System zarządzania jakością szkoleń w oparciu o

advertisement
System zarządzania jakością szkoleń w oparciu
o Małopolskie Standardy
Usług Edukacyjno - Szkoleniowych
Cele systemu zarządzania jakością w oparciu o MSUES
• zapewnienie wysokiej jakości usług;
• wsparcie w rozwoju i uczeniu się organizacyjnym;
• identyfikowanie i popularyzowanie dobrych praktyk,
wskazywanie kierunków rozwoju;
• zapewnienie transparentności instytucji oferujących
usługi.
Cele przyświecające wprowadzeniu Małopolskich
Standardów Usług Edukacyjno –Szkoleniowych
Edukacja firm
szkoleniowych
Edukacja klienta
(pracodawcy,
instytucji, osób
indywidualnych)
Promocja/pozytywny
wizerunek firm
szkoleniowych
Przejrzystość
firm/gwarancja dobrej
jakości
Środki publiczne dla firm gwarantujących jakość usług
Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno –Szkoleniowych
jako narzędzie do zapewniania jakości kształcenia
• Standardy jako weryfikowalna „norma” jakości
• wypracowane w WUP Kraków we współpracy z partnerami
Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego
(m.in. instytucjami szkoleniowymi, instytucjami zamawiającymi
szkolenia)
• innowacyjne narzędzie do oceny instytucji szkoleniowych
• wskaźniki - kryteria oceny jakości szkoleń dla instytucji
szkoleniowych,
audytu
zewnętrznego
oraz
audytu
monitorującego ze strony WUP Kraków
• znak MSUES znajduje się na liście certyfikatów/akredytacji
podlegających ocenie z urzędu na potrzeby rejestracji
w Bazie (Rejestrze) Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP
UCHWAŁA Nr 1106/16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
dnia 19 lipca 2016 roku
w sprawie przyjęcia w województwie małopolskim
sytemu zarządzania jakością szkoleń w oparciu o
Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno Szkoleniowych (MSUES)
wspierającego realizację RPO WM
Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno -Szkoleniowych
ZARZĄDZANIE
Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno -Szkoleniowych
•
•
•
•
•
dostosowanie do potrzeb
koncentracja na efektach uczenia się
rzetelna treść i aktywizująca forma
wsparcie w utrwalaniu efektów uczenia się
systematyczne badanie rezultatów
•
•
•
•
•
rzetelna obsługa i organizacja
komfortowe warunki pracy
właściwe planowanie czasu pracy
różnorodne pomoce i materiały
reagowanie na trudności i zastrzeżenia
•
•
•
•
•
nadzór merytoryczny
wiedza teoretyczna i praktyczna
kompetencje społeczne i metodyczne
ciągły rozwój
wymiana wiedzy i dobrych praktyk
•
•
•
•
•
określona strategia
rzetelna informacja o usługach
systemowe rozwiązania i procedury
promowanie dobrych praktyk
zgodność z regulacjami prawnymi
Centrum Zapewniania Jakości
Kształcenia
Dbanie o wysoką jakość szkoleń w Małopolsce
w oparciu o Małopolskie Standardy Usług
Edukacyjno – Szkoleniowych
Przedsiębiorcy
mają do dyspozycji sprawdzone
firmy szkoleniowe o przyjętym
standardzie usługi
Uczestnik szkolenia
dobre szkolenie
Rejestr Usług
Rozwojowych –
PARP
RPO
Firmy szkoleniowe
• większe znaczenie usług
szkoleniowych
• wzrost konkurencyjności
na rynku
• wyróżnienie usługi
dobrej jakości
Zadania
Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia
Współpraca międzyinstytucjonalna na
rzecz jakości kształcenia
Nabór zainteresowanych
firm szkoleniowych oraz
wsparcie ich w rozwoju
Monitorowanie firm szkoleniowych
•
•
•
Reklamacje klientów
Obsługa formalno – prawna
certyfikatów
Konsultacje z firmami, ankiety
Nabór firm
audytujących
MPKU/
Rada ds. Jakości
Szkolenie audytorów na
wejściu i programy
rozwojowe w kolejnych
latach
Nadzór nad firmami audytującymi
•
•
•
Reklamacje firm szkoleniowych
Weryfikacja raportów z audytu
(próba)
Konsultacje dla audytorów
Ocena znaczenia spełniania wymagań MSUES
Zdaniem respondentów:
• najważniejszym warunkiem odniesienia sukcesu na rynku
szkoleniowym
jest
zaangażowanie
odpowiednich
trenerów - najwyższą średnią ocen uzyskały 3 z 20
wymagań dotyczących trenerów (wiedza, praktyka
zawodowa, sposób prowadzenia szkoleń);
• ważnym
czynnikiem
jest
sprawna
obsługa
administracyjna szkoleń oraz komunikacja na linii trener osoba odpowiedzialna za organizację szkoleń oraz
precyzyjne zdefiniowanie oczekiwań uczestników każdego
szkolenia.
Ocena trudności w kontekście Małopolskich Standardów
Usług Edukacyjno - Szkoleniowych
Najwięcej trudności sprawia firmom ze znakiem jakości
MSUES:
• posiadanie w ofercie unikatowych tematów szkoleń
• wysoka aktywność informacyjno-promocyjna
• cykliczne podejmowanie działań doskonalących w zakresie
sposobów prowadzenia szkoleń
• trenerzy potrafiący prowadzić szkolenia w sposób
interesujący
Ocena procesu spełniania wymagań Małopolskich
Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych
Zdaniem respondentów:
• wszystkie wymagania standardu są ważne
• proces wdrożenia nie jest uciążliwy
• standardy MSUES skutecznie budują świadomość
narzędzi niezbędnych do osiągania przewag
konkurencyjnych i rozwoju firmy
WAŻNE – większość wymagań MSUES nie zostało uznane
za szczególnie trudne do spełnienia!
Jak uzyskać znak jakości MSUES?
I ETAP
SAMOOCENA
II ETAP
KONSULTACJE
III ETAP
AUDYT
IV ETAP
MONITORING
I ETAP - SAMOOCENA
Jest to indywidualna i świadoma refleksja instytucji
szkoleniowej, która w oparciu o wiedzę dotyczącą
sposobów własnego działania, samodzielnie rozstrzyga,
czy spełnia wymagania zdefiniowane w Małopolskich
Standardach Usług Edukacyjno - Szkoleniowych.
II ETAP - KONSULTACJE
Spotkanie konsultanta z przedstawicielem instytucji
szkoleniowej odbywające się w Centrum Zapewniania
Jakości Kształcenia w uzgodnionym wcześniej terminie,
możliwa jest również telefoniczna konsultacja lub przy
użyciu Skype.
Podczas spotkania następuje m.in. doprecyzowanie
i wyjaśnienie zapisów standardów, które budzą
wątpliwości, przedstawienie warunków systemu.
III ETAP - AUDYT
Audyt zewnętrzny prowadzony jest przez uprawnioną
instytucję audytującą wpisaną do Rejestru instytucji
audytujących i audytorów, niezależny od audytowanej
instytucji szkoleniowej.
Jego celem jest uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny
jakości usług edukacyjno – szkoleniowych świadczonych
przez instytucję szkoleniową przy zastosowaniu wymagań
zdefiniowanych w MSUES.
III ETAP - AUDYT
W trakcie audytu będą prowadzone następujące działania:
• badanie dokumentacji (np. programy szkoleń, materiały
szkoleniowe, raporty z ewaluacji szkoleń, dokumenty
opisujące
funkcjonowanie
jednostki,
dokumentacja
dotycząca kadry szkoleniowej)
• wywiady indywidualne z członkami kadry zarządzającej
• wywiady grupowe i indywidualne z uczestnikami szkoleń
i kadrą szkoleniową
• obserwacja zajęć
• obserwacja infrastruktury
III ETAP - AUDYT
Warunki jakie musi spełnić instytucja szkoleniowa, aby mogła być
poddana audytowi:
• zrealizowanie zgodnie z MSUES co najmniej 6 usług edukacyjno
– szkoleniowych;
• funkcjonowanie instytucji szkoleniowej zgodnie z MSUES przez
co najmniej 3 miesiące przed audytem;
• co najmniej jedna usługa edukacyjno - szkoleniowa zaplanowana
w okresie prowadzenia audytu (do obserwacji).
IV ETAP – MONITOROWANIE JAKOŚCI
Instytucje szkoleniowe posiadające znak jakości MSUES
(wpisane do Rejestru instytucji szkoleniowych
posiadających znak jakości MSUES) poddawane będą
monitorowaniu ze strony Centrum Zapewniania Jakości
Kształcenia w zakresie jakości świadczonych usług zbieranie i analiza informacji o zmianach zachodzących
w
instytucjach
szkoleniowych
oraz
audytowi
monitorującemu zgodność z MSUES.
Znak jakości MSUES przyznawany jest na 3 lata –
wymagana recertfikacja.
System zarządzania jakością szkoleń oparty na MSUES
1. MSUES to standard „skrojony na miarę” branży szkoleniowej.
2. Zweryfikowany w praktyce – standard ewaluowany od strony
instytucji
szkoleniowych,
dysponentów
szkoleń,
klientów
(przedsiębiorców), oceniony pozytywnie przez ekspertów.
3. Edukacja i rozwój rynku szkoleń – wdrożenie MSUES powoduje realne
podnoszenie jakości, ma wymiar edukacyjny i rozwijający firmę
w kierunku jakości.
4. Wysoka jakość procesu certyfikacyjnego - wymagania dotyczące
kadry audytorów, wsparcie merytoryczne dla audytorów w zakresie
specyfiki usług edukacyjno-szkoleniowych.
5. Monitorowanie zewnętrzne – monitorowanie prowadzone jest
w sposób ciągły, w oparciu o reklamacje klientów i analizy ryzyka.
Dotyczy firm szkoleniowych oraz firm audytujących. Założona jest
również cykliczna aktualizacja standardów.
Wpływ urzędów pracy na rynek szkoleń
w Polsce
RPO 10.3 KK (klienci
indywidualni)
BUR (MSUES)
MSUES – zweryfikowana raz,
poddana monitorowaniu
wszystkich usług
Firma szkoleniowa X
Fundusz Pracy (KFS)
Prywatne środki
na szkolenia
Usługa szkoleniowa
X w standardzie MSUES
Usługa szkoleniowa
X w standardzie MSUES
Usługa szkoleniowa
X w standardzie MSUES
Projekty POWER i RPO
Usługa szkoleniowa
X w standardzie MSUES
RPO 8.4.1 – bony dla MŚP
RUR (MSUES)
Usługa szkoleniowa
X w standardzie MSUES
Dla klienta ta sama jakość niezależnie od źródła
finansowania.
Instytucje szkoleniowe z MSUES w Polsce
(147+3 nowe)
Dziękujemy za uwagę
Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
tel. (12) 61 98 452, faks (12) 42 29 785
e-mail: [email protected]
www.pociagdokariery.pl
Download