Nagrody Ministra

advertisement
Nagrody Ministra Środowiska
za szczególne osiągnięcia
naukowo-badawcze
18 października 2010 r.
Departament Edukacji Ekologicznej
Nagrody Ministra Środowiska 2010
Nagroda za całokształt pracy naukowo-badawczej
oraz podejmowane działania na rzecz
ochrony klimatu
prof. dr hab. Maciej Sadowski
Departament Edukacji Ekologicznej
-3-
Nagrody Ministra Środowiska 2010
• NSRO 2007-2013
• Trwałe Zanieczyszczenia
Organiczne w Polsce
• Adaptacja produkcji
rolnej do zmian klimatu
-2-
Departament Edukacji Ekologicznej
Nagrody Ministra Środowiska 2010
-2-
•
IGBP – Global Change „Zmiany
Globalne Geosfery i Biosfery”
PAN
•
Climate Institute Waszyngton
•
„Mitigation and adaptation
strategy for global change”
•
„US Country Study on Climate
Change”
Departament Edukacji Ekologicznej
Nagrody Ministra Środowiska 2010
Strategie redukcji emisji
gazów cieplarnianych
i adaptacji gospodarki
do zmian klimatu
-2-
Departament Edukacji Ekologicznej
•
•
•
•
•
-2-
.
Nagrody Ministra Środowiska 2010
Najważniejsze osiągnięcia:
przyjęcie przez Konferencję Stron
Konwencji odrębnego dla Polski roku
bazowego do oceny redukcji emisji
gazów
włączenie Polski do GEF
norma techniczna obciążenia
przewodów przez osad lodu
rekonstrukcja warunków klimatycznych
w Europie Środkowej od XIII wieku
liczne wdrożenia w ochronie
przeciwpowodziowej, urbanistyce
energetyce i budownictwie
Departament Edukacji Ekologicznej
.
Nagrody Ministra Środowiska 2010
Autor ponad 100 publikacji
z zakresu klimatologii
i hydrometeorologii
-2-
Departament Edukacji Ekologicznej
.
Nagrody Ministra Środowiska 2010
Do wypełniania swoich obowiązków
podchodzi poważnie, ale za to z dużą
dozą optymizmu i humoru;)
-2-
Departament Edukacji Ekologicznej
Nagrody Ministra Środowiska 2010
Nagroda Ministra Środowiska
za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze
w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania
środowiska oraz jego zasobów
Departament Edukacji Ekologicznej
-3-
.
Nagrody Ministra Środowiska 2010
„System gromadzenia, przetwarzania
i udostępniania on-line danych monitoringu wód
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska
w Krakowie”
prof. dr hab. inż. M.Nawalany,
dr inż. B. Czyżkowski
mgr inż. M. Kawka
dr inż. K. Kochanek
mgr inż. A. Kwiatkowska
dr inż. M. Loga
mgr inż. K. Sawicka
dr inż. G. Sinicyn
Politechnika Warszawska
-2-
Departament Edukacji Ekologicznej
.
Nagrody Ministra Środowiska 2010
Cel:
Kontrola przestrzegania prawa
w zakresie ochrony i wykorzystania
zasobów wodnych w województwie
małopolskim
-
Departament Edukacji Ekologicznej
Nagrody Ministra Środowiska 2010
Baza Danych Monitoringu Wód - struktura
Departament Edukacji Ekologicznej
Nagrody Ministra Środowiska 2010
Nagroda Ministra Środowiska
za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie
ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska
oraz jego zasobów
Departament Edukacji Ekologicznej
.
Nagrody Ministra Środowiska 2010
„Zasady dokumentowania geologicznoinżynierskich warunków posadowienia
obiektów budownictwa morskiego i
zabezpieczeń brzegu morskiego”
Beta1
dr Zbigniew Frankowski
prof. dr hab. Marek Graniczny
mgr inż. Bożena Juszkiewicz-Bednarczyk
dr Regina Kramarska
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pruszak
dr Piotr Przeździecki
dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz
prof. dr hab. inż. Maciej Werno
dr Joanna Zachowicz
Departament Edukacji Ekologicznej
.
Nagrody Ministra Środowiska 2010
Pierwsze w kraju
opracowanie poświęcone
badaniom geologicznoinżynierskim
w zakresie budownictwa
morskiego i ochrony
brzegu
.
Departament Edukacji Ekologicznej
Nagrody Ministra Środowiska 2010
Cele:
• wyznaczenie wytycznych
i zakresu badań
geologiczno-inżynierskich
• charakterystyka obiektów
lokalizowanych w strefie
brzegowej i na morzu.
Departament Edukacji Ekologicznej
Nagrody Ministra Środowiska 2010
Nagroda Ministra Środowiska
za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze
w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania
środowiska oraz jego zasobów
Departament Edukacji Ekologicznej
Nagrody Ministra Środowiska 2010
.
„Atlas Siedlisk Dna Polskich
Obszarów Morskich”
prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
mgr Gabriela Gic-Grusza
mgr Lucyna Kryla-Straszewska
dr Jan Warzocha
dr hab. Jacek Urbański
Departament Edukacji Ekologicznej
Nagrody Ministra Środowiska 2010
.
Pierwszy w Polsce
i jeden pierwszych
w Europie
Atlas siedlisk morskich.
www.iopan.gda.pl
Departament Edukacji Ekologicznej
.
Nagrody Ministra Środowiska 2010
Praca zawiera:
• strategie wyznaczania siedlisk
i ich ochrony
• przepisy prawa morskiego
• przepisy systemu Natura 2000
www.iopan.gda.pl
Departament Edukacji Ekologicznej
Nagrody Ministra Środowiska 2010
Nagroda Ministra Środowiska
za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze
w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania
środowiska oraz jego zasobów
Departament Edukacji Ekologicznej
Nagrody Ministra Środowiska 2010
„Ochrona drewna nowej
generacji
czwartorzędowymi solami
amoniowymi”
doc. dr hab. inż. Jadwiga
Zabielska-Matejuk
Departament Edukacji Ekologicznej
.
Nagrody Ministra Środowiska 2010
Cel pracy:
opracowanie preparatów
grzybobójczych nowej generacji,
do ochrony drewna przed rozkładem
mikrobiologicznym
Departament Edukacji Ekologicznej
.
Nagrody Ministra Środowiska 2010
Badania nowatorskie
i innowacyjne
nie posiadają odpowiedników
w kraju ani za granicą.
Przyczyniają się do ograniczenia
metali ciężkich w środowisku.
Departament Edukacji Ekologicznej
Nagrody Ministra Środowiska
za szczególne osiągnięcia
naukowo-badawcze
18 października 2010 r.
Departament Edukacji Ekologicznej
Download