Lidia Cierpiałkowska

advertisement
Lidia Cierpiałkowska
Helena Sęk
ZDROWIE I ZABURZENIA Z PERSPEKTYWY ROZWOJOWEJ I
PROCESUALNEJ. PRÓBA INTEGRACJI PODEJŚCIA SALUTOGENETYCZNEGO
I PATOGENETYCZNEGO
1. WPROWADZENIE
Zdrowie jest uznawane za istotną wartość, która wiążę się z poczuciem jakości życia,
szczęścia, zadowolenia osób i ich rodzin, i warunkuje wszechstronny, dynamiczny rozwój
społeczeństwa. Każde bardziej cywilizowane społeczeństwo angażuje ogromne siły i środki
przede wszystkim na zabezpieczenie odpowiednich warunków rozwoju we wczesnym okresie
życia dzieci, wychodząc z założenia, że dobry stan fizyczny i psychiczny w dzieciństwie w
dużej mierze warunkuje kondycję zdrowotną ludzi w późniejszych okresach życia.
Nagromadzone w dzieciństwie i adolescencji zasoby, szczególnie w postaci zrealizowanych
zadań rozwojowych i strategii radzenia sobie z czynnikami ryzyka zaburzeń stanowią
niebagatelne wyposażenie jednostki wykorzystywane w dorosłości i starości. Stąd między
innymi większość programów prewencyjnych i profilaktycznych, o charakterze
ogólnorozwojowym i/lub specyficznym, tj. dopasowanym do występujących na danym etapie
rozwoju zewnętrznych lub wewnętrznych czynników ryzyka, kierowana jest do dzieci i
młodzieży.
Dokonując refleksji nad przemianami nauk stosowanych w ubiegłym stuleciu, m. in.
takich jak: medycyna, psychologia czy pedagogika można stwierdzić, że upłynęło ono pod
znakiem szczególnego zainteresowania, troski i dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne
człowieka. W połowie lat 50-tych, ze względu na narastające zjawiska patologii społecznej, a
w konsekwencji gwałtownie rozpowszechniające się problemy w zakresie funkcjonowania
społecznego i psychicznego dzieci i dorosłych, zintensyfikowano prace na problematyką
prewencji i profilaktyki zdrowia psychicznego, co zbiegło się wprowadzeniem pozytywnej
definicji zdrowia definiowanego zazwyczaj zgodnie z założeniami Światowej Organizacji
Zdrowia, jako: „pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie jedynie brak chorób i
niedomagań” (ŚOZ, 1946). Zanim powstały pomysły podejmowania aktywności
profilaktycznej przez odpowiednio wyszkolone grono specjalistów, różne grupy społeczne
(rodzina, sąsiedzi czy szkoła) uaktywniały na poziomie mikro i makrospołecznym
2
mechanizmy i procesy, przejawiające się w konkretnych działaniach, które minimalizowały
znaczenie czynników ryzyka lub wzbogacały jednostkę w potrzebne zasoby. Dzięki temu
coraz więcej wiadomo o istocie różnych naturalnych zjawisk i procesów, które
przeciwdziałają wystąpieniu problemów natury psychicznej czy społecznej u jednostki. Nadal
wiele kwestii pozostaje nie wyjaśnionych i słabo poznanych.
Istotne wydają się pytania: a)czy po wielu latach stosowania różnych programów
profilaktycznych społeczeństwo, szczególnie jednak młodzież, jest zdrowsze i b)czy
pojawiają się nowe, bardziej komplementarne koncepcje lub modele kształtowania się
zdrowia i zaburzeń, które równocześnie wskazują na znaczenie, pozostających we
wzajemnych związkach, czynników ryzyka i zasobów. Aktualnie można przedstawić kilka
propozycji odpowiedzi na te pytania.
2. KONDYCJA ZDROWOTNA MŁODZIEŻY NA PRZEŁOMIE XXI WIEKU
Wielu specjalistów uznało dwudziesty wiek równocześnie za najlepszy i najgorszy dla
rozwoju zdrowia i zaburzeń u dzieci i młodzieży. Najlepszy, dlatego, że młodzież na całym
świecie, szczególnie zaś w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej, a także niektórych
krajach Europy Środkowej, miała korzystniejsze, niż dziesięć lat temu, warunki rozwoju,
bowiem wychowywała się i dorastała w bardziej zamożnych i demokratycznych
społeczeństwach. Jednocześnie można twierdzić, że był to wiek najgorszy dla dorastających,
dlatego, że żyli w niespotykanej dotąd sytuacji tak wielkiego zagrożenia przemocą,
chorobami, ubóstwem i innymi czynnikami, które nie tylko ograniczają rozwój potencjalnych
możliwości adolescentów, ale znacznie zwiększają ryzyko pojawienia się nie
przystosowawczych wzorców zachowania przenoszonych na okres dorosłości. Pomimo
równoczesnego działania z jednej strony zasobów, z drugiej czynników ryzyka generalnie w
populacji młodego pokolenia zaobserwowano: obniżenie ogólnego stanu zdrowia, osłabienie
poczucia dobrostanu oraz wzrost zachorowalności na różne zaburzenia psychiczne i
zaburzenia zachowania (por. Compas, Hinden, Gerhardt, 1995; Reynolds, Gatz, 2001).
Chociaż rozpowszechnienie problemów i zaburzeń natury psychicznej w młodszych
grupach wiekowych wykazuje nieznaczne tendencje wzrostowe, to w okresie adolescencji w
wzrost ten jest bardziej zauważalny i dynamiczny. Wyniki badań empirycznych zarówno
poprzecznych, jak i podłużnych prowadzonych na populacji dzieci, młodzieży i dorosłych
wskazują, że:
3
1) istotnie obniżył się średni wiek wystąpienia pierwszego epizodu depresji; w latach 70tych średni wiek wynosił około 30 lat, zaś w 90-tych obniżył się do 16 roku życia
(Petersen, i in., 1993; Carson, Butcher, Mineka, 2003; Kessler, Avenevoli,
Merikangas, 2001);
2) znacząco wzrosła liczba podjętych prób samobójczych i samobójstw, a także zgonów
w wyniku doznania przemocy fizycznej ze strony członków rodziny i rówieśników
(Garland, Zigler, 1993; McCauley Ohannessian, i in., 2005);
3) istotnie obniżył się wiek eksperymentowania z narkotykami, wiek pojawienia się
problemów wynikających z ich nadużywania, w konsekwencji wzrosła liczba
uzależnionych (chłopców i dziewcząt) od substancji psychoaktywnych (Jacobson,
Jacobson, 2001; Nelson, Wittchen, 1998);
4) istotnie wzrosła liczba niechcianych ciąż i narodzonych dzieci, dynamicznie wzrasta
też rozpowszechnienie chorób przenoszonych drogą płciową(Seligman, Walker,
Rosenhan, 2003).
Przytoczone wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości, że XX wiek upłynął pod
znakiem dynamicznie rozpowszechniających się w grupie adolescentów różnych problemów i
zaburzeń natury psychicznej. Choć niektóre badania empiryczne potwierdzają pewien poziom
skuteczności oddziaływań profilaktycznych (por. Ostaszewski, 2003), to należy jednak
przyjąć, że mogą być one daleko niewystarczające lub nieadekwatne (nietrafne) do wpływu
czynników zewnętrznych i/lub uwarunkowań wewnątrz psychicznych. Realizowane na rzecz
zdrowia programy są albo w niewielkim stopniu dopasowane do występujących w
środowisku rodzinnym i poza rodzinnym czynników ryzyka i poziomu zasobów, albo nie
biorą pod uwagę przejawianych przez młodzież, a pochodzących z różnych etapów ich życia
deficytów poznawczych, emocjonalnych czy behawioralnych, które w tym okresie
rozwojowym stają się istotnym czynnikiem uaktywniającym konkretne psychopatologiczne
zjawiska.
3. ŚCIEŻKI ROZWOJU ZDROWIA I CHOROBY
Okres dorastania to szczególny czas rozwoju, który najczęściej charakteryzowany jest w
kategoriach „burzy”, kryzysu czy przełomu. Wielu badaczy koncentruje swoją uwagę na tym
okresie rozwojowym, między innymi ze względu na możliwości zaobserwowania w tym
4
stadium procesów związanych zarówno z pojawieniem się niektórych zaburzeń psychicznych,
jak i zjawisk prowadzących do wyzdrowienia.
W okresie tym bowiem, jak pokazuje Rys. 1, zaobserwować można bardzo wyraźne
cztery procesy i mechanizmy, związane ze zdrowiem lub chorobą. Linia 1 pokazuje, że
powstałe w okresie dzieciństwa problemy psychiczne mogą ulegać pogłębieniu lub
przeobrazić się w inny typ zaburzeń. Na przykład wzorce zachowania opozycyjnobuntowniczego mogą pogłębić się i przyjąć postać aspołecznych zaburzeń osobowości.
Tu Rys.1
Linia 2 zaś, że wchodzące w okres adolescencji zdrowe psychicznie dzieci, pomimo zmagania
się z kryzysami w obszarze tożsamości, więzi czy autonomii, nadal rozwijają się optymalnie,
dzięki czemu pogłębiają się i poszerzają ich osobiste możliwości i potencjały. Z perspektywy
badań nad uwarunkowaniami zdrowia i choroby ogromną uwagę badaczy przykuwają dwa
pozostałe zjawiska. Linia 3 pokazuje bowiem taką sytuację, w której dochodzi do załamania
się mechanizmów podtrzymujących zdrowie i przekształcenie się ich w patomechanizmy,
prowadzące do pogłębiającej się dezadaptacyjności wzorców zachowania aż do stanu
pojawienia się określonego zespołu zaburzeń psychicznych. Takie zjawisko obserwuje się w
przypadku schizofrenii, depresji czy zaburzeń psychosomatycznych. Jeszcze ciekawsze, choć
bardzo mało wyjaśnione zjawisko, polegające na pojawieniu się u dzieci i młodzieży z
problemami natury psychicznej procesów i mechanizmów salutogentycznych, obrazuje linia
4. Nie dysponujemy wystarczająco przekonującymi wyjaśnieniami na przykład zanikania w
okresie wczesnodziecięcym bądź adolescencji lęków separacyjnych i pojawienia się całej
gamy zachowań eksploracyjnych i autonomicznych, bądź warunków przekształcania się
zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi na wzorce zachowania
polegające na bardziej konfrontacyjnych strategiach radzenia sobie ze stresem i
równoważenia procesów pobudzenia z hamowaniem w obszarze aktywności poznawczej i
emocjonalnej. We współczesnej wiedzy o zdrowiu i zaburzenia ciągle jeszcze dominuje
koncentracja na wyjaśnianiu mechanizmów patogenetycznych. Istnieją jednak pewne
propozycje, które uwzględniają zarówno aspekty patologii jak i zdrowia i na dodatek
wykorzystują wiedzę o rozwoju człowieka. Ostatni z możliwych procesów, zachodzących w
okresie adolescencji, odzwierciedla linia 5. Wskazuje, że w tym okresie rozwoju mogą
zarówno pojawić się jak i zaniknąć określone mechanizmy psychopatologiczne, powodujące
u osoby najpierw ujawnienie się zespołu zachowań dezadaptacyjnych, które ulegną
5
przekształceniu na zachowania adaptacyjne. Proces ten jest obserwowany w przypadku
niektórych zachowań o charakterze antyspołecznym.
3. MODELE PSYCHOPATOLOGII ROZWOJOWEJ
Psychopatologia rozwojowa jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się w ostatnich latach
dziedziną wiedzy i badań empirycznych, która, jak nam się wydaje, proponuje odmienne od
pozostałych modeli psychopatologii spojrzenie na istotę i uwarunkowania zdrowia i choroby,
zdrowienia i pogłębiania się problemów oraz zaburzeń psychicznych.
Za największy dorobek ostatnich kilku lat uznaje się koncepcje rozwojowe, które
zajmują szczególne miejsce pośród pozostałych nurtów badawczych, bowiem uwzględniają
zróżnicowany wpływ czynników biologicznych, społecznych i psychicznych w genezie i
mechanizmie powstania problemów natury psychicznej na różnych etapach cyklu życia
jednostki. Rozwojowo-historyczny sposób wyjaśniania zjawiska powstawania zaburzeń
należy rozpatrywać w szerszym kontekście współczesnych koncepcji psychopatologii
rozwojowej. W modelu tym dominują badania empiryczne o charakterze prospektywnym, w
których odchodzi się od prostego „sumowania” stałego oddziaływania dwóch lub więcej
zmiennych na wystąpienie wzorców dezadaptacyjnych zachowań. Uznaje się bowiem, że ich
wzajemne oddziaływania mogą przybierać inną postać na różnych etapach życia dziecka,
gdyż są one zależne zarówno od wartości każdej ze zmiennych, jak i od ogólnej organizacji
systemu związków między wszystkimi czynnikami ryzyka i zasobami. Takie założenie
pozostaje w opozycji do utrzymywanych przez lata twierdzeń o możliwości ustalenia
określonych ścieżek rozwoju, zwanych często „scenariuszami” pojawiania się zaburzeń
psychicznych (por. Windle, Davies, 2003).
Współczesne modele psychopatologii rozwojowej często czerpią podstawowe
założenia z koncepcji Cicchettie’go i Rogoscha (2004), wskazującej na konieczność przyjęcia
określonych założeń podejścia systemowego, w wyjaśnianiu mechanizmów powstania
różnych problemów i zaburzeń natury psychicznej u dzieci i młodzieży. Generalnie
psychopatologia rozwojowa, wywodząca się z badań nad przebiegiem normalnego rozwoju,
próbuje wyjaśnić po pierwsze, jak dochodzi do pojawienia się nieprzystosowawczych
wzorów zachowania u dziecka w kontekście niezrealizowanych zadań rozwojowych, oraz po
drugie, jakie konfiguracje wzajemnych związków między czynnikami (o charakterze ryzyka i
6
zasobów) biologicznymi, społecznymi i psychicznymi wpływają na ich zanikanie
(przemijanie) tych nie adaptacyjnych zachowań, a jakie na ich stabilizowanie się. Przyjmuje
się jednocześnie założenia o ekwipotencjalności i ekwifinalności. Hipoteza o
ekwipotencjalności wskazuje, że te same zaburzenia mogą być spowodowane inną
konfiguracją wzajemnych związków między występującymi u jednostki zasobami i
zagrożeniami biopsychospołecznymi, natomiast hipoteza o ekwifinalności utrzymuje, że
podobny splot wzajemnych związków między czynnikami biopsychospołecznymi na różnych
etapach życia może prowadzić do uaktywnienia mechanizmów zdrowia lub zaburzeń
psychicznych.
Jeśli już uaktywnią się mechanizmy patogenetyczne, to może dojść do utrwalania się
nie adaptacyjnych wzorców zachowania, prowadzących do powstania jakiegoś zaburzenia,
opisanego w podręcznikach diagnostycznych DSM-IV (APA, 1994) czy ICD-10 (ŚOZ,
2000). Psychopatologia rozwojowa szczególną uwagę poświęca porównywaniu nie
przystosowawczych form zachowania do normy rozwojowej, która jest definiowana na dwa
sposoby, albo w kategoriach zadań rozwojowych, z którymi dziecko w określonym etapie
życia powinno poradzić sobie czy je zrealizować, albo w kategoriach powszechności
(częstości) lub rzadkości występowania pewnego zachowania czy sposobu doświadczania
emocjonalnego w konkretnym wieku dziecka (tzw. norma ilościowa) (por. Kazdin, 2003;
Kendall, 2004; Compas, Hinden, Gerhardt, 1995).
Choć często podkreśla się, że psychopatologia rozwojowa nie odwołuje się do żadnej
konkretnej teorii psychologicznej, to łatwo w niektórych koncepcjach zauważyć wpływy
podejścia life-span czy psychodynamicznego (por. Cicchetti, 1993; Cicchetti, Rogosch,
2002).
Na przykład Achenbach (1993, por. także Kendall, 2004) wyróżnił dwa główne
mechanizmy intrapsychiczne kształtowania się zaburzeń, które stały się podłożem do
wyodrębnienia dwóch podstawowych grup problemów natury psychicznej, tj. eksternalizacji i
internalizacji problemów. Pierwszy z nich wiąże się z nie adaptacyjnymi wzorcami
zachowania wynikającymi z niedostatków samokontroli emocjonalnej i doświadczania
nasilonych afektów negatywnych (co zwiększa tendencje do uaktywniania się zachowań typy
acting out), drugi natomiast wiąże się z nadmiarem kontroli ściśle powiązanej z
mechanizmami obronnymi tłumienia i zaprzeczania (zwanymi też strategiami radzenia sobie
ze stresem) u dziecka.
Tu Rys. 2
7
U podstaw psychopatologii rozwojowej leżą założenia, że pojawienie się zaburzeń i
problemów natury psychicznej u dzieci i młodzieży są wynikiem:
1) dynamicznie zmieniających się w cyklu życia jednostki interakcji między jej
wrodzonymi skłonnościami i wydarzeniami stresowymi, występującymi w
środowisku czy to w znaczeniu zadań normatywnych (zadania rozwojowe) czy nie
normatywnych;
2) powstania, na różnych etapach życia dziecka, mechanizmu „błędnego koła”,
wzmacniającego działanie czynników ryzyka i osłabiającego działanie zasobów,
co podtrzymuje procesy utrwalania się nie adaptacyjnych wzorców zachowania;
3) powstania nie adaptacyjnych wzorów zachowania, polegających na eksternalizacji
lub internalizacji problemów psychicznych oraz na ujawnieniu się innych
problemów zdrowotnych.
Rozwojowe modele kształtowania się zaburzeń i problemów natury psychicznej i/lub
somatycznej dzieci wskazują na cztery potencjalne grupy czynników ryzyka: biologiczne,
psychiczne, społeczne rodzinne i poza rodzinne oraz normatywne i nie normatywne
czynniki stresowe, które pozostają we wzajemnych, dynamicznych związkach. Czynniki
te powodują powstanie nie przystosowawczych wzorców zachowań polegających na
eksternalizacji (uzewnętrznianiu) i internalizacji (uwewnętrznianiu) problemów. Wyniki
badań wskazują, że eksternalizacja problemów współwystępuje z zachowaniami opozycyjnobuntowniczymi, niekontrolowaniem zachowań, wagarowaniem, zaburzeniami socjalizacji, i z
uzależnieniem pojawiającym się już w okresie adolescencji, natomiast zjawisko internalizacji
problemów wiąże się z zaburzeniami lękowymi, zespołem depresyjnym, poczuciem alienacji
oraz z uzależnieniem ujawniającym się u jednostki w późniejszym okresie życia (Kim,
Hetherington, Reiss, 1999; Sher, Trull, Bartholow, Vieth, 2003).
W ostatnich latach poszukiwania empiryczne zmierzają do wyjaśnienia znaczenia
różnych czynników osobowościowych, jako istotnych zmiennych pośredniczących między
niewydolnym wychowawczo środowiskiem rodzinnym a ryzykiem pojawienia się zaburzeń u
dzieci. Do czynników osobowościowych pośredniczących w powstaniu wielu zaburzeń
zalicza się: 1) neurotyczność - uczuciowość negatywną; 2) impulsywność - odhamowanie, 3)
ekstrawersję – towarzyskość. Istotne, z perspektywy wielu badań empirycznych, dla
pojawienia się zachowań związanych z piciem, zespołów lękowych, depresyjnych okazały się
wysoki neurotyzm, niski poziom ugodowości oraz wysoki poziom lęku, natomiast pojawienie
się zachowań agresywnych i opozycyjno-buntowniczych była warunkowana wysoką
8
impulsywnością, poszukiwaniem wrażeń, agresywnością i psychotycznością (Sher, 2000;
Sher, Trull, Bartholow, Vieth, 2003; Windle, Searles, 1990).
Deficyty poznawcze i emocjonalne u dzieci i młodzieży przejawiającej różne problemy i
zaburzenia psychiczne zawsze pozostawały w centrum zainteresowania wielu badaczy, choć
uzyskiwane rezultaty wcale nie były jednoznaczne (por. Nigg i inni, 2004). Część badań
potwierdza różnice między dziećmi z problemami i bez problemów adaptacyjnych,
wskazując, że tzw. dzieci problemowe charakteryzują się: niższym poziomem inteligencji
ogólnej, obniżonym poziomem rozwoju funkcji werbalnych i niewerbalnych, przejawiających
się w upośledzeniu percepcji przestrzennej. Gorzej rozwinięte funkcje wykonawcze tych
dzieci współwystępują ze sztywnym i mało elastycznym podejściem do rozwiązywania
problemów i utrzymywania aktywności ukierunkowanej na osiągnięcie celu ((por. Compas,
Hinden, Gerhardt, 1995).
Oddziaływania rodziców alkoholików należy rozważać z perspektywy ich
niespecyficznych i specyficznych aspektów funkcjonowania. Te niespecyficzne aspekty
związane są ze stylem sprawowania przez nich funkcji rodzicielskich, natomiast specyficzne
konsekwencje dla rodziny i związku małżeńskiego wiążą się z cechami będącymi
bezpośrednimi i pośrednimi skutkami choroby przewlekłej występującej u jednego z
rodziców np. alkoholizmu, zaburzeń psychicznych czy chorób somatycznych. Rodzice z
problemami psychicznymi stanowią bardzo heterogeniczną grupę. Różnią się oni w znacznym
stopniu pod względem stylu sprawowania funkcji rodzicielskich, jak stopnia zróżnicowania
w zakresie uaktywniania specyficznych zdarzeń stresowych wynikających z ich choroby,
takich jak: stosowania agresji, przemocy czy zaniedbania dzieci. Analiza literatury opisującej
znaczenie rodziny w procesie rozwoju dziecka pozwala na sformułowanie dwóch wniosków:
po pierwsze, interakcja rodzic – dziecko jest zdeterminowana przez dwa główne wymiary
rodzicielstwa, tj. opiekowanie się, czyli ciepło i wsparcie oraz kontrolę, czyli nadzór i
dyscyplinę; po drugie, zmienne rodzinne, takie jak: usposobienie rodziców, ich wzajemne
relacje, relacje z rodzeństwem oraz kontekst społeczno-kulturowy, w jakim rodzina
funkcjonuje, wyznaczają interakcje między rodzicem a dzieckiem. Badania empiryczne
wskazują, że rodzice z problemami natury psychicznej i przewlekłymi chorobami
psychicznymi różnią się w zakresie sprawowania funkcji rodzicielskich W tej prezentacji
zaakcentowano wzajemne powiązania różnych czynników, które prowadzą do odmiennych
form patologii. Sprawą przyszłości jest natomiast pokazanie, jaką funkcję pełnią w tym
procesie zasoby, jakie dzieci i młodzież, a potem dorośli zdobywają oraz kiedy układy
9
czynników ryzyka, zasobów i deficytów prowadzą do zachowania zdrowia lub do załamania
procesów zdrowotnych. Pewne przygotowanie do takiego myślenia mogą być studia i badania
empiryczne wskazujące na współdziałanie tych czynników w dynamice procesów
salutogenetycznych i patogenetycznych(por. Kim, Hetherington, Reiss, 1999; McCauley
Ohannessian, i in., 2005).
4. CHARAKTERYSTYKA PODEJŚCIA PATOGENETYCZNEGO I
SALUTOGENETYCZNEGO. PRÓBA INTEGRACJI
Powyżej przedstawiono współczesne i najbardziej złożone modele wyjaśniania zaburzeń i
odporności na różne konfiguracje czynników ryzyka, pojawiające się w ciągu życia
człowieka. Nawet w tych najbardziej złożonych modelach częściej stawia się pytanie o
przyczyny i mechanizmy zaburzeń wprowadzając dodatkowo pojęcie zasobów. Wynika to z
tego, że jest niezwykle trudno jednocześnie prezentować podejście patogenetyczne i
salutogenetyczne.
Gdy stawiamy pytania o patomechanizm zaburzeń myślimy o sytuacjach trudnych i
o stresorach lub wymaganiach w kategoriach patogenów, czyli jako o przyczynie zaburzeń
lub o czynnikach ryzyka. Najczęściej analizujemy wówczas współdziałanie czynników
ryzyka genetycznego, sytuacyjnego, środowiskowego, podmiotowego, behawioralnego, które
zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń i choroby. Tymczasem jak
stwierdzono ryzyko podobnie jak kryzysy mogą sprzyjać rozwojowi i zdrowiu (Sęk, 2004).
W podejściu patogenetycznym bardziej też poszukujemy czynników usposabiających do
powstania zaburzeń, i wówczas najczęściej zgodnie z modelem podatność-stres ( por. Carson,
Butcher, Mineka, 2003; Seligman, Walker, Rosenhan, 2003) poszukujemy w cechach
biologicznych jednostki i jej osobowości deficytów i defektów w funkcjonowaniu.
Predyspozycje jednostki działają w interakcji z czynnikami zewnętrznymi i pozostają w
różnych jakościowych wzajemnych relacjach z zasobami indywidualnymi i środowiskowym.
Dopiero włączenie w ten model zasobów wrodzonych i wyuczonych, które powstają w
różnych fazach życia i także ulegają przemianom umożliwią, naszym zdaniem, doskonalenie
modeli wyjaśniających procesy powstawania zaburzeń, ale też procesy utrzymywania zdrowia
(ścieżka 1) i jego rozwoju lub zdrowienia (ścieżka 3).
Pod koniec wieku XX postawiono pytanie o przyczynę utrzymywania się zdrowia
mimo działania stresorów, sytuacji trudnych i wymagań, czyli otwarto problem salutogenezy
10
i mechanizmów ochrony zdrowia i zdrowienia (Antonovsky, 1979, 1987). W modelu
salutogenezy jaki zaproponował jego twórca (op. cit.) zdrowie ujmuje się na kontinuum, które
rozciąga się pomiędzy biegunami pełnego zdrowia i dobrostanu, a głęboką chorobą i
cierpieniem. Na tym kontinuum można wyznaczyć poziomy zdrowia bio-psychospołecznego. Według Antonovskyego (1979) poziom zdrowia wynika z procesów
równoważenia w przebiegu wzajemnego oddziaływania pomiędzy stresorami (patogenami,
czynnikami ryzyka) a zasobami człowieka i wzorami zachowań w określonym kontekście. Do
czynników salutogenetycznych zaliczył przede wszystkim uogólnione zasoby odpornościowe
i poczucie koherencji. Zauważył także, że stresory o określonych właściwościach mogą
sprzyjać zdrowiu. W modelu patogenetycznym w wersji podatność- stres uznano te czynniki
za bufory hamujące działanie czynników ryzyka. W modelu salutogenetycznym przyjmują
one postać jednego z głównych czynników w genezie zdrowia. Ogólne zasoby odpornościowe
są w tym podejściu bardzo szeroko ujmowane. Należą do nich właściwości jednostki, grupy,
środowiska, i kultury wyróżniające się cechą funkcjonalną polegającą na możliwości
uniknięcia stresorów i usprawnianiu procesu radzenia z wymaganiami w ten sposób, że
zapobiegają przekształceniu się napięcia w chroniczny stan stresu i procesy patologiczne.
Pomagając zwalczać stresory sprzyjają ochronie zdrowia i procesom zdrowienia. Najbardziej
rozbudowaną grupą zasobów są cechy psychiczne jednostki, które jako zasoby
odpornościowe określa się też często potencjałami zdrowia, albo zdolnością zdrowotną.
Wśród tych cech na czoło wysuwają się cechy struktury ja, zwłaszcza samoakceptacja,
poczucie tożsamości, poczucie sprawstwa i kontroli, wszelkie kompetencje ( np.
komunikacyjne, emocjonalne, zaradcze), inteligencję i wiedzę. W tradycyjnych i
nowoczesnych badaniach nad stresem nazywano to i badano jako te struktury osobowości,
które gwarantują odporność ogólną i specyficzną na stres. Antonovsky (1995) nawiązuje więc
do wszystkich osiągnięć w tym zakresie. Trzeba też dodać, że zasoby mogą mieć zarówno
charakter wrodzonych predyspozycji jak i uogólnionych i sprawdzonych kompetencji.
Kluczem do zdrowia, czyli najważniejszymi potencjałami zdrowia można zgodnie
koncepcją Antonovskyego (1995) określić zmienne poczucia koherencji: poczucie
zrozumiałości, zaradności i sensowności, Poczucie koherencji zawiaduje zasobami w taki
sposób, że jednostka znajdując się w konkretnej sytuacji obciążeń znajduje i stosuje trafne
sposoby sprostania wymaganiom i skutecznego radzenia sobie z zagrożeniami. Liczne
badania empiryczne potwierdziły prozdrowotną funkcję poczucia koherencji, jednakże nie
udało się wyjaśnić mechanizmów działania tej złożonej zmiennej osobowościowej w
11
interakcji z wymaganiami, patogenami i zasobami oraz strategiami radzenia sobie z
czynnikami ryzyka.(Sęk, Pasikowski, 2001).
4.1. Komplementarność, czy synteza podejścia patogenetycznego i salutogenetycznego
Sądzimy, że najlepiej uda się wyjaśnić mechanizmy i dynamikę procesów zdrowia i
choroby, gdy spróbujemy powiązać podejście patogenetyczne i salutogenetyczne.
Antonovsky (1987, 1995) był zwolennikiem myślenia w kategoriach komplementarności obu
podejść. Podejścia te uzupełniają się, jego zdaniem, w tym sensie, że pozwalają spojrzeć na
dane z innej perspektywy, powodują stawianie innych pytań i sugerują alternatywne hipotezy
wyjaśniania procesów zdrowia vs choroby. Autor ten nie podał reguł postępowania przy
sprawiedliwym dzieleniu uwagi na podejścia saluto- i patogenetyczne, chodziło mu raczej
o sprowokowanie zdolności do myślenia w obu kategoriach. Sam przestrzegał przed błędem
porzucenia myślenia zgodnie z podejściem patogenetycznym (op. cit., s.29). Ponieważ jednak
prace nad koncepcjami zdrowia i mechanizmów salutogenetycznych pojawiały się wyjątkowo
rzadko autor podobnie jak inni badacze są zmuszeni do koncentracji przez pewien czas na
jednym podejściu.1 Wynikiem takiej okresowej koncentracji są nowe koncepcje i nowe
badania między innymi nad problematyką zasobów odpornościowych i zasobnością (por.
koncepcję Rosenbauma ,1900 o learned resourcefulness oraz koncepcję czynników
ochronnych i skutecznego radzenia sobie -resilience - Manghama i in, 1995, przedstawioną w
ruchu promocji zdrowia), o których piszemy poniżej.
Dzięki nagromadzonej wiedzy możemy już podejmować próby nowego określenia
owej komplementarności. Widać to wyraźnie w modelu podatność - stres, w którym w trakcie
analizy mechanizmów zaburzeń bierze się jednocześnie także pod uwagę zasoby. Jeszcze
wyraźniej przedstawiono to w analizie zaburzeń psychosomatycznych odwołującej się do
działania stresu wydarzeń życiowych (por. Sęk, 2005). W każdej grupie zmiennych jak ocena
sytuacji, typ osobowości, styl behawioralny i właściwości kontekstu społecznego
wyodrębniono zasoby i deficyty, które pozostając w interakcji warunkują procesy zdrowia lub
jego załamania.
Interakcję czynników patogenetycznych (czynniki ryzyka, deficyty oraz defekty) z
czynnikami salutogenetycznymi (zasoby jednostki i środowiska) można przedstawić w taki
sposób, że umożliwia to równoczesne uwzględnianie w diagnozie i terapii lub prewencji
czynników prozdrowotnych i antyzdrowotnych oraz wykorzystanie ich w koncepcjach
wyjaśniających mechanizmy zdrowia i zaburzeń psychicznych, społecznych i somatycznych,
jeżeli ten podział ma oczywiście sens przy tak całościowym podejściu. Przedstawiono to na
12
rysunku 3.
Tu Rys.3
Wydarzenia i sytuacje życiowe stawiają człowieka w ciągu całego życia przed zmieniającymi
się zadaniami, wymaganiami i stresorami, co obciąża jego mechanizm regulacji i wymaga
przystosowywania się i adaptacji do tych wymagań (patrz fragment środkowy schematu). Te
procesy adaptacji – wymagającej samoregulacji - prowadzą do rozwoju zdrowia i jego
ochrony, gdy człowiek zaspokaja swoje potrzeby i zgodnie z wymogami uspołecznionej
kultury realizuje cele i zadania życiowe, specyficzne dla różnych okresów swojego życia.
Procesy regulacji mogą nie być wystarczająco sprawne lub prowadzić do dezadaptacji, gdy
człowiek nie zaspokaja potrzeb i nie realizuje celów i zadań życiowych zgodnie w wymogami
uspołecznionej kultury. Mówimy wówczas o różnych formach dezadaptacji, przybierających
postać różnych form patologii bio-psycho-społecznej w zależności od formy i treści zakłóceń
w procesie adaptacji do wymagań. Procesy zdrowia i choroby zależą więc od sprawności
procesów adaptacyjnych na poziomie funkcji biologicznych, intrapsychicznych,
interpesonalnych i społecznych. Można też powiedzieć, że poziom (stan) zdrowia/choroby
zależy od sprawności procesów dynamicznego równoważenia możliwości i wymagań, które
uwarunkowane są jednoczesnym oddziaływaniem różnorodnych czynników ryzyka i zasobów
odpornościowych, co przedstawiono w bocznych fragmentach schematu. Uwzględniono
odpowiednio różne poziomy funkcjonowania człowieka. Każdy z bloków czynników ryzyka i
zasobów można wypełnić bardzo różnorodną treścią. Tak więc o stanie zdrowia, który może
zmieniać się dynamicznie w czasie, decydują procesy konfrontacji i zestrajania zasobów
decydujących o odporności i zagrożeń, także podatności w procesie radzenia sobie organizmu
i psychiki ze stawianymi wymaganiami. Owe procesy i konfiguracje właściwości jednostki
oraz jej otoczenia nie są jeszcze w psychologii dokładnie poznane. W naukach biologicznych
badających mechanizmy stresu wyróżniono procesy wspomagające normalizację różnych
dysfunkcji lub hamujące rozprzestrzenianie się zaburzeń, albo też zwalczające i niszczące
patogeny. W mechanizmach psychologicznych można wyróżnić takie oddziaływania,
poznawcze, motywacyjne i/lub emocjonalne, które niszczą, ograniczają, zmniejszają działanie
czynników ryzyka i bodźców uszkadzających poprzez wykorzystanie zasobów
odpornościowych.
Gdy chcemy rozpoznać, opisać i wyjaśnić zaburzenie badamy czynniki sprawcze,
czyli patogeny, poszukujemy rozwojowo adekwatnego mechanizmu działania czynników
środowiskowych i sytuacyjnych oraz osobowościowych (np. gotowości do eksternalizacji lub
13
internalizacji) – deficytów, defektów i zasobów. Gdy chcemy uzyskać wszechstronny model
wyjaśniający patomechanizmy i procesy zdrowienia lub zapobiegania zaburzeniom trzeba
uwzględnić jednocześnie mocne strony jednostki i jej środowiska – czyli konfigurację
zasobów odpornościowych.
Na znaczenie czynników ochronnych zwracano szczególna uwagę w prewencji i miało
to na celu doskonalenie programów profilaktycznych. W sytuacji wysokiego ryzyka działano
równocześnie na zmniejszenie czynników zagrażających i wspomagano zasoby jednostki i
środowiska. W sytuacji niskiego i średniego ryzyka rozwijano przede wszystkim zasoby,
wychodząc z założenia, że jednostka dzięki zasobom przeciwstawi się ryzyku.
4.2. Procesy zdrowia, zaburzeń i zdrowienia a interakcja patogenów i salutogenów
Poza modelem salutogenetycznym Antonovskyego (1995) zgromadzono wcześniej wiedzę o
odporności na stres, a w nowszych wersjach zajmują się tym wspomniani już badawcze
zasobów dwóch powiązanych ze sobą koncepcji: resilience (Mahden i inni 1995; Klohnen,
1996; Masten, 2001; Fredrickson, 2003, 2004) i resourcefulness ( Rosenbaum, 1990). Oba te
podejścia są mało znane w literaturze polskiej z zakresu psychologii zdrowia, dlatego też
poświęcimy im nieco więcej uwagi.
Termin resilience trudno dosłownie przetłumaczyć na język polski, tak aby zachować
istotę jego znaczenia. Chodzi tu zarówno o proces jak i właściwości, dzięki którym jednostka
radzi sobie skutecznie ze stresem życia nawet o dużym nasileniu i ze znacznymi
przeciwnościami2. Dlatego można użyć opisowego terminu zdolność do skutecznego radzenia
sobie z wymaganiami i przeciwnościami. W słowie resilient ważne są dwie charakterystyki
pogodny i elastyczny. Chodzi tu więc o umiejętności wzbudzania pozytywnych emocji, i
elastycznego stosowania zachowań zaradczych, dopasowanych do potrzeb i kontekstu
sytuacyjnego. Resilience to taka właściwość jednostki, która charakteryzuje się zdolnością do
oderwania się (bounce-back) od negatywnych doświadczeń i elastycznej adaptacji do ciągle
zmieniających wymagań życia (Fredrickson i in. 2003). Ta zdolność do efektywnej adaptacji
jest właściwością dynamicznie rozwijającą się i odnawiającą się u człowieka. Po
przezwyciężeniu doświadczeń, człowiek jest zdolny powrócić do zrównoważonego
funkcjonowania. Można z pewnym przybliżeniem powiedzieć, że jest to potencjał
zdrowienia. Właściwość tę człowiek rozwija w ciągu życia w toku doświadczeń.
Właściwość skutecznej adaptacji do trudnych i zagrażających sytuacji jest ponadto
uwarunkowana umiejętnością rozwiązywania problemów i komunikowania się, tworzenia
realistycznych planów. Stwierdzono też, że osoby takie cechuje ciekawość, zdolność do
14
zaangażowania. Tym kompetencjom poznawczym towarzyszą kompetencje emocjonalne:
zdolnością do regulacji impulsów i silnych emocji, zdolnością do wzbudzania pozytywnych
emocji, co też wiąże się z poczuciem humoru. Jest to także umiejętność spostrzegania
problemów jako wyzwań i szans oraz radzenia sobie proaktywnego. Wreszcie zależy też od
kompetencji społecznych: zdolności tworzenia i kultywowania więzi, umiejętności
mobilizowania oraz dawania różnych rodzajów wsparcia społecznego. (Fredrickson i in. op.
cit.).
Wykazano, że osoby posiadające powyższy zespół zdolności do adaptacji, dlatego
chronią się przed zaburzeniami nastroju typu depresyjnego, gdyż są zdolne do aktywowania
pozytywnych stanów emocjonalnych. Pośrednikiem w tym procesie ochrony zdrowia był w
sytuacjach trudnych nie kontrolowalnych proces przeżywania pozytywnego afektu. Resilience
jako właściwość podmiotu działa za pośrednictwem aktywowanych pozytywnych emocji, a
nie wprost. Byłby to konkretny przykład na to jak funkcjonują zasoby w zetknięciu ze stresem
i czynnikami ryzyka. W późniejszych badaniach (Tugade, i in. 2004) zespół ten wykazał, że
świadome doświadczanie pozytywnych emocji wpływa na poziom dobrostanu poprzez
elastyczne i skuteczne radzenie sobie ze stresem.
W niektórych pracach przedstawiono poszerzone rozumienie resilience jako zdolność
jednostek i systemów (rodzin, grup, i społeczności) do skutecznego radzenia sobie z
przeciwnościami i ryzykiem. Ta zdolność rozwija się i zmienia w czasie, jest podtrzymywana
przez ochronne właściwości jednostki, systemu i środowiska, wpływa na utrzymanie i rozwój
zdrowia (Magham i in. 1995). Współcześnie wskazuje się na trzy najistotniejsze grupy
zasobów uaktywniających potencjały zdrowia: zasoby indywidualne, tj. zrównoważony
temperament, zdolności poznawcze, społeczne i emocjonalne jednostki; zasoby rodzinne,
czyli adekwatne do wymagań rozwojowych relacje rodzic-dziecko, pełna struktura rodziny,
występujące w niej rytuały i rutyny oraz role rodzinne; zasoby środowiskowe, tj. obecność
odpowiednich dorosłych, relacje z konstruktywnymi rówieśnikami oraz bezpieczne
sąsiedztwo i szkoła (Masten, 2001; Shiner, Masten, Tellegen, 2002).
W koncepcji resourcefulness chodzi natomiast o powstały w toku doświadczania i
uczenia się społecznego zespół umiejętności, który sprawia, że jednostka reguluje swoje
reakcje emocjonalne i poznawcze dzięki czemu minimalizuje dysfunkcjonalny wpływ stresu
na zachowania w sytuacjach trudnych i ryzykownych. Ta zasobność (potencjał zasobów)
zawiera zdaniem Rosenbauma (1990) umiejętność kontroli emocji, umiejętność wyboru
właściwych sposobów rozwiązania problemu, umiejętność odraczania gratyfikacji i
spostrzeganą samoskuteczność. Znaczenie tego zespołu kompetencji badano przede
15
wszystkim w sytuacjach trudnych zadaniowo. Stwierdzono między innymi, że osoby
„zasobne w umiejętności zaradcze” dostrajają swoje strategie radzenia sobie do wymogów
sytuacji. Osoby posiadające bardziej rozwinięte umiejętności zaradcze stosują w czasie
przygotowania do egzaminów głównie strategie racjonalne rozwiązywania problemów, ale
także mobilizują wsparcie, podczas gdy studenci ze słabiej wykształconymi zasobami
zaradczymi w okresie przygotowania stosowali myślenie życzeniowe i dystansowanie się od
problemów egzaminu. Natomiast w sytuacji niepowodzenia studenci zasobni częściej się
odwracali do zaistniałego zdarzenia i wykorzystywali redefinicję znaczenia tych wydarzeń.
Koncepcja ta w ujęciu Rosenbauma (op. cit.) i jego współpracowników koncentruje się na
znaczeniu procesów samoregulacyjnych, dzięki, którym jednostka elastycznie dostraja do
konkretnych wymagań i obciążeń zadaniowych i egzystencjalnych najbardziej trafne strategie
radzenia sobie, aby zachować zdrowie i zapobiec patologii.
Bardzo szeroko ujmuje natomiast potencjał zasobów Celiński i Antoniazzi (2001),
który zastosował koncepcje resourcefulness głównie do wyjaśniania i przewidywania procesu
zdrowienia w toku różnych interwencji terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Autorzy ci w
nawiązaniu do badań Rosenbauma i jego następców znacznie poszerzyli zespół zasobów
zaradczych. Główną role wprawdzie nadal odgrywają procesy regulacji i kontroli, ale autorzy
ci odwołują się podobnie jak badacze resilience co właściwości motywacyjnych i
kompetencji emocjonalnych. Głównym ich wkładem jest stworzenie wielowymiarowej skali
badania zasobności w procesach zdrowienia, składającej się z 18 wymiarów. Badania nad
zasobnością i kompetencjami skutecznego radzenia sobie z ryzykiem i stresem są prowadzone
w bardzo różnych grupach osób zdrowych, z zaburzeniami psychicznymi i chorych
somatycznie, bardzo istotne jest też fakt, że wiele studiów i badań poświęcono zwłaszcza
resilience dzieciom i młodzieży dorastającej wskazując zarówno na rozwojowe mechanizmu
kształtowania się tych umiejętności jak i funkcjonowania w sytuacjach różnych przeciwności.
Możemy, więc mówić o symetrycznym nurcie tworzenia rozwojowych modeli
salutogenetycznych (Garmezy, 1993: Staudinger, Marsiske, Baltes,1993; Werner, 1993).
W przyszłości należałoby wykorzystać tę wiedzę w tworzeniu syntez uwzględniających
wzajemną interakcję czynników prozdrowotnych i antyzdrowotnych w różnych fazach życia
człowieka i wyjaśniających mechanizmy osiągania i ochrony zdrowia oraz zdrowienia jak i
powstawania i utrwalania się zaburzeń.
5. PODSUMOWANIE
16
Jak pokazują badania epidemiologiczne i ewaluacyjne związane z tworzeniem i realizacją
programów prewencji zaburzeń u dzieci, młodzieży i dorosłych skuteczność tych działań nie
jest zadawalająca. Generalnie na progu XXI wieku nie udało się zahamować różnych form
patologii pojawiającej się zwłaszcza w okresie dorastania. Być może jest tak, że w stosunku
do coraz bardziej komplikującej się konfiguracji czynników biorących udział w
mechanizmach patogenetycznych i salutogenetycznych interwencje zdrowotne są albo
niewystarczające, nietrafne lub zbyt uproszczone i nie uwzględniają specyfiki czynników
sprawczych, usposabiających, modyfikujących procesy zdrowia i choroby współdziałających
w konkretnej sytuacji wymagań i obciążeń życiowych w różnych okresach rozwojowych.
Nagromadzono znaczną wiedzę w różnych dziedzinach psychologii teoretycznej i stosowanej
zajmujących się zaburzeniami, zdrowiem, rozwojem i znaczeniem kontekstu społecznego. W
każdej z tych dziedzin zawarta jest wiedza, która przydatna jest zarówno w diagnozie zdrowia
vs. choroby jak i planowaniu różnych form pomocy. To, czego prawdopodobnie brakuje są
syntetyczne, systemowe modele scalające wiedzę z tych dziedzin.
Sądzimy, że najbardziej potrzebne są rozwojowe modele mechanizmów regulacji
zdrowia i choroby w cyklu życia człowieka, z uwzględnieniem znaczenia różnych systemów
społecznych, w których ten złożony proces przebiega. Potrzebne są nowoczesne badania nad
przemianami zachodzącymi w obu kierunkach od zdrowia do choroby i od choroby do
zdrowia. Dotychczas wiemy jedynie, że współdecyduje o tym gra sił czynników
uszkadzających i zagrażających zdrowiu oraz sił ochraniających i wspomagających procesy
zdrowia. Wiemy, że zależy to między innymi od kompetencji zaradczych (adaptacyjnych)
wspomaganych przez zbiór właściwości człowieka i jego środowiska, które określono
zbiorczo zasobami odpornościowymi i zasobnością zaradczą. Niektóre z tych czynników proi antyzdrowotnych mają charakter dziedziczny i wrodzony, większość jednak powstaje w toku
zdobywania doświadczenia i uczenia się społecznego. Potrzebna nam jest wiedza o procesach
zachodzących w toku konfrontacji człowieka ze zmieniającymi się wymaganiami życia.
17
1/
Obecny tekst jest wynikiem współdziałania autorek, z których każda jest bardziej skoncentrowana na
modelu pato- lub salutogenetycznym. Stałe dyskusje pokazały jednak, jakie można popełnić błędy,
gdy przyjmujemy jednostronne podejście. Konieczność współdziałania osób o różnych preferencjach
w tym zakresie lub różnych nastawień u tej samej osoby zajmującej się profesjonalnie psychologią
zdrowia i zaburzeń była między innymi przedmiotem naszych wcześniejszych rozważań.
(Cierpiałkowska, Sęk, 2002)
Empirycznym dowodem są w tym względzie prospektywne badania Fredrickson o jej
współpracowników nad osobami, które uczestniczyły w ataku terrorystycznym 11 września
2001. Osoby zbadano przed tym wydarzeniem pod względem resilience i po traumie. Osoby
cechujące się wysoką zdolnością skutecznej adaptacji cechowały się po traumie 11 września
wyższą zdolnością do przeżywania wdzięczności, miłości, przyjaźni i tzw. pokryzysowym
wzrostem. Słabiej były też u nich nasilone objawy po traumatycznym stresie.
2/
Bibliografia:
Antonovsky, A. (1979). Health, stress and doping: New perspectives on mental and
physical well-being. San Frasncisco: Jossey Bass
Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health. How people manage stress and
stay well. San Francisco: Jossey Bass.
Antonovsky, A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu
Neurologii i Psychiatrii.
Achenbach, T.M. (1993). Conceptualization of developmental psychopathology. W: M.
Levis, S.M. Miller (red.). Handbook of developmental psychopathology (t. 5, s. 2-38).
New York: Plenum Press.
American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental
disorders (4rt ed., rev.). Washington, DC: Author.
Aspinwall, L.G. (1998). Rethinking the role os positice affect in self-regulation. Special Issue:
Positive affect and self-regulation. Motivation & Emotion, 1, 22, 1-32
Carson, R.C., Butcher, J.N., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Człowiek we
współczesnym świecie (tom 1 i 2). Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie.
18
Cichetti, D. (1999). A developmental psychopathology perspective on drug abuse W: M.D.
Glantz & Ch.R. Hartel (red.). Drug Abuse. Origins & Interventions (s. 97-118).
Washington: American Psychological Association.
Cichetti, D., Rogosch, F.A., (2002). A developmental psychopathology perspective on
adolescence. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 1, 6-19.
Cierpiałkowska L, Sęk H. (2002). Orientacja na dobrostan i orientacja na cierpienie w
rozwiązywaniu współczesnych problemów zdrowotnych. w: J. Brzeziński, H. Sęk (red.),
Kolokwia Psychologiczne: Psychologia w obliczu zachodzących przemian społecznokulturowych (177-196). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
Cierpiałkowska, L. Sek, H. (2005). Psychologia kliniczna i psychopatologia – wzajemne
zależności. W: H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna (s. 65 – 81 t.1). Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Compas, B. E., Hinden, B.R., Gerhardt, C.A. (1995). Adolescent development: pathways and
processes of risk and resilience. Annual Review of Psychology, 46, 265-293.
Fredrickson, B. L., Tugade M. M., Waugh, C. E., Larkin, G. R. (2003). What good are
positive emotions in crises? A prospective study of resilience and emotions following the
terrorist attack on the United States on September 11th, 2001. Journal of Personality and
Social Psychology, 84, 2, 365-376
Fredrickson, B. L. (2004) Resilient individuals use positive emotions to bounce-back from
negative emotional experiences. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 320 –
333.
Garland, A.F., Zigler, E. (1993). Adolescent suicide prevention: current research and social
policy implication. American Psychologist, 48, 169-182.
Garmezy, N. (1993). Children in poverty: Resilience despite risk. Psychiatry, 56,127-136.
Jacobson, S.W., Jacobson, J.L. (2001). Alcohol and drug-related effects on development: A
new emphasis on contextual factors. Infant Mental Health Journal, 22(3), 416-430.
Kazdin, A.E. (2003). Psychotherapy for children and adolescents. Annual Reviews of
Psychology, 54, 253-276.
Kendall, P.C., (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne.
Kessler, R.C., Avenevoli, S., Merikangas, K.R. (2001). Mood disorders in children and
adolescents: An epidemiologic perspective. Biological Psychiatry, 49(12), 1002-1014.
19
Kim, J. E., Hetherington, E.M., Reiss, D. (1999). Associations among family relationships,
antisocial peers, and adolescent’s externalizing behaviors: Gender and family type
differences. Child Development, 70(5), 1209-1230.
Klohnen, E.C. (1996). Conceptual analysis and measurement of the construct of egoresiliency. Journal of Personality and Social Psychology 70, 1067-1079.
Nelson, C.B., Wittchen, H.U. (1998). DSM-IV alcohol disorders in a general population
sample of adolescents and young adult. Addiction, 93(7), 1065-1077.
Mangham, C., Mc Graht, P., Reid, G., Stewart M. (1995). Resilience: Relevance to health
promotion. Detailed analysis. Raport niepublikowany, Dalgousie: Atlantic Health
Promotion Centre.
Masten, A. S. (2001). Ordinary magic Resilience processes in development. American
Psychologist, 56, 227 – 238.
McCauley Ohannessian, Ch., Hesselbrock, J.K., Kuperman, S., Bucholz, K.K., Schuckit,
M.A., Nurnberger, J.I. (2005). The relationship between parental psychopathology and
adolescent psychopathology: An examination of gender patterns. Journal of Emotional
and Behavioral disorders, 13(2), 67-76.
Ostaszewski, K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Petersen, A.C., Compas, B.E., Brooks-Gun, J., Stemmler, M., Ey, S., Grant, K.E. (1993).
Depression in adolescent. American Psychologist, 48, 15155-168.
Reynolds, Ch. S., Gatz, M. (2001). Age-related differences and change in positive and
negative affect over twenty-five years. Journal of Personality and Social Psychology, 80,
136-151.
Rosenbaum, M. (1990). From helplessness to resourcefulness. W: M. Rosenbaum (red.).
Learned resourcefulness (s. 1-33). New York: Springer Publishing Company.
Seligman, M.E.P., Walker, E.F. i Rosenhan, E.F. (2003). Psychopatologia. Poznań: Zysk i Ska Wydawnictwo.
Serap, A. (2004). The effects situation and learned resourcefulness on coping response. Social
Behavior and Personality, 2,31, 22- 34.
Sęk, H. (2004). Psychologia ryzyka, zdrowie i zachowania zdrowotne w
kontekście rozwoju psychoseksualnego oraz jego zaburzeń. W: M. Beisert (red.),
Seksualność w cyklu życia człowieka (s. 61-84). Poznań: Zakład Wydawniczy K. Domke.
Sęk, H. (2005). Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej. W: H.
20
Sęk (red.) Psychologia kliniczna (s. 39 – 54, t.1). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Sęk, H. Pasikowski, T. (red.). Zdrowie – stres – zasoby. Poznań: Wydawnictwo Fundacji
Humaniora.
Sher, K.J., Trull, T.J., Bartholow, B.D., Vieth, A. (2003). Osobowość, a alkoholizm: teorie,
metody i procesy etiologiczne. W: K.E. Leonard, H.T. Blane (red.), Picie i alkoholizm w
świetle teorii psychologicznych. (s. 77 – 132). Warszawa: Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Sher, K. J. (2000). Charakterystyka psychologiczna dzieci alkoholików. W: Badania nad
dziećmi alkoholików. Alkohol a zdrowie (s. 164-183). Warszawa: Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Shiner, R.L., Masten, A.S., Tellegen, A. (2001). A developmental perspective on personality
in emerging adulthood: Childhood antecedents and concurrent adaptation. Journal of
Personality and Social Psychology, 83, 5, 1165-1177.
Staudinger, U. M., Marsiske, M., Baltes, P.B. (1993). Resilience and level of reserve capacity
in later adulthood: Perspectives from life-span theory. Development and Psychopathology,
5, 541-566.
Światowa Organizacja Zdrowia (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń
zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków – Warszawa:
Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne ”Vesalius”.
Tugade, M.M., Fredrickson, B.L., Feldman Barrett, L. (2004). Psychological resilience and
positive emotional granularity: Examining the benefits of positive emotions on coping and
health. Journal of Personality, 72, 6, 1162-1187.
Werner, E. (1993). Risk, resilience and recovery. Perspectives from the Kauai longitudinal
study. Development and Psychopathology 5, 503-515.
Windle, M., Searles, J.S., (1990). Children of alcoholics: Critical perspectives. New York:
Guilford Press.
Windle, M., Davies, P.T. (2003). Teoria rozwojowa i związane z nią badania. W: K.E.
Leonard, H.T. Blane (red.), Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych. (s. 209 –
254). Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
21
Download