1 WSTĘP WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

advertisement
QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 WSTĘP WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00‐400 Warszawa; tel.: (+48 22) 205 30 00; strona internetowa: www.quercustfi.pl; adres poczty elektronicznej: [email protected] Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu Ustawy. Na podstawie niniejszych Warunków Emisji oferuje się nie mniej niż 1 000 (słownie: jeden tysiąc) i nie więcej niż 850 537 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści siedem) Certyfikaty Inwestycyjne serii 004. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii 004 wynosi 986,97 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i 97/100) i jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004. CENA EMISYJNA I WARTOŚĆ EMISJI Certyfikaty Inwestycyjne serii 004 Na jednostkę Razem Cena emisyjna 986,97 zł
od 986 970 zł
do 839 454 502,89 zł
Szacunkowe emisji koszty Rzeczywiste wpływy Funduszu 0 zł
986,97 zł
0 zł
od 986 970 zł
do 839 454 502,89 zł
Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004 będą trwały od dnia 7 października 2011 r. do dnia 28 października 2011 r. Termin ten może zostać skrócony w momencie przyjęcia ważnych zapisów na maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004. Statut w § 27 ust. 3 przewiduje również możliwość wydłużenia terminu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. Przyjmowanie wpłat tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004 będzie trwało w okresie przyjmowania zapisów. Wpłata może być dokonana najpóźniej ostatniego Dnia Roboczego przyjmowania zapisów. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu, wskazany w Warunkach Emisji. Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004 może być dokonana jedynie w złotych. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004 będą przyjmowane przez podmioty wskazane w załączniku nr 1 do Warunków Emisji, w tym Towarzystwo (ul. Nowy Świat 6/12, 00‐400 Warszawa). Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 zostanie dokonany przez Fundusz w terminie 14 dni od zakończenia okresu subskrypcji. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Fundusz wyda Certyfikaty Inwestycyjne serii 004. Wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 następuje przez wpisanie do Ewidencji Uczestników liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 dla poszczególnych Uczestników. Certyfikaty Inwestycyjne nie posiadają formy dokumentu. 1 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 Do głównych czynników ryzyka należą: 1) Ryzyka związane z polityką inwestycyjną Funduszu; 2) Ryzyko rynkowe; 3) Ryzyko kredytowe; 4) Ryzyko rozliczenia; 5) Ryzyko płynności; 6) Ryzyko walutowe; 7) Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów; 8) Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków; 9) Ryzyko ograniczonego wpływu na zarządzanie Funduszem; 10) Ryzyko kontrahentów Funduszu; 11) Ryzyko rozwiązania Funduszu w trakcie jego trwania; 12) Ryzyko niedojścia do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004; 13) Ryzyko nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004; 14) Ryzyko braku płynności Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Rozdziale I ‐ „Czynniki ryzyka”. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 odbywa się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Emisji, które są jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 oraz o Funduszu. Niniejsze Warunki Emisji zostały sporządzone dnia 6 października 2011 r. w Warszawie, zawierają informacje aktualne na ten dzień, o ile inaczej nie wskazano w treści Warunków Emisji. Warunki Emisji są ważne przez okres od dnia ich sporządzenia do dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004. Warunki Emisji wraz z wymaganymi załącznikami i innymi dokumentami będą dostępne publicznie na stronie internetowej www.quercustfi.pl oraz w miejscach przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, w tym w siedzibie Towarzystwa, od dnia 6 października 2011 r. do dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004. Informacje o zmianie danych zawartych w Warunkach Emisji w okresie ich ważności, będą dostępne publicznie na stronie internetowej www.quercustfi.pl oraz w miejscach przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, w tym w siedzibie Towarzystwa. W trakcie roku obrotowego Fundusz będzie udostępniał Uczestnikom informacje o swojej działalności poprzez publikację rocznych sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B. Fundusz udostępnia na żądanie Uczestnika roczne i półroczne sprawozdania finansowe niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie dokonanym przez biegłego rewidenta. Fundusz będzie publikował Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, niezwłocznie po jej ustaleniu, na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Ogłoszenia i publikacje wymagane Ustawą lub Statutem, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Towarzystwa www.quercustfi.pl. 2 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 Z uwagi na niepubliczny charakter Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004, Towarzystwo może ustanowić hasło dostępu do treści związanych z Funduszem, pod warunkiem przekazania powyższego hasła dostępu wszystkim Uczestnikom. 3 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 Spis treści WSTĘP .............................................................................................................................................. 1 ROZDZIAŁ I ‐ CZYNNIKI RYZYKA ........................................................................................................ 6 1. Czynniki powodujące wysokie ryzyko dla nabywcy Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004, a w szczególności czynniki związane bezpośrednio z działalnością Funduszu oraz czynniki związane z otoczeniem, w jakim prowadzi on działalność ............................................................................. 6 2. Informacja o konieczności zapoznania się ze Statutem ........................................................ 11 3. Wskazanie podstawowych czynników mających wpływ na cenę emisyjną Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 oraz zasad jej ustalania ......................................................................... 11 ROZDZIAŁ II – OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W WARUNKACH EMISJI ... 12 1. Emitent .................................................................................................................................. 12 2. Podmiot sporządzający Warunki Emisji ................................................................................. 12 ROZDZIAŁ III ‐ DANE O EMISJI ........................................................................................................ 14 1. Rodzaj, liczba, cena emisyjna oraz łączna wartość emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych i szacunkowe łączne koszty emisji ....................................................................... 14 2. Rodzaje kosztów, jakie zostały zaliczone do wykazanych szacunkowych kosztów emisji .... 14 3. Podstawa prawna emisji Certyfikatów Inwestycyjnych ........................................................ 14 4. Prawa z Certyfikatów Inwestycyjnych ................................................................................... 15 5. Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem Certyfikatów Inwestycyjnych i obrotem nimi ................................................................................................................................. 17 6. Wskazanie podmiotu, który zobowiązał się w umowie z Towarzystwem lub Funduszem do objęcia na własny rachunek całości lub części Certyfikatów Inwestycyjnych będących przedmiotem emisji, na które nie złożono zapisów w okresie ich przyjmowania, z określeniem liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, jakie ten podmiot zobowiązał się objąć, oraz wysokości opłat stałych i prowizji dla tego podmiotu z tego tytułu ........................................................................ 19 7. Zasady dystrybucji oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych ............................................ 19 8. Sytuacje, w których Towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do Funduszu wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza i pożytkami, jakie te wpłaty przyniosły ....................................................................................................................................... 24 9. Sposób oraz szczegółowe warunki wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych ........................... 24 ROZDZIAŁ IV – DANE O EMITENCIE ............................................................................................... 26 1. Nazwa, forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej ................................................................. 26 2. Czas trwania Emitenta ........................................................................................................... 26 3. Data i numer decyzji właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Funduszu ………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 4 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 4. Przepisy prawa, na podstawie których Emitent został utworzony ....................................... 26 5. Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru ....................................... 26 ROZDZIAŁ V – DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ORAZ O DEPOZYTARIUSZU ............................. 27 1. Otoczenie, w jakim Fundusz prowadzi działalność oraz pozycja Funduszu na rynku ........... 27 2. Polityka inwestycyjna Funduszu ............................................................................................ 27 3. Wskazanie miejsca w Statucie Funduszu, w którym znajduje się omówienie stosowanego przez Fundusz sposobu dokonywania wyceny Aktywów .............................................................. 29 4. Depozytariusz ........................................................................................................................ 29 ROZDZIAŁ VI – DANE O TOWARZYSTWIE, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I ZNACZĄCYCH AKCJONARIUSZACH ....................................................................................................................... 31 1. Firma, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej ............................................................................................................... 31 2. Data i numer decyzji Komisji o udzieleniu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo ................................................................................................................................. 31 3. Numer, pod którym Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym ....................................................................................................................... 31 4. Określenie wysokości kapitałów własnych Towarzystwa...................................................... 31 5. Utrzymywanie kapitałów własnych Towarzystwa na poziomie wymaganymi przepisami Ustawy na przestrzeni ostatnich 3 lat ........................................................................................... 31 6. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez jednostki zależne co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa ............................ 32 7. Dane o osobach odpowiedzialnych za zarządzanie aktywami Funduszu .............................. 32 8. Dane dotyczące podmiotu prowadzącego działalność maklerską, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu .............................................................. 33 9. Dane dotyczące podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 2 i 3 Ustawy, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią .............. 33 ROZDZIAŁ VII – OCENY EMITENTA ................................................................................................. 34 ROZDZIAŁ VIII ‐ SPRAWOZDANIE FINANSOWE .............................................................................. 34 ROZDZIAŁ IX ‐ INFORMACJE DODATKOWE .................................................................................... 34 ROZDZIAŁ X ‐ ZAŁĄCZNIKI .............................................................................................................. 35 5 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 ROZDZIAŁ I ‐ CZYNNIKI RYZYKA 1.
Czynniki powodujące wysokie ryzyko dla nabywcy Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004, a w szczególności czynniki związane bezpośrednio z działalnością Funduszu oraz czynniki związane z otoczeniem, w jakim prowadzi on działalność 1.1.
Ryzyko związane z polityką inwestycyjną Funduszu Zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 Statutu Funduszu, przedmiotem inwestycji Funduszu są Instrumenty Udziałowe, Instrumenty Dłużne, Waluty, Instrumenty Pochodne, Towarowe Instrumenty Pochodne, Tytuły Uczestnictwa, Depozyty i wierzytelności (z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych). Niżej wymienione ryzyka związane z tymi inwestycjami mają wpływ na realizację celu inwestycyjnego Funduszu. 1.1.1. Ryzyko związane z inwestowaniem w Instrumenty Udziałowe Inwestowanie w Instrumenty Udziałowe, wiąże się z koniecznością poniesienia ryzyka rynkowego wynikającego z faktu, że ceny takich instrumentów mogą podlegać ogólnym tendencjom rynkowym panującym w kraju i na świecie. W przypadku niekorzystnego kształtowania się cen takich instrumentów, Fundusz może ponieść stratę na części aktywów zainwestowanych w Instrumenty Udziałowe. 1.1.2. Ryzyko związane z inwestowaniem w Instrumenty Dłużne, takie jak bony skarbowe, obligacje, Instrumenty Rynku Pieniężnego, listy zastawne, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu Inwestycje w Instrumenty Dłużne obarczone są następującymi rodzajami ryzyka: a) ryzyko niewypłacalności emitenta – Fundusz ogranicza ryzyko niewypłacalności emitenta inwestując w papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez podmioty o dużej zdolności do obsługi zobowiązań, b) ryzyko stopy procentowej – jest związane przede wszystkim ze zmianą cen instrumentów dłużnych o stałej stopie procentowej przy zmianie rynkowej stopy procentowej, c) ryzyko płynności – polega na braku możliwości sprzedaży w krótkim okresie instrumentów dłużnych po cenach odzwierciedlających realną wartość lokat. W przypadku niekorzystnego kształtowania się kursów Instrumentów Dłużnych, Fundusz może ponieść stratę na części aktywów zainwestowanych w Instrumenty Dłużne. 1.1.3. Ryzyko związane z inwestowaniem w Waluty Inwestowanie w Waluty, wiąże się z ponoszeniem ryzyka walutowego, związanego ze zmianą kursów walut, w które inwestowane będą aktywa Funduszu. W przypadku niekorzystnego kształtowania się kursów Walut, Fundusz może ponieść stratę na części aktywów zainwestowanych w Waluty. 6 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 1.1.4. Ryzyko związane z inwestowaniem w Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne. Z lokatami w Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne związane są następujące rodzaje ryzyka: 1) ryzyko rynkowe związane ze zmiennością notowań tych instrumentów, 2) ryzyko rynkowe bazy Instrumentu Pochodnego lub Towarowego Instrumentu Pochodnego związane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub zmienności kursów instrumentów finansowych będących bazą w/w instrumentów, 3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego lub Towarowego Instrumentu Pochodnego do wyceny bazy Instrumentu Pochodnego lub Towarowego Instrumentu Pochodnego, 4) ryzyko rozliczenia transakcji, związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne lub Towarowe Instrumenty Pochodne, 5) ryzyko kontrahenta ‐ ryzyko wynikające z możliwości niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez kontrahenta, z którym Fundusz będzie zawierał umowy lub wystawcy Instrumentu Pochodnego lub Towarowego Instrumentu Pochodnego będących przedmiotem lokat Funduszu, 6) ryzyko płynności ‐ związane z faktem, że Instrumenty Pochodne, które mogą być przedmiotem lokat Funduszu nie muszą być przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych, 7) ryzyko operacyjne ‐ związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych kontrahentów oraz Towarzystwa, 8) ryzyko stosowania dźwigni finansowej – w przypadku, gdy w Instrumenty Pochodne lub Towarowe Instrumenty Pochodne wbudowany jest mechanizm kredytowy, w szczególności Fundusz wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy Instrumentu Pochodnego, istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość zainwestowanych środków, mechanizm dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji ‐ Fundusz może być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu. 1.1.5. Ryzyko związane z inwestowaniem w Tytuły Uczestnictwa W przypadku, gdy Fundusz wykorzystuje inne fundusze jako źródło nabywanych składników lokat, nabywając jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne czy tytuły uczestnictwa takich funduszy, obok ogólnego ryzyka związanego z polityką inwestycyjną tych funduszy, podejmuje również ryzyko wynikające z samej struktury tych funduszy. W rezultacie Fundusz podlega ryzyku związanemu z: kapitałem funduszy docelowych, z rozliczeniami, z ograniczoną elastycznością, ryzyku zmian warunków bazowych, warunków umowy, polityki inwestycyjnej i innych zasadniczych aspektów funkcjonowania funduszy docelowych, ryzyku kluczowego personelu, a także ryzyku poniesienia kosztów transakcji na poziomie funduszu docelowego z powodu przepływu jednostek i ogólnemu ryzyku związanemu z wynikami funduszu docelowego. Zarządzający funduszami docelowymi działają w sposób niezależny od siebie. W rezultacie wiele funduszy docelowych może podjąć szanse i ryzyka, które ostatecznie bazują na tych samych lub 7 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 pokrewnych rynkach czy aktywach, przez co z jednej strony szanse i ryzyka funduszu, w ramach którego działają te fundusze docelowe, są skoncentrowane na tych rynkach i aktywach. Z drugiej strony szanse i ryzyka różnych funduszy docelowych mogą się przez to ekonomicznie równoważyć. Jeśli taki fundusz inwestuje w inne fundusze docelowe, wówczas zarówno na poziomie tego funduszu, jak również na poziomie funduszy docelowych, w które inwestuje powstają regularne koszty, w szczególności są to zwłaszcza prowizje za zarządzanie (stałe i / lub zależne od wyników), prowizje pobierane przez bank depozytariusz oraz pozostałe koszty, które odpowiednio obciążają Fundusz, jako posiadacza jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych czy tytułów uczestnictwa tych funduszy. 1.1.6. Ryzyko związane z inwestowaniem w Depozyty Lokowanie środków w Depozyty wiąże się z ryzykiem niewypłacalności banku lub instytucji kredytowej, której powierza się środki. W przypadku niewypłacalności banku krajowego, banku zagranicznego lub instytucji kredytowej, w których Fundusz ulokował Depozyty, Fundusz może ponieść stratę na części aktywów ulokowanych w Depozytach. 1.1.7. Ryzyko związane z inwestowaniem w wierzytelności Lokowanie środków w wierzytelności wiąże się z ryzykiem rodzaju wierzytelności, tytułu z jakiego wierzytelność powstała, wypłacalnością dłużnika, terminem wymagalności oraz rodzajem i poziomem zabezpieczeń wierzytelności. 1.2.
Ryzyko rynkowe Ryzyko rynkowe to ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu spowodowane niekorzystnymi zmianami cen instrumentów finansowych. Dla Funduszu głównymi elementami ryzyka rynkowego są: ryzyko rynku akcji i ryzyko stopy procentowej. Ryzyko rynku akcji obejmuje ryzyko spadku wartości aktywów netto portfela inwestycyjnego spowodowane spadkiem cen akcji. Na ryzyko rynku akcji składają się: ryzyko systematyczne całego rynku akcji i ryzyko specyficzne konkretnego emitenta. Ryzyko systematyczne jest uzależnione w dużym stopniu od sytuacji makroekonomicznej. Wpływ na nie mają m.in. dynamika wzrostu gospodarczego, poziom deficytu budżetowego i handlowego, wielkość popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, wysokość stóp procentowych i kursów walutowych, poziom inflacji, ceny surowców i zmiany cen akcji na rynkach zagranicznych. Pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna negatywnie wpływa na ceny akcji. Ryzyko specyficzne związane jest z inwestowaniem w akcje poszczególnych emitentów. Wpływ na nie mają m.in. wyniki finansowe emitenta, poziom ładu korporacyjnego, jakość pracy zarządu, konflikty w akcjonariacie, poziom zadłużenia. Fundusz poprzez dywersyfikację dąży do ograniczenia ryzyka specyficznego poszczególnych spółek. Ryzyko stopy procentowej obejmuje ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu spowodowane wzrostem rynkowych stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej jest większe dla instrumentów o stałym oprocentowaniu. Zależność cen instrumentów dłużnych od rynkowych stóp procentowych jest odwrotna. Wraz ze wzrostem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów dłużnych spadają, a wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów dłużnych rosną. Ryzyko stopy procentowej zależy od czasu do wykupu instrumentu, jego stopy odsetkowej i stopy dochodowości. Im dłuższy czas do wykupu instrumentu, tym wyższe 8 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 jest ryzyko stopy procentowej. Im niższa stopa odsetkowa i stopa dochodowości instrumentu, tym wyższe jest ryzyko stopy procentowej. Źródłami ryzyka stopy procentowej są m.in. wzrost stopy inflacji (bieżącej lub prognozowanej), wysokie tempo rozwoju gospodarczego, spadek stopy oszczędności w gospodarce, negatywna ocena przez inwestorów przyszłej sytuacji fiskalnej kraju, wzrost stóp procentowych w innych krajach. Szczególnie duże znaczenie dla wysokości rynkowych stóp procentowych w Polsce mają poziom deficytu finansów publicznych i długu publicznego w relacji do PKB oraz perspektywy kształtowania się tych parametrów w przyszłości. 1.3.
Ryzyko kredytowe Głównymi elementami ryzyka kredytowego są ryzyko niedotrzymania warunków, ryzyko obniżenia oceny kredytowej i ryzyko rozpiętości kredytowej. Ryzyko niedotrzymania warunków, nazywane również ryzykiem niewypłacalności, obejmuje ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu spowodowane niedotrzymaniem warunków kontraktów finansowych przez emitentów instrumentów dłużnych. Ryzyko niewypłacalności polega na niespłaceniu przez emitenta w terminie należnej kwoty z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych. Ryzyko obniżenia oceny kredytowej obejmuje ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu spowodowane obniżeniem ocen kredytowych (ratingów) emitentów lub emisji. Ryzyko rozpiętości kredytowej to ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu spowodowane zmianami rozpiętości kredytowej dla emisji, czyli różnicy między cenami instrumentów dłużnych o porównywalnych warunkach, ale wyemitowanych przez emitentów o różnych ratingach. Inwestycje w papiery komercyjne oraz obligacje municypalne i korporacyjne wiążą się zazwyczaj z wyższym poziomem ryzyka kredytowego, uzależnionym od wiarygodności kredytowej emitenta. Inwestycje w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą lub w jednostki uczestnictwa innych funduszy obciążone są ryzykiem pochodzącym od ryzyka lokat takiego funduszu. Inwestycje w lokaty bankowe związane są z ryzykiem kredytowym banku. 1.4.
Ryzyko rozliczenia Ryzyko rozliczenia występuje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych, które nie są gwarantowane przez izby rozliczeniowe. Z ryzykiem rozliczenia wiąże się ryzyko operacyjne obejmujące ryzyko straty wynikającej z błędnych procedur wewnętrznych, niestosowania się do procedur, działania systemów bądź pracowników lub też wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych. Cztery podstawowe źródła ryzyka operacyjnego to ludzie, systemy, zdarzenia zewnętrzne oraz procesy. 1.5.
Ryzyko płynności Ryzyko płynności wiąże się z brakiem możliwości przeprowadzenia transakcji, przy zachowaniu aktualnej ceny rynkowej. Ryzyko to występuje najczęściej przy próbie sprzedaży znacznej ilości posiadanych aktywów, szczególnie jeśli płynność obrotu danym instrumentem nie jest wysoka. Następuje wówczas naruszenie struktury popytu i podaży prowadzące do istotnej zmiany ceny rynkowej. 1.6.
Ryzyko walutowe Ryzyko wynika ze zmian kursów walut, w których wyrażone są lokaty Funduszu względem waluty, w 9 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 której dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz lokuje środki w aktywa denominowane w walucie polskiej lub denominowane w walucie obcej. W związku z tym uczestnicy Funduszu muszą liczyć się z ryzykiem spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu spowodowanym spadkiem kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych. 1.7.
Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów Aktywa Funduszu przechowywane są na rachunkach prowadzonych przez Depozytariusza i Subdepozytariuszy (podmioty, które na podstawie umowy z Depozytariuszem przechowują część aktywów Funduszu). Instrumenty finansowe stanowią własność Funduszu i nie wchodzą do masy upadłości w przypadku ogłoszenia upadłości Depozytariusza i Subdepozytariuszy. 1.8.
Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków Fundusz może koncentrować inwestycje na określonym rynku. Sytuacja na tym rynku szczególnie oddziałuje wówczas na wartość i płynność aktywów Funduszu. Istotne wahania cen rynkowych poszczególnych instrumentów finansowych mogą powodować wahania Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu. 1.9.
Ryzyko ograniczonego wpływu na zarządzanie Funduszem Zgodnie z Ustawą i statutem Funduszu, Towarzystwo, które jest organem Funduszu, zarządza nim i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. Uczestnicy Funduszu nie mają wpływu na zarządzanie Funduszem, w tym podejmowanie decyzji inwestycyjnych i jego reprezentację. Niezależnie od faktu, że w ramach Funduszu funkcjonuje Zgromadzenie Inwestorów, podmiotem zarządzającym Funduszem jest Towarzystwo. Fundusz udostępnia ogłoszenia i informacje zgodnie z prawem i Statutem Funduszu co umożliwia Uczestnikom ocenę działalności Funduszu. 1.10.
Ryzyko kontrahentów Funduszu Fundusz prowadząc działalność korzysta z usług różnych kontrahentów, m.in. Depozytariusza, brokerów, czy biegłych rewidentów. Istnieje ryzyko nie wywiązania się lub niepełnego wywiązania się kontrahentów z podjętych zobowiązań. Fundusz stara się ograniczać przedmiotowe ryzyko poprzez dobór do współpracy wiarygodnych kontrahentów oraz ustalanie odpowiednich sposobów współpracy z kontrahentami. 1.11.
Ryzyko rozwiązania Funduszu w trakcie jego trwania Fundusz rozwiązuje się w przypadkach przewidzianych w Ustawie. Rozwiązanie Funduszu będzie miało wpływ na realizację polityki inwestycyjnej i osiągnięcie celu inwestycyjnego. 1.12.
Ryzyko niedojścia do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 Zaistnienie jednej z przyczyn niedojścia emisji do skutku spowoduje, że osobom, które dokonały zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004 oraz dokonały na nie wpłaty, nie zostaną one przydzielone, a ponadto nie będą mogły dysponować wpłaconymi środkami pieniężnymi do czasu otrzymania zwrotu dokonanych wpłat. 10 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 1.13.
Ryzyko nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 Zaistnienie jednej z przyczyn nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004, spowoduje, że osobom, które dokonały zapisu na te Certyfikaty Inwestycyjne oraz dokonały na nie wpłaty nie zostaną one przydzielone lub nie zostaną przydzielone w liczbie wynikającej z zapisu, a ponadto nie będą mogły dysponować wpłaconymi środkami pieniężnymi do czasu otrzymania zwrotu dokonanych wpłat. 1.14.
Ryzyko braku płynności Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 Ze względu na fakt, że Certyfikaty Inwestycyjne serii 004 nie będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym istnieje ryzyko, że obrót tymi Certyfikatami Inwestycyjnymi może być bardzo ograniczony, wskutek czego ich posiadacze nie będą mogli ich zbywać w dowolnie wybranym momencie i po satysfakcjonującej ich cenie. W takim przypadku jedynym sposobem na wyjście z inwestycji będzie przedstawienie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 do wykupienia przez Fundusz w jednym z terminów określonych w Statucie. 2.
Informacja o konieczności zapoznania się ze Statutem Osoba składająca zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004 powinna zapoznać się z treścią Statutu Funduszu dla oceny ryzyka związanego z nabywaniem tych Certyfikatów. Statut Funduszu stanowi załącznik nr 2 do Warunków Emisji. 3.
Wskazanie podstawowych czynników mających wpływ na cenę emisyjną Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 oraz zasad jej ustalania Zgodnie z § 25 ust. 7 pkt 2 Statutu cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego serii 004 wynosi 986,97 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i 97/100) zł. Powyższa cena jest ceną sztywną. Statut nie przewiduje czynników branych pod uwagę przy ustalaniu ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii 004. 11 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 ROZDZIAŁ II – OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W WARUNKACH EMISJI 1.
Emitent 1.1.
Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta Sebastian Buczek – Prezes Zarządu Artur Paderewski – Pierwszy Wiceprezes Zarządu Piotr Płuska – Wiceprezes Zarządu Paweł Cichoń – Wiceprezes Zarządu Wymienione wyżej osoby działają w imieniu Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z art. 4 Ustawy fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 1.2.
Osoby fizyczne odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowości Emitenta Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie rachunkowości Emitenta są osoby wskazane w punkcie 1.1. 1.3.
Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 1.1. i 1.2. Oświadczamy, że informacje zawarte w Warunkach Emisji są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Warunkach Emisji jest wymagane przepisami prawa, a także że wedle najlepszej naszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Warunkach Emisji, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Sebastian Buczek Artur Paderewski Piotr Płuska Paweł Cichoń 2.
2.1.
Podmiot sporządzający Warunki Emisji Firma, siedziba i adres sporządzającego Warunki Emisji Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00‐400 Warszawa, tel.: (+48 22) 205 30 00, fax.: (+48 22) 205 30 01, strona internetowa: www.quercustfi.pl; adres poczty elektronicznej: [email protected] 2.2.
Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Warunki Emisji Sebastian Buczek – Prezes Zarządu Artur Paderewski – Pierwszy Wiceprezes Zarządu Piotr Płuska – Wiceprezes Zarządu Paweł Cichoń – Wiceprezes Zarządu 12 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 2.3.
Powiązania sporządzającego Warunki Emisji z Emitentem Towarzystwo, które jest sporządzającym Warunki Emisji, utworzyło Fundusz oraz jako jego organ zarządza nim i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. W imieniu Towarzystwa działa jego zarząd. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa oraz Funduszu uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem. Jeden z członków zarządu Towarzystwa jest osobą współzarządzającą portfelem inwestycyjnym Funduszu. Na dzień sporządzenia Warunków Emisji pomiędzy sporządzającym Warunki Emisji oraz pomiędzy osobami działającymi w imieniu sporządzającego a Emitentem nie ma innych powiązań niż wymienione powyżej. 2.4.
Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 2.2. Oświadczamy, że informacje zawarte w Warunkach Emisji są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Warunkach Emisji jest wymagane przepisami prawa, a także, że – wedle najlepszej naszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Warunkach Emisji, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Sebastian Buczek Artur Paderewski Piotr Płuska Paweł Cichoń 13 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 ROZDZIAŁ III ‐ DANE O EMISJI 1.
Rodzaj, liczba, cena emisyjna oraz łączna wartość emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych i szacunkowe łączne koszty emisji Przedmiotem emisji jest nie mniej niż 1 000 (słownie: jeden tysiąc) i nie więcej niż 850 537 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści siedem) Certyfikaty Inwestycyjne serii 004, będące papierami wartościowymi na okaziciela. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii 004 jest równa 986,97 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i 97/100) i jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 objętych zapisami. Łączna wartość emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 wynosi 839 454 502,89 zł (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwa złote i 89/100). OFEROWANE CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Certyfikaty Inwestycyjne 1 Na jednostkę Razem Liczba Cena emisyjna 2 1 od 1 000 do 850 537 3 986,97 zł
986,97 zł
Szacunkowe koszty emisji 4 Wpływy Emitenta 0 zł
0 zł
5=(2x3)‐4 986,97 zł
od 986 970 zł
do 839 454 502,89 zł
Dotychczas Fundusz wyemitował 70 292 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, 70 622 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) Certyfikaty inwestycyjne serii 002 oraz 21 750 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003. Do dnia sporządzenia Warunków Emisji, żaden z Uczestników nie dokonał wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. 2.
Rodzaje kosztów, jakie zostały zaliczone do wykazanych szacunkowych kosztów emisji Koszty emisji nie obciążają Funduszu. 3.
Podstawa prawna emisji Certyfikatów Inwestycyjnych 3.1.
Organ upoważniony do podjęcia decyzji o emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Zgodnie z art. 117 ust. 1 pkt 2 Ustawy fundusz inwestycyjny może emitować niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Towarzystwo, jako podmiot zarządzający Funduszem podejmuje, za zgodą Zgromadzenia Inwestorów, decyzje o emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonywane będą zapisy. Zgromadzenie Inwestorów działając jako organ Funduszu dnia 1 lipca 2011 r. wyraziło zgodę na emisję nowych Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii 004, w formie Uchwały nr 6/2011 Zgromadzenia Inwestorów QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ. 14 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 3.2.
Data i forma oświadczenia o emisji Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2 Statutu, w dniu 1 lipca 2011 r. Zgromadzenie Inwestorów wyraziło zgodę na emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 w formie Uchwały nr 6/2011 Zgromadzenia Inwestorów QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ. W dniu 4 października 2011 r. Towarzystwo dokonało zmiany § 25 ust. 4, 5 i 6 Statutu, w formie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – akt notarialny sporządzony w dniu 4 października 2011 r. przez Roberta Dor, notariusza w Warszawie, repertorium A nr 5668/2011. Zmiana Statutu została ogłoszona i weszła w życie w dniu 4 października 2011 r. Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 25 ust. 4 pkt 4 Statutu, uwzględniającym zmianę dokonaną przez Towarzystwo w dniu 4 października 2011 r., „przedmiotem zapisów będzie: nie mniej niż 1 000 i nie więcej 850 537 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004”. W dniu 6 października 2011 r. Towarzystwo podało do publicznej wiadomości ogłoszenie o rozpoczęciu oferty publicznej Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004. 4.
Prawa z Certyfikatów Inwestycyjnych 4.1.1. Prawo do udziału i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Inwestorów Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru powinno być dokonane pisemnie pod rygorem nieważności, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację Uczestnika. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów. Towarzystwo będzie blokowało w Ewidencji Uczestników Certyfikaty Inwestycyjne należące do Uczestników, którzy zgłosili zamiar uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów, do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów. Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów obecni są wszyscy Uczestnicy i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Do uprawnień Zgromadzenia Inwestorów należy podejmowanie uchwał w sprawie: 1) rozwiązania Funduszu, 2) wyrażenia zgody na zmianę Depozytariusza, 3) wyrażenia zgody na emisję nowych Certyfikatów Inwestycyjnych, 4) wyrażenia zgody na zmiany statutu Funduszu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, 5) wyrażenia zgody na emisję obligacji. 15 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 Żadna decyzja inwestycyjna nie wymaga dla swojej ważności zgody Zgromadzenia Inwestorów. Każdy Certyfikat Inwestycyjny daje prawo do 1 głosu na Zgromadzeniu Inwestorów. 4.1.2. Prawo do otrzymania wypłat w przypadku likwidacji Funduszu Uczestnikom Funduszu przysługuje prawo do wypłat dokonywanych w postępowaniu likwidacyjnym Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Certyfikatów Inwestycyjnych. 4.1.3. Prawo do otrzymania wypłat w związku z wykupieniem Certyfikatów przez Fundusz Certyfikaty Inwestycyjne serii 004 dają prawo do otrzymywania wypłat dokonywanych z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz, na zasadach określonych w § 32 Statutu i pkt 9 niniejszego rozdziału. 4.1.4. Prawo do zbycia i zastawienia Certyfikatów Inwestycyjnych Certyfikaty Inwestycyjne serii 004 są papierami wartościowymi, dlatego też mogą być one przedmiotem obrotu. Uczestnik ma w szczególności prawo do zbycia i zastawienia Certyfikatów Inwestycyjnych bez żadnych ograniczeń. 4.1.5. Prawo do posiadania pełnomocnika w zakresie wykonywania praw z Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnik, za wyjątkiem osoby małoletniej, może ustanowić czterech pełnomocników, wpisanych do Ewidencji Uczestników. Pełnomocnik wpisany do Ewidencji Uczestników jest uprawniony do dokonywania wszystkich czynności, tak jak Uczestnik, o ile nic innego nie wynika z treści Statutu lub pełnomocnictwa, z tym że Uczestnik może udzielić pełnomocnictwa do poszczególnych czynności w zakresie udostępnionym przez Fundusz. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, z tym że ograniczenie to nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych podmiotom zarządzającym portfelami instrumentów finansowych, które mogą udzielać dalszych pełnomocnictw swoim pracownikom. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie: ‐ w obecności pracownika Towarzystwa, lub pracownika podmiotu wskazanego przez Towarzystwo lub pracownika podmiotu pośredniczącego w przyjmowaniu zapisów, o którym mowa w § 28 ust. 1 Statutu albo ‐ z podpisem poświadczonym notarialnie lub przez podmiot wskazany przez Towarzystwo, lub podmiot pośredniczący w przyjmowaniu zapisów, o którym mowa w § 28 ust. 1 Statutu. 16 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 Przez poświadczenie podpisu przez podmiot wskazany przez Towarzystwo lub podmiot pośredniczący w przyjmowaniu zapisów, o którym mowa w § 28 ust. 1 Statutu rozumie się: ‐ poświadczenie zgodne z reprezentacją podmiotu wskazanego przez Towarzystwo bądź podmiotu pośredniczącego w przyjmowaniu zapisów, o którym mowa w § 28 ust. 1 Statutu lub ‐ poświadczenie przez osobę, której udzielono upoważnienia do tego typu czynności, zgodnie z reprezentacją podmiotu wskazanego przez Towarzystwo bądź podmiotu pośredniczącego w przyjmowaniu zapisów, o którym mowa w § 28 ust. 1 Statutu. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny lub notariusza. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Odwołanie pełnomocnictwa powinno nastąpić albo pisemnie w obecności pracownika Towarzystwa, albo korespondencyjnie w formie pisemnej. Wzór formularza ustanowienia pełnomocnictwa jest udostępniony w miejscach przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, w tym w siedzibie Towarzystwa. 4.2.
Wskazanie czy Certyfikaty Inwestycyjne poszczególnych serii reprezentują różne prawa majątkowe Certyfikaty Inwestycyjne poszczególnych serii będą reprezentowały tożsame prawa majątkowe. 4.3.
Wskazanie, czy Uczestnikom Funduszu przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych emisji Uczestnikom Funduszu nie przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnej emisji. 5.
Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem Certyfikatów Inwestycyjnych i obrotem nimi W przypadku, gdy uczestnikiem funduszu jest osoba fizyczna, to zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych są opodatkowane podatkiem w wysokości 19% wypłacanej kwoty dochodu. Jak wspomniano powyżej, przedmiotem opodatkowania jest dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5) tejże ustawy podatkiem w wysokości 19% opodatkowany jest także dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Dochody z udziału w funduszach inwestycyjnych są realizowane w momencie wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, także w związku z likwidacją funduszu. Płatnikiem tego podatku jest podmiot prowadzący Ewidencję Uczestników. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38) tejże ustawy wydatki na objęcie lub nabycie certyfikatów inwestycyjnych stanowią koszty uzyskania przychodów. Wydatki te są kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych, a także dochodu z tytułu wykupu przez fundusz papierów wartościowych. Dla określenia obowiązków podatkowych w 17 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 odniesieniu do osób fizycznych, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania lub pobytu, konieczne jest uwzględnienie charakteru ustroju podatkowego obowiązującego w kraju ich zamieszkania oraz treści umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawartych przez Rzeczypospolitą Polską z krajami zamieszkania tych osób. Jednakże zastosowanie stawki wynikającej z tych umów albo nie pobieranie podatku zgodnie z tymi umowami jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu Funduszowi przez podatnika zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania za granicą do celów podatkowych wydanego przez właściwą zagraniczną administracje podatkową. W przypadku, gdy osoba składająca zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest nierezydentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku – Prawo dewizowe, aby umożliwić płatnikowi zastosowanie właściwych dla niej przepisów prawa podatkowego powinna przedłożyć certyfikat rezydencji przy składaniu zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne. Przychody z tytułu zbycia certyfikatów uzyskane przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek nieposiadających osobowości prawnej, które podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, są opodatkowane stawką w wysokości 19% podstawy opodatkowania. Stosownie do art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy będący osobami prawnymi, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku dochodowego tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sposób opodatkowania oraz stawka podatku mająca zastosowanie w stosunku do tych osób może być inna od zasad i stawek stosowanych do polskich podmiotów ze względu na treść umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, łączących Rzeczypospolitą Polską i kraje, w których dane podmioty mają siedzibę lub zarząd. Zatem dla dokonania oceny zakresu zobowiązań podatkowych osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu w Rzeczypospolitej Polskiej, konieczne jest uwzględnienie postanowień odpowiednich umów. Sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej (dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczna osoba prawna z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską) nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, stosownie do art. 9 pkt. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych dokonywana bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej obciążona jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach określonych ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek w tym przypadku wynosi 1% wartości rynkowej zbywanych certyfikatów. Do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku konieczności jego poniesienia zobowiązany jest nabywca certyfikatów inwestycyjnych. Wskazane w niniejszym punkcie informacje mają charakter ogólny. W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad opodatkowania dochodów związanych z obrotem i posiadaniem certyfikatów inwestycyjnych, pomocne jest skontaktowanie się z doradcą podatkowym. 18 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 6.
Wskazanie podmiotu, który zobowiązał się w umowie z Towarzystwem lub Funduszem do objęcia na własny rachunek całości lub części Certyfikatów Inwestycyjnych będących przedmiotem emisji, na które nie złożono zapisów w okresie ich przyjmowania, z określeniem liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, jakie ten podmiot zobowiązał się objąć, oraz wysokości opłat stałych i prowizji dla tego podmiotu z tego tytułu W odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004, nie została zawarta umowa wskazana w nagłówku. 7.
Zasady dystrybucji oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych 7.1.
Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz terminy związania zapisem 7.1.1. Zasady składania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Uprawnionymi do składania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004 są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, do których została skierowana oferta nabycia określonej, maksymalnej, liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004. Osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004, powinna złożyć wypełniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu. Wzór formularza zapisu jest udostępniony w miejscach przyjmowania zapisów, w tym w siedzibie Towarzystwa. Zapisy są przyjmowane przez Towarzystwo oraz podmioty wskazane w załączniku nr 1 do niniejszych Warunków Emisji. Przed przyjęciem zapisu dokonana zostanie identyfikacja osoby zamierzającej złożyć zapis oraz podjęte zostaną działania przewidziane przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W zależności od regulacji wewnętrznych podmiotu przyjmującego zapis na Certyfikaty Inwestycyjne może zostać przeprowadzone badanie Inwestora na potrzeby Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych, zwanej powszechnie MiFID. Przyjmowanie przez podmioty wskazane w § 28 ust. 1 Statutu zleceń i dyspozycji może być uzależnione od podpisania przez Inwestora lub Uczestnika z tym podmiotem umowy dotyczącej przyjmowania zleceń i dyspozycji lub posiadania statusu klienta tego podmiotu. Podmioty składające zapis powinny okazać: 1) dokument tożsamości – osoby fizyczne, 2) aktualny wypis z właściwego rejestru – osoby prawne, 3) akt zawiązania lub inny dokument, z którego wynika status prawny – jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Pełnomocnik składający zapis jest obowiązany okazać dokument tożsamości oraz pełnomocnictwo, udzielone zgodnie z pkt. 7.1.2. Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej obowiązane są przedstawić dokumenty tożsamości oraz właściwe dokumenty zaświadczające o ich uprawnieniach do reprezentowania tych podmiotów. 19 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 W miejscu przyjmowania zapisów pozostaje oryginał lub kopia wyciągu z właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego, zawierającego podstawowe dane o osobie zapisującej się, z których wynika jej status prawny oraz sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004 ponosi Inwestor. Dla ważności zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004 wymagane jest złożenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu oraz dokonanie wpłaty zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7.2.1. niniejszego rozdziału. W przypadku niewłaściwego określenia sposobu zwrotu wpłaconej do Funduszu kwoty lub niewłaściwego wskazania rachunku, na który powinien zostać dokonany zwrot wpłaconej kwoty lub jej części, konsekwencją może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004 jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże Inwestora od dnia dokonania zapisu do dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz, przy czym Inwestor przestaje być związany zapisem w przypadku niedojścia do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 na skutek niezłożenia w czasie trwania subskrypcji ważnych zapisów na minimum 1 000 (słownie: jeden tysiąc) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne może obejmować nie większą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 niż maksymalna dopuszczalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna dopuszczalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną dopuszczalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych. Zapis jest złożony w momencie przekazania osobom uprawnionym do przyjmowania zapisów prawidłowo wypełnionego formularza zapisu oraz dokonania wpłaty środków pieniężnych w terminach przyjmowania zapisów i na zasadach określonych w Warunkach Emisji. W przypadku osób, które dokonywały zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne w więcej niż jednej emisji oraz podały na odpowiednich formularzach zapisów różne adresy zamieszkania, ostatni podany adres zamieszkania zastępuje dotychczasowy. Towarzystwo nie przewiduje korespondencyjnej formy dokonywania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. 7.1.2. Działanie przez pełnomocnika Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne mogą być wykonywane osobiście przez Inwestora lub przez pełnomocnika. Do czynności tych należą w szczególności: 1) złożenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, 2) odbiór potwierdzenia dokonania wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne, 3) odbiór zaświadczenia o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Uczestników. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, z tym że ograniczenie to nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych bankom lub 20 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 podmiotom prowadzącym działalność maklerską, które mogą udzielać dalszych pełnomocnictw swoim pracownikom. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie: ‐ w obecności pracownika Towarzystwa lub pracownika podmiotu wskazanego przez Towarzystwo albo ‐ z podpisem poświadczonym notarialnie lub poświadczonym przez podmiot wskazany przez Towarzystwo. Przez poświadczenie podpisu przez podmiot wskazany przez Towarzystwo rozumie się: ‐ poświadczenie zgodne z reprezentacją podmiotu wskazanego przez Towarzystwo lub ‐ poświadczenie przez osobę, której udzielono upoważnienia do tego typu czynności, zgodnie z reprezentacją podmiotu wskazanego przez Towarzystwo. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na formularzu udostępnionym przez Towarzystwo, z tym że ograniczenie to nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych bankom lub podmiotom prowadzącym działalność maklerską oraz nie obowiązuje w przypadku, gdy treść pełnomocnictwa jednoznacznie określa zakres umocowania obejmujący możliwość złożenia zapisu. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny lub notariusza. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. 7.1.3. Miejsce przyjmowania zapisów Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004 będą przyjmowane przez podmioty wskazane w załączniku nr 1 do niniejszych Warunków Emisji, w tym Towarzystwo. 7.1.4. Termin składania zapisów Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004 będą trwały od dnia 7 października 2011 r. do dnia 28 października 2011 r. 7.1.5. Termin związania zapisem Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004 jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę zapisującą się na Certyfikaty Inwestycyjne od dnia dokonania zapisu do dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz, przy czym osoba przestaje być związana zapisem w przypadku niedojścia do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych na skutek niezłożenia w czasie trwania subskrypcji ważnych zapisów na minimum 1 000 (słownie: jeden tysiąc) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004. 21 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 7.2.
Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat oraz skutki prawne niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 7.2.1. Płatność za Certyfikaty Inwestycyjne i forma dokonywania wpłat Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne powinna zostać dokonana w złotych. Kwota dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które Inwestor dokonał zapisu i ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego, powiększonemu o Opłatę Dystrybucyjną, w przypadku, gdy opłata ta jest pobierana. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004 można dokonywać wyłącznie przelewem na wydzielony rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza o numerze PL 40 1880 0009 0000 0013 0068 5001, z zastrzeżeniem, że za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na w/w rachunek bankowy. Przelew powinien zawierać: sformułowanie „wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ”, a także imię i nazwisko / nazwa oraz nr PESEL lub data urodzenia / numer z odpowiedniego rejestru osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, na rzecz której dokonywana jest wpłata. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne musi zostać opłacony nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów. Za termin opłacenia zapisu przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty środków (w tym Opłaty Dystrybucyjnej) na wydzielony rachunek Funduszu. Wpłata powinna zostać zaksięgowana na w/w rachunku bankowym najpóźniej dnia 28 października 2011 r. Niedokonanie pełnej wpłaty (w tym Opłaty Dystrybucyjnej) w oznaczonym terminie skutkuje nieważnością zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne. Towarzystwo wystawia pisemne potwierdzenie dokonania wpłaty i przekazuje je Inwestorowi listownie na adres Inwestora, wskazany w formularzu zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004, niezależnie od wskazania przez Inwestora innego sposobu odbierania zawiadomień, chyba że Inwestor wyraźnie wskaże inny sposób doręczenia potwierdzenia dokonania wpłaty. Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami do Funduszu na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004, pobranymi Opłatami Dystrybucyjnymi ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą, przed dokonaniem przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004. 7.2.2. Informacja o Opłacie Dystrybucyjnej Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej przedstawiona jest w Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik nr 3 do Warunków Emisji. W przypadku obniżenia Opłaty Dystrybucyjnej w trybie indywidualnych negocjacji, wysokość przedmiotowej opłaty wskazana jest w formularzu zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004. 22 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 7.2.3. Skutki niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienie wpłaty niepełnej Niedokonanie wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienie wpłaty niepełnej (tj. wpłaty w wysokości niższej niż wynika to z liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 wskazanej w zapisie, powiększonej o Opłatę Dystrybucyjną) skutkuje nieważnością zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004. 7.3.
Terminy i szczegółowe zasady przydziału Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych następuje nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. Przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 dokonuje Fundusz. O przydziale Certyfikatów Inwestycyjnych decyduje wyłącznie kolejność złożonych zapisów. Inwestorom, którzy złożyli zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne i dokonali ich opłacenia przed dniem, w którym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zapisami osiągnęła maksymalną przewidzianą liczbę dla emisji serii 004, zostaną przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne w liczbie wynikającej z ważnego zapisu. Zapisy złożone i opłacone w dniu, w którym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zapisami przekroczyła maksymalną przewidzianą liczbę zostaną proporcjonalnie zredukowane. Certyfikaty Inwestycyjne nieprzydzielone w wyniku proporcjonalnej redukcji zostaną przydzielone kolejno Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy na największą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych. Zapisy złożone po dniu, w którym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zapisami osiągnęła maksymalną przewidzianą liczbę dla emisji serii 004 lub zapisy opłacone po tym dniu nie będą realizowane. Przydział zostanie dokonany w oparciu o ważne, a w szczególności opłacone zapisy. Ułamkowe części Certyfikatów Inwestycyjnych nie będą przydzielane. Towarzystwo zwraca wpłaty wynikające z zapisów lub części zapisów, za które nie przydzielono Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004. 7.4. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot W przypadku dokonania wpłaty przewyższającej łączną wartość przydzielonych Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo, w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004, zwróci wartość dokonanej nadpłaty bez odsetek, odszkodowań i pożytków na rachunek bankowy wskazany w formularzu zapisu. 7.5. Formy podania do wiadomości osób, do których została skierowana oferta nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 informacji o dojściu lub niedojściu emisji do skutku W przypadku dojścia lub niedojścia emisji do skutku, informacja ta zostanie przekazana osobom, które złożyły ważne zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004 w sposób określony w formularzu zapisu. 23 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 7.6.
Sposób i termin zwrotu dokonanych wpłat na objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych w przypadku niedojścia emisji do skutku W przypadku niedojścia emisji do skutku, Towarzystwo dokona zwrotu wpłat wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza, nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów. Zwrot wpłaty nastąpi na rachunek bankowy Inwestora, zgodnie ze wskazaniem na formularzu zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004. 8.
Sytuacje, w których Towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do Funduszu wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza i pożytkami, jakie te wpłaty przyniosły W przypadku nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 spowodowanego nieważnością zapisu Towarzystwo dokona zwrotu wpłaty bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów. W przypadku nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 spowodowanego dokonaniem redukcji zapisów, Towarzystwo dokona zwrotu wpłat wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza, nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od dnia dokonania przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych. 9.
Sposób oraz szczegółowe warunki wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Podstawę wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych stanowi prawidłowo wypełnione żądanie wykupu złożone za pośrednictwem Towarzystwa lub podmiotu wskazanego w § 28 ust. 1 Statutu. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika. Ogłoszenie o wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych zostanie zamieszczone na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, co najmniej na 2 miesiące przed Dniem Wykupu. Dniem Wykupu jest ostatni dzień lutego, na który przypada zwyczajna sesja na GPW, począwszy od lutego 2011 roku. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych nie później niż na 1 miesiąc przed Dniem Wykupu. Żądanie wykupu powinno zawierać liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych objętych żądaniem. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane. Żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będą przyjmowane przez Towarzystwo. Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być odwołane za zgodą Towarzystwa. W związku ze złożeniem przez Uczestnika żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo dokona blokady Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Uczestników. Cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu. Kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych jest ustalana jako iloczyn ceny wykupu i ilości wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych. Tak ustalona kwota pomniejszana jest o Opłatę Umorzeniową. Kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie pomniejszona o podatki należne na podstawie odrębnych przepisów. 24 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 Środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz nie wcześniej niż 2 (słownie: dwa) i nie później niż 14 (słownie: czternaście) dnia po Dniu Wykupu, poprzez przekazanie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika kwoty środków pieniężnych przeznaczonych do wypłaty. Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych, zawierające informację o liczbie wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych, zostanie zamieszczone na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu w terminie 7 dni po Dniu Wykupu. 25 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 ROZDZIAŁ IV – DANE O EMITENCIE 1.
Nazwa, forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej Nazwa: QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forma prawna: fundusz inwestycyjny zamknięty; Fundusz posiada osobowość prawną Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00‐400 Warszawa Numer telefonu: (+48 22) 205 30 00 Numer telefaksu: (+48 22) 205 30 01 Adres strony internetowej: www.quercustfi.pl Adres poczty elektronicznej: [email protected] REGON: 142757322 NIP: 1070018678 2.
Czas trwania Emitenta Fundusz został utworzony na czas nieoznaczony. 3.
Data i numer decyzji właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Funduszu Dnia 18 listopada 2010 roku, decyzją numer DFL/4034/222/18/10/V/50/2‐1/GW, Komisja udzieliła zezwolenia na utworzenie Funduszu. 4.
Przepisy prawa, na podstawie których Emitent został utworzony Fundusz został utworzony na podstawie Ustawy. 5.
Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Sądem, który wydał postanowienie o wpisie Funduszu do właściwego rejestru jest Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych dnia 7 stycznia 2011 r., pod nr RFi 606. 26 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 ROZDZIAŁ V – DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ORAZ O DEPOZYTARIUSZU 1.
Otoczenie, w jakim Fundusz prowadzi działalność oraz pozycja Funduszu na rynku Zgodnie z wiedzą sporządzających niniejsze Warunki Emisji, na koniec sierpnia 2011 r., na polskim rynku funduszy inwestycyjnych działało ponad 236 funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które zgromadziły aktywa netto w wysokości ponad 21 643 459 436 zł. Fundusz jest drugim funduszem inwestycyjnym zamkniętym zarządzanym przez Towarzystwo. W przypadku dojścia emisji do skutku, wartość Aktywów Funduszu, liczona jako rzeczywiste wpływy z tytułu emisji, stanowiłaby 0,001% – przy emisji dokonanej na minimalnym poziomie oraz 0,752% – przy emisji na maksymalnym poziomie, wartości aktywów zgromadzonych w krajowych funduszach inwestycyjnych na koniec sierpnia 2011 r., według danych publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. 2.
Polityka inwestycyjna Funduszu 2.1.
Zwięzłe omówienie celu inwestycyjnego i jego polityki inwestycyjnej oraz wskazanie miejsc w Statucie, w których są przedstawione zasady dywersyfikacji oraz kryteria doboru lokat Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, a polityka inwestycyjna realizowana przez Fundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka. Zasady dywersyfikacji oraz kryteria doboru lokat zostały opisane w § 8 ‐ § 14 Statutu Funduszu. 2.2.
Zwięzły opis polityki inwestycyjnej Funduszu 2.2.1. Typy lokat oraz szacunkowy udział poszczególnych typów lokat w portfelu inwestycyjnym Funduszu Aktywa Funduszu będą lokowane w: 1) Instrumenty Udziałowe, 2) Instrumenty Dłużne, 3) Waluty, 4) Instrumenty Pochodne, Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, Towarowe Instrumenty Pochodne, 5) wierzytelności z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, ‐ pod warunkiem, że są zbywalne. Fundusz może również lokować Aktywa Funduszu w depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych i instytucjach kredytowych. 27 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 Ponadto, Fundusz może lokować Aktywa Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa Funduszu będą inwestowane elastycznie w różne kategorie lokat, w zależności od oceny potencjału wzrostowego poszczególnych kategorii lokat z uwzględnieniem poziomu ryzyka. Udział poszczególnych kategorii lokat w Aktywach Funduszu będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz może inwestować od 0% do 100% Aktywów Funduszu w poszczególne kategorie lokat, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy i Statutu. Fundusz będzie dążył do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych, dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej oraz inwestowaniu w różne kategorie lokat. Stopy zwrotu Funduszu nie powinny być wysoko skorelowane ze zmianami wartości indeksów giełdowych. Inwestycje dokonywane przez Fundusz charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny może podlegać istotnym wahaniom. 2.2.2. Inwestycje Funduszu o podwyższonym ryzyku Z uwagi na szeroki zakres możliwości inwestycyjnych Funduszu, zwraca się uwagę, że niektóre kategorie lokat, w szczególności w Instrumenty Pochodne, Towarowe Instrumenty Pochodne, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wierzytelności mogą charakteryzować się wyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego. 2.2.3. Polityka inwestycyjna Funduszu w zakresie zaciągania pożyczek Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% Wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 2.2.4. Polityka inwestycyjna Funduszu w zakresie udzielania pożyczek, gwarancji i emisji obligacji Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe, wyłącznie w trybie określonym dla takich pożyczek przez obowiązujące przepisy. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Funduszu nie może przekroczyć limitów inwestycyjnych. Fundusz może dokonywać krótkiej sprzedaży rozumianej jako technika inwestycyjna, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, Instrumentów Pochodnych lub Tytułów Uczestnictwa od momentu realizacji zlecenia sprzedaży tych praw, o ile zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę 28 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych praw, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób praw. Łączna wartość wszystkich papierów wartościowych i praw będących przedmiotem krótkiej sprzedaży nie może przekraczać 100% wartości Aktywów Funduszu według stanu na dzień dokonywania krótkiej sprzedaży. Łączna wartość papierów wartościowych jednego emitenta będących przedmiotem krótkiej sprzedaży nie będzie przekraczać 20% wartości Aktywów Funduszu według stanu na dzień dokonywania krótkiej sprzedaży. Statut nie przewiduje udzielania pożyczek pieniężnych, gwarancji oraz emisji obligacji przez Fundusz. 2.2.5. Struktura portfela inwestycyjnego Funduszu ze względu na płynność inwestycji Towarzystwo przewiduje, że aktywa Funduszu będą miały z reguły charakter płynny. Część lokat, w szczególności akcje spółek niepublicznych, obligacje korporacyjne i municypalne, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz wierzytelności mogą się charakteryzować ograniczoną płynnością. 2.2.6. Struktura portfela inwestycyjnego Funduszu w ujęciu branżowym i geograficznym, z określeniem branż i rejonów geograficznych najistotniejszych punktu widzenia polityki inwestycyjnej Funduszu Fundusz nie będzie koncentrował swoich inwestycji na z góry określonych branżach, sektorach i regionach geograficznych, z zastrzeżeniem, że Aktywa Funduszu będą inwestowane głównie w instrumenty wybrane spośród następujących lokat: a) akcje spółek notowanych na GPW, b) akcje spółek notowanych na giełdach regionu Europy Centralnej i Wschodniej (rozumianego jako państwa członkowskie, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 2003 roku, kraje kandydujące do Unii Europejskiej oraz Austrię i Grecję) i innych rynkach wschodzących (według klasyfikacji rynków stosowanej przez firmę MSCI Inc. z siedzibą w Nowym Yorku), c) akcje lub udziały polskich spółek niepublicznych, d) Instrumenty Pochodne, e) Instrumenty Dłużne – skarbowe i nieskarbowe, w tym korporacyjne i municypalne, f) Depozyty, g) Waluty. 3.
Wskazanie miejsca w Statucie Funduszu, w którym znajduje się omówienie stosowanego przez Fundusz sposobu dokonywania wyceny Aktywów Stosowany przez Fundusz sposób dokonywania wyceny jego Aktywów określony jest w Rozdziale 3 Statutu Funduszu – Koszty; wycena. 4.
Depozytariusz 4.1.
Firma, siedziba i adres wraz z numerami telekomunikacyjnymi Firma: Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa 29 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 Adres: Aleja Armii Ludowej 26, 00‐609 Warszawa Numer telefonu: (022) 579 90 00 Numer faksu: (022) 579 90 01 4.2.
Opis charakteru powiązań Depozytariusza i Towarzystwa Depozytariusz nie jest podmiotem powiązanym z Towarzystwem, jakkolwiek świadczy usługi jako bank depozytariusz dla innych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo – QUERCUS Parasolowy SFIO oraz QUERCUS Absolute Return FIZ. 4.3.
Zakres obowiązków wobec Uczestników Funduszu Depozytariusz zobowiązany jest działać w interesie Uczestników Funduszu, w tym Depozytariusz obowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Komisję, że Fundusz działa z naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes Uczestników Funduszu. Ponadto Depozytariusz zobowiązany jest do: ‐ reprezentacji Funduszu w przypadku cofnięcia zezwolenia na utworzenie Towarzystwa, ‐ dokonania likwidacji Funduszu w przypadkach przewidzianych w Ustawie, jeżeli Komisja nie wyznaczy innego likwidatora, ‐ wystąpienia w imieniu Uczestników Funduszu z powództwem z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, ‐ niezwłocznego zawiadamiania Komisji o naruszeniu przez Fundusz prawa lub nieuwzględnienia interesów Uczestników Funduszu. 4.4.
Uprawnienia w zakresie reprezentowania interesów Uczestników wobec Towarzystwa Depozytariusz występuje w imieniu Uczestników z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji. Ponadto do uprawnień Depozytariusza należy: – zapewnienie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez Fundusz oraz zapewnienie zgodności tych czynności z prawem i Statutem Funduszu, – zapewnienie stałej kontroli czynności wykonywanych przez Fundusz na rzecz jego Uczestników. 30 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 ROZDZIAŁ VI – DANE O TOWARZYSTWIE, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I ZNACZĄCYCH AKCJONARIUSZACH 1.
Firma, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej Firma: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00‐400 Warszawa Numer telefonu: (022) 205 30 00 Numer telefaksu: (022) 205 30 01 Adres głównej strony internetowej: www.quercustfi.pl Adres poczty elektronicznej: [email protected] Identyfikator klasyfikacji statystycznej: 141085990 Numer Identyfikacji Podatkowej: 108000320 2.
Data i numer decyzji Komisji o udzieleniu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo Komisja udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo w dniu 19 lutego 2008 r. decyzją nr DFL/4030/119/22/07/08/VI/KNF/50‐1‐1/SP. 3.
Numer, pod którym Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000288126. 4.
Określenie wysokości kapitałów własnych Towarzystwa Na dzień 31 grudnia 2010 r. wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące: wysokość kapitału własnego Towarzystwa 19 249 w tym: kapitał zakładowy Towarzystwa 7 105 kapitał zapasowy Towarzystwa 6 839 wynik finansowy netto roku obrotowego Towarzystwa 10 552 strata z lat ubiegłych Towarzystwa ‐5 247 5.
Utrzymywanie kapitałów własnych Towarzystwa na poziomie wymaganymi przepisami Ustawy na przestrzeni ostatnich 3 lat Towarzystwo utrzymuje kapitały własne na poziomie nie niższym niż wymagany Ustawą. 31 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 6.
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez jednostki zależne co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa jest Pan Sebastian Buczek – 33,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa oraz 33,51% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa. Pan Sebastian Buczek posiada 23 805 137 akcji Towarzystwa. Pan Sebastian Buczek od sierpnia 2007 r., jest Prezesem Zarządu Towarzystwa, od stycznia 2007 r. jest wspólnikiem Acer RE Sp. z o.o. (dawniej: Fundusz Ziemi Polskiej Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie oraz od sierpnia 2000 r. jest wspólnikiem heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. 7.
Dane o osobach odpowiedzialnych za zarządzanie aktywami Funduszu Sebastian Buczek – Dyrektor Departamentu Inwestycyjnego, Prezes Zarządu Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, licencjonowany doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych. Posiada 15‐letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Jest specjalistą w obszarze inwestycji i sprzedaży. W roku 1996 był Doradcą Inwestycyjnym w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Od połowy 1996 roku był Doradcą Inwestycyjnym, Zarządzającym Portfelami i Funduszami, Kierownikiem Działu Analiz w ING Investment Management (Polska) S.A. Od czerwca 2002 roku był Wiceprezesem Zarządu, a od kwietnia 2006 roku Prezesem Zarządu ING Investment Management (Polska) S.A. W Quercus TFI S.A. od sierpnia 2007 r., kieruje Departamentem Inwestycyjnym Quercus TFI S.A. Jest akcjonariuszem Towarzystwa. Krzysztof Grudzień – Zarządzający Funduszami Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych (kierunek: Zarządzanie i Marketing ze specjalizacją Finanse i Rachunkowość), absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 1997 do 2007 roku pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., kolejno na stanowiskach: Administratora Portfeli, Starszego Administratora Portfeli oraz Zarządzającego Funduszami i Portfelami. Jest laureatem konkursu Gazety Giełdy „Parkiet” „Złoty Portfel 2007” w kategorii najlepiej zarządzany fundusz akcji zagranicznych w 2007 r. Od stycznia 2008 roku jest Zarządzającym Funduszami w Quercus TFI S.A. Jest akcjonariuszem Towarzystwa. Wojciech Zych – Zarządzający Funduszami Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia ukończone z oceną celującą). Specjalizuje się m.in. w finansach przedsiębiorstw, wycenie wartości przedsiębiorstw oraz metodach statystyczno ekonometrycznych. Część studiów odbywał w Akademii Ekonomicznej w Wiedniu (Wirtschaftsuniversität Wien) w ramach stypendium Komisji Europejskiej. Obecnie jest doktorantem w prestiżowym Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 32 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 2006‐2008 pracował w Departamencie Inwestycyjnym ING Investment Management (Polska) S.A. na stanowisku Analityka. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego numer 264. Od kwietnia 2008 jest Zarządzającym Funduszami w Quercus TFI S.A. Jest akcjonariuszem Towarzystwa. Marek Buczak – Zarządzający Funduszami Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2005‐2008 pracował w DWS Polska TFI S.A., początkowo jako Specjalista w Departamencie Inwestycji, następnie od września 2005 roku pełnił funkcję Analityka, odpowiedzialnego za sektor małych i średnich spółek z regionu Europy Środkowo‐Wschodniej oraz Turcji, od kwietnia 2007 roku zarządzał częścią zagraniczną funduszu DWS Polska FIO Top50 Małych i Średnich Spółek Plus, a od stycznia 2008 subfunduszami DWS BRIC, DWS Zmian Klimatycznych, DWS Nieruchomości i Budownictwa. Od czerwca 2008 roku jest Zarządzającym Funduszami w Quercus TFI S.A. Jest akcjonariuszem Towarzystwa. Żadna z w/w osób nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Fundusz lub Towarzystwo. 8.
Dane dotyczące podmiotu prowadzącego działalność maklerską, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Nie dotyczy. Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu. 9.
Dane dotyczące podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 2 i 3 Ustawy, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią Nie dotyczy. Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu. 33 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 ROZDZIAŁ VII – OCENY EMITENTA Fundusz do dnia sporządzenia Warunków Emisji nie sporządzał sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Mając powyższe na względzie nie jest możliwa ocena istotnych czynników oraz nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki z działalności operacyjnej emitenta za okres obrotowy ujawniony w Rozdziale VIII ‐ Sprawozdanie finansowe, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub zdarzeń na osiągnięte wyniki. ROZDZIAŁ VIII ‐ SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do dnia sporządzenia Warunków Emisji nie było sporządzane sprawozdanie finansowe Funduszu za ostatni rok obrotowy. ROZDZIAŁ IX ‐ INFORMACJE DODATKOWE Na stronie internetowej Quercus TFI S.A. www.qtfi.pl zostało opublikowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe Funduszu za okres 7 stycznia – 30 czerwca 2011 r. Przedmiotowe sprawozdanie podlegało przeglądowi na podstawie art. 37 ust. 3 Ustawy. Osoby fizyczne działające w imieniu Towarzystwa nie mają prawa przyjmowania w imieniu Towarzystwa lub Funduszu jakichkolwiek wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004. Powierzenie jakichkolwiek środków pieniężnych osobom działającym w imieniu Towarzystwa odbywa się na wyłączne ryzyko osoby powierzającej takie środki. Towarzystwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania wskazanych wyżej osób w takim zakresie, w jakim osoby te przyjęły jakiekolwiek środki pieniężne od osób składających zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004. Fundusz ani Towarzystwo nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego, a polityka inwestycyjna realizowana przez Fundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka, co może doprowadzić do utraty części lub całości aktywów zainwestowanych w Fundusz. Powyższa sytuacja może zaistnieć w szczególności w przypadku, gdyby wszystkie klasy aktywów traciły na wartości. Zgromadzenie Inwestorów w dniu 1 lipca 2011 r. podjęło Uchwałę nr 6/2011 w sprawie emisji nowych Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii 004 – do serii 020, pod warunkiem, że Wartość Aktywów Netto nie przekroczy 1 000 000 000 zł według stanu na ostatni Dzień Wyceny przed kolejną emisją Certyfikatów Inwestycyjnych. Wobec powyższego Inwestor powinien mieć świadomość, że Towarzystwo przy przeprowadzaniu w/w emisji nie będzie zobowiązane do uzyskania zgody Zgromadzenia Inwestorów, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 Statutu. Poza przedstawionymi w Warunkach Emisji informacjami, zdaniem Towarzystwa nie ma innych informacji, które miałyby znaczenie dla planowanej emisji. 34 QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ, WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 ROZDZIAŁ X ‐ ZAŁĄCZNIKI 1. Miejsca przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne oraz miejsca, w których można zapoznać się ze Statutem 2. Statut Funduszu 3. Tabela Opłat 4. Definicje i skróty 35 Załącznik nr 1 – Miejsca przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne oraz miejsca, w których można zapoznać się ze Statutem Miejsca przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 004 oraz miejsca, w których można zapoznać się ze Statutem Quercus TFI S.A. L.P. 1 ULICA ul. Nowy Świat 6/12
MIEJSCOWOŚĆ
Warszawa
KOD POCZTOWY
00‐400 BRE Wealth Management S.A. działający poprzez agenta BRE Bank S.A. L.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ULICA ul. Królewska 14 Pl. Wolności 3 ul. Wały Jagiellońskie 8 ul. Zygmuntowska 4
ul. Półwiejska 42 ul. Grodzka 17 Pl. Żołnierza Polskiego 1B ul. Piłsudskiego 44a Pl. Wolności 7 ul. Sokoła 6 ul. Krakowskie Przedmieście 6 ul. Strzegomska 2‐4
ul. Książąt Opolskich 29 ul. Augustiańska 15
ul. Powstańców 43 ul. Rudzka 3 MIEJSCOWOŚĆ
Warszawa
Łódź
Gdańsk
Gdynia
Poznań
Bydgoszcz
Szczecin
Olsztyn Bielsko‐Biała
Rzeszów
Lublin
Wrocław
Opole
Kraków
Katowice
Rybnik KOD POCZTOWY
00‐065 91‐415 80‐900 81‐371 61‐888 85‐109 70‐551 10‐450 43‐304 35‐010 20‐954 53‐611 45‐005 30‐960 40‐024 44‐200 MIEJSCOWOŚĆ
Warszawa
Warszawa
Katowice
Bielsko Biała
Wrocław
Poznań
Bydgoszcz Gdańsk
Łódź
KOD POCZTOWY
00‐923 00‐073 40‐092 43‐300 53‐322 61‐738 85‐950 80‐855 90‐950 Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. L.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ULICA ul. Senatorska 16 Pl. Piłsudskiego 2 ul. Sokolska 29 ul. Cechowa 22 ul. Powstańców Śląskich 7a Pl. Wolności 4 ul. Jagiellońska 21 ul. Wały Piastowskie 1 ul. Piotrkowska 74 Miejsca w których można zapoznać się ze Statutem 1.
2.
Strona internetowa Quercus TFI S.A.: www.quercustfi.pl Załącznik nr 2 do niniejszych Warunków Emisji. 1 Załącznik nr 2 – Statut STATUT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ---------tekst jednolity według stanu na dzień 4 października 2011 r.-------------------------------------------------Rozdział 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postanowienia ogólne; opis Funduszu --------------------------------------------------------------------------Definicje i skróty ----------------------------------------------------------------------------------------------------§ 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ilekroć w Statucie jest mowa o: ------------------------------------------------------------------------------------1) Aktywach Funduszu – rozumie się przez to mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z
tytułu wpłat Uczestników, inne środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych
praw,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Certyfikatach Inwestycyjnych – rozumie się przez to papiery wartościowe emitowane przez
Fundusz, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Depozytach – rozumie się przez to depozyty w bankach krajowych lub instytucjach
kredytowych, będące przedmiotem umów zawartych przez Fundusz, ----------------------------------4) Depozytariuszu – rozumie się przez to Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie w zakresie, w jakim prowadzi rejestr Aktywów Funduszu, --------------------------------5) Dniu Wyceny – rozumie się przez to dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu,
ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz ustalenia Wartości Aktywów Netto na
Certyfikat Inwestycyjny, --------------------------------------------------------------------------------------6) Dniu Wykupu – rozumie się przez to dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów
Inwestycyjnych,-------------------------------------------------------------------------------------------------7) Ewidencji Uczestników – rozumie się przez to elektroniczną ewidencję danych dotyczących
Uczestników, w rozumieniu art. 123 Ustawy, --------------------------------------------------------------8) Funduszu – rozumie się przez to QUERCUS Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty,-------------------------------------------------------------------------------------------------------9) GPW – rozumie się przez to Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,------------------10) Instrumentach Udziałowych – rozumie się przez to następujące papiery wartościowe i inne
prawa majątkowe: ----------------------------------------------------------------------------------------------a) akcje, -------------------------------------------------------------------------------------------------------b) prawa do akcji, --------------------------------------------------------------------------------------------c) prawa poboru, ---------------------------------------------------------------------------------------------d) warranty subskrypcyjne, ---------------------------------------------------------------------------------e) kwity depozytowe, ----------------------------------------------------------------------------------------f) obligacje zamienne, --------------------------------------------------------------------------------------g) inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom
wynikającym z akcji, -------------------------------------------------------------------------------------h) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, --------------------------------------------11) Instrumentach Dłużnych – rozumie się przez to następujące papiery wartościowe i inne prawa
majątkowe: ------------------------------------------------------------------------------------------------------a) bony skarbowe, -------------------------------------------------------------------------------------------b) obligacje, ---------------------------------------------------------------------------------------------------c) Instrumenty Rynku Pieniężnego, -----------------------------------------------------------------------d) listy zastawne, ---------------------------------------------------------------------------------------------e) inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom
wynikającym z zaciągnięcia długu, --------------------------------------------------------------------12) Instrumentach Pochodnych – rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena rynkowa
bezpośrednio lub pośrednio zależy od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których
mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od
kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych, -----13) Instrumentach Rynku Pieniężnego – rozumie się przez to papiery wartościowe i prawa
majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: -----------------------------------------1
a)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od
dnia ich nabycia lub --------------------------------------------------------------------------------------b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku
pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub ---------------------------------------------c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej,
odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b, ------------------ oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób
ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier
wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu
Instrumentu Rynku Pieniężnego, -----------------------------------------------------------------------------Inwestorze – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej zainteresowaną uczestnictwem w Funduszu, która złożyła zapis
na Certyfikaty Inwestycyjne,----------------------------------------------------------------------------------Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego, ---------------------------------------Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych – rozumie się przez to Instrumenty
Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może
być przedmiotem negocjacji między stronami, -------------------------------------------------------------Opłacie Dystrybucyjnej – rozumie się przez to opłatę pobieraną z tytułu zapisów na Certyfikaty
Inwestycyjne,----------------------------------------------------------------------------------------------------Opłacie Umorzeniowej – rozumie się przez to opłatę pobieraną z tytułu wykupywania
Certyfikatów Inwestycyjnych, --------------------------------------------------------------------------------Statucie – rozumie się przez to statut Funduszu, ----------------------------------------------------------Tabeli Opłat – rozumie się przez to zestawienie obowiązujących stawek opłat manipulacyjnych, Towarowych Instrumentach Pochodnych – rozumie się przez to prawa majątkowe, których
cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych
rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń,
dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych,----------------------------------------------------------Towarzystwie – rozumie się przez to Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę
Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ----------------------------------------------------------------------------Tytułach Uczestnictwa – rozumie się przez to następujące papiery wartościowe i inne prawa
majątkowe: ------------------------------------------------------------------------------------------------------a) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, -------------------------------------------------------------------------------b) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą, ------------------------------------------------------------c) certyfikaty inwestycyjne, emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte mające
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ---------------------------------------------------Uczestniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej wskazaną w Ewidencji Uczestników jako posiadacza
Certyfikatów Inwestycyjnych, --------------------------------------------------------------------------------Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych
(Dz. U. nr 146 poz. 1546 ze zm.), ----------------------------------------------------------------------------Walutach – rozumie się przez to następujące waluty: ----------------------------------------------------a) waluty innych państw (waluty obce), ------------------------------------------------------------------b) euro, --------------------------------------------------------------------------------------------------------Wartości Aktywów Netto Funduszu – rozumie się przez to wartość Aktywów Funduszu
pomniejszoną o zobowiązania Funduszu, -------------------------------------------------------------------Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny – rozumie się przez to Wartość
Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzieloną przez liczbę wszystkich Certyfikatów
Inwestycyjnych, które w danym dniu są w posiadaniu Uczestników,-----------------------------------Wynagrodzeniu Towarzystwa – rozumie się przez to wynagrodzenie Towarzystwa za
zarządzanie Funduszem, ---------------------------------------------------------------------------------------Wystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych – rozumie się przez to Instrumenty
Pochodne, które są przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym. ------------------------------------
2
Fundusz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Fundusz działa pod nazwą: „QUERCUS Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Fundusz może używać nazwy w skróconym brzmieniu: „QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ”. 3. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa. ---------------------------------------4. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. ---------------------------------------------------------------Towarzystwo; Sposób reprezentacji Funduszu ---------------------------------------------------------------§ 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Fundusz został utworzony przez Towarzystwo działające pod firmą „Quercus Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna”. Towarzystwo używa również firmy w skróconym
brzmieniu „Quercus TFI Spółka Akcyjna”. -----------------------------------------------------------------2. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, pod adresem: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa. -3. Towarzystwo jest organem Funduszu. Towarzystwo zarządza Funduszem i reprezentuje Fundusz
w stosunkach z osobami trzecimi. ----------------------------------------------------------------------------4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu Towarzystwa, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----------5. Towarzystwo odpowiada wobec uczestników Funduszu za wszelkie szkody spowodowane
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania
Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków
jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi. Za
szkody z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim Fundusz nie ponosi
odpowiedzialności. Powierzenie wykonywania niektórych obowiązków osobie trzeciej nie
ogranicza odpowiedzialności Towarzystwa. ----------------------------------------------------------------Depozytariusz --------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Depozytariuszem Funduszu jest Bank działający pod firmą „Deutsche Bank Polska Spółka
Akcyjna”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Depozytariusz ma siedzibę w Warszawie, pod adresem: Aleja Armii Ludowej 26, 00-609
Warszawa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Depozytariusz prowadzi rejestr Aktywów Funduszu oraz wykonuje inne obowiązki przewidziane
w Ustawie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Towarzystwo i Depozytariusz działają niezależnie i w interesie uczestników Funduszu. -----------Zgromadzenie Inwestorów ----------------------------------------------------------------------------------------§ 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów. -----------------------------------------------------------2. Zgromadzenie Inwestorów jest organem Funduszu. Do uprawnień Zgromadzenia Inwestorów
należy podejmowanie uchwał w sprawach przewidzianych w Ustawie, tj. Zgromadzenie
Inwestorów może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Funduszu oraz musi wyrazić zgodę na: ----------1) zmianę Depozytariusza, ----------------------------------------------------------------------------------2) emisję nowych Certyfikatów Inwestycyjnych, -------------------------------------------------------3) zmiany statutu Funduszu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej
emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, ------------------------------------------------------------------4) emisję obligacji. -------------------------------------------------------------------------------------------3. Żadna decyzja inwestycyjna nie wymaga dla swojej ważności zgody Zgromadzenia Inwestorów. 4. Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez ogłoszenie zamieszczone
na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, co najmniej na 21 dni przed dniem
Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno określać
miejsce, datę i godzinę Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad. ------------------------------5. Uczestnicy posiadający co najmniej 10% ogólnej liczby wyemitowanych Certyfikatów
Inwestycyjnych mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie
na piśmie zarządowi Towarzystwa. Żądanie zwołania Zgromadzenia Inwestorów powinno
3
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
zawierać w szczególności proponowany porządek obrad. Jeżeli Towarzystwo nie zwoła
Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania jego zwołania, sąd
rejestrowy może upoważnić Uczestników występujących z żądaniem do zwołania Zgromadzenia
Inwestorów na koszt Towarzystwa. --------------------------------------------------------------------------Towarzystwo zobowiązane jest zwołać w terminie 4 miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie
rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy.-----------------------------Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na
7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w
Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno
być dokonane pisemnie pod rygorem nieważności, w sposób umożliwiający jednoznaczną
identyfikację Uczestnika. --------------------------------------------------------------------------------------Towarzystwo blokuje w Ewidencji Uczestników Certyfikaty Inwestycyjne Uczestnika, który
zgłosił zamiar uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów do czasu zakończenia Zgromadzenia
Inwestorów. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w siedzibie Funduszu. ------------------------------------------Każdy Certyfikat Inwestycyjny daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów. ------Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz
dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów. -------------------------------------W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia Inwestorów mogą być
podjęte, jeżeli obecni są wszyscy Uczestnicy i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia
uchwały w takiej sprawie. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Inwestorów oraz wnioski o
charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku
obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zgromadzenie Inwestorów może podjąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania
Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów obecni są wszyscy Uczestnicy i
żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów i wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad oraz jednocześnie Towarzystwo dokonało blokady
należących do Uczestników Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Uczestników. -------------Uchwały Zgromadzenia Inwestorów podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że
Ustawa wymaga innej większości, z zastrzeżeniem, że uchwały w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Funduszu oraz uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
emisję nowych Certyfikatów Inwestycyjnych są podejmowane zwykłą większością głosów
(więcej głosów „za” niż „przeciw”). -------------------------------------------------------------------------Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają zaprotokołowania przez Towarzystwo. ------------Szczegółowy tryb działania Zgromadzenia Inwestorów określa regulamin Zgromadzenia
Inwestorów uchwalany przez Zgromadzenie Inwestorów, z tym że pierwszy regulamin zostanie
nadany przez Towarzystwo najpóźniej przed odbyciem pierwszego Zgromadzenia Inwestorów. ---
Wpłaty niezbędne do utworzenia Funduszu-------------------------------------------------------------------§ 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do utworzenia Funduszu niezbędne jest zebranie wpłat w wysokości nie niższej niż 2 000 000 zł i nie
wyższej niż 1 000 000 000 zł, zebranych w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 001. ----Rozdział 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Polityka inwestycyjna ----------------------------------------------------------------------------------------------Cel inwestycyjny ----------------------------------------------------------------------------------------------------§ 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości
lokat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 1. -----------------------
4
Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem
lokat Funduszu ------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Fundusz może lokować swoje Aktywa w: ------------------------------------------------------------------1) papiery wartościowe, -------------------------------------------------------------------------------------2) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, -----------------------------3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, --------------------------------------------4) Waluty, -----------------------------------------------------------------------------------------------------5) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,------------------6) Towarowe Instrumenty Pochodne, ---------------------------------------------------------------------7) Instrumenty Rynku Pieniężnego, ------------------------------------------------------------------------ pod warunkiem, że są zbywalne. ---------------------------------------------------------------------------2. Fundusz może lokować swoje Aktywa również w: --------------------------------------------------------1) Tytuły Uczestnictwa, -------------------------------------------------------------------------------------2) Depozyty. --------------------------------------------------------------------------------------------------Kryteria doboru lokat----------------------------------------------------------------------------------------------§ 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Główne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat są następujące: ------------------------------------1) dla papierów wartościowych zaliczanych do Instrumentów Udziałowych oraz pozostałych
Instrumentów Udziałowych: ----------------------------------------------------------------------------------a) prognozowany wzrost wartości instrumentu finansowego w ujęciu nominalnym, tj. w
porównaniu z jego bieżącą wartością rynkową lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi
podobnymi instrumentami finansowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu
giełdowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------b) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta,---------------------------c) ryzyko działalności emitenta, ---------------------------------------------------------------------------d) w przypadku praw poboru – również relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji
danej spółki, -----------------------------------------------------------------------------------------------e) w przypadku obligacji zamiennych – również warunki zamiany obligacji na akcje; -----------f) w przypadku udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – również
przewidywana możliwość ich zbycia; -----------------------------------------------------------------2) dla papierów wartościowych zaliczanych do Instrumentów Dłużnych oraz pozostałych
Instrumentów Dłużnych: --------------------------------------------------------------------------------------a) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych, ---------------------------------b) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości, --------------------------------------------c) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego, -----------------------------------d) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego, ------------------------------e) w przypadku instrumentów dłużnych innych niż emitowane, poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – również wiarygodność kredytowa
emitenta; ---------------------------------------------------------------------------------------------------3) dla papierów wartościowych zaliczanych do Tytułów Uczestnictwa oraz pozostałych Tytułów
Uczestnictwa: ---------------------------------------------------------------------------------------------------a) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu,----------------------------b) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat Funduszu, ---------------------------------------c) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu
zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej Funduszu; -4) dla Wystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych i Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych: -----------------------------------------------------------------------------------------------------a) efektywność, rozumiana jako zgodność zmiany wartości Instrumentu Pochodnego z
oczekiwaną zmianą wartości instrumentu bazowego, -----------------------------------------------b) adekwatność, rozumiana jako zgodność instrumentów bazowych z polityką inwestycyjną
Funduszu, --------------------------------------------------------------------------------------------------c) w przypadku Wystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – również płynność, ---------d) w przypadku Wystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – również koszt, rozumiany
5
5)
6)
7)
8)
9)
jako koszty ponoszone w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów
ponoszonych w celu nabycia instrumentu bazowego, -----------------------------------------------e) możliwość zabezpieczenia lokat Funduszu odpowiadających instrumentom bazowym
Instrumentów Pochodnych, rozumiana jako ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego
ze zmianą kursów, cen lub wartości tych lokat Funduszu, ------------------------------------------f) w przypadku Wystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – również możliwość
wykorzystania efektu dźwigni; -------------------------------------------------------------------------dla Towarowych Instrumentów Pochodnych: --------------------------------------------------------------a) efektywność, rozumiana jako zgodność zmiany wartości Instrumentu Pochodnego z
oczekiwaną zmianą wartości instrumentu bazowego, -----------------------------------------------b) adekwatność, rozumiana jako zgodność instrumentów bazowych z polityką inwestycyjną
Funduszu; --------------------------------------------------------------------------------------------------dla wierzytelności:----------------------------------------------------------------------------------------------a) rodzaju wierzytelności, z uwzględnieniem tytułu z jakiego wierzytelność powstała, -----------b) rodzaj wierzyciela i dłużnika, ---------------------------------------------------------------------------c) termin wymagalności, ------------------------------------------------------------------------------------d) możliwość windykacji należności, rodzaj i poziom zabezpieczeń; --------------------------------dla Depozytów: -------------------------------------------------------------------------------------------------a) oprocentowanie depozytów, -----------------------------------------------------------------------------b) wiarygodność banku; -------------------------------------------------------------------------------------dla Walut: --------------------------------------------------------------------------------------------------------a) umożliwienie rozliczania transakcji zawieranych w Walutach, ------------------------------------b) prognozowana zmiana kursu waluty wobec PLN. ---------------------------------------------------dla papierów wartościowych nie wymienionych powyżej: -----------------------------------------------a) prognozowany wzrost wartości papieru wartościowego, -------------------------------------------b) czynniki ryzyka związane z inwestycją w papier wartościowy.-------------------------------------
Zasady polityki inwestycyjnej; zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne ----§ 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Aktywa Funduszu będą inwestowane elastycznie w różne kategorie lokat, w zależności od oceny
potencjału wzrostowego poszczególnych kategorii lokat z uwzględnieniem poziomu ryzyka. -----2. Udział poszczególnych kategorii lokat w Aktywach Funduszu będzie zmienny i zależny od relacji
pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz może inwestować od
0% do 100% Aktywów Funduszu w poszczególne kategorie lokat, z zastrzeżeniem ograniczeń
wynikających z Ustawy i Statutu. ----------------------------------------------------------------------------3. Fundusz będzie dążył do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym
horyzoncie inwestycyjnym, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych, dzięki elastycznej
polityce inwestycyjnej oraz inwestowaniu w różne kategorie lokat. Stopy zwrotu Funduszu nie
powinny być wysoko skorelowane ze zmianami wartości indeksów giełdowych. --------------------4. Inwestycje dokonywane przez Fundusz charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż
Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny może podlegać istotnym wahaniom. ---------5. Aktywa Funduszu będą inwestowane głównie w instrumenty wybrane spośród następujących
lokat: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) akcje spółek notowanych na GPW, --------------------------------------------------------------------b) akcje spółek notowanych na giełdach regionu Europy Centralnej i Wschodniej (rozumianego
jako państwa członkowskie, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 2003 roku, kraje
kandydujące do Unii Europejskiej oraz Austrię i Grecję) i innych rynkach wschodzących
(według klasyfikacji rynków stosowanej przez firmę MSCI Inc. z siedzibą w Nowym
Yorku), -----------------------------------------------------------------------------------------------------c) akcje lub udziały polskich spółek niepublicznych,---------------------------------------------------d) Instrumenty Pochodne, -----------------------------------------------------------------------------------e) Instrumenty Dłużne – skarbowe i nieskarbowe, w tym korporacyjne i municypalne, ----------f) Depozyty, --------------------------------------------------------------------------------------------------g) Waluty. -----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Fundusz może nabywać jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy
6
inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. -------------------------------------------------------Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w surowce, jednakże w celu uzyskania korelacji wyników
inwestycyjnych Funduszu z rynkiem surowców Fundusz może inwestować w akcje spółek
surowcowych, tj. spółek zajmujących się wydobyciem i przerobem surowców wskazanych w
§ 13 ust. 1, indeksy obrazujące zachowanie się cen tych surowców i spółek surowcowych oraz
Towarowe Instrumenty Pochodne. ---------------------------------------------------------------------------8. Udział poszczególnych kategorii lokat w Aktywach Funduszu, bez uwzględniania pozycji w
instrumentach bazowych Instrumentów Pochodnych, będzie wynosił: ---------------------------------1) Instrumenty Udziałowe – od 0% do 100% wartości Aktywów Funduszu, w tym Instrumenty
Udziałowe emitowane przez spółki niepubliczne – od 0% do 50% wartości Aktywów
Funduszu, --------------------------------------------------------------------------------------------------2) Instrumenty Dłużne i wierzytelności – od 0% do 100% wartości Aktywów Funduszu, --------3) Waluty – od 0% do 50% wartości Aktywów Funduszu, --------------------------------------------4) Tytuły Uczestnictwa – od 0% do 50% wartości Aktywów Funduszu, ----------------------------5) Depozyty – od 0% do 50% wartości Aktywów Funduszu. -----------------------------------------9. W celu określenia zaangażowania Funduszu w Instrumenty Pochodne wyznaczana jest wartość
pozycji w instrumentach bazowych Instrumentów Pochodnych, zgodnie z następującymi
zasadami: --------------------------------------------------------------------------------------------------------1) do ustalenia wartość instrumentów bazowych danego Instrumentu Pochodnego uwzględnia
się instrumenty bazowe w liczbie przypadającej na ten Instrument Pochodny, ------------------2) wartość instrumentów bazowych wyznacza się przy zastosowaniu zasad wyceny określonych
przez Fundusz dla danego składnika lokat Funduszu, -----------------------------------------------3) wartość instrumentu bazowego dla Instrumentu Pochodnego opartego o indeks giełdowy
wyznacza się jako iloczyn jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie ze standardem danego
instrumentu pochodnego oraz wartości (kursu) indeksu,--------------------------------------------4) od wartości zajętych przez Fundusz pozycji długich odejmuje się wartość pozycji krótkich w
danym Instrumencie Pochodnym. ----------------------------------------------------------------------10. Suma wartości bezwzględnych pozycji w instrumentach bazowych Instrumentów Pochodnych
wyznaczonych w sposób określony w ust. 9 oraz wartości ryzyka kontrahenta w przypadku
Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych nie może stanowić łącznie więcej niż: -------1) 200% wartości Aktywów Funduszu – łącznie dla wszystkich Wystandaryzowanych
Instrumentów Pochodnych oraz Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, -------2) 100% wartości Aktywów Funduszu – łącznie dla wszystkich Towarowych Instrumentów
Pochodnych, -----------------------------------------------------------------------------------------------3) 250% wartości Aktywów Funduszu – łącznie dla wszystkich Wystandaryzowanych
Instrumentów Pochodnych, Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych oraz
Towarowych Instrumentów Pochodnych. -------------------------------------------------------------11. Udział poszczególnych kategorii lokat w Aktywach Funduszu z uwzględnieniem pozycji w
instrumentach bazowych Instrumentów Pochodnych wyznaczany jest w oparciu o wartość
bezpośrednich inwestycji Funduszu oraz zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne,
zgodnie z następującymi zasadami: --------------------------------------------------------------------------1) w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w Instrumentach Pochodnych, skutkującej
powstaniem po stronie Funduszu zobowiązania do sprzedaży instrumentów bazowych albo
do spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji (pozycja krótka) – od
wartości instrumentów znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu odejmuje się
wartość instrumentów bazowych, należących do tej kategorii lokat, ------------------------------2) w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w Instrumentach Pochodnych skutkującej
powstaniem po stronie Funduszu zobowiązania do zakupu instrumentów bazowych albo do
spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji (pozycja długa) – do
wartości instrumentów znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu dodaje się
wartość instrumentów bazowych. ----------------------------------------------------------------------12. Udział poszczególnych kategorii lokat w Aktywach Funduszu, z uwzględnieniem inwestycji w
Instrumenty Pochodne, obliczonym zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11, będzie wynosił: -1) Instrumenty Udziałowe mogą być ujęte w pozycji krótkiej do 100% wartości Aktywów
Funduszu, a w pozycji długiej do 200% wartości Aktywów Funduszu, --------------------------7.
7
2)
3)
Instrumenty Dłużne mogą być ujęte w pozycji krótkiej do 100% wartości Aktywów
Funduszu, a w pozycji długiej do 200% wartości Aktywów Funduszu, --------------------------Waluty mogą być ujęte w pozycji krótkiej do 100% wartości Aktywów Funduszu, a w
pozycji długiej do 100% wartości Aktywów Funduszu. ---------------------------------------------
Wystandaryzowane Instrumenty Pochodne -------------------------------------------------------------------§ 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Fundusz może dokonywać lokat w Wystandaryzowane Instrumenty Pochodne, dla których
instrumentami bazowymi są: ----------------------------------------------------------------------------------1) giełdowe indeksy akcji, ----------------------------------------------------------------------------------2) akcje, -------------------------------------------------------------------------------------------------------3) dłużne papiery wartościowe, ----------------------------------------------------------------------------4) Instrumenty Rynku Pieniężnego, -----------------------------------------------------------------------5) Waluty, -----------------------------------------------------------------------------------------------------6) stopy procentowe. ----------------------------------------------------------------------------------------2. Fundusz może dokonywać lokat w następujące rodzaje Wystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych: kontrakty terminowe (futures), opcje oraz opcje na opcje, których instrumentami
bazowymi są instrumenty wskazane w ust. 1. --------------------------------------------------------------3. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są Wystandaryzowane Instrumenty
Pochodne wyłącznie za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność maklerską. --------4. Warunki i zasady zajmowania przez Fundusz pozycji w Wystandaryzowanych Instrumentach
Pochodnych są następujące: -----------------------------------------------------------------------------------1) ograniczenie ryzyka inwestycyjnego i dążenie do ograniczenia wahań Wartości Aktywów
Netto na Certyfikat Inwestycyjny, ----------------------------------------------------------------------2) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu, także poprzez
wykorzystanie efektu dźwigni,--------------------------------------------------------------------------3) osiągnięcie dodatkowych dochodów przy niskim poziomie ryzyka (transakcje arbitrażowe,
tj. jednoczesny zakup i sprzedaż instrumentów finansowych, w szczególności instrumentu
bazowego i Instrumentu Pochodnego, w celu osiągnięcia zysku wynikającego z różnicy ich
cen, będącej konsekwencją nieefektywności rynku). ------------------------------------------------5. Kryteria doboru lokat w Wystandaryzowane Instrumenty Pochodne, w szczególności kryteria
doboru rodzaju Wystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego, określone są w § 9. ---------------6. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Wystandaryzowane Instrumenty Pochodne określone
jest w § 10. ------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Z lokatami w Wystandaryzowane Instrumenty Pochodne związane są następujące rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – związane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub
zmienności kursów, cen lub wartości instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Wystandaryzowany Instrument Pochodny, -----------------------------------------------------------2) ryzyko stosowania dźwigni finansowej – w Wystandaryzowane Instrumenty Pochodne
często wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt
zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość instrumentu bazowego, istnieje w związku
z tym możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość depozytu
zabezpieczającego, mechanizm dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i
strat z inwestycji – Fundusz może być narażony na istotne ryzyko w związku z
wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej, -------------------------------------------------3) ryzyko niedopasowania wyceny Wystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny
instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Wystandaryzowany Instrument Pochodny, ---4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub
opóźnień w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Wystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, -----------------------------------------------------------------------------------5) ryzyko operacyjne – związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych
systemów kontrolnych. -----------------------------------------------------------------------------------
8
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne ---------------------------------------------------------------§ 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Fundusz może dokonywać lokat w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, dla których
instrumentami bazowymi są: ----------------------------------------------------------------------------------1) indeksy giełdowe, -----------------------------------------------------------------------------------------2) akcje, -------------------------------------------------------------------------------------------------------3) dłużne papiery wartościowe, ----------------------------------------------------------------------------4) Instrumenty Rynku Pieniężnego, -----------------------------------------------------------------------5) Waluty, -----------------------------------------------------------------------------------------------------6) stopy procentowe. ----------------------------------------------------------------------------------------2. Fundusz może dokonywać lokat w następujące rodzaje Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych: kontrakty terminowe (forward), opcje, opcje na opcje, których instrumentami
bazowymi są instrumenty wskazane w ust. 1 oraz swapy. ------------------------------------------------3. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne, pod warunkiem, że: -------------------------------------------------------------------------------1) transakcja jest zawierana z bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucją
kredytową, których kapitały własne wynoszą nie mniej niż 100 000 000 złotych w chwili
zawarcia transakcji, ---------------------------------------------------------------------------------------2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości
godziwej, ---------------------------------------------------------------------------------------------------3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane przez Fundusz lub pozycja w nich
zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta transakcją równoważącą. 4. Warunki i zasady zastosowania Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są
następujące: -----------------------------------------------------------------------------------------------------1) ograniczenie ryzyka inwestycyjnego i dążenie do ograniczenia wahań Wartości Aktywów
Netto na Certyfikat Inwestycyjny, ----------------------------------------------------------------------2) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu, także poprzez
wykorzystanie efektu dźwigni.--------------------------------------------------------------------------5. Kryteria doboru lokat w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne określone są w § 9.--------6. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne
określone jest w § 10. ------------------------------------------------------------------------------------------7. Fundusz, zawierając umowę, której przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne, ustala wartość ryzyka kontrahenta, rozumianą jako ustaloną przez Fundusz wartość
niezrealizowanego zysku na tej transakcji, przy czym przy ustalaniu wartości niezrealizowanego
zysku nie uwzględnia się opłat bądź świadczeń ponoszonych przez Fundusz przy zawarciu
transakcji, w szczególności wartości premii zapłaconej przy zakupie opcji. Jeżeli Fundusz posiada
otwarte pozycje w Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych z tytułu kilku transakcji
zawartych z tym samym podmiotem, wartość ryzyka kontrahenta jest wyznaczana jako różnica
niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach. Wartość ryzyka kontrahenta
w odniesieniu do wszystkich podmiotów będących stroną umów, których przedmiotem są
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, nie może stanowić łącznie więcej niż 50%
wartości Aktywów Funduszu, przy czym w odniesieniu do każdego z takich podmiotów nie może
przekraczać 20% wartości Aktywów Funduszu. -----------------------------------------------------------8. Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne związane są następujące rodzaje
ryzyka: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – związane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub
zmienności kursów, cen lub wartości instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, --------------------------------------------------------2) ryzyko stosowania dźwigni finansowej – w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne
często wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt
zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość instrumentu bazowego, istnieje w związku
z tym możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość depozytu
zabezpieczającego, mechanizm dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i
strat z inwestycji – Fundusz może być narażony na istotne ryzyko w związku z
wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej, -------------------------------------------------9
3)
4)
5)
6)
7)
ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do
wyceny instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument
Pochodny, --------------------------------------------------------------------------------------------------ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub
opóźnień w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, -----------------------------------------------------------------------------------ryzyko niewypłacalności kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych
Instrumentów Pochodnych i będzie ograniczone w związku z postanowieniami ust. 6,--------ryzyko płynności – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie są przedmiotem
aktywnego obrotu, Fundusz ma jednak możliwość neutralizacji ekspozycji na ryzyko danego
instrumentu bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach
danego rodzaju, -------------------------------------------------------------------------------------------ryzyko operacyjne – związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych
systemów kontrolnych. -----------------------------------------------------------------------------------
Towarowe Instrumenty Pochodne-------------------------------------------------------------------------------§ 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Fundusz może dokonywać lokat w Towarowe Instrumenty Pochodne, dla których instrumentami
bazowymi są następujące surowce: --------------------------------------------------------------------------1) metale szlachetne: platyna, srebro, złoto,--------------------------------------------------------------2) metale kolorowe: aluminium, cyna, cynk, miedź, nikiel, ołów, ------------------------------------3) surowce energetyczne: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel kamienny. ----------------------------2. Fundusz może dokonywać lokat w następujące rodzaje Towarowych Instrumentów Pochodnych:
kontrakty terminowe, opcje, opcje na opcje, których instrumentami bazowymi są instrumenty
wskazane w ust. 1 oraz swapy. -------------------------------------------------------------------------------3. Do inwestycji w Towarowe Instrumenty Pochodne stosuje się odpowiednio zasady określone w
§ 11 ust. 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Warunki zastosowania Towarowych Instrumentów Pochodnych są następujące:---------------------1) dążenie do ograniczenia wahań Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, -------2) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu, także poprzez
wykorzystanie efektu dźwigni.--------------------------------------------------------------------------5. Kryteria doboru lokat w Towarowe Instrumenty Pochodne określone są w § 9. ----------------------6. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne określone jest w
§ 10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Fundusz nie będzie dokonywał lokat w Towarowe Instrumenty Pochodne, ani utrzymywał
pozycji w Towarowych Instrumentach Pochodnych, w okresie, w którym: ---------------------------1) możliwe jest żądanie przez podmiot będący drugą stroną transakcji fizycznej dostawy
instrumentu bazowego, o który oparty jest Towarowy Instrument Pochodny – w przypadku
utrzymywania przez Fundusz pozycji krótkiej w Towarowych Instrumentach Pochodnych, --2) na skutek rozliczenia transakcji występuje możliwość otrzymania przez Fundusz dostawy
instrumentu bazowego, o który oparty jest Towarowy Instrument Pochodny – w przypadku
utrzymywania przez Fundusz pozycji długiej w Towarowych Instrumentach Pochodnych.---8. Z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne związane są następujące rodzaje ryzyka:----------1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – związane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub
zmienności kursów, cen lub wartości instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Towarowy Instrument Pochodny, ----------------------------------------------------------------------2) ryzyko stosowania dźwigni finansowej – w Towarowe Instrumenty Pochodne często
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt
zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość instrumentów bazowych dla Towarowego
Instrumentu Pochodnego, istnieje w związku z tym możliwość poniesienia przez Fundusz
straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, mechanizm dźwigni finansowej
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz może być narażony na
istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej, ----------------3) ryzyko niedopasowania wyceny Towarowego Instrumentu Pochodnego do wyceny
instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Towarowy Instrument Pochodny, --------------10
4)
5)
ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub
opóźnień w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Towarowe Instrumenty
Pochodne, --------------------------------------------------------------------------------------------------ryzyko operacyjne – związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych
systemów kontrolnych. -----------------------------------------------------------------------------------
Kredyty i pożyczki; krótka sprzedaż ---------------------------------------------------------------------------§ 14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki
i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% Wartości
Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. -------------------------2. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery
wartościowe, wyłącznie w trybie określonym dla takich pożyczek przez obowiązujące przepisy. -3. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego
emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Funduszu nie może przekroczyć limitów
inwestycyjnych. -------------------------------------------------------------------------------------------------4. Fundusz może dokonywać krótkiej sprzedaży rozumianej jako technika inwestycyjna, która
opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych papierów
wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, Instrumentów Pochodnych lub Tytułów
Uczestnictwa od momentu realizacji zlecenia sprzedaży tych praw, o ile zostały pożyczone w
celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora
zlecenie sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy
lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich
samych praw, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób praw. ---5. Łączna wartość wszystkich papierów wartościowych i praw będących przedmiotem krótkiej
sprzedaży nie może przekraczać 100% wartości Aktywów Funduszu według stanu na dzień
dokonywania krótkiej sprzedaży. Łączna wartość papierów wartościowych jednego emitenta
będących przedmiotem krótkiej sprzedaży nie będzie przekraczać 20% wartości Aktywów
Funduszu według stanu na dzień dokonywania krótkiej sprzedaży.-------------------------------------Dochody Funduszu -------------------------------------------------------------------------------------------------§ 15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fundusz nie przewiduje wypłacania Uczestnikom swoich dochodów. Dochody osiągnięte przez
Fundusz powiększają wartość Aktywów Funduszu, a tym samym zwiększają odpowiednio Wartość
Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny. ---------------------------------------------------------------------Rozdział 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koszty; wycena ------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodzaje, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Fundusz, w tym wynagrodzenie
Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych
rodzajów kosztów ---------------------------------------------------------------------------------------------------§ 16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Towarzystwo z tytułu zarządzania Funduszem pobiera z Aktywów Funduszu Wynagrodzenie
Towarzystwa składające się z części: ------------------------------------------------------------------------1) stałej, w wysokości nie wyższej niż 3,75% Wartości Aktywów Netto Funduszu w skali roku,
naliczanej proporcjonalnie od Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym Dniu Wyceny,-2) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Funduszu na
Certyfikat Inwestycyjny ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 10% w skali roku. ---2. Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest zgodnie z poniższymi zasadami: ------------------------1) część stała Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny nalicza się według
następującego algorytmu:---------------------------------------------------------------------------------
WS (d )  0,0375  WAN (d  1) 
LD
---------------------------------------------------------------LDR
11
2)
3)
gdzie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------WS(d) – część stała Wynagrodzenia Towarzystwa na Dzień Wyceny, ---------------------------WAN(d-1) – Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----LD – liczba dni pomiędzy bieżącym a poprzednim Dniem Wyceny, -----------------------------LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym, ---------------------------------------------------część stała Wynagrodzenia Towarzystwa pobierana jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od Dnia Wyceny, -----------------------------------------------------------------------------------------rezerwę na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny tworzy się
według następującego algorytmu: ----------------------------------------------------------------------T
RZCI (d )  MAX (0; 20%  (WACI (d )  WANCI (0)  (1  0,1) LDR )) -------------------------RZ (d )  RZCI (d )  LCI (d  1) ----------------------------------------------------------------------
3.
4.
5.
gdzie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------RZCI(d) – rezerwa na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa na Certyfikat
Inwestycyjny,----------------------------------------------------------------------------------------------WACI(d) – wartość aktywów Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w danym dniu po
naliczeniu części stałej Wynagrodzenia Towarzystwa,----------------------------------------------WANCI(0) – Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w ostatnim
dniu wyceny w poprzednim roku kalendarzowym (w przypadku pierwszego roku wyceny –
1 000), ------------------------------------------------------------------------------------------------------RZ(d) – rezerwa na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa, -------------------------------LCI(d-1) – liczba Certyfikatów Inwestycyjny w poprzednim dniu wyceny, ---------------------T – liczba dni pomiędzy ostatnim Dniem Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym a
Dniem Wyceny bieżącym (w przypadku pierwszego roku wyceny – liczba dni pomiędzy
pierwszym dniem wyceny a Dniem Wyceny bieżącym), -------------------------------------------4) do części zmiennej wynagrodzenia Towarzystwa stosuje się zasadę High Water Mark, tj.
cześć zmienna wynagrodzenia Towarzystwa jest pobierana w przypadku, gdy WACI w
ostatnim dniu wyceny danego roku kalendarzowego jest wyższa od każdej z wartości
WANCI z ostatniego dnia wyceny we wszystkich poprzednich latach oraz wyższa od 1 000
zł; w przypadku nie spełnienia opisanego warunku cześć zmienna wynagrodzenia
Towarzystwa nie jest pobierana oraz następuje całkowite rozwiązanie rezerwy utworzonej na
cześć zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa, --------------------------------------------------------5) część zmienna Wynagrodzenia Towarzystwa wypłacana jest raz w roku kalendarzowym, w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od końca danego roku i jest ona równa wysokości rezerwy
w ostatnim Dniu Wyceny roku kalendarzowego. ----------------------------------------------------Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie
koszty Funduszu, za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 4 i 5. Towarzystwo pokrywa także
koszty wskazane w ust. 5 przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również podjąć
decyzje o pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 4 i 5 obciążających Fundusz z
własnych środków, w całości lub części. --------------------------------------------------------------------Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Funduszu obciążają następujące koszty,
pokrywane przez Fundusz w pełnej wysokości: -----------------------------------------------------------1) prowizje i opłaty transakcyjne związane z nabywaniem i zbywaniem instrumentów
finansowych oraz prowizje i opłaty związane z przekazywaniem środków pieniężnych, w
tym koszty usług maklerskich oraz usług Depozytariusza związanych z rozliczaniem
transakcji, --------------------------------------------------------------------------------------------------2) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem instrumentów finansowych oraz prowizje i
opłaty związane z obsługą rachunków bankowych, za wyjątkiem usług Depozytariusza
związanych z przechowywaniem aktywów przez Depozytariusza,--------------------------------3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z
działalnością Funduszu, ----------------------------------------------------------------------------------4) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych,
5) opłaty za zezwolenia, opłaty rejestracyjne, opłaty notarialne i opłaty sądowe. ------------------Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Funduszu obciążają następujące koszty,
12
6.
7.
8.
9.
pokrywane przez Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali
roku: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) koszty usług Depozytariusza, za wyjątkiem kosztów usług, o których mowa w ust. 4 pkt 1 –
do wysokości 48 tys. złotych za weryfikację wyceny aktywów oraz do wysokości 0,05%
Wartości Aktywów Netto Funduszu za pozostałe usługi, zgodnie z umową o prowadzenie
rejestru Aktywów Funduszu, ----------------------------------------------------------------------------2) koszty usług biegłego rewidenta – do wysokości 50 tys. złotych, ---------------------------------3) koszty w zakresie rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji transakcji
zawieranych przez Fundusz, wyceny aktywów, w tym koszty używanego w tym celu
oprogramowania – do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż
120 tys. złotych, -------------------------------------------------------------------------------------------4) koszty przygotowania, druku, dystrybucji i publikacji materiałów informacyjnych i ogłoszeń,
w tym sprawozdań finansowych Funduszu – do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto
Funduszu, nie mniej niż 50 tys. złotych,---------------------------------------------------------------5) koszty usług podmiotów świadczących usługi doradcze, w tym doradztwo prawne,
podatkowe i doradztwo w zakresie instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat
Funduszu, a także koszty serwisów informacyjnych – do wysokości 0,1% Wartości
Aktywów Netto Funduszu, ------------------------------------------------------------------------------6) koszty prowadzenia Ewidencji Uczestników, w tym koszty używanego w tym celu
oprogramowania – do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż
36 tys. złotych, --------------------------------------------------------------------------------------------7) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysokości 300 tys.
złotych za likwidację. ------------------------------------------------------------------------------------Koszty wskazane w ust. 5 będą pokrywane przez Fundusz do łącznej wysokości 0,5% Wartości
Aktywów Netto Funduszu w skali roku. --------------------------------------------------------------------Pokrycie kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem Funduszu, z wyjątkiem kosztów z
tytułu podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z
działalnością Funduszu, następuje najwcześniej w terminie ich wymagalności. Pokrycie kosztów
z tytułu podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z
działalnością Funduszu następuje w wysokości i terminach określonych przez właściwe przepisy.
Koszty wskazane w ust. 4 i 5 będą pokrywane przez Fundusz z Aktywów Funduszu lub zwracane
Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty poniesione przez
Towarzystwo będą rozliczane w Dniach Wyceny.---------------------------------------------------------Limity wskazane w ust. 5 w skali roku będą naliczane proporcjonalnie do Wartości Aktywów
Netto Funduszu w danym Dniu Wyceny. Na pokrycie kosztów wskazanych w ust. 5 tworzy się
każdego dnia w danym roku, w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem danego
Subfunduszu, rezerwy w kwotach odpowiadających przewidywanym kosztom, ale nie wyższe niż
obowiązujące limity. Limity kosztów w danym Dniu Wyceny nalicza się według następującego
algorytmu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
LK (d )  PWL  WAN (d  1) 
LD
-------------------------------------------------------------------LDR
gdzie: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------LK(d) – przyrost limitu kosztu, ---------------------------------------------------------------------------PWL – procentowa wartość limitu kosztu, --------------------------------------------------------------WAN(d-1) – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, --LD – liczba dni pomiędzy bieżącym a poprzednim Dniem Wyceny, -------------------------------LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. -----------------------------------------------------Dzień Wyceny; wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji -------------§ 17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Dniem Wyceny jest: --------------------------------------------------------------------------------------------1) każdy ostatni dzień kwartału kalendarzowego, na który przypada zwyczajna sesja na GPW,-2) dzień otwarcia ksiąg rachunkowych,-------------------------------------------------------------------3) dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty
13
Inwestycyjne kolejnej emisji, ---------------------------------------------------------------------------4) dzień wydania Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnej emisji, -------------------------------------5) Dzień Wykupu. -------------------------------------------------------------------------------------------2. W Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych Fundusz dokonuje wyceny
Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu, oraz ustalenia Wartości
Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny. ---------------------------------------------------------------3. Wartość Aktywów Funduszu oraz wartość zobowiązań Funduszu w danym Dniu Wyceny jest
ustalana według stanów aktywów w tym Dniu Wyceny oraz wartości aktywów i zobowiązań w
tym Dniu Wyceny. ---------------------------------------------------------------------------------------------4. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając Wartość Aktywów Funduszu w
danym Dniu Wyceny o jego zobowiązania w tym Dniu Wyceny.---------------------------------------5. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału wypłaconego jest dzień
wydania lub wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, przy zastosowaniu Wartości Aktywów
Netto na Certyfikat Inwestycyjny wyznaczonej zgodnie z ust. 6. ---------------------------------------6. Na potrzeby określenia Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w określonym Dniu
Wyceny, nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
związanych z wpłatami lub wypłatami, ujmowanymi zgodnie z ust. 5. --------------------------------7. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. ----------------8. Zysk lub stratę ze zbycia lokat, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 i 2, wylicza się metodą „najdroższe
sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku składników wycenianych w wysokości
skorygowanej ceny nabycia – oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
najwyższej bieżącej wartości księgowej. --------------------------------------------------------------------9. Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się, według wiarygodnie
oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 20 ust. 1, 2, 4 i 5.
Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza się w oparciu o
ostatnie kursy dostępne o godzinie 23:00 czasu polskiego w Dniu Wyceny. --------------------------10. Księgi rachunkowe Funduszu prowadzone są w walucie polskiej. --------------------------------------11. Fundusz wycenia aktywa i ustala zobowiązania w walucie polskiej. -----------------------------------Wycena składników lokat notowanych na aktywnym rynku ----------------------------------------------§ 18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wyceniane będą następujące składniki lokat
Funduszu notowanych na aktywnym rynku:----------------------------------------------------------------1) akcje, -------------------------------------------------------------------------------------------------------2) warranty subskrypcyjne, ---------------------------------------------------------------------------------3) prawa do akcji, --------------------------------------------------------------------------------------------4) prawa poboru, ---------------------------------------------------------------------------------------------5) kwity depozytowe, ----------------------------------------------------------------------------------------6) instrumenty pochodne, -----------------------------------------------------------------------------------7) listy zastawne, ---------------------------------------------------------------------------------------------8) dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje zamienne, -------------------------------------------9) certyfikaty inwestycyjne, --------------------------------------------------------------------------------10) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą, ------------------------------------------------------------11) instrumenty rynku pieniężnego, ------------------------------------------------------------------------12) inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom
wynikającym z akcji, -------------------------------------------------------------------------------------13) inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom
wynikającym z zaciągnięcia długu. --------------------------------------------------------------------2. Wartość godziwą składników lokat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku,
jeżeli Dzień Wyceny jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na danym rynku, wyznacza się
według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym
rynku w Dniu Wyceny: ----------------------------------------------------------------------------------------1) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań ciągłych, na których
14
3.
4.
5.
6.
wyznaczany jest kurs zamknięcia – w oparciu o kurs zamknięcia, a jeżeli o godzinie 23:00
czasu polskiego na danym rynku nie będzie dostępny kurs zamknięcia – w oparciu o ostatni
kurs dostępny o godzinie 23:00 czasu polskiego, ----------------------------------------------------2) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań ciągłych bez odrębnego
wyznaczania kursu zamknięcia – w oparciu o ostatni kurs transakcyjny na danym rynku
dostępny o godzinie 23:00 czasu polskiego, ----------------------------------------------------------3) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań jednolitych – w oparciu o
ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego, a jeżeli o godzinie 23:00 czasu polskiego
na danym rynku nie będzie dostępny kurs ustalony w systemie kursu jednolitego – w oparciu
o ostatni kurs dostępny o godzinie 23:00 czasu polskiego. -----------------------------------------Jeżeli wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym
składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji, ostatni dostępny kurs ustalony zgodnie z
metodami określonymi w ust. 2 jest korygowany zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5. -------Wartość godziwą składników lokat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku,
jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na danym rynku, wyznacza
się według ostatniego dostępnego kursu ustalonego zgodnie z metodami określonymi w ust. 2 w
poprzednim Dniu Wyceny, skorygowanego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5. -------------W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 stosuje się poniższe metody wyznaczania wartości
godziwej: --------------------------------------------------------------------------------------------------------1) przyjmuje się wartość wyznaczoną zgodnie z ust. 2 na innym aktywnym rynku z tym, że o
wyborze innego aktywnego rynku decyduje wysokość wolumenu obrotu w Dniu Wyceny; --2) jeżeli niedostępne są wartości wyznaczone zgodnie z pkt. 1, a na aktywnym rynku
organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu
fixingowego; ----------------------------------------------------------------------------------------------3) jeżeli niemożliwa jest wycena w oparciu o metodę określoną w pkt 1) i 2), a na aktywnym
rynku dostępne są ceny w zgłoszonych najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, to do
wyceny wylicza się średnią arytmetyczną z najlepszych ofert kupna i sprzedaży, z tym, że
uwzględnienie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne; ---------------------4) jeżeli niemożliwa jest wycena w oparciu o metody określone w pkt. 1)-3) – to do wyceny
stosuje się wartość oszacowaną na podstawie danych dostępnych w serwisie Reuters Pricing
Service, a jeżeli dane te nie są dostępne – to do wyceny stosuje się wartość oszacowaną
przez Bloomberg Generic (w pierwszej kolejności) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej
kolejności), a jeżeli oszacowania te nie są dostępne – stosuje się wartość oszacowaną przez
wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile możliwe jest
rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym
składnikiem, przy czym jednostkę tę uznaje się za niezależną, jeżeli nie jest emitentem
danego składnika lokat i nie jest podmiotem zależnym od Towarzystwa; ------------------------5) jeżeli niemożliwe jest zastosowanie metod określonych w pkt. 1)-4) – to stosuje się wycenę
w oparciu o publicznie ogłoszoną na aktywnym rynku cenę nieróżniącego się istotnie
składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. ------------W przypadku składników lokat będących przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym
rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym, ustalanym zgodnie z poniższymi
zasadami: --------------------------------------------------------------------------------------------------------1) wyboru rynku głównego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca
kalendarzowego; ------------------------------------------------------------------------------------------2) kryterium wyboru rynku głównego jest skumulowany wolumen obrotu na danym składniku
lokat w okresie ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego; ------------------------------------3) w przypadku gdy składnik lokat notowany jest jednocześnie na aktywnym rynku na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą kryterium wyboru rynku głównego jest
możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku; --------------------------------4) w przypadku, gdy papier wartościowy nowej emisji jest wprowadzony do obrotu w
momencie, który nie pozwala na dokonanie porównania w pełnym okresie wskazanym w pkt
2) to ustalenie rynku głównego następuje: ------------------------------------------------------------a) poprzez porównanie obrotów z poszczególnych rynków od dnia rozpoczęcia notowań
do końca okresu porównawczego lub, -----------------------------------------------------------15
b)
w przypadku, gdy rozpoczyna się obrót papierem wartościowym, wybór rynku
dokonywany jest poprzez porównanie obrotów na poszczególnych rynkach z dnia
pierwszego notowania. ------------------------------------------------------------------------------
Wycena składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ------------------------------------------§ 19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wyceniane będą następujące składniki lokat
Funduszu nienotowanych na aktywnym rynku: ------------------------------------------------------------1) akcje, -------------------------------------------------------------------------------------------------------2) warranty subskrypcyjne, ---------------------------------------------------------------------------------3) prawa do akcji, --------------------------------------------------------------------------------------------4) prawa poboru, ---------------------------------------------------------------------------------------------5) kwity depozytowe, ----------------------------------------------------------------------------------------6) instrumenty pochodne, -----------------------------------------------------------------------------------7) listy zastawne, ---------------------------------------------------------------------------------------------8) dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje zamienne, -------------------------------------------9) jednostki uczestnictwa, ----------------------------------------------------------------------------------10) certyfikaty inwestycyjne, --------------------------------------------------------------------------------11) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą, ------------------------------------------------------------12) depozyty, ---------------------------------------------------------------------------------------------------13) waluty nie będące depozytami, -------------------------------------------------------------------------14) instrumenty rynku pieniężnego, ------------------------------------------------------------------------15) inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom
wynikającym z akcji, -------------------------------------------------------------------------------------16) inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom
wynikającym z zaciągnięcia długu, --------------------------------------------------------------------17) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. --------------------------------------------2. Wartość składników lokat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza
się, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4 i 5, w następujący sposób: -----------------------------------------------1) w przypadku dłużnych papierów wartościowych, listów zastawnych, instrumentów rynku
pieniężnego będących papierami wartościowymi oraz innych papierów wartościowych
inkorporujących prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia
długu – według skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, z uwzględnieniem potencjalnych odpisów z tytułu trwałej utraty
wartości, jeżeli ich utworzenie okaże się konieczne, przy czym skutek wyceny zalicza się
odpowiednio do przychodów odsetkowych lub kosztów odsetkowych; --------------------------2) dłużne papiery wartościowe zawierające wbudowane instrumenty pochodne: ------------------a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane z
wycenianym papierem dłużnym to wartość całego instrumentu finansowego będzie
wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu finansowego
modelu wyceny uwzględniając w swojej konstrukcji modele wyceny poszczególnych
wbudowanych instrumentów pochodnych, zgodnie z § 21.-----------------------------------b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane z
wycenianym papierem dłużnym, wówczas wartość wycenianego instrumentu
finansowego będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego (bez
wbudowanych instrumentów pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu efektywnej
stopy procentowej oraz wartości wbudowanych instrumentów pochodnych
wyznaczonych w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych instrumentów
pochodnych zgodnie z § 21. Jeżeli jednak wartość godziwa wydzielonego instrumentu
pochodnego nie może być wiarygodnie określona to taki instrument wycenia się wg
metody określonej w punkcie a). -----------------------------------------------------------------3) w przypadku pozostałych składników lokat – według wartości godziwej spełniającej warunki
wiarygodności, wyznaczanej zgodnie z § 21. ----------------------------------------------------------
16
Szczególne metody wyceny składników lokat -----------------------------------------------------------------§ 20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się,
począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem potencjalnych odpisów z
tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli ich utworzenie okaże się konieczne. -----------------------------2. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do
odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy
pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. ------3. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do
wysokości skorygowanej ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych
stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia tego składnika i
stanowi podstawę do wyliczeń skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W
szczególności w wyżej wymieniony sposób wycenia się dłużne papiery wartościowe, od dnia
ostatniego ich notowania do dnia wykupu. -----------------------------------------------------------------4. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych wycenia się według zasad
przyjętych dla tych papierów wartościowych. --------------------------------------------------------------5. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych ustala się według zasad
przyjętych dla tych papierów wartościowych. --------------------------------------------------------------Metody wyznaczania wartości godziwej -----------------------------------------------------------------------§ 21 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. W przypadku składników lokat Funduszu nienotowanych na aktywnym rynku niebędących
papierami dłużnymi stosuje się poniższe metody wyznaczania wartości godziwej: ------------------1) w przypadku akcji – ich wartość ustala się według wartości godziwej wyznaczonej za
pomocą powszechnie uznanych metod estymacji: ---------------------------------------------------a) ostatnio dostępne ceny transakcyjne na wycenianym składniku lokat ustalone pomiędzy
niezależnymi od siebie i nie powiązanymi ze sobą stronami,---------------------------------b) metody rynkowe, a w szczególności metodę porównywalnych spółek giełdowych oraz
metodę porównywalnych transakcji, -------------------------------------------------------------c) metody dochodowe, a w szczególności metodę zdyskontowanych przepływów
pieniężnych, -----------------------------------------------------------------------------------------d) metody księgowe, a w szczególności metodę skorygowanej wartości aktywów netto; ---2) w przypadku warrantów subskrypcyjnych oraz praw poboru – ich wartość wyznacza się przy
użyciu modelu, uwzględniającego w szczególności wartość godziwą akcji, na które opiewa
warrant lub prawo poboru oraz wartość wynikającą z nabycia tych akcji w wyniku realizacji
praw przysługujących warrantom lub prawom poboru; ---------------------------------------------3) w przypadku praw do akcji – ich wartość wyznacza się na podstawie publicznie ogłoszonej
na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej
konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym, a w przypadku gdy nie można wskazać takiego
składnika lokat, według wartości godziwej ustalonej zgodnie z pkt 1;----------------------------4) w przypadku kwitów depozytowych – ich wartość wyznacza się na podstawie publicznie
ogłoszonej na aktywnym rynku ceny papieru wartościowego, w związku, z którym został
wyemitowany kwit depozytowy; -----------------------------------------------------------------------5) w przypadku innych papierów wartościowych inkorporujących prawa majątkowe
odpowiadające prawom wynikającym z akcji – ich wartość wyznacza się według wartości
godziwej ustalonej w oparciu o zasady, o których mowa w pkt 1)-4), w zależności od
charakterystyki papieru wartościowego; --------------------------------------------------------------6) w przypadku depozytów – ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki
naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; --------------------------------------7) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa
emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające
siedzibę za granicą – wycena w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa, z uwzględnieniem
zdarzeń mających wpływ na ich wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia
17
2.
3.
4.
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł
uczestnictwa; ----------------------------------------------------------------------------------------------8) w przypadku instrumentów pochodnych – wycena w oparciu o modele wyceny powszechnie
stosowane dla danego typu instrumentów, a w szczególności w przypadku kontraktów
terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, stóp procentowych – wg modelu
zdyskontowanych przepływów pieniężnych; ---------------------------------------------------------9) w przypadku walut nie będących depozytami – ich wartość wyznacza się po przeliczeniu
według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego na Dzień Wyceny dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski.------------------------------------------------------------------Do czynników uwzględnianych przy wyborze jednej z metod estymacji, o których mowa w ust. 1
pkt 1), do wyceny składników lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1), należą: ------------------------1) dostępność wystarczających, wiarygodnych informacji i danych wejściowych do wyceny,---2) charakterystyka (profil działalności) oraz założenia dotyczące działania spółki, ----------------3) okres, jaki upłynął od ostatniej transakcji nabycia wycenianego składnika lokat przez
Fundusz,----------------------------------------------------------------------------------------------------4) okres, jaki upłynął od ostatnich transakcji, których przedmiotem był wyceniany składnik
lokat, zawartych przez podmioty trzecie będące niezależnymi od siebie i nie powiązanymi ze
sobą stronami, o których to transakcjach Fundusz posiada wiarygodne informacje, ------------5) wielkość posiadanego pakietu wycenianego składnika. ---------------------------------------------Dane wejściowe do modeli wyceny, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b), pkt 2) i pkt 8)
pochodzą z aktywnego rynku. --------------------------------------------------------------------------------Modele i metody wyceny, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 ustalane są w porozumieniu z
Depozytariuszem. Modele wyceny będą stosowane w sposób ciągły. Każda ewentualna zmiana
wyceny będzie prezentowana, w przypadku gdy została wprowadzona w pierwszym półroczu
roku obrotowego, kolejno w półrocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu,
natomiast w przypadku gdy zmiany zostały wprowadzone w drugim półroczu roku obrotowego,
kolejno w rocznym oraz półrocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu. ---------------------------
Wycena składników lokat denominowanych w walutach obcych -----------------------------------------§ 22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie,
w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na aktywnym
rynku – w walucie, w której są denominowane. -----------------------------------------------------------2. Aktywa oraz zobowiązania, o których mowa w ust. 1 wykazuje się w walucie, w której
wyceniane są aktywa i ustalane zobowiązania Funduszu, po przeliczeniu według ostatniego
dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. ---------3. Wartość aktywów notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank
Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do euro. ---------------------------------------------------Częstotliwość i miejsca publikowania Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny -----§ 23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fundusz ogłasza Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na stronie internetowej
przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, niezwłocznie po jej ustaleniu. ----------------------------------------Rozdział 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certyfikaty Inwestycyjne; Zbywanie i wykupywanie Certyfikatów Inwestycyjnych -----------------Certyfikaty Inwestycyjne ------------------------------------------------------------------------------------------§ 24 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Certyfikaty Inwestycyjne emitowane przez Fundusz są papierami wartościowymi. ------------------2. Fundusz emituje Certyfikaty Inwestycyjne na okaziciela, reprezentujące jednakowe prawa
majątkowe Uczestników. --------------------------------------------------------------------------------------3. Certyfikaty Inwestycyjne emitowane przez Fundusz nie posiadają formy dokumentu. --------------4. Fundusz emituje niepubliczne Certyfikaty Inwestycyjne. ------------------------------------------------5. Fundusz emituje, zgodnie z zasadami określonymi w § 25 i § 26, następujące certyfikaty: ---------18
1)
2)
Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, --------------------------------------------------------------------Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii, począwszy od serii 002. --------------------------------
Zasady emitowania Certyfikatów Inwestycyjnych -----------------------------------------------------------§ 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. W każdej kolejnej emisji Fundusz emituje Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej serii, począwszy od
pierwszej emisji, w której Fundusz emituje Certyfikaty Inwestycyjne serii 001. Fundusz emituje
Certyfikaty Inwestycyjne danej serii wyłącznie w ramach jednej emisji. Po przeprowadzeniu
emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 Fundusz przewiduje możliwość jednoczesnego
przeprowadzania kilku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii. -------------------------2. W celu utworzenia Funduszu zostaną przeprowadzone zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne
serii 001. Po utworzeniu Funduszu, zostaną przeprowadzone, co kwartał, emisje Certyfikatów
Inwestycyjnych kolejnych serii, o ile przeprowadzenie danej emisji nie spowodowuje
zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł. ----------------------------3. Emisje Certyfikatów Inwestycyjnych poszczególnych serii zostaną przeprowadzone w
następujących terminach: --------------------------------------------------------------------------------------1) rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 nastąpi nie później
niż w terminie 30 dniu od doręczenia Towarzystwu zezwolenia na utworzenie Funduszu,----2) rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 002 nastąpi nie później
niż w terminie 14 dni od końca następnego kwartału przypadającego po kwartale, w którym
zostanie przeprowadzona emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, -----------------------3) rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii będzie
następowało, nie później niż w terminie 14 dni od końca kolejnych kwartałów
kalendarzowych. ------------------------------------------------------------------------------------------4. Przedmiotem zapisów będzie: --------------------------------------------------------------------------------1) nie mniej niż 2 000 i nie więcej niż 1 000 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, -------2) nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 867 970 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002, ---------3) nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 795 994 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003, ---------4) nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 850 537 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004, ---------5) nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 1 000 000 Certyfikatów Inwestycyjnych, każdej z
kolejnych serii, z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych
kolejnych emisji nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu
ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na ostatni Dzień Wyceny w kwartale kalendarzowym
poprzedzającym termin emisji, tzn. maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych
będących przedmiotem kolejnych emisji nie może być wyższa niż iloraz różnicy
1 000 000 000 zł i Wartości Aktywów Netto według stanu na ostatni Dzień Wyceny w
kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin emisji oraz Wartości Aktywów Netto na
Certyfikat Inwestycyjny. ---------------------------------------------------------------------------------5. Wysokość wpłat z tytułu kolejnych emisji będzie: --------------------------------------------------------1) nie mniejsza niż 2 000 000 zł i nie większa niż 1 000 000 000 zł – w przypadku Certyfikatów
Inwestycyjnych serii 001,--------------------------------------------------------------------------------2) nie mniejsza niż 1 065 800,00 zł i nie większa niż 925 082 426,00 zł – w przypadku
Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002, ---------------------------------------------------------------3) nie mniejsza niż 1 067 340,00 zł i nie większa niż 849 596 235,96 zł – w przypadku
Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003, ---------------------------------------------------------------4) nie mniejsza niż 986 970,00 zł i nie większa niż 839 454 502,89 zł – w przypadku
Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004, ---------------------------------------------------------------5) nie mniejsza niż równowartość ceny emisyjnej 1 000 Certyfikatów Inwestycyjnych i nie
większa niż równowartość ceny emisyjnej maksymalnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych
danej emisji – w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii. ----------------------6. Zapis może obejmować: ---------------------------------------------------------------------------------------1) nie mniej niż 250 i nie więcej niż 20 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, -------------2) nie mniej niż 230 i nie więcej niż 20 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002, -------------3) nie mniej niż 230 i nie więcej niż 20 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 003, -------------4) nie mniej niż 230 i nie więcej niż 20 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004, ------------19
5)
7.
nie mniej niż 230 i nie więcej niż 20 000 Certyfikatów Inwestycyjnych każdej z kolejnych
serii, z tym że nie mniej niż taka liczba Certyfikatów Inwestycyjnych, których wartość
liczona według ceny emisyjnej będzie stanowiła równowartość co najmniej 50 tys. euro w
dniu ustalenia ceny emisyjnej. --------------------------------------------------------------------------Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych będzie wynosiła: -----------------------------------------1) 1 000 zł w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, ------------------------------------2) Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na 7
dni przed emisją w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii. --------------------
Emisje Certyfikatów Inwestycyjnych ---------------------------------------------------------------------------§ 26 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Fundusz będzie emitował niepubliczne Certyfikaty Inwestycyjne, tj. certyfikaty inwestycyjne,
których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu
emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz.
1439 z późn. zm.) albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art.
39 ust. 1 tej ustawy i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub
wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. --------------------------------------------------------2. Oferta nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych zostanie skierowana do nieoznaczonego adresata w
drodze oferty publicznej, poprzez publiczne proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych.
3. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będą osoby fizyczne, osoby
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. --------------------------------4. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów Inwestycyjnych określane są w Warunkach Emisji. ---5. W uzasadnionych przypadkach Fundusz może odwołać emisje Certyfikatów Inwestycyjnych
danej serii przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. --------------------------------------------6. Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne danej serii,
o ich zmianach oraz o odwołaniu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne danej serii zostanie
opublikowania niezwłocznie po jej ustaleniu na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń
Funduszu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Dotychczasowym posiadaczom Certyfikatów Inwestycyjnych nie przysługuje prawo
pierwszeństwa objęcia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych emisji. -------------------------------Termin przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne ---------------------------------------------§ 27 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Okres przyjmowania zapisów określany jest w Warunkach Emisji, z tym że nie może być dłuższy
niż 2 miesiące. Daty rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty
Inwestycyjne zostaną wskazane w Warunkach Emisji. ---------------------------------------------------2. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będą przyjmowane w okresie przyjmowania
zapisów. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Towarzystwo może zmienić datę rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne
nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić
datę zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem
zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów
Towarzystwo poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tej sprawie, nie później niż na
jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie
internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu. -------------------------------------------------------Zasady dokonywania zapisów ------------------------------------------------------------------------------------§ 28 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne będą przyjmowane przez Towarzystwo oraz podmioty
prowadzące działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych, banki krajowe wykonujące działalność, o której mowa w art.
70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, krajowe oddziały instytucji kredytowych
uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń
20
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wskazane w Warunkach Emisji. --------------------Inwestor powinien złożyć zapis na formularzu zapisu. Formularz zapisu będzie zawierał w
szczególności oświadczenie Inwestora, w którym stwierdza, że: ----------------------------------------1) zapoznał się z treścią Warunków Emisji oraz zaakceptował treść Statutu, -----------------------2) zobowiązuje się do dokonania wpłaty środków pieniężnych z tytułu zapisu na Certyfikaty
Inwestycyjne nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów, ----------------------------3) wyraża zgodę na nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych w przypadkach określonych
w § 31,------------------------------------------------------------------------------------------------------4) dobrowolnie przekazuje dane osobowe zawarte w formularzu oraz wyraża zgodę na ich
przetwarzanie w celach określonych w formularzu. -------------------------------------------------W formularzu zapisu Inwestor wskazuje również formę przekazywania Inwestorowi przez
Towarzystwo i Fundusz oświadczeń i zawiadomień związanych z dokonanym zapisem oraz
uczestnictwem w Funduszu. ----------------------------------------------------------------------------------Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza
zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne ponosi Inwestor. -----------------------------------------------------Dla ważności zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne wymagane jest złożenie właściwie i w pełni
wypełnionego formularza zapisu oraz dokonanie pełnej wpłaty zgodnie z zasadami opisanymi w
§ 29. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać
jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże Inwestora od dnia dokonania zapisu, z tym że Inwestor
przestaje być związany zapisem w przypadku niedojścia emisji do skutku. ---------------------------W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna dopuszczalna liczba Certyfikatów
Inwestycyjnych, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną dopuszczalną liczbę
Certyfikatów Inwestycyjnych. --------------------------------------------------------------------------------Formularz zapisu jest złożony w momencie otrzymania go przez Towarzystwo lub podmiot
pośredniczący w przyjmowaniu zapisów, o którym mowa w § 28 ust. 1. -------------------------------
Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne ---------------------------------------------------------------------------§ 29 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne powinna zostać dokonana w złotych. ----------------------------2. Kwota dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na
które Inwestor dokonał zapisu i ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego, powiększonemu o
Opłatę Dystrybucyjną, w przypadku gdy opłata ta jest pobierana. --------------------------------------3. Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne można dokonywać wyłącznie przelewem na wskazany w
Warunkach Emisji: ---------------------------------------------------------------------------------------------1) wydzielony rachunek Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza, w przypadku
Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, ---------------------------------------------------------------2) wydzielony rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza, w przypadku
Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii.--------------------------------------------------------4. Przelew powinien zawierać informacje wskazane w Warunkach Emisji. ------------------------------5. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne musi zostać opłacony nie później niż ostatniego dnia
przyjmowania zapisów. Za termin opłacenia zapisu przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty
środków (w tym Opłaty Dystrybucyjnej) na rachunek, o którym mowa w ust. 3.---------------------6. Niedokonanie pełnej wpłaty (w tym Opłaty Dystrybucyjnej) w oznaczonym terminie w
wysokości ustalonej zgodnie z ust. 2 skutkuje nieważnością zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne.-7. Towarzystwo wystawia pisemne potwierdzenie dokonania wpłaty i przekazuje je Inwestorowi w
sposób wskazany przez Inwestora w formularzu zapisu. -------------------------------------------------8. Przed rejestracją Funduszu, w przypadku pierwszej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych oraz
przed przydziałem Certyfikatów Inwestycyjnych, w przypadku kolejnych emisji, Towarzystwo
nie może rozporządzać wpłatami do Funduszu, pobranymi Opłatami Dystrybucyjnymi ani
kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat. --------------------------------------------------------------9. Do dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych emisji wpłaty nie powiększają
Aktywów Funduszu. -------------------------------------------------------------------------------------------10. W zakresie nie uregulowanym w Statucie, sposób i szczegółowe warunki dokonywania wpłat do
Funduszu regulują Warunki Emisji. -------------------------------------------------------------------------21
Zasady przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych ------------------------------------------------------------§ 30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia
zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. Przydziału Certyfikatów
Inwestycyjnych pierwszej emisji dokonuje Towarzystwo, a kolejnych emisji – Fundusz. ----------2. Przydział zostanie dokonany w oparciu o ważne, a w szczególności opłacone zapisy. --------------3. Ułamkowe części Certyfikatów Inwestycyjnych nie będą przydzielane. -------------------------------4. O przydziale Certyfikatów Inwestycyjnych decyduje wyłącznie kolejność złożonych zapisów.
Inwestorom, którzy złożyli zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne i dokonali ich opłacenia przed
dniem, w którym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zapisami osiągnęła maksymalną
przewidzianą liczbę dla danej emisji, zostaną przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne w liczbie
wynikającej z ważnego zapisu. Zapisy złożone i opłacone w dniu, w którym liczba Certyfikatów
Inwestycyjnych objętych zapisami przekroczyła maksymalną przewidzianą liczbę zostaną
proporcjonalnie zredukowane. Certyfikaty Inwestycyjne nieprzydzielone w wyniku
proporcjonalnej redukcji zostaną przydzielone kolejno Inwestorom, których zapisy zostały objęte
redukcją i którzy złożyli zapisy na największą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych. Zapisy
złożone po dniu, w którym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zapisami osiągnęła
maksymalną przewidzianą liczbę dla danej emisji lub zapisy opłacone po tym dniu nie będą
realizowane. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych; niedojście emisji do skutku --------------------------§ 31 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych może być spowodowane: ----------------------------1) nieważnością złożonego zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne w przypadku: ---------------------a) niedokonania w terminie pełnej wpłaty (w tym Opłaty Dystrybucyjnej), ------------------b) niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu, ------------------------------2) niedojściem do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych w przypadku nie złożenia
ważnych zapisów na minimalną przewidzianą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych danej
emisji, ------------------------------------------------------------------------------------------------------3) dokonaniem redukcji zapisów. --------------------------------------------------------------------------2. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, staje się bezskuteczny w przypadku: ------------1) odmowy wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, ----------------------------------2) cofnięcia przez Komisję zezwolenia na utworzenie Funduszu, ------------------------------------3) wygaśnięcia zezwolenia na utworzenie Funduszu w wyniku niezłożenia przez Towarzystwo
przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu wniosku
o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. ---------------------------------------3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Towarzystwo dokona zwrotu wpłat bez jakichkolwiek
odsetek i odszkodowań, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zapisów. --------------4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w ust. 2, Towarzystwo dokona zwrotu wpłat
wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza, nie później niż w ciągu 14 dni od
daty wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w ust. 2. Odsetki będą
naliczone od dnia dokonania wpłaty do Funduszu do dnia wystąpienia któregokolwiek ze
zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w ust. 2. Odsetki będą naliczone każdego dnia
według stopy oprocentowania rachunków stosowanej przez Depozytariusza.-------------------------5. Zwrot wpłat nastąpi na rachunek bankowy Inwestora, zgodnie ze wskazaniem na formularzu
zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne. -------------------------------------------------------------------------6. O dojściu lub niedojściu emisji Certyfikatów Inwestycyjnych do skutku Towarzystwo
poinformuje wszystkich Inwestorów w sposób określony w formularzu zapisu. ----------------------Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych --------------------------------------------------------------------------§ 32 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika, na zasadach
określonych w ust. 2-8. Ogłoszenie o wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych zostanie
zamieszczone na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, co najmniej na 2
22
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
miesiące przed Dniem Wykupu.------------------------------------------------------------------------------Dniem Wykupu jest ostatni dzień lutego, na który przypada zwyczajna sesja na GPW, począwszy
od lutego 2011 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych nie później niż na 1
miesiąc przed Dniem Wykupu. Żądanie wykupu powinno zawierać liczbę Certyfikatów
Inwestycyjnych objętych żądaniem. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej
nie zostanie zrealizowane. Żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będą przyjmowane
przez Towarzystwo lub podmioty pośredniczące w przyjmowaniu zapisów, o których mowa w
§ 28 ust. 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być odwołane za zgodą Towarzystwa. ------W związku ze złożeniem przez Uczestnika żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych,
Towarzystwo dokona blokady Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Uczestników. ----------Cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest Wartości Aktywów Netto na Certyfikat
Inwestycyjny w Dniu Wykupu.-------------------------------------------------------------------------------Kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych jest
ustalana jako iloczyn ceny wykupu i ilości wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych. Tak
ustalona kwota pomniejszana jest o Opłatę Umorzeniową. Kwota przypadająca Uczestnikowi do
wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie pomniejszona o podatki należne na
podstawie odrębnych przepisów. -----------------------------------------------------------------------------Środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych
wypłacane są przez Fundusz nie wcześniej niż 2 (drugiego) i nie później niż 14 (czternastego)
dnia po Dniu Wykupu, poprzez przekazanie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika
kwoty środków pieniężnych, ustalonej zgodnie z ust. 6 i 7. ----------------------------------------------Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych, zawierające informację o liczbie
wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych, zostanie zamieszczone na stronie internetowej
przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu w terminie 7 dni po Dniu Wykupu. ------------------------------
Opłaty manipulacyjne ---------------------------------------------------------------------------------------------§ 33 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Z tytułu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne pobierana jest Opłata Dystrybucyjna w wysokości
nie wyższej niż 2% ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych, płatna jednocześnie z
dokonaniem wpłaty. Opłata Dystrybucyjna nie jest wliczana do ceny emisyjnej Certyfikatu
Inwestycyjnego i jest uiszczana przez Inwestora łącznie z opłaceniem zapisu. -----------------------2. Z tytułu wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych pobierana jest Opłata Umorzeniowa w
wysokości nie wyższej niż 2% wartości wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych. Opłata
Umorzeniowa pobierana jest z kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu wykupienia Certyfikatów
Inwestycyjnych przed opodatkowaniem. --------------------------------------------------------------------3. Stawka Opłaty Dystrybucyjnej może być zależna od liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na
które składany jest zapis lub liczby Certyfikatów Inwestycyjnych wcześniejszych emisji
posiadanych przez Inwestora. Stawki Opłaty Dystrybucyjnej określa Towarzystwo w Tabeli
Opłat i podaje do wiadomości w Warunkach Emisji. -----------------------------------------------------4. Stawki Opłaty Umorzeniowej określane są w Tabeli Opłat publikowanej na stronie internetowej
przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu. -----------------------------------------------------------------------5. Towarzystwo może zmniejszyć opłaty manipulacyjne lub zwolnić z tych opłat osoby wskazane w
Warunkach Emisji lub Tabeli Opłat, a także stosować zwolnienia i obniżki w przypadkach
określonych w Warunkach Emisji lub Tabeli Opłat. Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę
Umorzeniową lub zwolnić z tej opłaty: pracowników Towarzystwa, pracowników
Depozytariusza, akcjonariuszy Towarzystwa, innych Inwestorów lub Uczestników po
przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji (w formie jednorazowej lub stałej obniżki lub
zwolnienia). -----------------------------------------------------------------------------------------------------Rozdział 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ewidencja Uczestników; Prawa uczestników -----------------------------------------------------------------Ewidencja Uczestników --------------------------------------------------------------------------------------------23
§ 34 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Towarzystwo prowadzi Ewidencję Uczestników. ---------------------------------------------------------2. Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej. ----------------------------------------------3. Ewidencja Uczestników zawiera w szczególności informacje przewidziane w Ustawie, oraz może
zawierać: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1) wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki mają być przekazywane środki z tytułu
umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych, -------------------------------------------------------------2) informacje o udzielonych pełnomocnictwach wraz ze wskazaniem danych pełnomocnika, ---3) informacje o dokonanej blokadzie Certyfikatów Inwestycyjnych, terminie, podstawie i
warunkach blokady, --------------------------------------------------------------------------------------4) informację o ustanowionym zastawie na Certyfikatach Inwestycyjnych. ------------------------4. Na żądanie Uczestnika Towarzystwo wyda Uczestnikowi zaświadczenie o zapisaniu
Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Uczestników. ------------------------------------------------5. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Towarzystwo o wszelkich zmianach jego danych
zawartych w Ewidencji Uczestników. Podpis pod oświadczeniem o zmianie, która nie wynika z
dokumentów urzędowych, powinien być poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego
pracownika Towarzystwa. -------------------------------------------------------------------------------------6. Prawa z Certyfikatów Inwestycyjnych powstają z chwilą dokonania wpisu w Ewidencji
Uczestników i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz Certyfikatu Inwestycyjnego.
Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z Certyfikatów Inwestycyjnych przenosi te prawa z
chwilą dokonania w Ewidencji Uczestników wpisu wskazującego nabywcę oraz liczbę, rodzaj i
serię nabytych Certyfikatów Inwestycyjnych. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, musi
być sporządzona na piśmie, z podpisami stron poświadczonymi notarialnie lub przez
upoważnionego pracownika Towarzystwa, a ponadto musi zawierać informacje dotyczące
nabywcy niezbędne do dokonania wpisów w Ewidencji Uczestników, analogiczne jak informacje
wymagane w przypadku zapisów. Wpis w Ewidencji Uczestników jest dokonywany w terminie 7
dni od otrzymania przez Towarzystwo umowy spełniającej warunki określone powyżej. W
przypadku gdy nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych nastąpiło na podstawie zdarzenia
powodującego, z mocy prawa, przeniesienie praw z tych certyfikatów, wpis w Ewidencji
Uczestników jest dokonywany na żądanie nabywcy.------------------------------------------------------Prawa Uczestników -------------------------------------------------------------------------------------------------§ 35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Uczestnikom przysługują prawa określone w Ustawie oraz dodatkowe uprawnienia przewidziane
w Statucie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Uczestnicy nie odpowiadają za zobowiązania Funduszu.-------------------------------------------------Zlecenia Uczestników ----------------------------------------------------------------------------------------------§ 36 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uczestnicy mogą składać zlecenia, dyspozycje, żądania i inne oświadczenia związane z uczestnictwem
w Funduszu oraz uzyskać informacje dotyczące Funduszu za pośrednictwem Towarzystwa lub
podmiotów pośredniczących w przyjmowaniu zapisów, o których mowa w § 28 ust. 1. ------------------Pełnomocnik Inwestora --------------------------------------------------------------------------------------------§ 37 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne mogą być
wykonywane osobiście przez Inwestora lub przez pełnomocnika. Do czynności tych należy w
szczególności: ---------------------------------------------------------------------------------------------------1) złożenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne,---------------------------------------------------------2) odbiór potwierdzenia dokonania wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne, ---------------------------3) odbiór zaświadczenia o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Uczestników. -2. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych lub osoba prawna. ----------------------------------------------------------------------------------3. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, z tym że
ograniczenie to nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych bankom lub podmiotom prowadzącym
24
4.
5.
działalność maklerską, które mogą udzielać dalszych pełnomocnictw swoim pracownikom. ------Pełnomocnictwo powinno być udzielone albo pisemnie w obecności pracownika Towarzystwa
lub podmiotu wskazanego przez Towarzystwo, albo z podpisem poświadczonym notarialnie lub
przez podmiot wskazany przez Towarzystwo. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na
formularzu udostępnionym przez Towarzystwo, z tym że wymóg ten nie ma zastosowania w
przypadku banków i podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz w przypadku, gdy
treść pełnomocnictwa jednoznacznie określa zakres umocowania obejmujący możliwość złożenia
zapisu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być poświadczone przez polskie
przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny lub notariusza. Pełnomocnictwo udzielone
w języku obcym powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. -------
Pełnomocnik Uczestnika -------------------------------------------------------------------------------------------§ 38 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Uczestnik, za wyjątkiem osoby małoletniej, może ustanowić czterech pełnomocników, wpisanych
do Ewidencji Uczestników. -----------------------------------------------------------------------------------2. Pełnomocnik wpisany do Ewidencji Uczestników jest uprawniony do dokonywania wszystkich
czynności, tak jak Uczestnik, o ile nic innego nie wynika z treści Statutu lub pełnomocnictwa, z
tym że Uczestnik może udzielić pełnomocnictwa do poszczególnych czynności w zakresie
udostępnionym przez Fundusz. -------------------------------------------------------------------------------3. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, z tym że
ograniczenie to nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych podmiotom zarządzającym portfelami
instrumentów finansowych, które mogą udzielać dalszych pełnomocnictw swoim pracownikom. 4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone albo pisemnie w obecności pracownika Towarzystwa
lub podmiotu wskazanego przez Towarzystwo, lub podmiotu pośredniczącego w przyjmowaniu
zapisów, o którym mowa w § 28 ust. 1, albo z podpisem poświadczonym notarialnie lub przez
podmiot wskazany przez Towarzystwo, lub podmiot pośredniczący w przyjmowaniu zapisów, o
którym mowa w § 28 ust. 1. -----------------------------------------------------------------------------------5. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być poświadczone przez polskie
przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny lub notariusza. Pełnomocnictwo udzielone
w języku obcym powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. ------6. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Odwołanie pełnomocnictwa powinno
nastąpić albo pisemnie w obecności pracownika Towarzystwa, albo korespondencyjnie w formie
pisemnej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Premia inwestycyjna -----------------------------------------------------------------------------------------------§ 39 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Z Inwestorem lub Uczestnikiem może zostać zawarta umowa o wypłacanie premii inwestycyjnej
z tytułu posiadanych Certyfikatów Inwestycyjnych. ------------------------------------------------------2. Warunkiem otrzymania premii inwestycyjnej jest posiadanie przez Uczestnika Certyfikatów
Inwestycyjnych o średniej łącznej wartości nie niższej niż 1.000.000 zł (jeden milion) złotych, w
okresie rozliczeniowym nie krótszym niż miesiąc. --------------------------------------------------------3. Premia inwestycyjna może być wypłacana przez: ---------------------------------------------------------1) Fundusz, ze środków przeznaczonych na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa, przy czym
premia inwestycyjna jest wypłacana przed wypłatą Wynagrodzenia Towarzystwa, a kwota
wypłaconej przez Fundusz premii inwestycyjnej odpowiednio pomniejsza Wynagrodzenie
Towarzystwa, lub -----------------------------------------------------------------------------------------2) Towarzystwo, ze środków własnych Towarzystwa. -------------------------------------------------4. Wysokość premii inwestycyjnej i zasady jej naliczania określa umowa. Wysokość premii
inwestycyjnej jest uzależniona od średniej wartości Certyfikatów Inwestycyjnych posiadanych
przez Uczestnika w ustalonym w umowie okresie rozliczeniowym. ------------------------------------5. Premia inwestycyjna wypłacana jest poprzez złożenie zlecenia przelewu środków pieniężnych na
rachunek bankowy Uczestnika. -------------------------------------------------------------------------------Rozdział 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------25
Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------------------------------Udostępnianie informacji o Funduszu --------------------------------------------------------------------------§ 40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Stroną internetową przeznaczoną do ogłoszeń Funduszu jest strona www.quercustfi.pl. ------------2. Na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu będą publikowane: -------------------1) półroczne sprawozdania finansowe Funduszu, -------------------------------------------------------2) Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, ---------------------------------------------3) ogłoszenia o zmianach Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian, ----4) inne ogłoszenia dotyczące Funduszu wymagane przepisami prawa. ------------------------------3. Roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą publikowane w trybie określonym w przepisach
określających zasady prowadzenia rachunkowości funduszy inwestycyjnych. ------------------------4. Fundusz doręcza Uczestnikowi bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania
finansowe Funduszu. -------------------------------------------------------------------------------------------5. Dziennikiem przeznaczonym do ogłoszeń prasowych Funduszu jest Gazeta Giełdy „Parkiet”. W
przypadku zaprzestania wydawania dziennika Gazety Giełdy „Parkiet” dziennikiem
przeznaczonym do ogłoszeń będzie dziennik „Puls Biznesu”. -------------------------------------------6. Z uwagi na niepubliczny charakter Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo może ustanowić
hasło dostępu do treści związanych z Funduszem, pod warunkiem przekazania powyższego hasła
dostępu wszystkim Uczestnikom. ----------------------------------------------------------------------------Rozwiązanie i likwidacja Funduszu -----------------------------------------------------------------------------§ 41 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Fundusz rozwiązuje się w przypadkach określonych w Ustawie. ---------------------------------------2. Wystąpienie przesłanek rozwiązania Funduszu Towarzystwo lub Depozytariusz niezwłocznie
opublikują w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu. --------------------------------------------Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------------------------------§ 42 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz
inne obowiązujące przepisy. ----------------------------------------------------------------------------------2. Wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu oraz badania sprawozdań
finansowych Funduszu dokonuje Rada Nadzorcza Towarzystwa. --------------------------------------3. Towarzystwo może dokonać zmiany statutu, na zasadach określonych w Ustawie. -------------------
26
Załącznik nr 3 – Tabela Opłat TABELA OPŁAT QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ Opłata Dystrybucyjna OPŁATA DYSTRYBUCYJNA – CERTYFIKATY INWESTYCYJNE SERII 004 kwota od kwota do
stawka opłaty 0,00 zł powyżej
2,00% Opłata Dystrybucyjna może być obniżona w trybie indywidualnych negocjacji. Opłata Umorzeniowa OPŁATA UMORZENIOWA kwota od kwota do
stawka opłaty 0,00 zł 999 999,99 zł
2,00% 1.000.000,00 zł
powyżej
1,00% Opłata Umorzeniowa może być obniżona w trybie indywidualnych negocjacji. Tabela Opłat dostępna jest w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. 1 Załącznik nr 4 – Definicje i skróty Ilekroć w dokumencie jest mowa o: Aktywach Funduszu – rozumie się przez to mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników, inne środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw, Certyfikatach Inwestycyjnych – rozumie się przez to papiery wartościowe emitowane przez Fundusz, Depozytach – rozumie się przez to depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, będące przedmiotem umów zawartych przez Fundusz, Depozytariuszu – rozumie się przez to Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w zakresie, w jakim prowadzi rejestr Aktywów Funduszu, Dniu Roboczym – rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, Dniu Wykupu – rozumie się przez to dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, Emitencie – rozumie się przez to QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, Ewidencji Uczestników – rozumie się przez to elektroniczną ewidencję danych dotyczących Uczestników, w rozumieniu art. 123 Ustawy, Funduszu – rozumie się przez to QUERCUS Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Instrumentach Dłużnych – rozumie się przez to następujące papiery wartościowe i inne prawa majątkowe: bony skarbowe, obligacje, Instrumenty Rynku Pieniężnego, listy zastawne, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu, Instrumentach Pochodnych – rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych, Instrumentach Rynku Pieniężnego – rozumie się przez to papiery wartościowe i prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia lub b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b, ‐ oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu Instrumentu Rynku Pieniężnego, Instrumentach Udziałowych – rozumie się przez to następujące papiery wartościowe i inne prawa majątkowe: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające 1 prawom wynikającym z akcji, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, Inwestorze – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zainteresowaną uczestnictwem w Funduszu, która złożyła zapis na Certyfikaty Inwestycyjne, Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego, Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych – rozumie się przez to Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami, Opłacie Dystrybucyjnej – rozumie się przez to opłatę pobieraną z tytułu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, Opłacie Umorzeniowej – rozumie się przez to opłatę pobieraną z tytułu wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych, Statucie – rozumie się przez to statut Funduszu, Towarowych Instrumentach Pochodnych – rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych, Towarzystwie – rozumie się przez to Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Tytułach Uczestnictwa – rozumie się przez to następujące papiery wartościowe i inne prawa majątkowe: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne, emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej wskazaną w Ewidencji Uczestników jako posiadacza Certyfikatów Inwestycyjnych, Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146 poz. 1546 z późn. zm.), Walutach – rozumie się przez to waluty innych państw (waluty obce) oraz euro, Wartości Aktywów Netto Funduszu – rozumie się przez to wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną o zobowiązania Funduszu, Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny – rozumie się przez to Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzieloną przez liczbę wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych, które w danym dniu są w posiadaniu Uczestników, Warunkach Emisji – rozumie się przez to niniejsze warunki emisji, Wystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych – rozumie się przez to Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, Zgromadzeniu Inwestorów – rozumie się przez to organ Funduszu działający na podstawie Ustawy i Statutu. 2 
Download