OGŁOSZENIE 52/2008 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

advertisement
OGŁOSZENIE 52/2008
Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
z dnia 17/09/2008
W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 33/2008
Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Aneks nr 6 do
Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I
Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu
Michał Słysz
Członek Zarządu
INVESTOR GOLD FIZ
RB 33 2008
korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
33
/
2008
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2008-09-17
Nazwa podmiotu:
INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat:
Aneks do Prospektu emisyjnego c ertyfikatów inwestycyjnyc h serii A, B, C, D, E, F, G, H, I
Investor Gold Funduszu Inwestyc yjnego Zamkniętego
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 43 ust. 1 pkt 40
WIADOMOŚĆ
W załączeniu przesyłam Aneks nr 6 z dnia 2 września 2008 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych
serii A, B, C, D, E, F, G, H, I Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzony przez Komisję
Nadzoru Finansowego.
Plik
Opis
Aneks6.2008.09.02.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2008-09-17
Mic hał Słysz
Członek Zarządu
2008-09-17
Arnold Mardoń
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1
Aneks nr 6
z dnia 2 września 2008 r. do
Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I
Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I
Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonym przez Komisję
Nadzoru Finansowego w dniu 5 maja 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w związku z przesunięciem terminów przyjmowania zapisów na Certyfikaty, w rozdziale
1 Podsumowanie w pkt 10, dodaje się zdania w brzmieniu:
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H zostaje przesunięte na dzień 7 listopada 2008 r.
Zapisy będą przyjmowane do 25 listopada 2008 r. włącznie, w godzinach pracy Punktów Subskrypcyjnych.
2) w związku z przesunięciem terminów przyjmowania zapisów na Certyfikaty, w rozdziale
1 Podsumowanie w pkt 11, dodaje się zdania w brzmieniu:
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii I zostaje przesunięte na dzień 9 marca 2009 r. Zapisy
będą przyjmowane do 24 marca 2009 r. włącznie, w godzinach pracy Punktów Subskrypcyjnych.
3) w związku z ustaleniem wyceny i umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 1
Podsumowanie w pkt 34 dodaje się zdania w brzmieniu:
W wyniku emisji i umorzeń do 31 sierpnia 2008 r. łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 31 sierpnia 2008 r.
wynosiła 28.669. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu na dzień 31 sierpnia 2008 r.
wynosiła 1.467,35 zł, co oznacza wzrost o 46,73 % w stosunku do ceny emisyjnej Certyfikatów serii A (z
uwzględnieniem podziału Certyfikatów 1:10 z dnia 31 sierpnia 2007 r.). (dane nieaudytowane)
4) w związku ze zmianą adresu biura rachunkowego OFIZ Adam Chabior, w rozdziale 1
Podsumowanie w pkt 37 dodaje się zdanie w brzmieniu:
Księgi Funduszu prowadzi OFIZ Adam Chabior z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 10/77, 02-703
Warszawa, tel. 542 58 50, strona internetowa: www.ofiz.pl.
5) w związku ze zmianą adresu biura rachunkowego OFIZ Adam Chabior, w rozdziale 3 w
pkt 3.3 po pierwszym akapicie dodaje się akapit w brzmieniu:
Nazwa: OFIZ Adam Chabior
Siedziba: Polska, Warszawa
Adres: ul. Bukowińska 10/77
Telefon: +48 22 542 58 50
Telefaks: +48 22 542 58 51
Poczta elektroniczna: [email protected]
Strona internetowa: www.ofiz.pl
6) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.1.8 dodaje się punkt w
brzmieniu:
W wyniku emisji i umorzeń do 31 sierpnia 2008 r. łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 31 sierpnia 2008 r.
wynosiła 28.669. (dane nieaudytowane)
1
7) w związku z przekazaniem raportu półrocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r.
do 30 czerwca 2008 r. w rozdziale 4 w pkt 4.2.1 po punkcie 2 dodaje się punkt 2a w
brzmieniu:
2a. dokonał przeglądu sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008
r.,
8) w związku z przekazaniem raportu półrocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r.
do 30 czerwca 2008 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.2 dodaje się akapity i tabele w brzmieniu:
Na podstawie podlegającego przeglądowi sprawozdania finansowego Funduszu z okres od 1 stycznia 2008 r. do
30 czerwca 2008 r.
Wybrane informacje finansowe Funduszu w tys. zł, chyba że wskazano inaczej.
Pozycja bilansu
30/06/2008
Aktywa
31/12/2007
46 570
37 615
Zobowiązania
1 240
3 689
Aktywa netto
45 330
33 926
Kapitał funduszu
37 748
30 304
9 379
3 354
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
-1 797
268
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
45 330
33 926
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych
27 371
22 702
1 656,12
1 494,39
Dochody zatrzymane
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu (podlegające przeglądowi)
30/06/2008
SKŁADNIKI LOKAT
Akcje
Wartość
według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Wartość
według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
5 011
3 024
6,49
16 465
18 735
49,40
0
190
0,41
0
966
2,55
18 034
18 034
38,73
15 136
15 136
39,91
45,63
31 601
34 837
91,86
Warranty subskrypcyjne
Depozyty
30/06/2007
Razem
23 045
21 248
Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu (podlegające przeglądowi)
od 01/01/2008
do 30/06/2008
Rachunek wyniku z operacji
Przychody z lokat
Koszty funduszu
Koszty pokrywane przez towarzystwo
od 16/10/2006
do 30/06/2007
742
199
2 292
1 811
0
11
Koszty funduszu netto
2 292
1 799
Przychody z lokat netto
-1 550
-1 600
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
5 510
2 019
Wynik z operacji
3 960
419
144,67
* 15,72
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN
* W dniu 31.08.2007 fundusz dokonał podziału certyfikatów inwestycyjnych w skali 1:10. Dane zostały
zaprezentowane po doprowadzeniu ich do porównywalności.
Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu (podlegające przeglądowi)
od 2008/01/01
do 2008/06/30
Pozycja rachunku przepływów pieniężnych
2
od 16/10/2006
do 30/06/2007
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
3 614
-18 807
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
4 774
36 841
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów
środków pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu
sprawozdawczego
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu
sprawozdawczego
Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu (podlegające przeglądowi)
-295
88
8 388
18 034
14 618
0
23 006
18 034
9) w związku z ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.2.4 w tabeli dodaje
się wiersz w brzmieniu:
31.08.2008
1 467,35
10) w związku z umorzeniami i ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.2.5
dodaje się zdania w brzmieniu:
W wyniku emisji i umorzeń do 31 sierpnia 2008 r. łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 31 sierpnia 2008 r.
wynosiła 28.669. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu na dzień 31 sierpnia 2008 r.
wynosiła 1.467,35 zł, co oznacza wzrost o 46,73 % w stosunku do ceny emisyjnej Certyfikatów serii A (z
uwzględnieniem podziału Certyfikatów 1:10 z dnia 31 sierpnia 2007 r.). (dane nieaudytowane)
11) w związku z przekazaniem raportu półrocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r.
do 30 czerwca 2008 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.7 dodaje się akapit w brzmieniu:
Na wynik z operacji Funduszu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. istotny wpływ miały: a)
dobry dobór inwestycji przez zarządzających Funduszem, w wyniku czego w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30
czerwca 2008 r. Fundusz osiągnął zrealizowany i niezrealizowany zysk w łącznej wysokości 5.510 tys. zł, b)
emisja Certyfikatów serii F w wyniku których Fundusz pozyskał kapitał w wysokości 9.772 tys. zł, c) koszty
Funduszu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. w wysokości 2.292 tys. zł. Na dzień 30 czerwca
2008 r. zrealizowany i niezrealizowany zysk Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.
stanowił 12,16%, a koszty Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. stanowiły 5,06%
kapitału i zakumulowanego wyniku z operacji Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszących łącznie
45.330 tys. zł (obliczenia własne nieaudytowane).
12) w związku z przekazaniem raportu półrocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r.
do 30 czerwca 2008 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.11 dodaje się akapit w brzmieniu:
Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. zostały
włączone do Prospektu przez odniesienie i znajdują się w przeglądanym przez BDO Numerica S.A.
sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., które wraz z
raportem z przeglądu znajduje się na stronach internetowych Towarzystwa www.investors.pl.
13) w związku z przekazaniem raportu półrocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r.
do 30 czerwca 2008 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.16 dodaje się akapit w brzmieniu:
Fundusz opublikował sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. po dacie
ostatnich sprawozdań finansowych Funduszu zbadanych przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe
Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. zawierające śródroczne informacje finansowe
Funduszu, zostało włączone do Prospektu przez odniesienie i znajduje się na stronach internetowych
Towarzystwa www.investors.pl.
14) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.2.19 dodaje się punkt w
brzmieniu:
3
W wyniku emisji i umorzeń do 31 sierpnia 2008 r. łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 31 sierpnia 2008 r.
wynosiła 28.669. (dane nieaudytowane)
15) w związku z przekazaniem raportu półrocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r.
do 30 czerwca 2008 r., w rozdziale 4 w pkt 4.4 dodaje się akapity i tabele w brzmieniu:
Na podstawie podlegającego przeglądowi sprawozdania finansowego Funduszu z okres od 1 stycznia 2008 r. do
30 czerwca 2008 r. (dane nieaudytowane)
Koszty Funduszu i wynagrodzenie Towarzystwa na dzień 30 czerwca 2008 r. w tys. zł:
Pozycja rachunku wyniku z operacji
od 01/01/2008
do 30/06/2008
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Opłaty dla depozytariusza
Usługi w zakresie rachunkowości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe
Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu (podlegające przeglądowi)
od 16/10/2006
do 30/06/2007
2 292
1 811
901
1 478
36
101
46
53
1 186
104
57
75
16) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.7.1 w podpunkcie b)
dodaje się punkt w brzmieniu:
liczba Certyfikatów wyemitowanych i w pełni opłaconych po umorzeniu na dzień 31 sierpnia 2008 r.
wynosiła 28.669. (dane nieaudytowane)
17) w związku z przesunięciem terminów przyjmowania zapisów na Certyfikaty, w rozdziale
4 w pkt 4.7.5 w akapicie dotyczącym oferty certyfikatów serii H, dodaje się zdania w
brzmieniu:
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H nastąpi 7 listopada 2008 r. Zapisy będą przyjmowane
do 25 listopada 2008 r. włącznie, w godzinach pracy Punktów Subskrypcyjnych.
18) w związku z przesunięciem terminów przyjmowania zapisów na Certyfikaty, w rozdziale
4 w pkt 4.7.5 w akapicie dotyczącym oferty certyfikatów serii I, dodaje się zdania w
brzmieniu:
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii I nastąpi 9 marca 2009 r. Zapisy będą przyjmowane do
24 marca 2009 r. włącznie, w godzinach pracy Punktów Subskrypcyjnych.
19) w związku z przesunięciem terminów przyjmowania zapisów na Certyfikaty, w rozdziale
6 w pkt 6.3.7 w akapicie dotyczącym oferty certyfikatów serii H, dodaje się zdania w
brzmieniu:
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H nastąpi 7 listopada 2008 r. Zapisy będą przyjmowane
do 25 listopada 2008 r. włącznie, w godzinach pracy Punktów Subskrypcyjnych.
20) w związku z przesunięciem terminów przyjmowania zapisów na Certyfikaty, w rozdziale
6 w pkt 6.3.7 w akapicie dotyczącym oferty certyfikatów serii I, dodaje się zdania w
brzmieniu:
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii I nastąpi 9 marca 2009 r. Zapisy będą przyjmowane do
24 marca 2009 r. włącznie, w godzinach pracy Punktów Subskrypcyjnych.
4
21) w związku z przesunięciem terminów przyjmowania zapisów na Certyfikaty, w rozdziale
6 w pkt 6.4.1.3 w akapicie dotyczącym oferty certyfikatów serii H, dodaje się zdania w
brzmieniu:
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H nastąpi 7 listopada 2008 r. Zapisy będą przyjmowane
do 25 listopada 2008 r. włącznie, w godzinach pracy Punktów Subskrypcyjnych.
22) w związku z przesunięciem terminów przyjmowania zapisów na Certyfikaty, w rozdziale
6 w pkt 6.4.1.3 w akapicie dotyczącym oferty certyfikatów serii I, dodaje się zdania w
brzmieniu:
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii I nastąpi 9 marca 2009 r. Zapisy będą przyjmowane do
24 marca 2009 r. włącznie, w godzinach pracy Punktów Subskrypcyjnych.
23) w związku z przekazaniem raportu półrocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r.
do 30 czerwca 2008 r., w rozdziale 7 w pkt 7.3 w punkcie „Śródroczne informacje
finansowe” dodaje się podpunkt w brzmieniu:
- Sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. wraz z raportem
z przeglądu.
5
Download
Random flashcards
Create flashcards