Streszczenie prezentacji

advertisement
Imię i nazwisko: lek. Magdalena Teresa Prauzińska
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Otorynolaryngologii UM w Poznaniu.
Promotor: prof. dr hab. med. Michał Grzegorowski
Tytuł prezentacji: Efektywność leczenia wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dziecizałożenia pracy doktorskiej.
Wysiękowe zapalenie ucha środkowego to schorzenie polegające na gromadzeniu się płynu
wysiękowego w przestrzeniach ucha środkowego. Najczęstszymi następstwami WZUŚ są niedosłuch
przewodzeniowy oraz nawracające ostre zapalenia ucha środkowego. Patofizjologii powstawania
wysięku w uchu środkowym upatruje się w zaburzeniu drożności trąbki słuchowej, które prowadzi do
upośledzenia wentylacji ucha środkowego. WZUŚ diagnozowane jest zazwyczaj u dzieci pomiędzy 2
a 10 rokiem życia, ale może również dotyczyć młodszych i starszych dzieci oraz sporadycznie
dorosłych. W większości przypadków WZUŚ ustępuje , jednak czasem pozostawia trwałe następstwa.
Dodatkowym problemem jest fakt, że choroba przypada na okres intensywnego rozwoju dziecka, w
tym rozwoju mowy. Metody leczenia WZUŚ i ich skuteczność nadal wywołują wiele kontrowersji wśród
klinicystów.
Cel i metody: Praca ma na celu określenie krótko i długoterminowych efektów leczenia wysiękowego
zapalenia ucha środkowego u dzieci, a w szczególności porównanie efektywności leczenia
zachowawczego i różnych typów leczenia operacyjnego. Grupę będą stanowić pacjenci z
rozpoznanym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego leczeni w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej
oraz Poradni Przyklinicznej w latach 2008-2012. Podstawą analizy będzie dokumentacja medyczna
pacjentów poddanych standardowym procedurom medycznym . Pacjenci będą podzieleni na 4
podgrupy w zależności od zastosowanego leczenia. Każdy pacjent będzie oceniany kilkukrotnie w
określonych ramach czasowych od leczenia operacyjnego lub początku leczenia zachowawczego, a
następnie wykonane zostanie porównanie pomiędzy podgrupami.
Download