Album na 15lecie - LXXXI Liceum Ogólnokształcące

advertisement
1992 - 2007
Historia Szkoły
To juŜ piętnaście lat …
Tak niedawno część nauczycieli wygasającego Liceum Medycznego obmyślała
projekt nowej szkoły.
Pracy nad strukturą i programami placówki towarzyszyła nadzieja, Ŝe
trud się opłaca, bo nie tylko zapewnimy sobie pracę, ale teŜ rozszerzymy ofertę
warszawskiej oświaty. Marzyliśmy wówczas o tym, Ŝe nasza Szkoła spodoba
się młodzieŜy i zapewni Jej dobry start do dalszej edukacji na wyŜszych studiach.
Czy to zamierzenie powiodło się?
To mogą ocenić nasi absolwenci, obecni uczniowie Liceum i ich rodzice, a takŜe władze oświatowe.
W ich ręce przekazujemy skromne opracowanie, w którym wspominamy
historię Szkoły oraz Jej najmilej zapamiętane osiągnięcia.
Tekst i opracowanie monografii: Maria Kasprzycka, Anna Halpern, Dorota Oleszczak, Joanna
Kaleta, Maria Górna, Justyna Pastuszka, Małgorzata Taras, Bogusław Jędruszczak, Wiesława
Młynarczyk;
Zdjęcia z archiwum Szkoły.
2
HISTORIA SZKOŁY
„Edukacja nie jest przygotowaniem do Ŝycia: ona sama jest
Ŝyciem”
(John Dewey)
•
1 września 1992 r.
powołanie LXXXI Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą
przy ulicy Świętojerskiej 9 w Warszawie – decyzja Kuratora
Oświaty Nr BK – 021/89/92 z dnia 15 czerwca 1992 r.
Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Średnich, którego
dyrektorem zostaje mgr Małgorzata Regenciak, zaś wicedyrektorem mgr Krystyna Taraszkiewicz.
•
1 września 1995 r.
załoŜenie Kroniki Szkoły.
powstanie chóru i orkiestry pod kierunkiem Tomasza Kierejszy.
powstanie Koła Teatralnego pod kier. Marii Kasprzyckiej.
(w późniejszych latach opiekunowie: Piotr Filonowicz, Joanna Kaleta, Piotr Wawer, Iwona Iwińska).
•
5 czerwca 1996 r.
•
1 czerwca 1997 r.
•
11 maja 1998 r.
uroczystość nadania Szkole imienia Aleksandra Fredry,
poświęcenie Sztandaru Szkoły w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Starym Mieście.
rozwiązanie Zespołu Szkół Średnich, powołanie Zespołu
Szkół nr 25, w skład którego weszły: LXXXI LO i Eksperymentalna Szkoła Zawodowa.
dyrektorem Zespołu zostaje mgr Krystyna Taraszkiewicz,
wicedyrektorem – mgr Jadwiga Kułakowska.
przystąpienie Szkoły do programu UE „Socrates Comenius”
wspierającego współpracę w zakresie polepszania jakości
kształcenia młodzieŜy.
3
HISTORIA SZKOŁY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
wizyta Jego Eminencji kardynała Józefa Glempa, prymasa
Polski.
odwiedziny młodzieŜy z ośrodka Chipping Campden Youth
2 sierpnia 1998 r.
Centre w Anglii.
wizyty nauczycieli i młodzieŜy z Wiednia, Pesaro i Sibiu
od maja 2000 r.
w ramach programu „Sokrates Comenius”.
obchody dziesięciolecia Szkoły.
wiosna 2002 r.
organizacja konkursu fredrowskiego – rywalizacja zespołów
klasowych.
organizacja Wojewódzkiego Konkursu Fredrowskiego przy
współudziale Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej.
rozwój działalności wolontariuszy; koncerty charytatywne,
występy chóru i przedstawienia teatralne w szpitalach dzieod 2002 r.
cięcych, zbiórka zabawek i Ŝywności, współpraca z fundacją na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Świat na tak”.
rozwiązanie Zespołu Szkół Nr 25; likwidacja Eksperymen31 sierpnia 2004 r.
talnej Szkoły Zawodowej.
LXXXI LO samodzielną placówką z siedzibą przy ul. Miłej 7
1 września 2004 r.
w Warszawie.
przystąpienie Szkoły do realizacji projektu – Rola LXXXI LO
w Edukacji o Getcie Warszawskim.
dziesięciolecie wymiany młodzieŜy z Anglią.
lato 2006 r.
wizyta grupy młodzieŜy z Izraela w ramach wymiany międzynarodowej.
4 października 2006 wizytacja biskupa Tadeusza Pikusa.
powołanie mgr Joanny Kalety na funkcję wicedyrektora
1 września 2007 r.
LXXXI LO.
obchody jubileuszu piętnastolecia Szkoły, zjazd absolwen16 listopada 2007 r.
tów.
18 maja 1998 r.
HISTORIA SZKOŁY
pierwsza siedziba LO –
ul. Świętojerska 9
w Warszawie
siedziba przy Miłej 7
5
HISTORIA SZKOŁY
Rok szk. 1992/93 r. Zdjęcie przedstawia pierwszą klasę uruchomionego w tym
roku liceum.
Wśród młodzieŜy:
- w 2. rzędzie wych.
klasy Maria Kasprzycka
i nauczycielka biologii –
Jolanta Nowakowska
w
3.
rzędzie
wicedyrektor
Jadwiga
Kułakowska
- w 4 rzędzie – naucz.
matematyki Józef Łyziak
szczęśliwi absolwenci 2004 r. tuŜ przed wręczeniem świadectw dojrzałości
6
HISTORIA SZKOŁY
w środku
– dyrekcja
LXXXI LO – Krystyna Taraszkiewicz i Jadwiga Kułakowska
Rok 2004. Szkołę kończą ostatni absolwenci czteroletniego liceum. Na zdjęciu
Janina Marcinkiewicz sekretarka LXXXI LO przyjmująca podpisy w księdze absolwentów
7
HISTORIA SZKOŁY
sztandar szkoły rok 2004
poświęcenie sztandaru
8
HISTORIA SZKOŁY
teatr 1995
9
HISTORIA SZKOŁY
Występ chóru, orkiestry i aktorów naszej szkoły dodał blasku uroczystości
50 lat Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych
Tomasz Kierejsza prowadzi chór i orkiestrę szkolną
10
HISTORIA SZKOŁY
kardynał Józef Glemp
z wizytą w szkole
11
HISTORIA SZKOŁY
Paulina Chilarska finalistka dwóch olimpiad
12
HISTORIA SZKOŁY
dyrektor Krystyna Taraszkiewicz
- przemówienie z okazji wręczania świadectw absolwentom szkoły w 2004 r.
13
PRACOWNICY SZKOŁY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
14
Albrecht Dagmara
Barańska Irena
Bartel Bogdan BoŜena
Bączkowska Maria
Bereda Tomasz
Biedka Beata
Borkowska Agata
Cegiełka Anna
Czarnecki Krzysztof
Domosud Maria
Drobczyńska Wanda
Empacher Antoni
Gacki Andrzej
Gessel Magdalena
Gocłowska Łuczak
Goleń Maria
Grodecka Irena
Hutorowicz Zdzisława
Ignasiewicz Halina
Jakiel Jerzy
Jakubowska Alicja
Jaremczak Teresa
Kazana Krystyna
Kierejsza Beata
Kierejsza Tomasz
Kirejczyk Agnieszka
Kochańska Anna
Koczur Iwona
Kolińska Anna
Krawcowicz Julia
Kułakowska Jadwiga
Lebuda Irena
Łyziak Józef
Misiewicz Beata
Morka Ewa
Mroczkowska Aleksandra
Niegowska Drachal ElŜbieta
Nowakowska Jolanta
Ojrzyńska Ilona
Ościk Jadwiga
Pawłowska Maciejewska Anna
Pfajfer Aneta
Piasecka Jońca Halina
Piądłowski Wojciech
DAWNA KADRA PEDAGOGICZNA
j. angielski
j. polski
j. polski
historia
j. polski
j. angielski
j. angielski
j. angielski
łacina
informatyka
j. francuski
w-f
muzyka
j. angielski
przedsiębiorczość
j. polski / czytelnia
j. rosyjski
psycholog
w-f
j. angielski
j. polski
j. francuski
j. francuski
j. angielski
muzyka
j. francuski
j. angielski
matematyka
chemia
bibliotekarz
wicedyrektor / fizyka
religia
matematyka
religia
j. francuski
j. angielski
j. angielski
biologia
przedsiębiorczość
geografia
j. rosyjski
j. angielski
czytelnia
fizyka
01.09.1993-31.08.1998
01.09.1995-31.08.1998
01.09.1998-31.08.1999
01.09.1997-31.08.2001
01.09.1995-31.08.1997
01.09.1998-31.08.2000
01.09.1999-31.08.2000
01.09.1997-31.08.1999
01.09.1996-31.08.2002
01.09.2001-31.08.2003
01.09.2002-31.08.2004
01.09.1993-30.11.2004
01.09.1994-30.06.1996
01.09.1994-31.08.2000
06.10.2000-31.08.2002
01.09.1994-31.08.2005
01.09.1994-31.08.1996
01.03.1998-31.08.2007
01.09.1994-31.08.2006
02.10.2000-31.08.2001
01.09.1996-31.08.1997
01.09.1998-31.08.2000
01.09.1994-31.08.1995
11.09.1996-31.08.2002
01.09.1996-31.08.2001
01.09.1996-31.08.1998
01.02.2000-31.08.2001
23.09.1999-31.08.2000
01.09.1993-31.08.1995
01.09.1995-30.11.2004
01.09.1993-02.09.2007
01.09.1998-31.08.1999
01.09.1999-31.08.2006
01.09.1997-31.08.1998
01.09.2003-31.08.2005
01.09.2003-31.08.2007
01.09.2000-31.08.2002
01.09.1993-31.08.2001
02.09.2002-31.03.2004
01.09.1998-31.08.2006
01.09.1996-31.08.2001
01.09.2000-31.08.2001
01.09.1997-31.08.2000
02.09.2002-03.01.2007
PRACOWNICY SZKOŁY
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Pietrzak Jan
Podolska Jadwiga
PoŜega Monika
Regucka Marta
Rosłan Adam
Rzepecka Anna
Sękalski Krzysztof
Solecka Bogumiła
Soszyński Mieczysław
Stochmal Jodko Małgorzata
Sulikowska Krystyna
Szabłowski Marek
Szkurłat Artur
Świerczewska Anna
Tomankiewicz Marzena
Werner Malento Iwona
Więckowska Bartuszek ElŜbieta
Wojtaś Zbigniew
Wójcik Maria
Zaleska Maria
Zembrzuski Jacek
Zielińska Mikołajek Beata
Zientkowska Iwona
śak Andrzej
śak Dominika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Branicka Barbara
Ciesielska Jolanta
Dąbrowska Wanda
Grajda Mirosław
Janusz Janina
Kielak Barbara
Litwinienko Anna
Oleksiak Barbara
PieniąŜek Anna
Pyć Izabela
Racka Urszula
Sienkiewicz Wanda
Woźniczak Monika
Zieliński Grzegorz
matematyka
j. francuski
j. polski
j. polski
etyka
j. angielski
w-f
j. polski
fizyka
j. francuski
matematyka
j. francuski
chemia
psycholog
j. angielski
matematyka
biologia
religia
religia
j. angielski
j. angielski
fizyka
w-f
p. o.
j. niemiecki
BYLI PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
szatniarka/sprzątaczka
referent księgowy
szatniarka
konserwator
portier
sprzątaczka
referent
sprzątaczka
referent gospodarczy
referent
sprzątaczka
szatniarka
referent księgowy
kierownik administracyjny
01.09.2003-31.08.2006
01.09.1998-31.08.2000
02.09.2002-31.08.2005
01.09.1997-31.08.2000
10.09.1999-31.08.2001
01.09.2001-31.08.2003
01.09.1996-31.08.1997
01.09.1996-31.08.1998
01.09.1998-31.08.1999
01.09.1995-31.08.1998
01.09.2001-31.08.2004
01.09.2000-31.08.2004
01.09.1998-31.08.1999
01.09.1996-23.10.1999
01.09.1996-31.08.1998
01.09.1994-31.08.1999
01.09.2001-31.08.2005
01.09.1999-31.08.2004
01.09.1994-31.08.1997
01.09.1997-31.08.1999
01.09.1998-31.08.2000
01.09.1999-31.08.2001
01.09.1993-31.08.2005
01.09.1999-31.08.2006
01.09.2003-30.09.2006
08.10.2002 - 31.08.2006
02.01.1997 - 15.06.2000
02.01.1998 - 19.09.2004
01.09.1994 - 31.08.2004
01.09.1994 - 31.07.2001
01.09.1993 - 31.10.1996
01.10.1999 - 08.04.2000
01.09.1994 - 30.09.1997
01.12.2000 - 25.07.2004
03.11.2003 - 15.08.2005
01.09.1994 - 27.07.1996
01.08.1994 - 31.10.1997
01.12.2000 2003
01.09.1994 - .03.2003
15
PRACOWNICY SZKOŁY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
16
OBECNA KADRA PEDAGOGICZNA
Adaszewski Wojciech
w-f
Antkowska Hanna
j. francuski
Brzozowska Joanna
w-f
Chojnacka Dziak Małgorzata
j. angielski
Górna Maria
j. angielski
Halpern Anna
informatyka
Iwińska Iwona
j. polski
Janiszewska Beata
w-f
Jędruszczak Bogusław
historia
Kacperski Tadeusz
j. polski
Kaleta Joanna
wicedyrektor / j. polski
Kasprzycka Maria
j. polski
Kowalska Danuta
biologia
Kozuba Maria
chemia
Kucharczyk Andrzej
religia
Lewiński Aleksander
historia
Matanyj Ewa
j. niemiecki
Młynarczyk Wiesława
j. polski
Oleszczak Dorota
j. polski. j. łaciński
Pastuszka Justyna
j. angielski
Pietrzak Małgorzata
j. angielski
Politikin Taras Małgorzata
pedagog
Polkowska Magdalena
pedagog
Pomorski Michał
j. włoski
Rakowska Mariola
j. niemiecki
Rejnowska Małgorzata
chemia
Sarosiek Małgorzata
matematyka
Siedlecki Wawrzyniec
p. o.
Spruch Beata
j. francuski
Stępkowska Wioletta
w-f
Suchocka Liliana
geografia
Szczepkowska Anna
j. rosyjski
Szczepkowski Mikołaj
historia
Szewczyk Rafał
bibliotekarz
Szymalska Maria
geografia
Ślązek Urszula
etyka
Taraszkiewicz Sirocka Krystyna
dyrektor / matematyka
Wach Anna
j. angielski
Wierna Renata
religia
Więckiewicz Urszula
przedsiębiorczość
Wierzchowski Tomasz
j. polski
śołnierczuk Małgorzata
matematyka
śuczkowski Edwin
fizyka
u Fredry od roku: 2003
2004
2007
2003
2003
2003
2005
2007
2001
2006
1999
1992
1992
1994
2005
1999
2004
2002
2001
2004
2003
1997
2007
2006
2006
1999
2001
2006
2005
2005
1992
1993
1997
2004
2007
1992
1992
2007
2004
2005
2007
2003
2006
PRACOWNICY SZKOŁY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Jabłońska Maria
Jędrych Witold
Jowik Jolanta
Kander Małgorzata
KramŜa Anna
Królikowska Danuta
Marcinkiewicz Janina
Melińska Ewa
Polkowska Barbara
Rogowski Jarosław
Sociński Janusz
Wojciechowski Stanisław
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Bączkowska Maria
Dąbrowska Wanda
Goleń Maria
Ignasiewicz Halina
Jędruszczak Bogusław
Jowik Jolanta
Kasprzycka Maria
Kozuba Maria
Krawcowicz Julia
Kułakowska Jadwiga
Łyziak Józef
Politikin Taras Małgorzata
Racka Urszula
Szczepkowska Anna
Szczepkowski Mikołaj
Ślązek Urszula
Zientkowska Iwona
śak Andrzej
OBECNI PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
sprzątaczka
dozorca/portier
starsza woźna
sprzątaczka
sprzątaczka/szatniarka
sprzątaczka
samodzielny referent
samodzielny referent
kierownik administracyjno-gospodarczy
dozorca/portier
dozorca/portier
dozorca/portier
PRACOWNICY EMERYTOWANI
data przejścia na emeryturę
zatrudnienie od 01.09.2003r.
20.07.2004r.
01.09.1993r.
01.06.1998r.
07.10.2004r.
01.09.1995r.
02.11.1996r.
01.04.2003r.
01.09.1993r.
20.07.2004r.
06.10.2004r.
27.10.2004r.
01.09.1997r.
20.09.2004r.
01.09.2002r.
01.09.2006r.
01.09.2005r.
01.02.2000r.
01.09.2005r.
01.02.2004r.
01.09.2004r.
03.09.2007r.
01.09.2000r.
01.02.2007r.
28.07.1996r.
01.09.2006r.
01.03.2006r.
01.09.2004r.
01.09.2005r.
01.09.1999r.
17
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
1992 - 2007
Osiągnięcia Szkoły w piętnastoleciu
18
TEATR
Na początku był… teatr
Jak to się zaczęło?
Był rok 1993. Nauczycielka języka polskiego pragnęła przekonać
uczniów, Ŝe twórczość Jana Kochanowskiego nadal jest atrakcyjną pozycją lekturową. Ten karkołomny pomysł realizowała, inscenizując z młodzieŜą utwory
renesansowego mistrza.
Tak powstał spektakl „Z wizytą u Jana
Kochanowskiego w Czarnolesie”.
Zapał młodych aktorów przeszedł
najśmielsze oczekiwania polonistki.
Rozpoczęto intensywne próby, by
wystąpić na szkolnej uroczystości. Po
niej zapadła decyzja – tworzymy teatr.
Pierwszy konkurs i pierwszy sukces. Po
nim przyszły następne. Oto garść
wspomnień:
W roku 1995 wystąpiliśmy na
przeglądzie
inicjatyw
uczniowskich
organizowanym
przez
Gminę
Warszawa-Centrum.
Uzyskaliśmy
nagrodę w kategorii teatr, wyprzedzając
kilkanaście zespołów teatralnych ze
szkół warszawskich.
Konkurs zakończył się koncertem galowym w sali widowiskowej DS „Riwiera”.
Występowaliśmy obok tak sławnych
19
TEATR
grup, jak Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej czy chór przy LO im.
Jana III Sobieskiego.
Rok 1996 – zaczyna się przygoda teatru szkolnego z Fredrą.
„Fredromanię” – spektakl złoŜony z fragmentów sztuk naszego Patrona – pokazaliśmy podczas przeglądu teatrów szkolnych (w ramach konkursu „O Wawrzyn
Dzielnicy Śródmieście Gminy Warszawa Centrum”). Tym razem jurorami byli
aktorzy – Irena Jun i Krzysztof Kolberger.
Przewodniczącą jury konkursu „O Wawrzyn Dzielnicy Śródmieście Gminy Warszawa Centrum” była pani Barbara Wachowicz. To z jej rąk otrzymaliśmy dyplom, nagrodę pienięŜną oraz ksiąŜki
z okolicznościowymi dedykacjami. WyróŜniono nasz zespół, zapraszając go
na koncert galowy w „Stodole”.
To wówczas wręczono główną nagrodę
w kategorii „twórczość poetycka” naszej
uczennicy Dagmarze Płońskiej.
W roku 1997 rozwijaliśmy talenty
i poszerzaliśmy repertuar. Z miłości do
Fredry przygotowaliśmy spektakl pt.
„Fredromanii ciąg dalszy”, który pokazaliśmy na III Przeglądzie Artystycznym
MłodzieŜy Szkolnej i podczas koncertu
galowego w Teatrze Nowym. PrzeŜywaliśmy wówczas wiele wzruszeń i dumę, gdyŜ uczennica naszego liceum –
Aleksandra Jerzmanowska – otrzymała
główną nagrodę – „Wawrzyn…” za własna twórczość poetycką i swoje wiersze
czytała na zmianę z Krzysztofem
Kolbergerem.
20
TEATR
W tym roku uczestniczyliśmy równieŜ w Wojewódzkim Przeglądzie Fredrowskim organizowanym przez Związek Artystów Scen Polskich. II nagrodę za jednoaktówkę Aleksandra Fredry pt. „Z jakim się wdajesz, takim się stajesz” otrzymaliśmy z rąk jurorów – Małgorzaty RoŜniatowskiej i Janusza Grochoczyńskiego. Specjalna nagrodę im. Jana Świderskiego dla najlepszego aktora otrzymał
uczeń naszej szkoły – Rafał Kobyłecki.
Jest rok 1999. Uczniowie stają się mistrzami. Tomasz Mirowski – uczeń
kl. IV – zakłada własną grupę teatralną „POMUM IOCI”. Jego zespół bierze
udział w Koncercie Galowym Śródmiejskich Spotkań Tanecznych w Teatrze
Nowym,
występując
z
przedstawieniem
ułoŜonym
do
tekstów
K.I.Gałczyńskiego.
Rok 2000. Teatr „POMUM IOCI” otrzymuje II nagrodę VII Przeglądu Małych Form Teatralnych „Maska 2000” za sztukę „Gęś w teatrze”.
Rok 2001. MnoŜą się inicjatywy teatralne. W szkole pojawiają się nowe
gwiazdy, a wśród nich Malwina Wodzicka – obiecująca aktorka i reŜyserka. To
ona zachęca koleŜanki do załoŜenia zespołu teatralnego „Córki Hrabiego”,
dzięki niej oŜywiają się kontakty ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej.
MłodzieŜ zaczyna próby na deskach Teatru Śródmiejskiego przy ul. Jezuickiej.
Podczas Wiosennych Konfrontacji Artystycznych Dzieci i MłodzieŜy –
„Melpomena w szkolnej ławce” – organizowanych przez Centrum Edukacji Kulturalnej otrzymują II nagrodę – w kategorii zespołów młodzieŜowych – za spektakl pt. „Alicja”.
W tym samym roku odbierają I nagrodę Przeglądu Teatrów Szkolnych za
przedstawienie „Zemsta, czyli śluby panieńskie”.
Rok 2002. Dla uczczenia jubileuszu dziesięciolecia Szkoły zorganizowaliśmy Wojewódzki Festiwal Fredrowski. Współorganizatorem zostało Stołeczne
Centrum Edukacji Kulturalnej. Do rywalizacji przystąpiło 18 teatrów szkolnych
z województwa mazowieckiego. Naszemu zespołowi przyznano II miejsce za
spektakl „Spotkanie z Aleksandrem Fredrą”.
21
TEATR
Kończy się I etap działalności teatralnej w naszym Liceum. Opiekunowie
zespołów teatralnych – p. Maria Kasprzycka i p. Piotr Filonowicz – Ŝegnają kolejnych absolwentów liceum kochających teatr. Do szkoły trafiają młodsi, równie
zafascynowani aktorstwem. Pracę z nimi podejmuje młoda polonistka – pani
Joanna Kaleta. A oto jej relacja:
W 1999 r. w naszym Liceum rozpoczął działalność Teatr Dygresja.
Śmiało moŜna go nazwać teatrem „nowej fali”, gdyŜ został stworzony przez
młodych, ambitnych ludzi, poszukiwaczy – nowatorów, pragnących wystawiać
uznany, klasyczny repertuar, ale i własne, autorskie sztuki.
ZałoŜycielem
formacji i reŜyserem
większości
wystawianych sztuk był Piotr
Śmigasiewicz (wówczas
uczeń klasy II B).
Skupił on wokół
siebie grupę zapalonych
aktorów, w skład której
wchodzili m.in. Dorota
Dobosz, Ewa Rudnik,
Magdalena Szarlińska,
Marta śelazna, Natalia
Koperniak,
Anna
Dębińska,
Beata
Borowska, Małgorzata Kubiak, Karolina Banaszek, Irena Malinowska, Michał
Kibil.
Opiekunem artystycznym młodych aktorów była pani Joanna Kaleta – wychowawczyni klasy II B, a potem III B, nauczycielka języka polskiego.
22
TEATR
Teatr Dygresja zadebiutował spektaklem „ Willa Eselingów”.
Sztukę tę najpierw wystawiono w szkole (jeszcze w siedzibie przy ul.
Świętojerskiej 9), a następnie na Scenie Młodych Teatru Staromiejskiego, który
stworzył aktorom z Fredry doskonałe miejsce do pracy i artystycznego rozwoju.
W repertuarze Teatru Dygresja znalazły się takŜe spektakle: „ Opowieść wigilijna”, „ Trzy siostry”, „ Gdzie masz buty?” i wiele innych..
Warto podkreślić, Ŝe młodzi artyści wielokrotnie brali udział w konkursach
teatralnych, takich jak „Melpomena w szkolnej ławce”.
Zespół
Teatru
Dygresja
W roku 2003 zespół teatralny LXXXI LO im. Aleksandra Fredry podczas
VI Maratonu Teatralnego – Zielonka 2003 – otrzymuje nagrodę za spektakl
„Straszny sen Stiepana Czubukowa”.
Jest 2004 rok – teatr „U Fredry” wziął udział w 25 Biesiadzie Teatralnej
w Horyńcu, zdobywając prestiŜowe nagrody.
23
CHÓR I ORKIESTRA
Muzyka łagodzi obyczaje
Od roku 1995 chlubą Liceum był chór i orkiestra szkolna prowadzona
przez Tomasza Kierejszę. Czas ich działania wspominamy z nostalgią, mając
nadzieję, Ŝe uda się nam wskrzesić tradycję muzykowania w Szkole.
Zespoły muzyczne towarzyszyły teatrowi szkolnemu na wielu konkursach
i uroczystościach:
• 1996 r. - występy podczas uroczystości nadania Liceum imienia Aleksandra Fredry, podczas Mszy św., na której poświęcono Sztandar.
• 1997 r. - występy na III Przeglądzie Artystycznym MłodzieŜy Szkolnej.
• 1998 r. - uświetnienie wizyty Jego Eminencji kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski.
• nagroda w konkursie „O Wawrzyn Dzielnicy Śródmieście…”, wyróŜnienie dla Ewy Rudnik.
• 1999 r. - udział w Koncercie Galowym Śródmiejskich Spotkań Tanecznych w teatrze Nowym.
24
OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE
Primus inter pares
2004 r.
• Paulina Chilarska – finalistka XXXIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
• Natalia Kloc – laureatka XXXV Olimpiady Języka Rosyjskiego
2005 r.
• Zuzanna Kłyszejko – finalistka XXXI Olimpiady Historycznej
• Paulina Chilarska - finalistka etapu wojewódzkiego XX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
• Daria śmijewska – finalistka etapu wojewódzkiego XX Olimpiady Wiedzy
Ekologicznej
2007 r.
• Mateusz Szymański – zwycięzca IV ogólnopolskiego „Konkursu Wiedzy
o Materiałach" organizowanego przez Politechnikę Warszawską.
• Zofia Rojek – laureatka XXXI Olimpiady Artystycznej (sekcja plastyki)
• Karol śojdź – finalista XXXIII Olimpiady Historycznej
25
KONKURSY LITERACKIE I RECYTATORSKIE
„Czasami
Czasami kiedy jestem sama
potrafię rozmawiać z kartką papieru
ogryzionym ołówkiem”
(D. Płońska ucz. LXXXI LO
Arkusze Literackie wyd. SCEK)
•
•
•
•
26
1994 r. - udział w konkursie literackim organizowanym przez Polskie Towarzystwo Humanitarne „FAUNA” pt. „Człowiek powinien być odpowiedzialny za to, co oswoił” – laureaci konkursu – uczniowie naszego Liceum: Ilona Kuberska, Dagmara Płońska, Aleksandra Włodarczyk.
1995 r. - konkurs organizowany przez „Prawo i śycie” – wyróŜnienie dla
Sylwii Buks za scenariusz ogólnopolskich uroczystości z okazji 50 rocznicy Powstania Warszawskiego.
1996 r. - wyróŜnienie dla Marcina Minora w konkursie na utwór dramatyczny organizowanym przez SCEK.
- Dagmara Płońska laureatką konkursu poetyckiego organizowanego
przez Pracownię Literacką SCEK-u. Jej twórczość zaprezentowano
w „Arkuszach Literackich – 2”.
1997 r. - „Wawrzyn Dzielnicy Śródmieście Gminy Centrum” dla Aleksandry Jerzmanowskiej – za twórczość poetycką.
KONKURSY LITERACKIE I RECYTATORSKIE
•
•
•
•
•
1998 r. - nagrody w Wojewódzkim Konkursie Poezji Śpiewanej „Mickiewicz 98” dla Agnieszki Śniatowskiej, Marzeny Gałązki i Tomasza Obertyna.
1999 r. - nagroda dla Aleksandry Jerzmanowskiej – laureatki konkursu
„Gazety Wyborczej” pod hasłem „Moje miejsce magiczne w Warszawie”.
Druk jej tekstu w „Przewodniku po Warszawie” (wyd. Piątek Trzynastego.
Łódź).
2001 r. - Katarzyna Jędrasik finalistką
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego.
- udział w konkursie historycznoliterackim „Powstanie Warszawskie
i jego bohaterowie”; finalistami zostali:
Piotr Śmiałowski i Michał Werpachowski.
2003 r. - wyróŜnienie I stopnia dla
Anity Romanowskiej w konkursie
„BliŜej Norwida …”
2004 r. - nagroda III stopnia dla Ewy
Szkop w I Ogólnopolskim Konkursie
Krasomówczym „O Laur Królowej
ElŜbiety”.
27
DEBATY OKSFORDZKIE
"...Ta umiejętność jest godna przykładających się do wyzwolonych nauk ludzi, godna mądrych, godna zacnych,
godna ksiąŜąt, godna królów..."
M.T.Cyceron
Warszawski Konkurs Debat Oksfordzkich odbywa się od pięciu lat, jest
organizowany przez Prywatne śeńskie LO im. C. Plater-Zyberkówny pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polskiego Towarzystwa Retorycznego.
Dwie pięcioosobowe druŜyny uczniów warszawskich liceów toczą ze sobą debatę według ściśle określonych reguł (ograniczony czas, losowany temat i strona w debacie itd.), dyskutując na róŜnorodne tematy, związane zarówno z waŜnymi problemami społecznymi, jak i kwestiami filozoficznymi czy interpretacją
faktów historycznych.
Idea konkursu –
kształtowanie umiejętności retorycznych w cyklu
ocenianych
przez
ekspertów dyskusji –
spotkała się z duŜym
zainteresowaniem
naszych uczniów. Liceum
Fredry zgłosiło się do
Konkursu Debat juŜ w
pierwszej edycji, a od
kolejnego roku uczniowie naszej szkoły zdobywają corocznie tytuły
finalistów.
28
DEBATY OKSFORDZKIE
Rozmaitość poruszanych tematów wskazuje, Ŝe nie jest to przypadek –
druŜyny LO Aleksandra Fredry ćwiczą swoją sprawność retoryczną, zgłębiając
rozmaite kwestie z szeroko pojętej humanistyki: filozofii, historii, socjologii, literatury...
Przygotowanie do kaŜdego z etapów konkursu wymaga wiele pracy,
a dyskusja na forum publicznym – wiele odwagi, opanowania i stalowych nerwów. Mamy nadzieję, Ŝe dobra passa trwająca od kilku edycji spotkań debatowych nie zostanie przerwana, a nasi uczniowie i absolwenci, umiejący posługiwać się słowem w sposób piękny, uczciwy i efektywny, nie będą mieć wątpliwości, dlaczego Cyceron nazwał retorykę umiejętnością godną królów.
W Konkursie Debat Oksfordzkich odnieśliśmy wiele sukcesów:
Rok szkolny 2003/04, II WKDO,
Rok szkolny 2004/05, III WKDO,
laureaci II miejsca:
laureaci III miejsca:
Sebastian Dłuski IIb
Katarzyna Bednarska IVb
Maciej Poświata IIb
Karol Choliński IIb
Agnieszka Gierczak IVb
Aleksandra Pawlik IIb
Dagmara Michalska IVb
Anna Rzewuska IIb
Grzegorz Sęk-Szafrański IVb
Katarzyna Załęska IIb
Rok szkolny 2005/06, IV WKDO,
laureaci III miejsca:
Magdalena Jura IIe
Alicja Karsznia IIIb
Maciej Poświata IIIb
Aleksandra Pawlik IIIb
Anna Rzewuska IIIb
Rok szkolny 2006/07, V WKDO,
laureaci II miejsca:
Filip Cholewczyński Ib
Maciej Lewandowski Ib
Magdalena Rysak Ib
Olga Sarna Ib
Paweł Zieliński Ib
29
WOLONTARIAT
MłodzieŜowy wolontariat funkcjonuje w naszej szkole od 2000 r.
Pomysł zrodził się na lekcji przedsiębiorczości, gdzie uczniowie mieli za zadanie zaproponować własną działalność na rzecz środowiska lokalnego.
Jednym z ciekawszych projektów było zorganizowanie koncertu muzycznego.
MłodzieŜ sama stworzyła chór i orkiestrę szkolną. Własny repertuar chcieli zaprezentować poza szkołą i tak w 2002 r. nawiązana została współpraca ze
Szpitalem Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej 24 w Warszawie, gdzie odbył się
pierwszy koncert.
Z tej inspiracji powstał pomysł, aby grupa uczniów w ramach wolontariatu
pomagała chorym dzieciom w nauce i organizowała im czas wolny, aby zminimalizować skutki choroby podczas pobytu w szpitalu.
Na przestrzeni lat młodzieŜ coraz aktywniej włącza się w działalność społeczną na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych.
Uczniowie
o uzdolnieniach
muzyczno – wokalnych
coroczne
organizują
koncerty z okazji świąt
BoŜego Narodzenia, czy
Dnia Dziecka.
W naszej pracy
korzystamy
z doświadczeń Fundacji
„Świat na Tak”.
Dzięki Fundacji nasza
młodzieŜ uczestniczy w
organizowanych akcjach
charytatywnych. Rozwój
naszych
działalności
30
WOLONTARIAT
wolontariuszy to przede wszystkim koncerty charytatywne, występy wokalne
i przedstawienia teatralne w szpitalu dziecięcym przy ul. Niekłańskiej i w Centrum Zdrowia Dziecka, zbiórka zabawek
dla dzieci z domu dziecka, zbiórki
Ŝywności dla potrzebujących wsparcia,
organizowanie występów znanych artystów – tak przebiega współpraca
z fundacją
na
rzecz
dzieci
niepełnosprawnych „Świat na Tak”.
W 2005 roku odbył się wieczór
dobroczynny
w
Teatrze
Polskim,
podczas którego uczniowie naszego
liceum kwestowali na rzecz Polaków
represjonowanych na Białorusi.
W roku 2006 właśnie grupa naszej
młodzieŜy została laureatami prestiŜowego Konkursu „Ośmiu wspaniałych”
Od 4 lat nasi uczniowie opiekują
się niepełnosprawnym chłopcem Wojtusiem, który mieszka w okolicy naszej
szkoły. Pomagają mu w odrabianiu lekcji
i organizują zabawy. Chłopiec bardzo
polubił naszych wolontariuszy i bardzo
tęskni za uczniami, którzy są juŜ absolwentami.
Jak co roku, z pewnością nowi uczniowie poszerzą kręgi szkolnego wolontariatu i chętnie będą kontynuowali podjęte działania.
31
PROJEKT GETTO WARSZAWSKIE
„Jakie to ma lub moŜe mieć znaczenie dla naszej przyszłości, Ŝe mieszkamy wokół miejsca ich śmierci?”
Projekt edukacyjny poświęcony historii warszawskiego getta powstał we
wrześniu 2004 roku w chwili, gdy nasze liceum zostało przeniesione na ulicę
Miłą. Okoliczne pomniki oraz znane z literatury obrazy tej ulicy, skłoniły nas do
zadania pytania – „Jakie to ma lub moŜe mieć znaczenie dla naszej przyszłości,
Ŝe mieszkamy wokół miejsca ich śmierci?”. Pytanie - cytat z J. M. Rymkiewicza
Umschlagplatz - stało się mottem naszego projektu. Realizowany jest on pod
kierunkiem Wiesławy Młynarczyk, nauczycielki j. polskiego i Bogusława Jędruszczaka, nauczyciela historii i wiedzy o kulturze.
Aby poszerzyć wiedzę o wyjątkowym miejscu szkoły, przygotowaliśmy we
współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej wystawę o historii Muranowa. Stanowi ona cenną pomoc dydaktyczną wykorzystywaną podczas spotkań
z uczniami innych szkół.
Uczniowie naszego
Liceum reprezentowali
polską młodzieŜ na
konferencji zorganizowanej w Krakowie przez
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej i Sportu we
współpracy z Radą Europy „Nauczanie pamięci poprzez dziedzictwo
kulturowe”. Uczestniczyliśmy w „Marszu śywych” z udziałem młodzieŜy z 17 krajów.
32
PROJEKT GETTO WARSZAWSKIE
W szkole odbywają się spotkania ze świadkami historii (np. p. Gabryela
Bromberg), ocalonymi z Holokaustu (np. p. Krystyna Budnicka), autorami ksiąŜek (np. p. Robert Szuchta). Współpracujemy teŜ z śydowskim Instytutem Historycznym, uczestniczymy w wykładach historyczno-literackich i konferencjach
naukowych organizowanych przez IPN. W szkole przeprowadzamy warsztaty
edukacyjne.
Liczne grupy młodzieŜy z Izraela, Kanady, Stanów Zjednoczonych przemierzające ulice Muranowa, dają okazję nawiązania bezpośrednich kontaktów
z rówieśnikami. W naszej szkole odbywają się z nimi spotkania o charakterze
edukacyjnym - razem zwiedzamy miasto, bawimy się, zawieramy sympatyczne
znajomości.
Uczestniczymy
w
programie wymiany młodzieŜowej
prowadzonej
przez powstające Muzeum Historii śydów Polskich. W lipcu b.r. gościliśmy w Warszawie grupę
uczniów z Izraela, w
sierpniu
trzy
nasze
uczennice
(Katarzyna
CzyŜewska,
Urszula
Kwapisz i Zuzanna Hellich) wyjechały na dwa
tygodnie do Izraela.
W roku szkolnym 2007/8 utworzona została klasa regionalna, która
w szerszym zakresie podejmie interdyscyplinarnie tematykę Muranowa.
33
DNI KULTURY U FREDRY
Zaczęło się…
…od Wystawy Prac Plastycznych uczniów naszej szkoły, zorganizowanej
w roku szkolnym 2003/04, jeszcze w starej siedzibie na ulicy Świętojerskiej.
Pomysł się spodobał.
W następnym roku szkolnym 2004/05 wszystkie właściwie klasy prezentowały swoje programy - impreza się rozrosła, zyskała swoją nazwę, zorganizowano liczne konkursy, pokazy, spotkania, występy. Całość odbyła się w grudniu 2004 r, powstało nawet specjalne logo autorstwa Huberta Oleksiaka.
Był konkurs poezji śpiewanej, kawiarnia
dekadentów, spotkania z aktorami, dziennikarzami,
rajdowcem samochodowym, dzień poezji „wersy
wyzwolone”, wystawa prac plastycznych, poczta
poetycka, przedstawienia komediowe, konkurs
kroków tanecznych.
W
kolejnym
roku
szkolnym
DKuF
ugruntowały się jako tradycyjne juŜ wydarzenie
kulturalne w Ŝyciu szkoły i przebiegały w kwietniu
2005 r. Konkurs na logo imprezy wygrała Mariola
Sztorc. Odbyły się jeszcze ciekawsze imprezy –
spotkanie z panią Barbarą Lasocką – autorką biografii naszego patrona, występy poetyckie w Cafe Sułtan, konkurs Jeden z Dziesięciu, przedstawienia o charakterze teatralno- kabaretowo -satyrycznym, konkurs czytania utworów Fredry,
konkurs poezji w języku angielskim, Szkoła Tańca, spotkanie z aktorem Wojciechem Duryaszem, wystawa Historia Sztuki od Kuchni, pokazy filmowe, atrakcje
kulinarne Kawiarenki Międzynarodowej, Aukcja Przedmiotów Dziwnych i Nietypowych, na której moŜna było wylicytować np. Ciało Pedagogiczne w Kawałkach czy przeróŜne starocie.
34
DNI KULTURY U FREDRY
W bieŜącym roku szkolnym organizatorem imprezy i koordynatorem działań była, jak w roku poprzednim, pani Joanna Kaleta.
Od kwietniowych Dni Kultury u Fredry rozpoczęliśmy cykl imprez nadających oprawę obchodom Jubileuszu 15-lecia istnienia naszej Szkoły. Dlatego teŜ
impreza róŜniła się nieco od poprzednich – cały pierwszy dzień poświęcono na
festiwal sztuk fredrowskich. Wystąpiło 9 druŜyn, rywalizacja o laur pierwszeństwa była zacięta, a emocje sięgały zenitu.
Pierwsze miejsce zajął teatr klasy IIA z „Pierwszą Lepszą, czyli nauką
zbawienną”.
Zwycięski
zespół
zaprezentuje swój spektakl przed zaproszonymi gośćmi w dniu Jubileuszu,
uświetniając tym szkolną uroczystość.
Drugi dzień DkuF przebiegał
juŜ według tradycji, odbyły się liczne
ciekawe imprezy o nieco mniej
oficjalnym charakterze – pokaz
capoeiry, bachanalia, tradycyjnie juŜ
konkurs czytania utworów Fredry,
kawiarenka kulinarna, konkurs wiedzy
o patronie, spektakl poetycki Portret
Kobiety, wystawy poświęcone hobby
oraz adaptacjom filmowym dzieł
Fredry.
Dni Kultury u Fredry stały się
tradycyjnym wydarzeniem w Ŝyciu
Szkoły i będą kontynuowane w
kolejnym roku szkolnym. Zapraszamy
w kwietniu 2008 r., na pewno będzie
jeszcze ciekawiej.
35
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
•
•
36
1999 r.
- I miejsce dla pary tanecznej – Barbary Zielińskiej i Piotra Ociepki
w II Ogólnopolskiej Gali Tanecznej „Kielce 99”.
- I miejsce dla pary tanecznej – Barbary Zielińskiej i Piotra Ociepki
w II Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego.
- II miejsce dla B. Zielińskiej i P. Ociepki w Turnieju tańca towarzyskiego Ogólnopolskiej MłodzieŜowej Ligi Tanecznej.
- II miejsce dla B. Zielińskiej i P. Ociepki w IV Ogólnopolskiej Gali Tańca
Sportowego.
2004 r.
- Złoty Medal dla Józefiny Rudzińskiej w MłodzieŜowych Mistrzostwach
Świata w Windsurfingu.
ŚLADAMI PATRONA
Tradycję organizowania wyjazdów integracyjnych dla uczniów klas pierwszych „Zielona Szkoła” zapoczątkował wyjazd we wrześniu 1998 r. nad morze.
W roku jubileuszu X - lecia istnienia naszego Liceum zdecydowaliśmy, aby „Zieloną Szkołę” zorganizować szlakiem patrona. Znaleźliśmy urokliwe miejsce
w Bieszczadach nad Zalewem Solińskim w Solinie, skąd juŜ niedaleko do
miejsc, gdzie Ŝył, działał i tworzył nasz patron Aleksander hr. Fredro.
Główną atrakcją wszystkich wyjazdów w Bieszczady stała się wycieczka
do Lwowa. Na Ukrainie odwiedzamy miejsca bliskie naszemu Patronowi i tak,
w małej miejscowości Rudki, gdzie w kościele rzymsko-katolickim znajduje się
grobowiec rodziny Fredrów, chwilą zadumy i złoŜeniem wiązanki kwiatów, zapaleniem zniczy czcimy pamięć wielkiego komediopisarza.
WaŜnym etapem zwiedzania Lwowa jest wizyta na cmentarzu Łyczakowskim, gdzie wśród starych
drzew znajdują się groby
wybitnych Polaków: Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej,
Artura Grottgera i innych, a na
zboczu
usytuowany
jest
cmentarz
wojskowy
Orląt
Lwowskich.
Tu odbywa się jedna z
waŜniejszych lekcji naszej
historii. Tu takŜe składamy
kwiaty i zapalamy znicze na
grobach naszych rówieśników
poległych
za
wolność
Ojczyzny.
W ostatnim dniu pobytu tradycyjnie młodzieŜ uczestniczy w uroczystym
ślubowaniu i pasowaniu na ucznia LXXXI Liceum Aleksandra Fredry.
37
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
1. Austria – Włochy – Rumunia
W latach 1997-2001 nasze liceum realizowało projekt współpracy międzyszkolnej w ramach Programu Sokrates-Comenius. Naszymi partnerami były
szkoły średnie z Austrii (Wiedeń), Włoch (Pesaro) i Rumunii (Sibiu). Współpraca
obejmowała spotkania koordynatorów projektu i wymianę doświadczeń nt. metod pracy z młodzieŜą, omawianych podczas wizyt roboczych przedstawicieli
uczniów i opiekunów, zadań realizowanych przez uczniów z poszczególnych
krajów oraz końcowego spotkania wszystkich czterech grup w Wiedniu w marcu
2001r.
Temat projektu realizowany lokalnie: Zmiany zachodzące w turystyce –
co Warszawa zrobiła w ostatnich latach dla rozwoju turystyki. Temat spotkania
w Wiedniu: Młodzi ludzie w drodze.
Koordynatorzy projektu i opiekunowie podczas spotkania w Wiedniu:
Krzysztof Czarnecki, Anna Kochańska.
2. Wielka Brytania
Pierwsze kontakty polsko-brytyjskie nawiązaliśmy w 1992 r., kiedy to grupa młodych Anglików uczących się na terenie bazy wojsk brytyjskich w Niemczech podczas wizyty w Warszawie odwiedziła naszą szkołę. Spotkanie to dało
początek stałej współpracy o charakterze cyklicznym.
Początkowo (w latach 1992-1996) polscy uczniowie wyjeŜdŜali do Niemiec (41 Army Education Centre British Forces, Paderborn Garrison Sennelager Military).
Deklarowanym celem spotkań młodzieŜy polskiej, angielskiej i niemieckiej było poparcie zaufania i zrozumienia między narodami oraz wymiana doświadczeń z rówieśnikami z innych krajów.
Opiekunowie: GraŜyna Braniecka, Beata Zawadzka, Antoni Empacher.
Od 1996 r. wymianę kontynuowaliśmy we współpracy z Radą Hrabstwa
Gloucestershire.
38
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Tematyka wyjazdów, choć zróŜnicowana, zawsze dotyczyła porównania
poprzez przedstawienie i wskazanie róŜnic Ŝycia młodych ludzi ze środowiska
wiejskiego (Cotswolds) i środowiska miejskiego (Warszawa), oraz wskazania
i zrozumienia róŜnic kulturowych. Wielokrotnie gościliśmy młodzieŜ angielską
w Polsce, a nasi uczniowie wyjechali po raz pierwszy do Wielkiej Brytanii
w 1997 r. (Chipping Campden Youth Centre)
Opiekunowie: Jadwiga Kułakowska, Liliana Suchocka, Beata Kierejsza.
Temat wymiany z 1997 r.: Jak wspierać młodych ludzi podczas dochodzenia do dorosłości przez programy społecznej edukacji.
W latach 2002-2003 nastąpiła przerwa w regularnych, jak do tej pory,
działaniach wymiany. W latach 2004-2006 działania zostały podjęte na nowo.
Pomoc finansową niezbędną do realizacji projektów otrzymywaliśmy rokrocznie
składając wnioski do Narodowej Agencji Programu MłodzieŜ.
Opiekunowie: Anna Podrzycka, Małgorzata Pietrzak, Maria Górna, Justyna Pastuszka
Tematyka spotkań w ostatnim czasie:
• 2004 r.: Jak tradycja,
kultura i sztuka tworzą
nasze
szanse
na
przyszłe moŜliwości.
• 2005r.:
Wpływ
dziedzictwa kultury i
sztuki
na
naszą
współczesność.
• 2006 r.: Zmiany.
W roku 2006 obchodziliśmy
10-tą rocznicę współpracy z
Chipping Campden Youth
Centre.
39
ABSOLWENCI
Z łezką w oku wspominamy historię naszego Liceum i sukcesy młodzieŜy, zdając sobie sprawę z tego, Ŝe to ona przyczyniła się do tych wszystkich
wzruszeń, które przeŜywamy z okazji Jubileuszu. Stąd pomysł umieszczenia –
w końcowej części niniejszej publikacji – list absolwentów.
13 czerwca 1996 r. - pierwsi absolwenci liceum odbierają świadectwa dojrzałości z rąk dyr. Małgorzaty Regenciak.
40
ABSOLWENCI
Absolwenci z roku szkolnego 1995/1996
KLASA IV A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
wychowawca: p. Maria Kasprzycka
Bednarska Agata
Bogdańska Agnieszka Ewa
Buks Sylwia Danuta
Fazan Anna Małgorzata
Głębocki Daniel
Grabowska GraŜyna Anna
Izmer Krzysztof
Jabłońska Magdalena Maria
Jelicz Michał Lucjan
Johas Marta Eliza
Kamiński Emil Waldemar
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Kropielnicka Izabela Agnieszka
Kulik Urszula
Młyniec Anna
Płoski Piotr Damian
Reguła Agnieszka
Reguła Paweł
Rokita Karolina
Sarna Witold Stefan
Sereda Agnieszka Katarzyna
Sobolewska Anna
1995/1996
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Stańczyk Marta
Stefańska Marta Eliza
Szafran Beata
Szepietowski Artur Grzegorz
Wasilewski Jakub
Wojtaś Agnieszka Alicja
Zajdel Anna Magdalena
Zalewski Maciej
Zamościk Maciej Jacek
Zastawna Monika Anna
Absolwenci z roku szkolnego 1996/1997
KLASA IV A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
wychowawca: p. Jadwiga Kułakowska
Arwar Magdalena
Błądzińska Agnieszka
Brzozowski Paweł
Cyprysiak Teresa
Dudziński Robert
Dziewulska Justyna
Garbat Rafał
Godlewski Marcin
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
KLASA IV B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Biełuszka Magdalena
Broniarek Małgorzata
Derela Dominik
Dzioba Ewa
Górecka Magdalena
Klimasińska Dominika
Kasperski Jacek
Kolecki Marek
Krupa Magdalena
Kryński Tomasz
Kulma Justyna
Matusik Sylwia
Mazur Monika
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1996/1997
Pietrzak Anna
Piotrowska Iga
Roman Zbigniew
Schulz Karolina
Tymosiewicz Renata
Witczak Aleksander
Wybacz Zbigniew
wychowawca: p. Józef Łyziak 1996/1997
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Klocek Dominika
Kobyłecki Rafał
Król Barbara
Leszczyńska Olga
Paciorek Agnieszka
Prokopiak Marcin
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Przepiórka Iwona
Ruciński Łukasz
Struk Aleksandra
Warkiewicz Ewa
Weiss Leszek
Znyk Rafał
41
ABSOLWENCI
Absolwenci z roku szkolnego 1997/1998
KLASA IV A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Błazik Emil
Cegiełka Maciej
Cerańska Patrycja
Czechowski Krzysztof
Danko Mikołaj
Janus Marcin
Kozakowski Wiktor
KLASA IV B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Białoskórska Monika
Bogusiewicz Paula
Brzozowska Karolina
Bulik Marcin
Dynarzewska Kamila
Filar Olga
Gburzyński Tomasz
Gorczyca Magdalena
Jałowiec Arkadiusz
Kępińska Zuzanna
KLASA IV C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
42
Acholonu Kamila
Bieńkowska Joanna
Bieńkowska Marta
Broś Piotr
Brzezek Martyna
Buczyńska Ilona
Dyska Anna
Gocel Wioletta
Greb Dagmara
Jakubaszek Julia
Jóźwik Magdalena
wychowawca: p. Maria Kozuba
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Krzemiński Patryk
Luty Magdalena
Miszczuk Monika
Ostrowska Małgorzata
Paruch Jarosław
Potrykus Tomasz
Rumniak Joanna
1997/1998
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Sikora Anna
Skonieczny Maciej
Skrzypińska Ewa
Sokołowski Robert
Wróbel Mariusz
śytkowska Agnieszka
wychowawca: p. Jolanta Nowakowska 1997/1998
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Kramarczyk Anna
Kryszkiewicz Ilona
Kulesza Anna
Lewandowska Ewelina
Łapiński Piotr
Łukaszuk Justyna
Mazurczak Michał
Płońska Dagmara
Roszkowska Magdalena
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Stępniak Diana
Sutkowska Danuta
Szymańczyk Karolina
Świątkowska Iga
Świerczyńska Karolina
Witkowska Justyna
Włodarczyk Aleksandra
Zakrzewska Justyna
Zielińska Luiza
wychowawca: p. Anna Szczepkowska
1997/1998
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Napiórkowski Marcin
Nieśpiałowski Sebastian
Oświecińska Weronika
Prugar Marta
Roczan Natalia
Rozemska Katarzyna
Siwirska Magdalena
Stanisławska Natalia
Strzęboszewski Piotr
Teslar Ewa
śochowska Justyna
Kępka Agnieszka
KnyŜ Karina
Krajnow Łukasz
Krysiak Magdalena
Lewandowska Katarzyna
Majewski Paweł
Matyjaszkiewicz Tomasz
Michael Mariusz
Mikołajczyk Karina
Mikołajczyk Małgorzata
Molak Agnieszka
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
ABSOLWENCI
Absolwenci z roku szkolnego 1998/1999
KLASA IV A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Boniecka Magdalena
Borkowska Joanna
Borkowski Andrzej
Brzeziński Artur
Czerska Agnieszka
Ferenc Dominik
KLASA IV B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Anuszewska Anna
Babicki Rafał
Benderz Patryk
Bogucki Wojciech
Chmielewski Michał
Ciszek Joanna
Dolega Karolina
Ferfet Katarzyna
Jędruszczak Piotr
Karolczak Robert
KLASA IV C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Czarnecka Joanna
Dławichowska Izabela
Geczewa Beata
Iwanow Piotr
Jakubowski Ireneusz
Krawiecka Agnieszka
Kupiec Patrycja
Kur Sylwia
Maroszek Marcin
wychowawca: p. Iwona Werner 1998/1999
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Hagemajer Milena
Jankowska Marta
Łazarow Luiza
ŁyŜwa Katarzyna
Mikołajczyk Wawrzyniec
Nowińska Barbara
13.
14.
15.
16.
17.
Piętka Jolanta
Sawukajtys Dorota
Siestrzeńcewicz Piotr
Śliwowska Natalia
Wesołowski Przemysław
wychowawca: p. Iwona Zientkowska 1998/1999
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Kopecka Marta
Kostrzewa Małgorzata
Kucharski Łukasz
Maleszko Ewelina
Marculanis Michał
Maziarska Katarzyna
Polkowska Magdalena
Rosłon Joanna
Rybnik Magdalena
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Rybnik Paulina
Siwek Małgorzata
Suwart Monika
Taras Michał
Tejchman Tomasz
Terlecka Wanda
Witek Artur
Zalewska Magdalena
Zawadzka Monika
wychowawca: p. Maria Bączkowska 1998/1999
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Miklewicz Magdalena
Mikołąjczyk Natalia
Moes Aleksandra
Nowotna Marta
Nyckowska Ewelina
OŜóg Justyna
Rozalski Piotr
Rutkowska Maja
Sawczuk Agnieszka
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Seń Marcin
Szulecki Norbert
Szymczak Paweł
Walter Michał
Wawruch Bartosz
Wierzbicka Anna
Woźniak Sylwia
śarnicka Katarzyna
43
ABSOLWENCI
Absolwenci z roku szkolnego 1999/2000
KLASA IV A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bańkowski Adam
Baranowska ElŜbieta
Bereza-Cichocka Milena
Bijak Mateusz
Bober Magdalena
Cyb Patryk
Cytrynowski Rafał
Dobrenko Kamila
KLASA IV B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aptowicz Agnieszka
Baj Marta
Bartosińska Justyna
Bech Sylwia
Cichocka Kamila
Friedrich Michał
Gołębiowska Urszula
Guzińska Monika
Jerzmanowska Aleksandra
KLASA IV C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
44
Bieńkowska Justyna
Bryk Kamil
de Tusch-Lec Joachim
DłuŜniewski Maciej
Gałązka Marzena
Górecka Aleksandra
Grabowski Marcin
Hugo-Bader Jędrzej
Kosman Anna
Kowalik Łukasz
Kowalska Krystyna
wychowawca: p. Danuta Kowalska 1999/2000
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Fronczak Helena
Gawłowska Małgorzata
Gołąb Mateusz
Jeznach Olga
Jędroszkowiak Monika
Kamont Piotr
Muras Bartłomiej
Ostapska Anna
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Piechucka Urszula
Praśniewski Mariusz
Pytko Maciej
Sobiech Agnieszka
Wałaszkiewicz Kamila
Wojucki Michał
Ziemkiewicz Dorota
wychowawca: p. Maria Kasprzycka 1999/2000
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Jóźwik Aleksandra
Kluczyńska Julia
Kołodziejska Monika
Kozłowska Karolina
Kuch Krzysztof
Mitrowski Tomasz
Odolański Marek
Ruszczyc Karolina
Rutowicz Małgorzata
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Sekuła Danuta
Stachera Anna
Staniszewska Monika
Suchenek Jolanta
Szady Karolina
Szawurska Aleksandra
Szymańczyk Piotr
Woźnica Iga
wychowawca: p. Beata Kierejsza 1999/2000
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Kozij Karolina
Kuczmierowska Karolina
Malesza Aneta
Markiewicz Maciej
Matuszewski Maciej
Niegowska Justyna
Perzanowska Kinga
Pierzchała Jakub
Piotrowska Kamila
Rozbiewska Magdalena
Rudziński Jakub
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Sobotkowski Szymon
Sokołowska Izabela
Starowieyska Maria
Strzałkowska Aleksandra
Śliwiński Krystian
Śniatowska Agnieszka
Troicki Filip
Woyda Joanna
Wójcik Karolina
Wydrych Agnieszka
Ździech Marcin
ABSOLWENCI
Absolwenci z roku szkolnego 2000/2001
KLASA IV A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bakunowicz Magdalena
Bartosiak Maciej
Bednarczyk Anna
Błeszyński Marek
Bogdańska Urszula
Datko Zofia
Dąbrowska Karolina
Fogtman Piotr
Furmaniuk Zuzanna
Jasiński Michał
KLASA IV B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bekasiewicz Kamila
Celak Anna
Chacińska Sylwia
Dłutek Monika
Dudek Ewa
Fortuna Katarzyna
Janiszek Mieszko
Kaczor Aleksandra
Kapturkiewicz Agata
KLASA IV C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Czarkowska Magdalena
Filew Jakub
Giefert Anna
Grajda Magdalena
Iziergin Anna
Jóźwiak Marta
Kieszkowski Radosław
Knopińska Małgorzata
Kobiński Maciej
wychowawca: p. Józef Łyziak 2000/2001
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Jóźwicka Klara
Kasperowicz Agnieszka
Knap Eliza
Kucharska Katarzyna
Lenart Justyna
Oleksiak Sylwia
Osmołowska Anna
Pabisiak Anna
Padarz Katarzyna
Pękała Katarzyna
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Płaska Marta
Płatek Krzysztof
Pozorek Paulina
Ruszczyc Edward
Stępień Dorota
Szumigowska Karolina
Szymczyk Martyna
Zarzeczna Aleksandra
Zwierzchlewska Milena
wychowawca: p. Halina Ignasiewicz 2000/2001
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Kopecka Maria
Kubicka Katarzyna
Kucewicz Katarzyna
Kucharski Dariusz
Mahorowska Dominika
Maleszewska Magdalena
Markowska Monika
Molak Aleksandra
Mućko Marcin
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Musiał Agnieszka
Podlecka Katarzyna
Rybakowska Anna
Skibińska Anna
Sopel Ewelina
Szymańska Anna
Tomaszewska Anna
Trąbiński Mateusz
wychowawca: p. Beata Zielińska 2000/2001
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Komoń Maciej
Kuliczkowska Marta
Łapińska Luiza
Madziar Łukasz
Mikos Grzegorz
Nowakowska Agata
Pieczara Agnieszka
Pietrusiak Bartosz
Prędota Magdalena
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Pyzel Małgorzata
Rutkowska Anna
Siwiecka Lidia
Smyk Wojciech
Sytkowska Anna
Szybińska Joanna
Śmieszny Krzysztof
Święcka Anna
Topczewski Dawid
45
ABSOLWENCI
Absolwenci z roku szkolnego 2001/2002
KLASA IV A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Azami Marcin
Będzimierowska Beata
Dąbrowska Dominika
Derkacz Patryk
Gajewska Justyna
Gołębiowska Zofia
Jelonek Katarzyna
Kowalska Dorota
Kozak Katarzyna
Kozłowski Jakub
Kuligiewicz Joanna
wychowawca: p. Anna Szczepkowska 2001/2002
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
KLASA IV B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Banaszek Karolina
Borowska Beata
Chrostowska Joanna
Dąbrowska Berenika
Dębińska Anna
Dobosz Dorota
Dymowska Joanna
Frąckiewicz Urszula
Jarocińska Anna
Jaśkowiak Katarzyna
Jezierska Joanna
46
Barański Jan
Beresińska Justyna
Berzyński Piotr
Bielawski Piotr
Chorko Ewelina
Ciszewska Anna
Forczak Piotr
Gajczyk Agnieszka
Harmata Agnieszka
Kaczor Ewa
Kolendowicz Małgorzata
Komoń Anna
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Sasim Jarosław
Skrzypczyńska Marta
Stępień Przemysław
Taras Aleksandra
Wezdecki Mikołaj
Woyde Piotr
Woźniak Izabella
Zapasek Jakub
Zielińska Izabela
śurawski Rafał
wychowawca: p. Joanna Kaleta 2001/2002
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
KLASA IV C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Lubieński Tomasz
Maciejewska Ewa
Maruszyńska Inga
Mic Ewa
Nojszewska Anna Danuta
Perlińska Krystyna
Piecyk Karolina
Pielaszek Artur
Podsiadło Katarzyna
Ryszewski Marcin
Kloc Agnieszka
Koperniak Natalia
Kubiak Małgorzata
Kwaśniewska Izabela
Ławski Michał
Malinowska Irena
Mazur Agnieszka
Morawska Ewa
Pollak Justyna
Raczyńska Sylwia
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Rudnik Ewa
Skwara Katarzyna
Stefańczak Małgorzata
Szarlińska Magdalena
Śmigasiewicz Piotr
Wojewódzka Ewa
Wójcik Ewelina
Zakrzewski Michał
Zalewska Jolanta
śelazna Marta
wychowawca: p. Maria Kozuba 2001/2002
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Kotlarski Caroline
Krzeszlak Agata
KsiąŜek Ewa
Kucharska Anna
Lanckamer Magdalena
Łapiedon Maria
Majewska Izabela
Młodawski Mariusz
Nawrocki Bartłomiej
Nojszewska Anna
Pisarek Dominik
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Porowska Joanna
Pytko Grzegorz
Sibilska Izabela
Studniarek Rafał
Śmiałowski Piotr
Trembczyk Monika
Waśkiewicz Mateusz
Werpachowski Michał
Wesołowska Anna
Więch Karolina
Zaremba Karolina
ABSOLWENCI
Absolwenci z roku szkolnego 2002/2003
KLASA IV A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Bałazińska Urszula
Banaszek Ewa
Borkowska Karolina
Borowiecki Konrad
Czoch Michał
Drzyzga Magdalena
von Engel Katarzyna
Fałek Tomasz
Florczykiewicz Katarzyna
Gromek Artur
Grzeszczuk Michał
Kłubczuk Mariusz
KLASA IV B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Antoniak Beata
Armiak Dorota
Bartkowicz Jan
Brzeszcz Aneta
Czarnowski Jakub
Czerwińska Hanna
DzierŜak Katarzyna
Groszyńska Aneta
Grzesiak Aleksandra
Habas Anna
Jędrasik Katarzyna
Jurkowiecka Joanna
wychowawca: p. Mikołaj Szczepkowski 2002/2003
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Knopińska Agata
Laszuk Jacek
Lewandowski Mariusz
Lubieński Sebastian
Łaciak Agnieszka
Michalski Daniel
Milewska Agnieszka
Modestowicz-Dobrowolski Adrian
Olczyk Beata
Palczewska Marta
Piechnik Piotr
Pogorzelska Urszula
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Prandota Krzysztof
Pyc Andrzej
Stachera Justyna
Strzałkowska Ilona
Styczyńska Katarzyna
Suchocka Paulina
Szymańczyk Agata
Tryk Joanna
Waluga Olga
Wesołowska Maria
Zduńczyk Mirosław
Ziółkowski Jędrzej
wychowawca: p. Iwona Zientkowska 2002/2003
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Kawęcka Oktawia
Kluczyńska Marta
Kłos Urszula
Koperniak Urszula
Korsak Mateusz
Kuczbajska Zuzanna
Miłkowska Maria
Młochowska Ewa
Molasy Edyta
Namedyńska Olga
Orzechowska Joanna
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Panufnik Agnieszka
Piechocka Daria
Piotrowska Katarzyna
Staszewska Hanna
Sztejter Olga
Turkowska Lidia
Wielechowska Magdalena
Wodzicka Malwina
Wojdat Hanna
śochowska Małgorzata
śukowska Krystyna
47
ABSOLWENCI
KLASA IV C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ambroziak Małgorzata
Ambroziewicz Szymon
Badowski Maciej
Bednarczyk Agnieszka
Bujno Jakub
Czerwińska Justyna
Dawgul Adam
Dąbrówka Anna
Furlaga Anna
Gajewska Joanna
Godoń Karolina
wychowawca: p.Józef Łyziak
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Jachimczak Anna
Koźmiński Paweł
Krych Katarzyna
Kucharski Filip
Kucińska Joanna
Łochnicka Sylwia
Marculanis Maciej
MęŜyńska Aleksandra
Musiałowicz Dorota
Nowosielska Aleksandra
Orzepowska Kamila
2002/2003
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Pastuszak Aleksandra
Patela Magdalena
Samoraj Marta
Staszewski Tomasz
Suchecka Agata
Szewczyk Iwona
Tobota Joanna
Trąbińska Kamila
Urban Rafał
Witkowska Diana
Zasikowska Katarzyna
Absolwenci z roku szkolnego 2003/2004
KLASA IV A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bińkowska Ewelina
Gaździńska Patrycja
Gowin Katarzyna
Grott Katarzyna
Ignaczak Michał
Janiak Radosław
Jasiński Wojciech
Kibil Michał
Kolanowska Katarzyna
Kołosowska Justyna
Kornalewska Justyna
KLASA IV B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
48
Adamczyk Sandra
Antoniewicz Wojciech
Bąk Krzysztof
Bednarska Katarzyna
Borawska Natalia
Burakowska Bernadetta
Chodkiewicz Maria
Dutkiewicz Dorota
Gierczak Agnieszka
Jóźwiak Agata
Komarnicka Edyta
Kornatowska Agnieszka
wychowawca: p. Danuta Kowalska 2003/2004
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Kornet Barbara
Kovalevich Nadezhda
Kwiecińska Katarzyna
Majewska Maria
Malicki Piotr
Miłosz Wanda
NaroŜniak Oliwia
Niezwiestny Karol
Pankowska Anna
Pikulska Katarzyna
Pilimon Amelia
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Piłatowicz Ewelina
Rokicka Magdalena
Rokicka Małgorzata
Rudzińska Józefina
Saroma Monika
Starck Maja
Szadkowska Agnieszka
Szumigaj Dorota
Wiejacha Magda
śmudzin Rafał
wychowawca: p. Maria Kasprzycka 2003/2004
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Kruszewska Magdalena
Kubiś Krzysztof
Lefler Marta
Matuszewska Katarzyna
Michalska Dagmara
Muchin Justyna
Ogidel Karolina
Ogonek Marta
Oleszczak Łukasz
Pełka Marzena
Perzanowska Marika
Pigram Sylwia
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Pomaska Ilona
Rajewska Anna
Rosińska Anna
Rzepecki Michał
Sęk-Szafrański Grzegorz
Stolar Natalia
Trybuła Natalia
Wojtylak Ewelina
Zaremba Barbara
Zielińska Barbara
śybula Maciej
ABSOLWENCI
KLASA IV C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Banach Julia
Bednarski Łukasz
Cieśliński Grzegorz
Fabijańska Agnieszka
Gałecki Marek
Gawroński Robert
Jakubczyk Dariusz
Jankiewicz-Alarcon Sandra
Janowska Marta
Jastrzębska Magdalena
Kalisiak Joanna
Kobielski Grzegorz
KLASA IV D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Andrzejaczek Aleksandra
Bartosz Patrycja
Chwiejewska Adrianna
Dmowska Katarzyna
Domański Szymon
Gajger Joanna
Gromek Emilia
Klimowicz Katarzyna
wychowawca: p. Marek Szabłowski 2003/2004
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Kolasińska Monika
Kotulska Małgorzata
Kucharski Sławomir
Kucharski Wojciech
Kujawa Robert
Kułakowska Katarzyna
Madej Michał
Maryniak Joanna
Musielak Paulina
Piecyk Małgorzata
Polesińska Magdalena
Potępa Anna
Rucińska Patrycja
Sanigórski-Banasik Konrad
Sas-Muszyński Rafał
Sokołowska Marta
Stępień Marek
Sumik Anna
Taperek Anna
Toczek Rafał
Trojanowska Izabela
Werpachowski Paweł
Wyrzykowska Kamila
wychowawca: p. Halina Ignasiewicz 2003/2004
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Knapik Kinga
Kołodyński Jan
Majewski Michał
Makolągwa Artur
Osiński Karol
Pietrak Dorota
Racka Ewelina
Serzysko Anna
Skomiał Monika
Skrzypkowska Diana
Stefański Robert
Świątek Weronika
Wachnik Aleksandra
Wrońska Edyta
Zielińska Beata
Absolwenci z roku szkolnego 2004/2005
KLASA III A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Antosik Agnieszka Joanna
Bek Anna Modesta
Bogucka Anna
Brus Marta Edyta
Chodakowska Natalia Maria
Ciok Judyta Maria
Czerwińska Agnieszka
Czubak Filip Artur
Frymarska Katarzyna
Jakubczyk Magdalena
Janc Magdalena Zdzisława
Kamińska Kamila Gabriela
wychowawca: p. Joanna Kaleta 2004/2005
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Kownacka Karolina Maria
Kozakowska Anna Maria
Liberek Agata Anna
Łapiński Piotr
Markiewicz Małgorzata Teresa
Mikołajczyk Maria Paulina
Musiał Agnieszka Weronika
Odzimkowska Natalia Weronika
Ogórek Agnieszka Maria
Oleńczak Adam
Paluch Joanna Justyna
Piątkowska Barbara
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Rabińska Agnieszka Maria
Romanowska Anita
Rybicka Agata Marta
Stawiński Bartłomiej Jakub
Uhma Konrad Sebastian
Wojtulanis Maria
Wołczyńska Małgorzata Katarzyna
Worotyński Michał Jerzy
Wójcik Radosław Piotr
Wudecka Dorota Monika
śurowska Martyna Agnieszka
49
ABSOLWENCI
KLASA III B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Anderman Jan Adam
Budzowska Alicja Anna
Choliński Karol Edward
Dolecka Anna Małgorzata
Galas Aleksandra
Górzański Michał Tomasz
Jerlicz Ewa
Kaznowska Malgorzata Maria
Kloc Natalia
Kłyszejko Zuzanna
Kobus Aleksandra
KLASA III C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Bielski Michał Juliusz
Boguszewska Emilia Beata
Brejnak Grzegorz
Bryx Tymoteusz Stanisław
Chilarska Paulina
Cholewicki Arkadiusz Aleksander
Dawidczyk Dorota
Dąbek Maria Jolanta
Drewelus Magda Dagmara
Galińska Elwira
Grzeszczuk Małgorzata Janina
Hoffman Agata Małgorzata
KLASA III D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
50
Grabińska Anna Agnieszka
Grudzińska Magdalena Katarzyna
Grzybowski Krzysztof Aleksander
Ignaciuk Aneta Urszula
Jeleński Maciej Paweł
Kardasz Krzysztof
Kołek Katarzyna Iwona
Kowaleczko Jakub
Krasowicz ElŜbieta
Kroszko Małgorzata
Kuczmański Paweł Maciej
wychowawca: p. Dorota Oleszczak 2004/2005
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Kołodziejczyk Joanna Iwona
Krodowska Olga Magda
Kryńska Karolina Helena
Laskowska ElŜbieta Agnieszka
Lesińska Ewa Małgorzata
Lewandowska Agnieszka Zofia
Moskała Małgorzata
Obrębowska Paulina
Oniszk Marta Sylwia
Paczuski Łukasz
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Piasecka Milena Anna
Porębski Jan Jerzy
Romanowska Katarzyna Olga
Siwicka Anna Katarzyna
Smoleński Marek Piotr
Sobolewska Karolina
Stypuła Agnieszka Teresa
Wróblewski Piotr Antoni
Zając Agnieszka Urszula
Zbroja Aleksandra Magdalena
wychowawca: p. Bogusław Jędruszczak 2004/2005
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Jasiński Tomasz Łukasz
Klupa Anna Maria
Kostyra Marlena
Krupnik Małgorzata Beata
Kwiek Maciej Grzegorz
Leśniewski Oliwier Bartosz
Łastowiecka Katarzyna Anna
Markowska Joanna
Nowakowska Iga Helena
Pudysz Katarzyna Beata
Rosa Łukasz
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Rucki Michał
Rybak Aleksandra Milena
Rzeplińska Ewelina Anna
Sielska Marta Janina
Sikorska Beata Małgorzata
Smakowska Karolina Agata
Synowczyk Agnieszka
Szczepański Marek
Tereba Agnieszka Dagmara
Wysocka Emilia Małgorzata
Zabieglik Julia
wychowawca: p. Maria Kozuba 2004/2005
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Lachowicz Patrycja
Lenart Kamila
Lesner Sylwia
Mackiewicz Mariusz Cezary
Maik Marzena
Nguyen Huyen Trang
Paciorek Renata
Podbielski Marcin
Przygoda Paulina Magdalena
Rakusiewicz Rafał Piotr
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Rościszewski Antoni Stefan
Rotter Anna Małgorzata
Rząca Kamil
Sokołowska Adrianna Monika
Szymońska Ilona Agnieszka
Tarszys Wojciech Jakub
Uromski Kazimierz Jan
Woźniak Antonina Lucyna
Ziółkowska Anna
Zych Justyna Ewa
ABSOLWENCI
KLASA III E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Abramowicz Anna Marta
Bereda Karolina
Frąckiewicz Joanna
Godzimirska Martyna
Jędrzejewska Paulina
Kokoszka Maciej Łukasz
Krzywkowski Tomasz Waldemar
Kwapińska Anna Małgorzata
Łagodzki Marcin Bolesław
KLASA III F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Brzezińska Alicja Sławomira
Burek Dorota
Cudny Łukasz
Czarnik Ewa Łucja
Drabik Bartosz Robert
Drozd Joanna Natalia
Hertel Anna Magdalena
Karbowiak Katarzyna
Kłubczuk Anna Magdalena
Koczanowska Anna Katarzyna
Korzeniewska Kamila
KlASA III G
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Adamski Marcin
Bednarczyk Katarzyna Dorota
Boczkowski Marcin Andrzej
Bordzań Joanna Maria
Brzezik Magdalena Katarzyna
Chojnacki Michał
Cieślak Magdalena
Drapała Joanna
Habas Piotr Marek
Jabłońska Anna
Karaś Katarzyna Eliza
Krajewski Marcin Michał
wychowawca: p. Anna Szczepkowska 2004/2005
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Małkiewicz Artur Jakub
Młoduchowska Magdalena
Pachnicki Maciej Piotr
Pawliszewska Maria Agnieszka
Radecki Sandra Maria
Radzka Agnieszka
Rosłonek Joanna
Sadowska Izabela
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Siwek Jarosław Edwin
Sosnowska Katarzyna Ewa
Szmytkowski Tomasz
Ścieplik Monika
Tudrej Karol Borys
Wiśniewski Krzysztof Roman
śmijewska Daria
śubrŜycki Tomasz Aleksander
wychowawca: p. Małgorzata Sarosiek 2004/2005
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Kowalska Anna Maria
Krajewska ElŜbieta
Kubik Hubert Michał
Kucharska Katarzyna Agnieszka
Lewandowski Łukasz Daniel
Milewski Paweł
Napłoszek Natalia
Olszewska Karolina Anna
Ornoch Marta Katarzyna
Rola-Janicka Maria Wiktoria
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Rusnarczyk Piotr
Sasin Agnieszka
Snarska Agnieszka
Stępniak Patrycja Kinga
Stolar Katarzyna
Szmyd Sebastian Franciszek
Tokarska Daria Anna
Utracka Aleksandra
Walczak Przemysław
Wrzesiński Paweł
wychowawca: p. Wojciech Piądłowski 2004/2005
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Kronenbaum Piotr Paweł
Kryszczuk Kasjan
Lewandowska Marta
Łopata Paweł
Mazur Patrycja Beata
Niewiadomska Katarzyna Anna
Olszewska Agnieszka Bogusława
Olszewska Magdalena
Parkot Edyta
Przyborowska Anna
Rutkowska Emilia
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Siwiec Dorota
Skalska Aleksandra Justyna
Skibińska Magdalena Irena
Szydlik Aneta
Śpionek Monika
Turek Anna Maria
Turkowicz Bernard
Tymińska Joanna
Walczyński Filip Maria
Waszczuk Urszula Anna
Zgórzak Marta Małgorzata
51
ABSOLWENCI
Absolwenci z roku szkolnego 2005/2006
KLASA III A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bielecka Zuzanna Maria
Bielicka Daria Anna
Bieniek Maria Monika
Chwedorowicz Paweł Michał
Długoszewska Joanna Ewa
Dybowski Jan Adam
Galińska Marta
Grzelewska Małgorzata Alicja
Grzybowska Agata
Jakubowska Agnieszka Julia
KLASA III B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Bednarczyk Sandra Anna
Brzozowska Marta Małgorzata
Ciechońska Anna Maria
Dłuski Sebastian Andrzej
Domosławska Aleksandra Ewa
Goleń Krzysztof
Karsznia Alicja Halina
Kosk Kinga
Kowalczyk Sylwia
Linosz Michał
Lipka Michał
Maciołek Ewa Maria
KLASA III C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
52
wychowawca: p. Anna Halpern 2005/2006
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Jaworska Maja Katarzyna
Kalina Ilona
Kopania Klaudia
Krasowska Natalia Justyna
Lewińska Justyna Karolina
Mazur Dominik Karol
Mleczek-Połoczański Cezary
Nawrocki Aleksander
Pazura Joanna
Pełka Emilia Katarzyna
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Pietraszuk Paweł Jerzy
Piotrowski Bartosz
Piwowarski Cyprian Radosław
Pyka ElŜbieta
Szkop Ewa Edyta
Wąsowski Patryk Rafał
Witkowska Joanna Ewa
Wojdakowska Joanna Maria
Zawadzka Dorota
wychowawca: p. Mikołaj Szczepkowski 2005/2006
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Markiewicz Marika Małgorzata
Mierzejewska Ewelina
Natora Marta
Pawlik Aleksandra Joanna
Pietrowska Karolina Gabriela
Pikora Marta Marzena
Pokrzywa Anna Dominika
Poświata Maciej Paweł
Pracz Karolina
Ratajczak Magdalena Joanna
Rzewuska Anna Zofia
Sadowska Natalia
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Sidor Magdalena
Skłodowska Ilona Katarzyna
Studzińska Zofia
Szadkowski Tomasz Mieczysław
Szmigielska Katarzyna
Szymański Daniel
Tuka Martyna Krystyna
WąŜ Jan Jakub
Weyssenhoff Aleksandra Maria
Wideński Grzegorz
Wisiński Bartosz Dariusz
Załęska Katarzyna
wychowawca: p. Wioletta Szymczyk (Stępkowska) 2005/2006
Bieniek Konrad
Bogdańska Paulina
Bogdańska Sylwia Joanna
Busze Sylwia Eliza
Chodkowski Radosław
Czarnocka Małgorzata
Czech Anna Natalia
Dobkowska Sylwia ElŜbieta
Domagała Anna Dominika
Feliksiak Anna
Gawroński Jerzy Przemysław
Gawryś Marta Aneta
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Izdebska Dorota
Jaroń Monika Iwona
Kaczanowska Katarzyna Beata
Kobryń Natalia Joanna
Koźbiał Daniel
KręŜlewicz Katarzyna Maria
Kruk Magdalena
KsięŜak Aneta Ewa
Legut Zuzanna Dorota
Mioduchowski Rafał Jacek
Moszoro Marta
Oleradzki Damian Tomasz
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Rowiński Jeremiasz
Rutkowska Ewelina
Sawajner Małgorzata
Siedlecka Dominika Agnieszka
Szlachta Paweł
Szymańska Katarzyna Anna
Święcki Michał Paweł
Urbańska Milena Anna
Wolińska Urszula
Zdunek Sylwia Karolina
Znajdowska Natalia
ABSOLWENCI
KLASA III D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Bartman Wiktor Paweł
Bernaś ElŜbieta Anna
Bielec Maciej
Birecka Paulina Ewa
BoŜyk Dariusz
Buszko Katarzyna
Cieślak Bolesław
Domaszczyńska Iwona Jolanta
Fonfara Monika Beata
Gajewska Marta Anna
Grodner Grzegorz Ryszard
Jankowska Małgorzata Monika
KLASA III E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Anasik Dominika Natalia
Bałazińska Jolanta Maria
Dworakowska Agata Marta
Goliasz Aleksandra Ewa
Jasińska Adrianna Magdalena
Karpińska Marta
Kobus Aniela Anna
Koc Urszula
Kocielnik Dominika Magdalena
Kokoszka Nela Anna
wychowawca: p. Józef Łyziak 2005/2006
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Kielichowska Ewa Maria
Knap Agnieszka Anna
Kosakowska Anna Beata
Luberek Filip Jacek
Mąka Agnieszka
Miałkowska Ewelina Irena
Miozga Sebastian Adrian
Nawrocka Karolina
Pastor Emilia Teresa
Pawlicki Robert
Przygocka Marta Aneta
Sikorska Justyna
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Skowron Piotr
Sulikowski Maciej
Swęd Natalia
Szymańska Patrycja
Szyszko Cecylia
Tarka Agnieszka
Wnęk Dawid Mateusz
Wójcik Agata
Zalińska Marta Magdalena
Załęcka Małgorzata Natalia
Zasiewska Anna Katarzyna
wychowawca: p. Urszula Ślązek 2005/2006
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Kolasińska Marta Maria
Kopatys Agata
Kozak Anita Ewa
Łukasiewicz Bogumiła Kamila
Maszewska Justyna Katarzyna
Mróz Edyta Monika
Nowakowska Nina Katarzyna
Obuchowicz Justyna
Osmulski Dawid Jan
Piorun Olga
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Siemińska Paulina Kinga
Stankiewicz Łukasz Sławomir
Sypniewski Paweł
Szajbe Rafał Andrzej
Szczycińska Patrycja Joanna
Szewczyk Klaudyna Agnieszka
Woronczuk Anna
Zajkowska Jolanta Anna
Zasiewska Dominika Maria
Zwierzchowski Piotr Michał
Absolwenci z roku szkolnego 2006/2007
KLASA III A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Baczko Joanna Agnieszka
Chołuj Jakub
Dwojak Martyna
Frączak Ewelina Milena
Frączak Justyna Karolina
Gandecka Helena
Gawron Katarzyna
Gąsior Magda Anna
Jędrzejczak Anna Dorota
Kabot Barbara
wychowawca: p. Małgorzata Pietrzak 2006/2007
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Kaczanowski Patryk
Kaczyński Arkadiusz
Kierył Marta Kamila
Kikolska Dagmara Anna
Kornacki Michał Dominik
Kowalska Joanna
Kwaśniewska Małgorzata
Morawska Alicja Wiktoria
Nerło Agnieszka
Orzechowska Anna
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Owczarek Karol
Puchalska Justyna Maria
Rostkowska Marta Maria
Staniak Adriana
Sztorc Mariola Joanna
Szumska Aleksandra Barbara
Szyperek RóŜa
Wiktorowicz Marzena
śuczkowski Aleksander Jan
śojdź Karol
53
ABSOLWENCI
KLASA III B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
wychowawca: p. Małgorzata Pietrzak, p. Dorota Oleszczak 2006/2007
Chodorowska Marika Wanda
Czarkowska Joanna
Falkowska Marta
Fronk Michał Stefan
Gadaj Mateusz Janusz
Gajewicz Monika Zuzanna
GiŜycki Marcin Filip
Górka Zofia Maria
Górska Natalia Agata
Gwóźdź Magdalena Julia
Hetsevich Aleh
Jannasz Iwona
KLASA III C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Czajkowska Julia Maria
Derlukiewicz Grzegorz
Ejdys Marcin Jan
Fronczak Marzena Magdalena
Gadzała Katarzyna Barbara
Gaska Filip
Godlewska Agnieszka
Górska Katarzyna Agnieszka
Grycner Piotr Jan
KałuŜa Natalia Edyta
Kania Ewa
KLASA III D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
54
Bodzon Paweł Łukasz
Cieśla Rafał Wojciech
Gajda Małgorzata
Hornung Joanna
Kalinowska Martyna Dorota
Karczmarczyk Monika
Kasztankiewicz Anna Barbara
Kolek Antoni Jerzy
Kołacin Damian
Majewska Marta Agnieszka
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Kamińska Dorota Zofia
Kamińska Monika Ewa
Kańtoch Bartosz Jan
Kosewska Ewa Dorota
Kowalczyk Marlena Beata
Kuśmierska Małgorzata
Malcharek Mateusz Mikołaj
Miturski Maciej Radosław
Oleksiak Hubert Jan
Olszewska Aleksandra Anna
Patrzykowska Anna Kamila
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Próchniewicz Olga Ariadna
Przyborowska Beata
Reczek Małgorzata
Rudnik Mateusz
Sabak Michał Łukasz
Soboniak Anna Magdalena
Szymańska Dorota Katarzyna
Wielochowska Justyna Edyta
Woszczyk Marlena
Wrotek Anna Marta
Zbrzeźniak Marcin
wychowawca: p. Ewa Matanyj-Dobrzyniecka 2006/2007
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Kiepas Bartłomiej Jakub
Kowaleczko Karolina
Kowalewska Marta
Maliszewski Paweł Krzysztof
Mariańska Dorota Joanna
Mączyńska Małgorzata Anna
Olszewska Katarzyna
Pękalska Kamila Marta
Przyborowski Michał
Rogala Agnieszka Maria
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Stawicka Paulina Krystyna
Stępień Sylwia Magdalena
Studniarek Magdalena ElŜbieta
Szyk Anna Urszula
Szymaniak Łukasz
Wielgus Joanna Katarzyna
WyleŜyńska Olga Natalia
Wysocka Anna Teresa
Zielińska Anna Małgorzata
Ziemińska Agnieszka
wychowawca: p. Małgorzata śołnierczuk 2006/2007
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Miecznikowska Anna Maria
Nowak Małgorzata
Piecyk Piotr Włodzimierz
Plewka Katarzyna
Powązka Joanna
Rzeczkowska Joanna Edyta
Saks Ewa Katarzyna
Sarzalska Ewelina Anna
Skowrońska ElŜbieta Aleksandra
Szostek Piotr Adam
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Tabor Mikołaj Julian
Tortyna Paulina Anna
Tymińska Marta
Walczyk Łukasz Dariusz
Wiśniewski Grzegorz Jan
Wydryszek Marzena Adriana
Zawada Anna
Zdrojewska Justyna Katarzyna
Zielińska Katarzyna
ABSOLWENCI
KLASA III E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
wychowawca: p. Hanna Borucka (Antkowska) 2006/2007
Bieniaszewska Justyna Natalia
Dmochowska Katarzyna Agnieszka
Dobrzyńska Maria Kamila
Dunaj Honorata Izabela
Górecka Marlena
Jura Magdalena Maria
Karpińska Monika Paulina
Karsznia Izabela Pamela
Kędzierska Anna Magdalena
Komorowska Natalia
Kosińska Katarzyna
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Kosobucka Weronika Anna
Luśtyk Maciej Marian
Matejkowski Piotr
Morawski Alexander Maria
Okulska Magdalena Justyna
Ostrowska Dorota Katarzyna
Pillar Piotr Jakub
Ponikowska Paulina
Rojek Zofia Anna
Serej Agata Katarzyna
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Sulikowska Magdalena
Szewczuk Anna Jolanta
Szymańska Izabela Maria
Ślepowrońska Zofia Joanna
Świtalski Jacek Wojciech
Trzcińska Monika
Wejman Monika Maria
Winnicka Agata
Zecer Kamil
Zenka Sandra Anna
55
1992 - 2007
Download