RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY 2012

advertisement
RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY 2012
OBSZAR: EFEKTY
Przebieg ewaluacji:
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez
szkolny zespół ds. ewaluacji. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji o efektach
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł: od
dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców (tych, których dzieci
brały udział w badaniu) przy wykorzystaniu różnych metod badawczych:
- ankieta dla uczniów;
- ankieta dla rodziców;
- ankieta dla nauczycieli;
- ankieta dla dyrektora;
- wywiad grupowy z uczniami;
- wywiad grupowy z rodzicami;
- wywiad grupowy z nauczycielami;
- wywiad grupowy z pracownikami niepedagogicznymi;
- wywiad z dyrektorem;
- analiza dokumentów;
Wyniki ewaluacji:
Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
oraz innej działalności statutowej szkoły
Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu
Komentarz:
Z przeprowadzonego badania wynika, że w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu po
szkole podstawowej. Celem tych analiz jest poprawa jakości pracy szkoły. Zgromadzone w szkole dane
z egzaminów zewnętrznych poddawane są analizom w zespole nauczycieli ds. badania poziomu wiedzy.
Najpierw dokonuje się analizy ilościowej, gdzie analizuje się zestawienie średnich punktowych i
stanin
w stosunku do województwa, powiatu i gminy. Analizie podlega również ilość punktów dla
każdego ucznia, średnia poszczególnych klas wyrażana punktowo i procentowo, mediana (wynik średni w
klasach wyliczony z poszczególnych wyników uczniów), liczba uczniów, którzy osiągnęli wynik w
poszczególnych staninach, średnia uczniów, którzy napisali sprawdzian najlepiej i najsłabiej, średnia
wartość
w poszczególnych umiejętnościach sprawdzanych na sprawdzianie dla
wszystkich klas VI, łatwości zadań zamkniętych i otwartych.
Następnie przeprowadza się badanie jakościowe. Dotyczy ono w szczególności analizy obszarów
standardów wymagań egzaminacyjnych oraz sprawdzenia umiejętności w zakresie czytania, pisania,
korzystania z informacji, rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce. Grupowane są zadania
z uwzględnieniem współczynników łatwości. Zadania sprawiające uczniom trudności analizowane są pod
kątem treści w nich zawartych, możliwości rozwiązania (ilu uczniów nie wykonało zadania, ilu błędnie)
i nad czym pracować, by wyeliminować przyczyny uzyskania niskich wyników. Analizowane są również
wyniki uczniów posiadających opinie poradni.
Badania pozwalają na rozpoznanie stopnia opanowania przez klasy i poszczególnych uczniów
konkretnych umiejętności humanistycznych, matematycznych i przyrodniczych. Celem prowadzonych
analiz jest również uzyskanie odpowiedzi w zakresie skuteczności podjętych kierunków pracy, a tym samym
planowania i wyboru innych metod i form pracy. Analiza pomaga planowaniu pracy szkoły i nauczycieli
oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Następnym celem jest możliwość przekazania szczegółowych informacji rodzicom
o poziomie umiejętności ich dzieci oraz samym uczniom. Ponadto w oparciu o analizę wyniku sprawdzianu
planuje się tematykę szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych nauczycieli oraz nadzór pedagogiczny.
Wyniki tych badań jako wnioski do dalszej pracy są przedstawiane w postaci zestawień, tabel,
wykresów
i zaleceń na konferencjach Rady Pedagogicznej. 89,2% ankietowanych nauczycieli
twierdzi, ze posiada pełną informację o wnioskach z analizy wyników sprawdzianu z poprzedniego roku
szkolnego, a 10,8%, że posiada informację w zakresie, który go bezpośrednio dotyczy. Z opinii dyrektora i
wszystkich badanych nauczycieli wynika, ze wyniki tych analiz są wykorzystywane do planowania pracy w
roku następnym.
Należy podkreślić, że wnioski wynikające z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego są
wdrażane
w szkole i wykorzystywane do planowania, organizacji i przebiegu procesów
dydaktycznych, czego przykłady podaje dyrektor. Jest to m.in.:
- zorganizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, przyrody i
historii;
- systematyczne ćwiczenie i utrwalanie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych podczas
redagowania wypowiedzi pisemnych (wymiernych efektem są wysokie wyniki uczniów na konkursach
ortograficznych);
- przygotowanie i organizacja szkolnych konkursów kształcących umiejętności badane na
sprawdzianie (szkolny Konkurs Ortograficzny, Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Kangur” i
„Kangurek”, Matematyczna Liga Zadaniowa, Szkolny Konkurs „Poezja wokół nas”);
Nauczyciele w wywiadzie twierdzą, że wykorzystują wnioski z analizy do modyfikowania metod
pracy
z uczniem oraz planowania zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych pod kątem doskonalenia
tych umiejętności, które zostały najsłabiej opanowane.
Na zakończenie należy dodać, że wnioski z analizy wyników sprawdzianów wdrażane w szkole
przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. W szkole występuje w ciągu ostatnich 2 lat rosnąca
tendencja rozwojowa – od staninu niżej średniego w 2010 roku, do staninu średniego w roku 2011.
O wzroście efektów kształcenia świadczą również liczne sukcesy uczniów podczas konkursów różnych
szczebli.
2
Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
Komentarz:
W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że uczniowie w szkole nabywają
wiadomości
i umiejętności. Dokonana analiza prowadzi do wniosku, że osiągnięcia uczniów są
diagnozowane
i analizowane z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, a
sformułowane i wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce. O nabywaniu
wiadomości i umiejętności przez uczniów świadczą także ich sukcesy w różnego rodzaju konkursach (m. in.
tytuł laureata w wojewódzkim przedmiotowym konkursie z języka polskiego z elementami historii).
Nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności zgodne jest z podstawą programową. Wśród
przykładów na poparcie tej tezy można wymienić zbieżność oceniania wewnętrznego z ocenianiem
zewnętrznym.
Analiza jest dokonywana w odniesieniu do każdego z uczniów osobno oraz całego zespołu
klasowego. Testy i prace pisemne dostosowane są do możliwości rozwojowych uczniów z dysleksją, z
upośledzeniem w stopniu lekkim, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dyrektor w wywiadzie podaje,
że już na pierwszym etapie edukacyjnym przeprowadza się diagnozę uczniów poprzez wnikliwą obserwację
ich poczynań. Dokonują tego nauczycielki klas młodszych. Działanie te mają na celu wyłonienie dzieci
z deficytami i zachęcenie ich do udziału w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych oraz szczególnie
uzdolnionych i zachęcenie ich do udziału w kołach zainteresowań. Na bieżąco prowadzone są również
badania wyników nauczania w poszczególnych klasach i z poszczególnych przedmiotów. Przeprowadzane
są też hospitacje diagnozujące.
W szkole prowadzone są różne formy analiz osiągnięć uczniów: analiza wyników sprawdzianu po
klasie VI, analiza porównawcza śródrocznych i końcoworocznych wyników nauczania, analiza osiągnięć
uczniów po pierwszym etapie edukacyjnym (Ogólnopolski Test Trzecioklasisty). Bieżąca analiza
sprawdzianów, testów, klasówek prowadzona jest w klasach na wszystkich przedmiotach i na wszystkich
poziomach nauczania (prawie 68% nauczycieli takie analizy prowadzi dla wszystkich uczniów).
W codziennej pracy dydaktycznej indywidualnie dostosowuje się programy nauczania dla uczniów
(zgodnie z wnioskami zawartymi w opiniach czy orzeczeniach Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej),
dostosowuje się warunki przeprowadzania sprawdzianu po klasie VI, a podczas pracy szkolnej dostosowuje
się zakres pytań, tempo pracy oraz formę sprawdzania wiadomości (ustnie, pisemnie, mniejszymi partiami
materiału).
W opinii nauczycieli poprzez analizę jakościową uszczegółowiono również problemy, połączono je
z konkretnymi brakami, jakie wykazywali uczniowie. W szkole dostrzega się również możliwości uzyskania
lepszych wyników przez uczniów. Nauczyciele postrzegają swoich uczniów jako w większości
zdyscyplinowanych, mających chęć do nauki oraz uzyskujących coraz lepsze wyniki. Pozytywne
postrzeganie dzieci przez nauczycieli jest (wg opinii 94% rodziców) wyrazem wiary w uczniów i skutkuje
dawaniem im możliwości rozwoju i nabywania pewności siebie. Przejawami motywujących działań szkoły
dających możliwości wszechstronnego rozwoju są realizowane projekty o charakterze artystycznym,
multimedialnym, sportowym, przygotowania uczniów do udziału w różnorodnych konkursach, przeglądach
i zawodach oraz stosowanie przez nauczycieli oceniania kształtującego. Na uwagę zasługuje fakt
organizowania przez szkołę cyklicznego Apelu Laureatów, na którym nagradza się najlepszych uczestników
konkursów i zawodów.
Z wywiadu z dyrektorem wynika, że w szkole analizuje się osiągnięcia uczniów i w związku z tym
dostosowuje się tematykę zajęć pozalekcyjnych. Za przykład można podać fakt, że w szkole dla uczniów
uzdolnionych matematycznie nauczyciel przygotował indywidualny program nauczania i prowadził
dodatkowe zajęcia dla tych uczniów.
3
W szkole formułuje się wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Najczęściej dotyczą one doskonalenia
umiejętności, które uczniowie opanowali najsłabiej, modyfikacji metod i form pracy, zwiększenie liczby
godzin zajęć wyrównawczych. Wnioski te są na bieżąco wdrażane. Za przykład może posłużyć następujący
fakt: w standardzie wykorzystywanie wiedzy w praktyce od 2008 roku występował spadek średnich
wyników, stąd wniosek do diagnozy z matematyki: zwrócić uwagę na poprawność wykonywanych obliczeń,
staranność zapisu cyfr i liczb, dokładność przy przenoszeniu liczb i danych z tekstu do miejsca obliczeń
poprzez zwiększenie ilości zadań ćwiczących oraz zwiększyć ilość zadań dotyczących zamiany jednostek
wagi i działań na tych jednostkach. Efekt – poprawa wyników ze średniej 0,41 na 0,46 w ciągu jednego roku
szkolnego 2010/2011.
Najsłabiej opanowane umiejętności doskonali się podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz
zajęć pozalekcyjnych – wyrównawczych. W szkole organizowane są również zajęcia rozwijające zdolności
uczniów (m.in. kółko matematyczne, polonistyczne, historyczne, przyrodnicze, matematyczne scrabble).
W czerwcu 2012 roku szkoła za szeroką działalność i liczne sukcesy w pracy ze zdolnymi uczniami
otrzymała tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.
Wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów potwierdzają w wywiadzie nauczyciele.
Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdza się, że wdrażanie wniosków w placówce
przyczynia się do poprawy wyników uczniów w nauce. Dyrektor uzasadniając to podaje, że uczniowie z
trudnościami
w nauce, dzięki podjętym działaniom, piszą sprawdziany na miarę swoich
możliwości, biorą udział
w zawodach i odnoszą sukcesy.
Na zakończenie warto dodać, że w szkole dostrzega się możliwości uzyskania lepszych wyników
przez uczniów. Uczniowie w wywiadzie twierdzą, że nauczyciele wierzą w ich możliwości. Angażują się
w przygotowanie dzieci do różnego rodzaju konkursów i zawodów. Stwarzają możliwość uzyskania
wyższych ocen poprzez poprawę sprawdzianów, zadawanie dodatkowych prac.
Rodzice w wywiadzie podają sposoby stosowane w szkole w celu motywowania uczniów do nauki.
Twierdzą, że w szkole funkcjonuje motywujący system nagród, a nauczyciele wielokrotnie stwarzają szansę
uzyskania wyższej oceny, stosują pochwały ustne, wyróżniają ucznia na forum klasy, na zebraniach
z rodzicami. Rodzice w wywiadzie mówią o zaangażowaniu nauczycieli w przygotowywanie uczniów do
konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych, co świadczy o tym, że wierzą w ich możliwości.
Wymaganie: Uczniowie są aktywni
Komentarz:
Uczniowie czynnie uczestniczą i są zaangażowani na zajęciach dydaktycznych i pozalekcyjnych
organizowanych przez szkołę. Zdecydowana większość badanych nauczycieli (prawie 80%) uważa, że
uczniowie w wysokim stopniu angażują się na zajęciach prowadzonych przez nich. Potwierdzają to również
wyniki ankiety dla uczniów, w których zdecydowana większość twierdzi, że lekcje są wciągające
i angażujące. Prawie wszyscy ankietowani rodzice (94%) uważają, że ich dzieci chętnie angażują się
w zajęcia dydaktyczne oraz w zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę. Nauczyciele w wywiadzie
potwierdzają, że w szkole podejmuje się działania w celu zwiększenia aktywności uczniów. Twierdzą, że
szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, organizuje różnego rodzaju wyjazdy (basen, łyżwy,
kino, teatr, muzeum). Nauczyciele organizują konkursy o różnorodnej tematyce, przygotowują dzieci do
uczestnictwa w międzyszkolnych konkursach, zawodach sportowych, wyznaczają zadania dodatkowe
wykraczające poza podstawę programową, zachęcają do współuczestnictwa w przygotowaniu różnych
imprez szkolnych.
Wysokie zaangażowanie uczniów na zajęciach wiąże się z zastosowaniem przez nauczycieli
różnorodnych metod nauczania, w tym aktywizujących oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie
są samodzielni w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Mają wpływ na
4
tematykę zajęć pozalekcyjnych uwzględniającą ich zainteresowania. Aktywnie uczestniczą w konkursach
szkolnych
i pozaszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych, np. Kangur,
Ogólnopolski Konkurs Poetycki, Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne, Międzynarodowy Festiwal
Twórczości Plastycznej.
Uczniowie mają wizję własnego rozwoju polegającego na zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu
umiejętności przydatnych w dalszym etapie kształcenia i w życiu. Wśród uczniów dominują postawy
prospołeczne, proekologiczne i prozdrowotne. Chętnie włączają się w akcje charytatywne, np. Adopcja
serca, Góra grosza, Grosik. Prowadzą zbiórki żołędzi i kasztanów, zbiórki zużytych baterii, plastikowych
nakrętek, aluminiowych puszek oraz makulatury. Uczniowie chętnie przystępują do akcji na rzecz
środowiska, np. Sprzątanie świata. Uczniowie aktywnie uczestniczą w kampaniach prozdrowotnych i
profilaktycznych, np. Zachowaj trzeźwy umysł, Szkoła bez przemocy.
W szkole realizuje się działania zainicjowane przez uczniów, do których należą: dyskoteki, bale
przebierańców, imprezy klasowe, zbiórki zabawek, żywności i przyborów szkolnych dla dzieci z Domu
Dziecka, zbiórka pożywienia dla zwierząt ze schroniska oraz samopomoc koleżeńska przy odrabianiu lekcji.
Inicjatywą uczniów była także pomoc nauczycielom podczas pełnienia dyżurów oraz zmiany w stosowaniu
kar i nagród w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Realizacja propozycji poprzedzona jest analizą oraz
wypracowaniem zasad postępowania i szczegółowego harmonogramu działań. Uczniowie zgłaszają również
propozycje działań na rzecz własnego rozwoju, dotyczą one organizowania różnych kółek tematycznych
oraz zabaw (stąd działające w szkole kółko rowerowe, scrabble). Uczniowie podają również propozycje
wycieczek tematycznych, wyjazdów na basen, na lodowisko. W bieżącym roku szkolnym z inicjatywy
uczniów z okazji jubileuszu 50-lecia szkoły zorganizowano w Miejskim Domu Kultury wystawę
fotograficzną pt. „Szkoła w obiektywie”. Uczniowie prezentują swoje zdolności również na
środowiskowych festynach, biorą udział z sukcesami w różnych konkursach i zawodach sportowych.
Uczniowie mają wpływ na wygląd okładki dzienniczka szkolnego. Ankietowani nauczyciele wskazują
dodatkowo na inicjatywy uczniów dotyczące samodzielnego organizowania programów artystycznych
(jubileusz 50-lecia szkoły, zakończenie roku szkolnego).
Dyrektor w wywiadzie podaje kolejne przykłady na realizację w szkole inicjatyw uczniowskich. Np.
uczniowie mają wpływ na wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego i są wysoce zaangażowani
w działalność tej instytucji, np. decydują o terminach dyskotek, wyborze miss szkoły, wyborze
najsympatyczniejszego chłopaka, dni wolnych od mundurka, itp. Nauczyciele twierdzą, że inicjatywy
uczniów pozytywnie wpływają na życie szkoły, przyczyniają się do jej promocji i budowania pozytywnego
wizerunku w środowisku. Także w opinii rodziców szkoła realizuje pomysły uczniów.
Warto dodać, że szkoła pomaga uczniom w planowaniu własnego rozwoju w dłuższej perspektywie,
co potwierdzili nauczyciele w wywiadzie. W celu przedstawienia uczniom możliwości pracy w różnych
zawodach zaprasza się policjantów, organizuje się wyjścia na pocztę, do biblioteki. Dzieci doskonalą
umiejętności językowe oraz umiejętności obsługi komputera. Podczas zajęć z wychowania do życia
w rodzinie i godzin z wychowawcą klasy uczniowie wdrażani są do podejmowania decyzji dotyczących
wyboru szkoły, zawodu, planowania własnej przyszłości. Pedagog szkolny wykazuje chęć niesienia pomocy
dzieciom z dysfunkcjami, dysleksją, ADHD, co pozwala dzieciom odczuwać wsparcie, że nie są sami ze
swoim problemem. Nauczyciele organizują również szkolne zajęcia wyrównawcze, korekcyjno –
kompensacyjne lub inne specjalistyczne stymulujące rozwój uczniów. Uczniowie chętnie i z dużym
zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach organizowanych przez szkołę.
Wymaganie: Respektowane są normy społeczne
Komentarz:
Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie. W czasie zajęć 97,4% uczniów czuje się
bezpiecznie. Na przerwach bezpiecznie czuje się zdecydowana większość badanych uczniów – 93,4%, a na
terenie szkoły poza zwykłymi godzinami jej pracy (np. po zajęciach pozalekcyjnych lub kiedy przychodzą
5
na boisko) – 97,4%. Wg badanych uczniów najbardziej niebezpiecznym miejscem w szkole jest szatnia.
Połowa badanych uczniów – 52,1% uważa, że w szkole nie ma niebezpiecznych miejsc.
Uczniowie znają obowiązujące w szkole normy. Prawie wszyscy badani uczniowie – 97,4%
stwierdzili, że znają zasady właściwego zachowania w szkole.
W szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń oraz działania wychowawcze.
Z wywiadu z dyrektorem wynika, że w szkole funkcjonuje koordynator ds. bezpieczeństwa, który
przeprowadza diagnozę w formie ankiet i opracowuje z Komisją Opiekuńczo – Wychowawczą raport
końcowy, który następnie jest przedstawiany Radzie Pedagogicznej na konferencji.
W szkole analizuje się poziom przestrzegania szeroko rozumianych norm społecznych oraz
zagrożenie używkami wśród uczniów. Aby zdiagnozować i niwelować skutki tych zjawisk w szkole
prowadzi się wnikliwą obserwację uczniów prowadzoną przez nauczycieli i pedagoga szkolnego.
Pracownicy niepedagogiczni także są wyczuleni na negatywne zachowania uczniów.
Na podstawie analiz przeprowadza się korekty negatywnych zachowań i postaw uczniów oraz
planuje profilaktykę – uprzedzanie możliwych negatywnych procesów i zjawisk. W dokumentach szkoły na
potwierdzenie tych tez znalazły się następujące działania, np. przeciwdziałanie wagarom – konkurs na 100%
frekwencję, lekcje z wychowawcą, profilaktyka uzależnień – lekcje z wychowawcą „Nowe narkotyki –
dopalacze”, udział uczniów w przemarszu o szkodliwości palenia papierosów, udział uczniów w spektaklach
profilaktycznych, spotkania z policjantem.
Na uwagę zasługuje również fakt wprowadzenia w szkole klasowych konkursów na „Naj – cool”
(uczeń cieszący się największą sympatią kolegów i koleżanek), „Naj – intel” (uczeń osiągający wysokie
wyniki
w nauce) oraz „Naj – regul (uczeń, który przestrzega regulaminy szkolne), konkurs na
najsympatyczniejszego chłopaka. Konkursy te mają na celu promowanie wśród uczniów przestrzegania
norm społecznych oraz nagradzania kulturalnego zachowania. Warto dodać, że konkursy te to inicjatywa
uczniów z ramienia Samorządu Uczniowskiego. W szkole pod kierunkiem pedagoga szkolnego
organizowany jest też corocznie konkurs na „Ambasadora kultury”
Z ankiety dla dyrektora wynika, że działaniem, które szkoła podjęła wobec zdiagnozowanych
zagrożeń jest również sformułowanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów
przestępczością
i demoralizacją, a mianowicie gdy uczeń znajduje się pod wpływem
alkoholu lub narkotyków, gdy pali papierosy na terenie szkoły, gdy posiada lub rozprowadza narkotyki lub
inne substancje psychoaktywne
w szkole.
Rodzice dostrzegają działania szkoły. Zdecydowana większość badanych rodziców – 86,4% ma
poczucie, że niewłaściwe zachowania uczniów są szybko wychwytywane przez kadrę nauczycielską.
Nauczyciele wg rodziców dostrzegają też pożądane zachowania uczniów, zwracają na nie uwagę i podają
jako przykład. Zdecydowana większość badanych rodziców – 89,1% potwierdza, iż pożądane zachowania
uczniów są dostrzegane i chwalone przez nauczycieli. Większość rodziców (prawie 65%) uzyskała
informacje na temat zagrożeń występujących w szkole.
Wsparciem dla szkoły są konsultacje pedagoga szkolnego z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną
oraz zajęcia terapeutyczne dla klas oraz wybranych grup uczniów. W działania mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa uczniów włączani są również rodzice. W zależności od problemu rodzice wraz z uczniami
kierowani są do instytucji, które mogą im udzielić specjalistycznej pomocy: do Poradni Pedagogiczno –
Psychologicznej, do Centrum Pomocy Rodzinie, do Sądu Rodzinnego, na Policję oraz do Centrum Leczenia
Nerwic i Uzależnień. Szkoła stara się na bieżąco rozwiązywać problemy i zagrożenia, a w razie potrzeby
współpracuje ze społecznym kuratorem sądowym. Pedagog szkolny regularnie spotyka się z uczniami,
prowadzi zajęcia lekcyjne, udziela porad, zakłada zeszyty zachowań uczniów, zawiera kontrakty dotyczące
współpracy uczniów z nauczycielami w przypadku niepowodzeń szkolnych.
6
Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie
potrzeby modyfikowane. Szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyki corocznie jest
ewaluowany i modyfikowany do potrzeb szkoły, jakie wyniknęły z analizy diagnozy zagrożeń oraz
respektowania norm społecznych.
Podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy uczniów. Dotyczą one
organizacji imprez, wyjść do kina, tematykę wycieczek, szkolnych konkursów.. Organizując szkolne
konkursy uwzględnia się zainteresowania dzieci. Uczniowie mają wpływ na przygotowanie i przebieg
klasowych
i szkolnych uroczystości, chętnie podejmują działania na rzecz klasy – wystrój,
czystość. Biorą udział
w modyfikacji WSO – przydzielanie punktów dodatnich i ujemnych w
poszczególnych kryteriach.
Wszystkie sukcesy i wyniki klasowych konkursów są nagradzane i ogłaszane w szkolnym
radiowęźle. Za osiągnięcie szkoły w kształtowaniu wymaganych postaw, nauczyciele uważają ogromne
zaangażowanie uczniów w działania społeczne, w szczególności charytatywne, udział w akcji „Szkoła bez
przemocy”, uzyskanie tytułu „Szkoła promująca zdrowie”, „Szkoła z klasą”, „Nauczyciel z klasą”. Nie bez
znaczenia ma również założony w szkole monitoring.
Niewłaściwe zachowania uczniów zdarzają się w szkole sporadycznie.
7
Download