przetoczeniem wykonujemy próbę zgodności (ocena obecności
przeciwciał biorcy przeciwko antygenom dawcy).
Po otrzymaniu próby zgodności możemy rozpocząć transfuzję (bez
wykonywania próby krzyżowej przetaczanie tylko ze wskazań życiowych)
Próba zgodności ważna jest 48 h
Osocze i płytki krwi przetaczamy bez próby krzyżowej
Konieczna jest zgoda chorego-biorcy na przetaczanie
Należy sprawdzić grupę krwi, numer preparatu, załączoną dokumentację, datę
ważności, wynik próby krzyżowej
Ogrzać preparat KKCz do temperatury pokojowej (nie wolno używać gorącej
wody)
FFP rozmrażamy w łaźni wodnej, a nie „pod kranem z gorącą wodą”
Szybkość transfuzji – zwykle 4-5ml/min (1ml = ok.15 kropli), jeśli szybciej ogrzać krew do temperatury ciała pacjenta
Baczna obserwacja – zwłaszcza pierwsze 15 min
Nie dodawać leków do przetaczanej krwi
Dokumentacja
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ZASADY PRZETACZANIA KRWI
• W obecności lekarza, należy przetoczyć szybko ok. 20-30
ml preparatu w ciągu 30-60 s i obserwować reakcję
chorego
• Przetaczamy KKCz w powolnym wlewie kroplowym z
szybkością 50 ml/min u dorosłych i 15 ml/min u dzieci; nie
dłużej niż 4 godziny
• Biorca powinien być nadal obserwowany przez lekarza lub
upoważnioną przez niego pielęgniarkę
• U chorych przed- lub po przeszczepieniu narządu KKCz
przetaczamy przez filtr antyleukocytarny
• Decyzję o przetoczeniu podejmuje się na podstawie oceny
stanu klinicznego, a nie tylko wybranych wskaźników
hematologicznych
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
DRUKI
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
POWIKŁANIA POPRZETOCZENIOWE
• jest to zróżnicowana grupa niekorzystnych reakcji na przetoczenie
krwi i/lub jej składników, pojawiających się na ogół w trakcie
transfuzji lub w krótkim czasie po jej zakończeniu
• występują u około 6-8% biorców krwi lub preparatów
krwiopochodnych
• najczęstrze są niehemolityczne odczyny gorączkowe (2%), jako
następstwo obecności przeciwciał przeciwleukocytarnych
(przeciwciała przeciw antygenom HLA) biorcy, które nie stanowią
poważnego zagrożenia dla zdrowia i życia
• niezgodność w układzie AB0, powoduje ostry odczyn hemolityczny
z hemolizą wewnątrznaczyniową, z niebezpieczeństwem DIC i ostrą
niewydolnością nerek
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
POWIKŁANIA POPRZETOCZENIOWE
Najczęstsza przyczyna Postępowanie
Rodzaj
Objawy
Zapobieganie
Ostry odczyn
hemolityczny
Gorączka, dreszcze, wstrząs, Niezgodność układu
DIC, bóle w klatce
głównego AB0
piersiowej i ok.
lędźwiowej,
hemoglobinemia,
hemoglobinuria
Opóźniony odczyn
hemolityczny
Gorączka, wzrost bilirubiny
Na ogół dotyczy
Monitorować Ht, czynność nerek,
pośredniej we krwi,
niezgodności poza
układ krzepnięcia
urobilinogenu w moczu,
układem AB0,
spadek Ht
występuje 3-10 dni
po przetoczeniu
Unikać błędów w dokumentacji
Odczyn gorączkowy
niehemolityczny
Gorączka, dreszcze, rzadko
spadek ciśnienia krwi
Przeciwciała przeciw
leukocytom lub
białkom osocza
Przerwać transfuzję, leczenie
przeciwgorączkowe
Przed transfuzją podać leki
przeciwgorączkowe, stosować
preparaty ubogoleukocytarne
Odczyn alergiczny
Pokrzywka, rzadziej spadek
ciśnienia lub odczyn
anafilaktyczny
Przeciwciała przeciw
białkom osocza
Przerwać transfuzję, podać leki
Przed transfuzją podać leki
antyhistaminowe, jeśli ciężki
antyhistaminowe, stosować
odczyn – adrenalinę, sterydy
przemywane krwinki czerwone
Przeciążenie krążenia
Duszność, nadciśnienie,
Przetoczenie krwi za
obrzęk płuc, zaburzenia
szybkie lub
rytmu serca
nadmierna
objętość
Pobudzenie diurezy, krwioupust, w Unikać szybkiego i objętościowo
razie konieczności
nadmiernego przetaczania
wspomaganie układu
krążenia i oddechowego
Obrzęk płuc
pochodzenia
poza-sercowego
Duszność, obrzęk płuc,
hipotensja, gorączka
Przeciwciała przeciw
leukocytom
Wspomagać ciśnienie krwi i
oddychanie
Stosować przemywane krwinki
czerwone, unikać
niepotrzebnych transfuzji
Posocznica bakteryjna
Wstrząs, dreszcze, gorączka
Zakażony preparat krwi
Przerwać transfuzję, korygować
ciśnienie krwi,
antybiotykoterapia
Zachować środki ostrożności podczas
pobierania i przechowywania
krwi
Przerwać transfuzję, nawodnić,
Unikać błędów w dokumentacji,
kontrola parametrów
odpowiednie oznaczanie próbek
życiowych, wspomaganie
oddechu, pobudzanie
diurezy, leczenie
przeciwwstrząsowe i przeciw
DIC
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ZESPÓŁ TRALI
(transfusion-related acute lung injury)
• Zespół ostrej niewydolności oddechowej typu dorosłych
(ARDS) wywołany przetoczeniem preparatów
krwiopochodnych (najczęściej masywnym)
• lepsze rokowanie niż w przypadku ARDS o innej etiologii (80%
wyzdrowień przy prawidłowym leczeniu)
• 0,16% chorych mających przetoczenia (0,02% na 1 j.
preparatu); 7% wszystkich powikłań poprzetoczeniowych
• leczenie – tlenoterapia (ew. oddychanie wspomagane),
płynoterapia
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
POWIKŁANIA POPRZETOCZENIOWE
Postępowanie:
• Przerwać toczenie
• Płyny dożylne – 0,9% NaCl
• Diuretyki
• Leki przeciwwstrząsowe
• Tlenoterapia
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
POWIKŁANIA POPRZETOCZENIOWE
• W przypadku stwierdzenia odczynu poprzetoczeniowego
przesyłamy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa:
– pojemnik z resztą przetaczanej krwi,
– próbkę krwi z krzyżówki,
– próbkę krwi pobraną od pacjenta po wystąpieniu odczynu,
– wypełniony formularz zgłoszenia wystąpienia odczynu
poprzetoczeniowego.
W związku z możliwością wystąpienia późnego odczynu
hemolitycznego pojemnik po toczeniu oraz próbka krwi z
krzyżówki powinny być przechowywane przez tydzień po
przetoczeniu.
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ZAKAŻENIA PO PRZETOCZENIU
• Przetoczenia preparatów krwi zawierające komórki
– Zgodnie z obowiązującymi zasadami oznaczania grupy krwi i
przetaczania krwi i jej pochodnych każdy pojedynczy preparat krwi po
pobraniu od dawcy powinien być badany na obecność przeciwciał antyHIV, anty-HCV, HBs-Ag, kiły (test TPHA)
– Ryzyko zakażenia istnieje pomimo ujemnych wyników badań
serologicznych, ponieważ między zakażeniem a wytworzeniem
przeciwciał mija zwykle kilka tygodni - okno serologiczne („przerwa
diagnostyczna”)
• Pochodne osocza
– Poszczególne frakcje osocza otrzymuje się z gromadzonego
(mieszanego) osocza wielkiej liczby dawców pełnej krwi. Badania
serologiczne wykonuje się w pojedynczych próbkach przed
zmieszaniem, ponieważ w gromadzonym osoczu maleje czułość
testów. Niemożliwe jest całkowite wykluczenie ryzyka zakażenia.
Zakażenie wirusowe stanowi jedno z najpoważniejszych późnych
powikłań poprzetoczeniowych
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
TEST
PYTANIE 1
W warunkach prawidłowych
przekracza:
A. 0,5
B. 1,0
C. 1,5
D. 2,0
E. 2,5
wskaźnik
Allgöwera nie
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
TEST
PYTANIE 1
W warunkach prawidłowych
przekracza:
A. 0,5
B. 1,0
C. 1,5
D. 2,0
E. 2,5
wskaźnik
Allgöwera nie
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
TEST
PYTANIE 2
Przetoczenie jednej jednostki koncentratu krwinek czerwonych
(KKCz) powoduje:
A. zwiększenie stężenia hemoglobiny o 1 g/dl
B. zwiększenie hematokrytu o 3-4%
C. zwiększenie liczby erytrocytów o 500 tysięcy/µl
D. przetoczenie KKCz nie powoduje zmian w składzie krwi
E. prawidłowe a, b i c
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
TEST
PYTANIE 2
Przetoczenie jednej jednostki koncentratu krwinek czerwonych
(KKCz) powoduje:
A. zwiększenie stężenia hemoglobiny o 1 g/dl
B. zwiększenie hematokrytu o 3-4%
C. zwiększenie liczby erytrocytów o 500 tysięcy/µl
D. przetoczenie KKCz nie powoduje zmian w składzie krwi
E. prawidłowe a, b i c
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
TEST
PYTANIE 3
Próba krzyżowa ważna jest:
A. 12 godzin
B. 24 godziny
C. 36 godzin
D. 48 godzin
E. 64 godziny
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
TEST
PYTANIE 3
Próba krzyżowa ważna jest:
A. 12 godzin
B. 24 godziny
C. 36 godzin
D. 48 godzin
E. 64 godziny
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
DZIĘKUJĘ
Download