Postępowanie w przypadku nawracającego wysiękowego

advertisement
© Copyright by Wydawnictwo Continuo
PRACE KAZUISTYCZNE • CASE REPORTS
Postępowanie w przypadku nawracającego wysiękowego
zapalenia ucha środkowego z postępującym niedosłuchem
PL ISSN 1734-3402
Family Medicine & Primary Care Review 2013; 15, 3: 504–506
Management of recurrent otitis media with effusion with progressive hearing loss
Magdalena PrauziŃskaB, D–F, Jarosław SzydłowskiA, D, Beata PucherB, D, Bartosz PolskiB, E
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Otorynolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy
Streszczenie Wstęp. Wysiękowe zapalenie ucha środkowego występuje głównie u dzieci, przebiega z obecnością płynu
w jamie bębenkowej i niedosłuchem przewodzeniowym. W większości przypadków choroba ustępuje samoistnie, jednak czasem ma przebieg nawrotowy.
Materiał i metody. Retrospektywna analiza dokumentacji medycznej pacjenta – opis przypadku.
Wyniki. Chłopiec 8-letni z niedosłuchem fluktuacyjnym, wykonano adenotomię. Po krótkotrwałej poprawie nastąpił nawrót
choroby. Wykonano readenotomię i drenaż ucha środkowego. Po 7 miesiącach nawrót OME, wykonano ponowny drenaż,
który utrzymał się 2 miesiące. U dziecka niedosłuch pogłębił się do 40–60 dB. Zakwalifikowany do przedłużonego drenażu
ucha środkowego, uzyskano poprawę słuchu około 20 dB.
Wnioski. Do metod leczenia chirurgicznego OME zaliczamy adenotomię, drenaż ucha środkowego za pomocą dreników
tympanostomijnych oraz przedłużony drenaż jamy bębenkowej.
Słowa kluczowe: nawracające wysiękowe zapalenie ucha środkowego, leczenie wysiękowego zapalenia ucha środkowego,
dreny tympanostomijne.
Summary Background. Otitis media with effusion occurs mainly in children. It is connected with the presence of fluid in the
tympanic cavity and conductive hearing loss. In most cases, the disease resolves spontaneously.
Material and methods. Retrospective analysis of medical records of the patient – case report.
Results. Patient: The 8-year-old boy with fluctuating hearing loss. Adenoidectomy was performed. After short term improvement recurrence of effusion occurred. Readenoidectomy and ventilation drainage was performed. After 7 months next recurrence – drainage was performed again which lasted two months. Hearing loss progressed to 40–60 dB. Patient was qualified
for prolonged ventilation tube treatment – hearing improved by 20 dB.
Conclusions. Therapeutic options for recurrent OME include adenoidectomy, insertion of ventilation tubes and prolonged
ventilation tube treatment.
Key words: recurrent OME, OME treatment, tympanostomy tubes.
Wstęp
Materiał i metody
Wysiękowe zapalenie ucha środkowego (otitis media
with effusion – OME) jest chorobą często spotykaną w praktyce lekarza rodzinnego i pediatry. Dotyczy głównie dzieci
i charakteryzuje się obecnością płynu w jamie bębenkowej
bez cech ostrej infekcji.
Patogeneza OME ma charakter wieloczynnikowy. U jej
podstaw leży czynnościowa lub mechaniczna niedrożność
trąbki Eustachiusza. W początkowej fazie choroby dochodzi do przesięku płynu wskutek ujemnego ciśnienia w uchu
środkowym, a następnie rozrostu komórek zapalnych oraz
gruczołów kubkowych w błonie śluzowej ucha środkowego, co powoduje powstanie typowej dla OME gęstej śluzowej wydzieliny zwanej „glue ear”. Jej obecność w uchu
środkowym doprowadza do upośledzenia ruchomości błony bębenkowej i w konsekwencji niedosłuchu. Jest on zwykle obustronny, typu głównie przewodzeniowego i ma charakter fluktuacyjny. Ubytek słuchu wynosi zazwyczaj 20–60
dB. Przy długo trwającej chorobie może dojść do utrwalenia niedosłuchu oraz zmian strukturalnych błony bębenkowej w postaci kieszonek retrakcyjnych, tympanosklerozy,
perforacji błony bębenkowej [1].
Zdecydowana większość przypadków OME ustępuje samoistnie i nie wymaga leczenia, ale w niektórych przypadkach dochodzi do utrwalenia lub nawrotów choroby, co wymaga interwencji i jest dużym wyzwaniem terapeutycznym.
Retrospektywna analiza dokumentacji medycznej Oddziału Otolaryngologicznego oraz Poradni Otolaryngologicznej.
Opis przypadku
Chłopiec urodzony w lutym 2000 r., pierwszy raz hospitalizowany w czerwcu 2008 r. Rodzice zgłaszali występujące od kilku miesięcy dolegliwości związane z przewlekłym nieżytem nosa i okresowym pogorszeniem słuchu,
zwłaszcza w trakcie infekcji. U dziecka wykonano adenotomię. Dziecko pod opieką lekarza laryngologa w miejscowości zamieszkania. Ponowna hospitalizacja w maju
2009 r., u dziecka występował stały niedosłuch. W wynikach badań krzywe tympanometryczne typu B oraz niedosłuch przewodzeniowy 20–30 dB. Wykonano tympanotomię stwierdzając zaleganie gęstej śluzowej wydzieliny, zastosowano drenaż ucha środkowego, wykonano readenotomię. Kolejna hospitalizacja w kwietniu 2010 r. Według relacji matki, po poprzednim zabiegu słuch był prawidłowy
w czasie utrzymania drenów (ok. 5 miesięcy) oraz 2 miesiące po nim, po czym nastąpił nawrót dolegliwości. Stwierdzono ponownie wysięk oraz przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych. W audiometrii tonalnej prawostron-
M. Prauzińska i wsp. • Postępowanie w przypadku nawracającego wysiękowego zapalenia ucha środkowego...
Wnioski
Ponieważ większość przypadków OME ustępuje samoistnie w przeciągu 3 miesięcy, właściwym postępowaniem
jest obserwacja i wstrzymanie się od interwencji („watch
and wait”) przez 3 miesiące od początku wystąpienia wysięku [2]. Po 3 miesiącach należy ponownie ocenić dziecko.
Obustronne OME z niedosłuchem > 20 dB stanowi wskazanie do leczenia.
Leczenie zachowawcze jest mało skuteczne i należy je
traktować raczej jako alternatywę trudnej do zaakceptowania
przez niektórych rodziców strategii „watch and wait”. W leczeniu zachowawczym stosowane są steroidy donosowe oraz autoinflacja, czyli przedmuchiwanie trąbek słuchowych za pomocą manewru baloników nadmuchiwanych nosem (Otovent).
Do metod leczenia chirurgicznego należą: adenotomia i drenaż wentylacyjny ucha środkowego. Doświadczenie pokazuje, iż u większości dzieci po zabiegu adenotomii następuje poprawa, jednak brak dowodów na wpływ
adenotomii na poziom niedosłuchu > 6 miesięcy od zabiegu [2]. Drenaż ucha środkowego polega na nacięciu błony
bębenkowej, odessaniu zalegającej wydzieliny i przepłukaniu jamy bębenkowej oraz założeniu dreników tympanostomijnych, aby utrzymać perforację, która zapobiega gromadzeniu się wysięku. Ustąpienie objawów OME w tym niedosłuchu występuje bezpośrednio po zabiegu i utrzymuje się
przynajmniej tak długo, jak obecny w błonie bębenkowej
drożny drenik. Czas utrzymywania drenażu wynosi około 6 miesięcy, często jednak dochodzi do przedwczesnego
wypadnięcia dreników. Jeżeli występują zmiany strukturalne błony bębenkowej lub przy poprzednim zabiegu dreny
utrzymały się bardzo krótko, warto zdecydować się na inny
typ drenów (np. dreny Armstronga), które rzadko wypadają samoistnie. Alternatywą jest zastosowanie tzw. drenów
T zakładanych pod pierścień włóknisty błony bębenkowej
na okres 12–36 miesięcy [3]. Należy pamiętać, iż drenaż
ucha środkowego nie jest leczeniem przyczynowym. Uwalnia pacjenta od objawów, takich jak niedosłuch, zdecydowanie poprawia jakość życia, jednak nie usuwa zasadniczej
przyczyny ani nie zmienia przebiegu choroby [4].
Rycina 1a. Wyniki audiometrii tonalnej wykonanej przed zabiegiem, średnie wartości [dB HL] PP UP:58, PP UL:60; PK UP:13, PK UL:15
Rycina 1b. Wyniki audiometrii impedancyjnej wykonanej przed zabiegiem
Family Medicine & Primary Care Review 2013; 15, 3
nie niedosłuch przewodzeniowy 40–60 dB z rezerwą słuchową 25–50 dB, UL 20–40 dB. Wykonano tonsilektomię
oraz ponowne założenie drenów transtympanalnych. Drenaż utrzymał się około 3 miesięcy, po czym nastąpił nawrót
niedosłuchu. Chłopiec kolejny raz hospitalizowany w grudniu 2012 r. U dziecka wyraźny niedosłuch, trudności w komunikacji, wycofanie. Wynik audiometrii tonalnej i impedancyjnej przedstawiono na rycinach 1a i 1b. W trakcie
zabiegu operacyjnego wykonano rynoskopię tylną stwierdzając resztkową tkankę adenoidalną w okolicy wałów okołotrąbkowych, którą usunięto. Stwierdzono także kieszonki
retrakcyjne części napiętej błony bębenkowej obustronnie,
po stronie prawej kieszonka nieodprowadzana. Wykonano
tympanotomię, założono dreny transtympanalne Armstronga. Wynik badania audiometrii tonalnej wykonanej w 1. dobie po zabiegu przedstawiono na rycinie 2 (zauważalna poprawa słuchu ok. 20 dB). Chłopiec pozostaje pod opieką
Poradni (ostatnia wizyta w lutym 2013 r.). Stwierdzono prawidłowo umiejscowione drożne dreny. Dziecko nie ma problemów z komunikacją, nie wymaga protezowania słuchu.
505
506
M. Prauzińska i wsp. • Postępowanie w przypadku nawracającego wysiękowego zapalenia ucha środkowego...
Rycina 2. Wyniki audiometrii tonalnej wykonanej po zabiegu, średnie wartości [dB HL] PP UP:37, PP UL:39; PK UP:13, PK UL:14
Piśmiennictwo
1.
2.
3.
4.
Hassmann-Poznańska E, Goździewski A, Piszcz M, et al. Long term sequelae of otitis media with effusion during childhood.
Otolaryngol Pol 2010; 64(4): 234–239.
Rosenfeld RM, et al. Clinical practice guideline: otitis media with effusion. Otolaryngol Head Neck Surg 2004; 130(Suppl. 5):
S95–S118.
Saliba I, Boutin T, Arcand P, et al. Advantages of subannular tube vs repetitive transtympanic tube technique. Arch Otolaryngol
Head Neck Surg 2011; 137(12): 1210–1216.
Browning GG, Rovers MM, Williamson I, et al. Grommets (ventilation tubes) for hearing loss associated with otitis media with
effusion in children. Cochr Database Syst Rev 2010; 10: CD001801.
Adres do korespondencji:
Dr hab. n. med. Jarosław Szydłowski
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej UM
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
Tel.: 61 849-13-63
E-mail: [email protected]
Family Medicine & Primary Care Review 2013; 15, 3
Praca wpłynęła do Redakcji: 28.02.2013 r.
Po recenzji: 25.03.2013 r.
Zaakceptowano do druku: 10.04.2013 r.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards