ROZDZIAŁ 2

advertisement
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa chlewni komorowej z budynkiem gospodarczym oraz obiektami towarzyszącymi
na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 932 w miejscowości CHĄŚNO DRUGIE, gmina Chąśno
ROZDZIAŁ 3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM
PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.
3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia.
Projektowany chlewnia komorowa z budynkiem inwentarskim oraz obiektami
towarzyszącymi zostaną zlokalizowane w obszarze gospodarstwa Inwestora, położonego na
dz. nr 932 obręb nr 2 Chąśno Drugie, gmina Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie.
Jest to teren zlokalizowany północno-wschodniej części wsi Chąśno Drugie, bezpośrednio na
północ od drogi lokalnej biegnącej kierunku pólnocno - wschodnim przez wschodnią część
zabudowy wsi Chąśno Drugie do przysiółka Nastolin. Lokalizację przedsięwzięcia na mapach
topograficznych w skali 1:50.000 i 1:10.000 przedstawia rysunek nr 1, natomiast na mapie
ewidencyjnej w skali 1:5.000 – rysunek nr 2.
Projektowany budynek inwentarski (chlewnia nr 3) wraz z obiektami towarzyszącymi
zostanie zlokalizowany w północnej części gospodarstwa, wg lokalizacji wskazanej na rysunku
nr 4. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów teren planowanego przedsięwzięcia stanowią
grunty orne klasy bonitacyjnej głównie V oraz podrzędnie IVa i IIIb. Obecnie obszar ten
wykorzystywany jest jako grunty orne (uprawa zboża).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chąśno, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/126/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 października
2009r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 28.12.2009 r. Nr 392, poz. 3480) działka nr 932, w
obrębie której zlokalizowany jest przedmiotowy zespół inwentarski, usytuowana jest w
obszarach urbanistycznych oznaczonych symbolami:
– 2.47.RMu – tereny przeznaczone pod zabudowę rolniczą z usługową – w części od drogi
lokalnej w kierunku północnym, na odcinku 85m w głąb działki;
– 2.48.RP,R – tereny przeznaczone pod zabudowę produkcyjną rolniczą i rolnictwo – na
północ od terenów oznaczonych symbolem 2.47.RMu, na odcinku 40m w głąb działki.
Lokalizację
przedsięwzięcia
na
fragmencie
wyrysu
z
planu
przestrzennego
zagospodarowania gminy przedstawia rysunek nr 3.
Otoczenie zespołu inwentarskiego stanowią przede wszystkim gruntu rolne – głównie
orne, oraz zabudowa zagrodowa wsi Chąśno Drugie:
 bezpośrednio od strony wschodniej zespół inwentarski graniczy z działką 933, na której
Geotechnika
83
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa chlewni komorowej z budynkiem gospodarczym oraz obiektami towarzyszącymi
na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 932 w miejscowości CHĄŚNO DRUGIE, gmina Chąśno
zlokalizowane jest gospodarstwo rolne (w obszarze którego prowadzona jest również
produkcja zwierzęca). Budynek mieszkalny w obszarze ww. działki położony jest w
odległości ok. 43m na wschód od wschodniej granicy gospodarstwa Inwestora oraz ok.
84m na południowy-wschód od projektowanej chlewni nr 3.
 od strony południowej zespół inwentarski graniczy z drogą lokalną biegnącą przez wieś
Chąśno Drugie, poza którą zlokalizowane są tereny niezabudowane, użytkowane rolniczo,
głównie jako grunty orne. Działka nr 673, położona bezpośrednio na południe od
przedmiotowego zespołu inwentarskiego, jest własnością Inwestora.
 od strony zachodniej zespół inwentarski graniczy z gospodarstwem zlokalizowanym w
obszarze działek nr 930 i 931, na terenie którego również prowadzona jest produkcja
zwierzęca. Najbliższy budynek mieszkalny w obszarze ww. gospodarstwa zlokalizowany
jest w odległości ok. 22m na zachód od zachodniej granicy gospodarstwa, ok. 100m na
południowy-zachód od projektowanej chlewni nr 3.
 bezpośrednio na północ, poza zabudową zagrodową wsi Chąśno Drugie, rozciąga się
szeroki pas gruntów użytkowanych rolniczo – głównie gruntów ornych.
Panoramy terenu wokół zespołu inwentarskiego przedstawia rysunek nr 6.1 i 6.2.
3.2. Warunki klimatyczne i meteorologiczne.
Obszar gminy Chąśno
pod względem regionalizacji klimatycznej sytuuje się w
północno - wschodniej części XVII regionu klimatycznego, stosownie do najnowszego podziału
zaprezentowanego przez A. Wosia w ATLASIE RZECZYPOSPOLITEJ (1993), zwanego Regionem
Środkowopolskim. Pod względem klimatycznym obszar ten cechuje się rosnącym
kontynentalizmem w kierunku wschodnim. Wiatry z zachodu są najczęstsze i stanowią ok. 22%
całego zbioru a ich średnia prędkość wynosi w = 4,2m/s. W następnej kolejności duży udział
mają wiatry z południowego zachodu - 13% przy średniej prędkości w = 4,1m/s oraz z kierunku
wschodniego - 11% przy prędkości w=3,8 m/s. Najmniej wiatrów napływa z północy i
północnego wschodu (8%). Dni z ciszą (w<1m/s) jest 13%. Najbardziej narażone na wpływ
zanieczyszczeń emitowanych z omawianego obiektu są więc tereny usytuowane po jego
wschodniej i północno wschodniej stronie.
Zachmurzenie wynosi średnio 6 stopni w skali 11 stopniowej. Nasłonecznienie jest
wysokie i wynosi od 1600 do 1650 godzin i więcej w ciągu roku. Klimat cechuje się średnią
Geotechnika
84
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa chlewni komorowej z budynkiem gospodarczym oraz obiektami towarzyszącymi
na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 932 w miejscowości CHĄŚNO DRUGIE, gmina Chąśno
temperaturą roczną w wieloleciu wynoszącą +7,9 oC, przy wskaźniku termicznym jednym z
najwyższych w kraju a wynoszącym 23 oC . Średnia temperatura stycznia wynosi od - 2,5 0C do
- 4 0C, zaś lipca od 16 0C do 17,5 0C. Średnioroczne ciśnienie atmosferyczne wynosi 993,7 hPa.
Obszar jest stosunkowo ubogi w opady. Roczna suma opadów atmosferycznych o
prawdopodobieństwie wystąpienia 50% wynosi nieco poniżej 550 mm H2O, co powoduje
okresowy niedobór wody, przy rocznym parowaniu terenowym rzędu 500 - 520 mm.
Wilgotność wynosi ok. 3 mb (prężność pary wodnej) przy niedosycie wilgotności powietrza 78%.
Warunki klimatyczne panujące w obszarze charakteryzują się następującymi cechami:

korzystnymi warunkami solarnymi, osiągającymi wartości zbliżone do najwyższych
wartości krajowych - suma promieniowania słonecznego 86,3 kcal/cm2,

sprzyjającymi warunkami termicznymi - przy wysokim wskaźniku termicznym (23oC),
stosunkowo długim okresie wegetacyjnym (214 dni), także długim okresem bezmroźnym
(231 dni);

niedostateczną wielkością i częstotliwością opadów atmosferycznych przy
wskaźniku
zadeszczenia średnio PS= 32,7 i przy wysokiej wartość rocznej sumy parowania
terenowego (rzędu 500 - 520 mm), co powoduje okresowe niedobory wody w glebie,

korzystnymi warunkami agroklimatycznymi - wskaźnik agroklimatyczny AS=3,0.
Niewielkie
zróżnicowanie
warunków
morfologicznych
i
morfogenetycznych
na
przeważającym obszarze gminy Chąśno, także bardzo jednorodny sposób zagospodarowania i
użytkowania terenu (obszary intensywnie uprawiane rolniczo, przy braku liczących się
powierzchni lasów) decydują o ujednoliconych warunkach klimatu lokalnego. Odnosi się to
również do obszaru projektowanej lokalizacji przedsięwzięcia; nie występują tutaj szczególne
uwarunkowania w zakresie klimatu lokalnego.
3.3. Warunki geomorfologiczne i hipsometryczne.
Teren objęty raportem położony jest na południowym skraju Równiny Kutnowskiej
(symbol mezoregionu 318.71 wg podziału fizyczno - geograficznego Polski Kondrackiego i
Rychlinga - Atlas RP, 1993) przy jej przejściu w obszar Równiny Łowicko - Błońskiej (symbol
318.72)
Geotechnika
a
stanowiącej
część
północno
-
zachodnią
makroregionu
Niziny
85
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa chlewni komorowej z budynkiem gospodarczym oraz obiektami towarzyszącymi
na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 932 w miejscowości CHĄŚNO DRUGIE, gmina Chąśno
Środkowomazowieckiej (318.7) w centralnej części podprowincji Nizin Środkowopolskich
(318).
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze staroglacjalnym, w obrębie równiny
polodowcowej powstałej w okresie megaglacjału zlodowaceń środkowopolskich - głównie w
okresie zlodowacenia Warty. W wyniku akumulacyjnej działalności lądolodu powstała
równinna wysoczyzna polodowcowa zbudowana z serii lodowcowych glin zwałowych,
występujących w dwu lub trzech pokładach, przewarstwionych piaskami wodnolodowcowymi
interglacjalnymi. W późnym plejstocenie i w holocenie wysoczyzna została przemodelowana
procesami denudacyjnymi strefy peryglacjalnej oraz procesami glacjofluwialnymi i fluwialnymi
w brzeżnych partiach Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej. Ich efektem było powstanie
płaskiego równinnego obszaru Równiny Kutnowskiej wznoszącej się na wysokość ok. 110,0 130,0 m n.p.m. i opadającej łagodnie ku południowi do osi Pradoliny Warszawsko Berlińskiej,
stanowiącej północny skraj Równiny Łowicko - Błońskiej, której powierzchnia kształtuje się na
wysokości 90,0 - 85,0 m n.p.m.
Powierzchnia terenu przedmiotowego zespołu inwentarskiego stanowi płat równinnej
wysoczyzny polodowcowej bez wcięć erozyjnych, wznoszący się na wysokość średnio 98,5 m
n.p.m., o generalnie nieznacznej mikrorzeźbie - ± 0,3 m . Powierzchnia terenu w obszarze
gospodarstwa wykazuje nieznaczny spadek w kierunku północnym - o wartości średniej ok.
1%.
Wzniesienie powierzchni w obrębie terenu zespołu inwentarskiego kształtuje się na
rzędnych od 99,0 m n.p.m. – w centralnej części gospodarstwa – w rejonie południowej części
budynku inwentarsko - składowego, gdzie występuje punkt najwyższy, do 97,9 m n.p.m. – w
rejonie północnego szczytu projektowanej chlewni nr 3.
Krajobraz w rejonie lokalizacji inwestycji należy do klasy krajobrazów nizinnych (klasa
I) rodzaju krajobrazów równinnych (rodzaj A) gatunku krajobrazów peryglacjalnych (gatunek
3). Jest to zatem typ krajobrazu pospolitego – symbol I.A.3 - w obszarze nizin
środkowopolskich najpospolitszego, nie posiadającego cech wymagających szczególnej
ochrony. W obszarze lokalizacji terenu jest on w sposób zdecydowany przekształcony przez
Geotechnika
86
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa chlewni komorowej z budynkiem gospodarczym oraz obiektami towarzyszącymi
na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 932 w miejscowości CHĄŚNO DRUGIE, gmina Chąśno
czynniki antropogeniczne, głównie w wyniku wielosetletniego użytkowania rolniczego
aczkolwiek jedynie w sferze krajobrazu roślinnego, bez naruszenia powierzchni ziemi.

Geotechnika
87
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa chlewni komorowej z budynkiem gospodarczym oraz obiektami towarzyszącymi
na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 932 w miejscowości CHĄŚNO DRUGIE, gmina Chąśno
3.4. Warunki hydrograficzne i hydrologiczne.
Działka nr 932, w obszarze której zostanie zlokalizowane przedsięwzięcie położona jest
w obrębie dwóch zlewni cząstkowych, należących do dwóch podzlewni w obrębie
lewobrzeżnej zlewni Bzury. Ma ona zatem położenie wododziałowe. Działkę dzieli dział wodny
III rzędu – południowo-zachodni kraniec działki położony jest w północno-wschodniej części
zlewni cząstkowej nr 272472 „Dopływ spod Chąśna Nowego”, natomiast centralna i północnowschodnia część działki położona jest w południowo-zachodniej części zlewni cząstkowej
2725962 „Dopływ ze Skowrody Południowej”, co wskazano na rysunku nr 7 – mapie
hydrograficznej w skali 1:50.000. Są to generalnie zlewnie cząstkowe w obszarze
lewobrzeżnego przyrzecza Bzury pomiędzy zlewniami, dla których głównymi odpływami są
Słudwia i Witonia (Lutomia). Przez północną część działki nr 932, w odległości ok. 610 – 650m
na północ z odchyleniem wschodnim od projektowanej chlewni nr 3, przepływa ciek o nazwie
„Dopływ ze Skowrody Południowej”.
Najbliżej położonym elementem sieci hydrograficznej dla projektowanej chlewni jest
rów melioracyjny biegnący wzdłuż zachodniej granicy działki nr 928, w odległości ok. 144m na
zachód z odchyleniem północnym od projektowanego budynku, który jest prawobrzeżnym
dopływem cieku o nawie
„Dopływ ze Skowrody Północnej od Dopływ ze Skowrody
Południowej do dopływu spod Sierżnik”, do którego wpływa w rejonie miejscowości Boczki.
Na terenie przedsięwzięcia brak jest zbiorników wodnych. Najbliższy zbiornik wodny
zlokalizowany jest w obszarze działki nr 675, w odległości ok. 69m na wschód z odchyleniem
południowym od granic zespołu inwentarskiego oraz ok. 105m na południowy-wschód od
projektowanej chlewni nr 3.
Podstawowym źródłem zasilania wód powierzchniowych jest lateralny odpływ
powierzchniowy ukierunkowany od centralnych partii wysoczyzny ku osi Pradoliny zajętej
obecnie przez dolinę Bzury, zasilany infiltracyjnie. Podrzędnie występuje odpływ do lokalnych
cieków odwadniających i rowów melioracyjnych. Główną składową odpływu całkowitego są
odpływy
powierzchniowy
i
podpowierzchniowy,
przy
przewadze
odpływu
podpowierzchniowego, co wynika z dominacji w podłożu utworów półprzepuszczalnych.
Odpływ wgłębny jest zredukowany do przesiąkania przez pokrywę glin morenowych.
Cieki powierzchniowe są ściśle związane hydraulicznie z pierwszym poziomem wód
podziemnych tworzących wody gruntowe, którego występowanie ograniczone jest do stref
Geotechnika
88
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa chlewni komorowej z budynkiem gospodarczym oraz obiektami towarzyszącymi
na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 932 w miejscowości CHĄŚNO DRUGIE, gmina Chąśno
dolinnych cieków powierzchniowych i obniżeń w stropie glin morenowych. Stan wód
powierzchniowych i płytkich wód podziemnych podlega więc wahaniom tego samego typu.
Ma on charakter kontynentalny o regularnym cyklu rocznym, z maximum w okresie
wiosennym i minimum w okresie letnio- jesiennym.
3.5. Warunki gruntowo - wodne.
3.5.1. Budowa geologiczna.
Teren lokalizacji przedsięwzięcia położony jest pod względem geologiczno strukturalnym na południowo - zachodnim, stromym skrzydle środkowej części Synklinorium
Brzeżnego, zwanym Niecką Warszawską. Jest to potężna makrostruktura zbudowana z
miąższych utworów permo - mezozoiku. Ponad tą strukturą zalegają utwory Niecki
Mazowieckiej utworzonej z utworów trzeciorzędu zalegającego dyskordantnie na utworach
kredy górnej. Na powierzchni zalega ciągły płaszcz utworów czwartorzędowych zmiennej
miąższości, narastającej ku południowi, do osi Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej.
Analiza archiwalnych danych litostratygraficznych rejonu gminy wskazuje, iż spąg
utworów czwartorzędowych występuje na głębokości 13 – 20m ppt. Jego bezpośrednim
podłożem jest miąższa seria ilasto - mułkowa pliocenu i górnego miocenu zbudowana z iłów i
mułków z przewarstwieniami piasków drobnoziarnistych. Czwartorzęd zbudowany jest
generalnie z jednego kompleksu osadów glacjalnych wykształconych jako gliny zwałowe,
deponowanych w megaglacjale zlodowaceń środkowopolskich - w okresie zlodowaceń Odry i
Warty. Bezpośrednio ponad tym kompleksem zalega pokrywa aluwialna wykształcona jako
piaski aluwialne lub gliny eluwialne strefy peryglacjalnej, wytworzona w okresie ostatniego
zlodowacenia – zlodowacenia Wisły. W spągu glin zwałowych zalega lokalnie seria utworów
piaszczystych, drobnoziarnistych, o miąższości od 5,0m do nawet 42,0m, deponowanych w
dolinach kopalnych, w okresie interglacjału wielkiego.
Podłoże w rejonie lokalizacji inwestycji tworzą wyłącznie utwory czwartorzędowe i
zbudowane jest ono z trzech podstawowych serii litogenetycznych, przy przewadze utworów
lodowcowych okresu zlodowacenia Warty. Całość terenu przedsięwzięcia pokrywa warstwa
gleby lokalnie zastąpiona serią nasypów antropogenicznych o miąższości 0,3 – 0,5m. Pod glebą
i nasypami występuje nieciągła warstwa piasków aluwialnych okresu zlodowacenia Wisły,
Geotechnika
89
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa chlewni komorowej z budynkiem gospodarczym oraz obiektami towarzyszącymi
na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 932 w miejscowości CHĄŚNO DRUGIE, gmina Chąśno
zalegająca w strefie głębokości 0,5 – 0,8m, zbudowana z piasków drobnych, żółto –
brązowych, zaglinionych, wilgotnych. Poniżej głębokości 0,8m występuje ciągła warstwa glin
eluwialnych strefy peryglacjalnej zbudowana z zielono - brązowych glin piaszczystych
cechujących się wyraźnym warstwowaniem. Miąższość tej warstwy waha się w granicach 0,6 –
0,9m, średnio 0,8m a jej spąg zalega na głębokości ok. 1,6m ppt. Są to grunty powstałe w
wyniku wietrzenia niżej leżących glin morenowych w warunkach zimnego klimatu strefy
peryglacjalnej,
cechującego
się
znacznymi
dobowymi
wahaniami
temperatury,
występowaniem wiecznej zmarzliny oraz okresowym jej rozmarzaniem.
Zrąb podłoża poniżej głębokości 1,6m ppt. buduje miąższa seria lodowcowych glin
zwałowych moreny dennej stadiału Pilicy zlodowacenia Warty. Są to brązowe i brązowo –
szare gliny piaszczyste z domieszką żwiru, wapniste. Ich strop kształtuje się na głębokości 1,6 –
2,0m ppt. a spąg na głębokości 13 - 20m ppt.
Generalnie podłoże gruntowe cechuje budowa jednolita litologicznie i facjalnie, nie
wykazująca zaburzeń glacitektonicznych.
3.5.2. Warunki hydrogeologiczne.
Obszar lokalizacji przedsięwzięcia położony jest według podziału hydroregionalnego
Polski (PIG Warszawa 1995) na południowo – zachodnim skraju części subregionu
hydrogeologicznego kotliny warszawskiej (I1) stanowiącego południowo-zachodnią część
regionu mazowieckiego (I) w obrębie makroregionu pólnocno - wschodniego. Subregion
kotliny warszawskiej obejmuje w swych granicach Nieckę Mazowiecką jako główny element
strukturalny budowy geologicznej. Pod względem podziału na jednolite części wód
podziemnych – JCWPd – teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w północno – zachodnim
krańcu JCWPd Nr 81, na pograniczu z JCWPd Nr 80, w obrębie subregionu nizinnego
środkowej Wisły. Charakterystyczne dla tego subregionu jest występowanie trzech pięter
wodonośnych o zasięgu regionalnym:
 piętra wodonośnego kredy górnej,
 piętra wodonośnego oligoceńsko - mioceńskiego,
 piętra wodonośnego czwartorzędu.
oraz podrzędnie występującego ( w części zachodniej subregionu) piętra jurajskiego.
Geotechnika
90
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa chlewni komorowej z budynkiem gospodarczym oraz obiektami towarzyszącymi
na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 932 w miejscowości CHĄŚNO DRUGIE, gmina Chąśno
Pierwsze z nich tworzy właściwie jeden zespół wodonośny o wodach mieszanych
porowo - szczelinowych, bez wyraźnego podziału na poziomy wodonośne. W obszarze gminy
piętro ma znaczenie użytkowe jedynie potencjalne. Zlokalizowano je poza wschodnią granicą
gminy Chąśno, na ujęciu w Płaskocinie, na głębokości od 154,0m ppt. do 188,0m ppt. Tworzy
ono tutaj jeden dwuwarstwowy poziom wodonośny w piaskowcach szczelinowych, cechujący
się zwierciadłem naporowym, stabilizującym się w strefie głębokości 4,0m ppt.
W piętrze trzeciorzędowym występuje wyłączeni mioceński poziom wodonośny. Jest to
poziom związany z piaskami dolnego miocenu występującymi w obrębie tzw. formacji
burowęglowej. Poziom ten występuje na głębokości 120 – 130m ppt. i cechuje się
zwierciadłem naporowym stabilizującym się na głębokości ok. 8,60m ppt. Strefę wodonośną
budują najczęściej piaski drobno- i średnioziarniste z dużą zawartością detrytusu węgli
brunatnych. Strefa wodonośna ma miąższość od 6m do 17m i posiada bardzo dobrą izolację w
stropie, tworzoną przez izolacyjne piętro górnomioceńsko - plioceńskie, zbudowane z mułków
i iłów, na którym zalega płaszcz półprzepuszczalnych plejstoceńskich glin morenowych
kilkunastometrowej miąższości. Poziom oligoceński nie występuje, co świadczy o brzeżnej
lokalizacji terenu w stosunku do osi Niecki Mazowieckiej. Poziom mioceński ujmowany jest w
dwóch ujęciach na terenie miejscowości Wyborów.
Na obszarze gminy Chąśno bardzo ubogie w wodę jest piętro czwartorzędowe (osady
czwartorzędowe to głównie zwarte pokłady gliny zwałowej, najczęściej bez piaszczystożwirowych warstw dzielących lub podścielających struktury morenowe). Generalnie w tym
piętrze brak jest poziomów wodonośnych. Brak wodonośnego czwartorzędu charakteryzuje
cały odcinek zachodniego pasa Niecki Mazowieckiej, od Łowicza po Pruszków. Występowanie
wód
czwartorzędowych
ogranicza
się najczęściej
do
poziomu „nadmorenowego”.
Charakteryzuje się lokalnie płytko zalegającym, nieciągłym zwierciadłem swobodnym, o
zmiennej miąższości. Warstwę wodonośną tworzą aluwialne piaski pokrywowe zasilane
poprzez infiltrację. Zasobność wód pierwszego poziomu wzrasta w czasie nasilenia opadów
atmosferycznych i w czasie roztopów wiosennych. Kierunek spływu wód tego poziomu jest
zdeterminowany ukształtowaniem stropu utworów słaboprzepuszczalnych i skierowany ku osi
dolin cieków –gdzie nabiera cech ciągłego poziomu wodonośnego. Mimo to w obrębie
czwartorzędowego piętra wodonośnego występują liczne lokalne poziomy wodonośne
związane z utworami piaszczysto – żwirowymi występującymi najczęściej pod moreną
Geotechnika
91
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa chlewni komorowej z budynkiem gospodarczym oraz obiektami towarzyszącymi
na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 932 w miejscowości CHĄŚNO DRUGIE, gmina Chąśno
odrzańską, lokalnie znacznej miąższości. Ujmowany jest lokalnie II – podmorenowy poziom
wodonośny czwartorzędu, mający charakter naporowy i stabilizujący się w strefie głębokości
1,8 – 4,1m ppt.
Usytuowanie przedmiotowej inwestycji na mapie Waloryzacji i Ochrony Wód
Podziemnych zamieszczonej w Atlasie Hydrogeologicznym Polski (PIG, 1995) pozwala na
stwierdzenie, iż rejon lokalizacji inwestycji znajduje się na południowo - zachodnim obrzeżu
rozległego GZWP nr 215 – Tr o nazwie „Subniecka Warszawska”. Jest to trzeciorzędowy,
porowy zbiornik wodonośny obejmujący centralną część Niecki Brzeżnej, dla którego głównym
poziomem wodonośnym jest oligoceński poziom wodonośny. Przedmiotowe przedsięwzięcie
znajduje się poza potencjalnymi obszarami ochronnymi, które mogą zostać ustanowione w
strefach zasilania opisanego wyżej zbiornika.
3.6. Warunki glebowe.
Rejon wsi Chąśno Drugie charakteryzuje występowanie gleb wysokiej jakości. Są to
gleby wytworzone z piasków gliniastych mocnych, płytko podścielonych gliną zwałową
stadiału Pilicy. Pod względem bonitacyjnym wahają się w przedziale klas IIIa – IVb. Nierzadko
występują również klasy II. Są to gleby o znacznej pojemności sorpcyjnej kompleksu
glebowego, dla których niezwykle korzystne jest nawożenie nawozami organicznymi, w tym
nawozami płynnymi.
Dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia znamienna jest jednorodność warunków
glebowych, charakteryzowanych poprzez oznaczenie typów genetycznych gleb, rodzajów gleb,
klasy rolniczej przydatności gleb. Wynika ono przede wszystkim z małego zróżnicowania
podłoża mineralnego, stosunków wodnych oraz jednorodnego ukształtowania terenu.
Generalnie w obszarach wysoczyznowych wykształciły się gleby mineralne wytworzone z glin
zwałowych lekkich, piasków słabogliniastych i gliniastych leżących na glinach. Są to generalnie
gleby klasy brunatnoziemne - gleby płowe (pseudobielicowe), gleby brunatne wyługowane
oraz pseudoglejowe (klasy bonitacyjne III i IV według systematyki PTG, rzadziej klasy V).
Przydatność rolnicza tego typu gleb jest wysoka. Tworzą kompleksy rolnicze: pszenny dobry
(2) i żytni bardzo dobry (4). Tylko wyspowo, na bardziej miąższym podłożu piaszczystym
spotyka się gleby niższej klasy, zaliczane do kompleksu żytniego słabego. Takie właśnie gleby –
Geotechnika
92
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa chlewni komorowej z budynkiem gospodarczym oraz obiektami towarzyszącymi
na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 932 w miejscowości CHĄŚNO DRUGIE, gmina Chąśno
klasyfikowane w V klasie bonitacyjnej dominują w podłożu projektowanego budynku
inwentarskiego. Gleby wyższych klas bonitacyjnych występują bezpośrednio na północ i
północny zachód.
3.7. Zasoby surowcowe – kopaliny.
W obrębie obszaru przeznaczonego dla lokalizacji inwestycji także w jego pobliżu nie
występują udokumentowane złoża kopalin a zwłaszcza takie, które mogą być przedmiotem
koncesjonowanego wydobycia poprzez eksploatację powierzchniową (odkrywkową).
3.8. Świat roślinny.
Opis zidentyfikowanej szaty roślinnej terenu przedsięwzięcia oraz obszarów
bezpośrednio z nim sąsiadujących zamieszczono w inwentaryzacji przyrodniczej, stanowiącej
załącznik graficzny nr 9.
Fragment działki nr 932, w obszarze którego planowana jest realizacja przedsięwzięcia,
stanowi grunt orny, użytkowany w czasie wykonywania inwentaryzacji pod uprawę zboża. Na
terenie przedsięwzięcia brak jest całkowicie drzew i krzewów.
Teren wokół przedsięwzięcia stanowią przede wszystkim pola uprawne oraz zabudowa
wraz z przydomową roślinnością. Wyróżniono następujące obszary różniące się przyrodniczo:
 zadrzewienie o powierzchni ok. 30a, zlokalizowane w odległości ok. 160m na północnywschód od projektowanej chlewni (obszar nr 2). W obrębie tego terenu znajduje się
niewielki staw z roślinami wodnymi. Do gatunków roślin wykazanych na tym terenie
należą:
 Alismataceae: strzałka wodna Sagittariasagittifolia L., żabieniec babka wodna
Alismaplantago-aquatica L.
 Araceae: rzęsa garbataLemnagibba L.
 Asteraceae: mniszek lekarski Taraxacumofficinale F. H. Wigg., chaberbławatek
Centaureacyanus L., sałata kompasowa Lactuca seriola L., bylica pospolita
Artemisiavulgaris L., krwawnik pospolityAchilleamillefolium L., sadziec konopiasty
Eupatoriumcannabinum L.
Geotechnika
93
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa chlewni komorowej z budynkiem gospodarczym oraz obiektami towarzyszącymi
na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 932 w miejscowości CHĄŚNO DRUGIE, gmina Chąśno
 Balsaminaceae: niecierpek drobnokwiatowy Impatiensparviflora DC.
 Betulaceae: brzoza zwisła BetulapendulaRoth., olsza czarna Alnusglutinosa (L.) Gaertn.
 Boraginaceae: żywokost lekarski Symphytumofficinale L., niezapominajka błotna
Myosotisscorpioides L.
 Cannabaceae: chmiel zwyczajny Humuluslupulus L.
 Caryophyllaceae: gwiazdnica trawiasta Stellariagraminea L., gwiazdnica pospolita
Stellaria media (L.) Vill.
 Chenopodiaceae: komosa biała Chenopodiumquinoa L.
 Convolvulaceae: powójpolnyConvolvulus arvensis L.
 Cruciferae: tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., rzeżucha łąkowa
Cardaminepratensis L.
 Cucurbitaceae: przestęp białyBryonia alba L.
 Cyperaceae: turzyca pospolita CarexnigraReichard, turzyca lisia CarexvulpinaL.
 Fabaceae: koniczyna łąkowa Trifolium pratenseL., koniczyna biała Trifolium repens L.
 Geraniaceae: bodziszek łąkowy Geranium pratense L.
 Gramineae: tymotka łąkowa Phleumpratense L., perz właściwyElymusrepens(L.) Gould,
kupkówka pospolita Dactylisglomerata L., rajgraswyniosły Arrhenatherumelatius (L.) P.
Beauv. ex J. Presl& C. Presl
 Juncaceae: sit rozpierzchły Juncuseffusus L.
 Juncaginaceae: świbkabłotna Triglochinpalustris L.
 Lamiaceae: bluszczyk kurdybanek Glechomahederacea L., mięta Mentha sp., dąbrówka
rozłogowa Ajugareptans L., jasnota biała Lamium album L.
 Papaveraceae: glistnik jaskółcze ziele Chelidoniummajus L., makpolny Papaverrhoeas L.
 Polygonaceae: szczaw zwyczajny Rumexacetosa L.
 Ranunculaceae: jaskier rozłogowy Ranunculusrepens L.
 Rosaceae: wiązówka błotna Fiipendulaulmaria(L.)Maxim;
 Rubiaceae: przytuliaGalium sp.
 Sambucaceae: dziki bez czarnySambucusnigra L.
 Typhaceae: pałka szerokolistna TyphalatifoliaL.
Geotechnika
94
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa chlewni komorowej z budynkiem gospodarczym oraz obiektami towarzyszącymi
na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 932 w miejscowości CHĄŚNO DRUGIE, gmina Chąśno
 Umbelliferae:
marchew
zwyczajna
Daucuscarota
L.,
barszcz
zwyczajny
Heracleumsphondylium L.
 Urticaceae: pokrzywa zwyczajna Urticadioica L.
 Violaceae: fiołekpolnyViola arvensisMurr.
 zadrzewienie o powierzchni ok. 11a, zlokalizowane w odległości ok. 240m na północ od
projektowanej chlewni (obszar nr 3). Do gatunków roślin wykazanych na tym terenie
należą:
 Asteraceae: nawłoć olbrzymia SolidagogiganteaAiton;
 Betulaceae: brzoza zwisła BetulapendulaRoth., olsza czarna Alnusglutinosa (L.) Gaertn.
 Cucurbitaceae: przestęp biały Bryonia alba L.
 Fagaceae: dąb szypułkowyQuercus robur L. – jeden, młody osobników 2 m wysokości.
 Gramineae: kupkówka pospolita Dactylisglomerata L., rajgraswyniosły
Arrhenatherumelatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl& C. Presl, wiechlina łąkowa Poapratensis
L., wiechlina roczna PoaannuaL.
 Lamiaceae: jasnota biała Lamium album L.
 Rosaceae: jarząb pospolity Sorbusaucuparia L, jarząb szwedzki Sorbus intermedia
(Ehrh.) Pers;
 Rubiaceae: przytulia pospolitaGaliummollugo L.
 Salicaceae: topola osika PopulustremulaL.
 Sambucaceae: dziki bez czarny Sambucusnigra L.
 Urticaceae: pokrzywa zwyczajna Urticadioica L.
W odległości ok. 70 m od planowanej inwestycji znajduje się zadrzewienie składające
się z brzozy zwisłej wysokości do 15 m.
 zadrzewienie przydomowe, zlokalizowane w odległości ok. 20-30m od planowanej
inwestycji (obszar nr 4). Do gatunków roślin wykazanych na tym terenie należą:
 Betulaceae: brzoza zwisła BetulapendulaRoth.,
 Fabaceae: robinia pseudoakacja Robinia pseudoacacia L.
Na terenie przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono
żadnego gatunku roślin objętego ochroną gatunkową, wymienionego w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [1.5.24.].
Geotechnika
95
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa chlewni komorowej z budynkiem gospodarczym oraz obiektami towarzyszącymi
na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 932 w miejscowości CHĄŚNO DRUGIE, gmina Chąśno
Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza nie wykazała również występowania na
omawianym terenie jakichkolwiek grzybów, w tym gatunków wymienionych w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów
objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765).
Reasumując należy stwierdzić, że świat roślinny projektowanej lokalizacji obiektu
inwentarskiego jest wybitnie ubogi i silnie przekształcony antropogenicznie w wyniku
użytkowania rolniczego z dominującą monokulturą upraw zbożowych. Teren nie jest
wartościowy pod względem różnorodności gatunkowej flory - otoczenie przedsięwzięcia
stanowią wielohektarowe pola uprawne, wśród których jest niewiele drobnych zadrzewień.
3.9. Świat zwierzęcy.
Na polach uprawnych wykazano następujące gatunki ptaków:
 myszołów zwyczajny Buteobuteo (lot patrolowy)
 sikora bogatka Parus major
 jaskółka dymówka Hirundorustica
 skowronek polny Alaudaarvensis
Występujące gatunki ptaków są charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego.
W stawie (obszar 2) występuje żaba trawna (Rana temporaria) w ilości ok. 30
osobników. Staw ten jest zlokalizowany w znacznej odległości od planowanej inwestycji – ok.
90 m.
Na terenie przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono
występowania chronionych gatunków zwierząt na podstawie Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt [1.5.22.] za
wyjątkiem szybującego w poszukiwaniu żeru myszołowa zwyczajnego i przelatujących
wróblowatych, także kilku osobników żaby trawnej występujących w stawie położonym w
odległości ok. 90m od przedsięwzięcia.
W charakteryzowanym terenie występuje uboga gatunkowo fauna, typowa dla
środowiska rozległych otwartych terenów rolniczych, w których zbiorowiska leśne i remizy
dające możliwości ukrycia i gniazdowania występują rzadko i nie zajmują dużych powierzchni.
Geotechnika
96
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa chlewni komorowej z budynkiem gospodarczym oraz obiektami towarzyszącymi
na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 932 w miejscowości CHĄŚNO DRUGIE, gmina Chąśno
Geotechnika
97
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa chlewni komorowej z budynkiem gospodarczym oraz obiektami towarzyszącymi
na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 932 w miejscowości CHĄŚNO DRUGIE, gmina Chąśno
3.10. Obszary chronione, dobra materialne i dziedzictwo kultury.
3.10.1. Obszary chronione przyrodniczo.
Teren przedmiotowego zespołu inwentarskiego na działce nr 932 w miejscowości
Chąśno Drugie nie znajduje się na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody [1.5.5.], w tym nie znajduje się w obrębie
jakiegokolwiek obszaru należącego do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.
Najbliższej
w stosunku do terenu inwestycji znajdują się następujące tereny
podlegające ochronie przyrodniczej w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (w odległości do 10 km):
 Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, którego najbliższa
granica przebiega w odległości ok. 6,72 km na południowy-zachód od centrum zespołu
inwentarskiego;
 Specjalny Obszar Ochrony (SOO) PLH 100006 „Pradolina Bzury – Neru”, oddalony o ok.
8,20 km na południowy-zachód od centrum zespołu inwentarskiego;
 Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) PLB 100001 „Pradolina Warszawsko – Berlińska”,
oddalony o ok. 8,24 km na południowy-zachód od centrum zespołu inwentarskiego;
 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Bzury, którego najbliższa granica przebiega w
odległości ok. 8,34 km na południowy-zachód od centrum zespołu inwentarskiego;
 Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) PLB 100003 „Doliny Przysowy i Słudwi”, którego
najbliższa granica przebiega w odległości ok. 8,78 km na południowy-zachód od centrum
zespołu inwentarskiego;
Lokalizację terenu przedsięwzięcia w stosunku do usytuowania najbliżej położonych
obszarów chronionych przyrodniczo przedstawiono na rysunku nr 9.
3.10.2. Obszary szczególnej ochrony wód podziemnych.
W obszarze lokalizacji przedsięwzięcia nie ma prawnie ustanowionych obszarów
ochronnych zbiorników wodnych podziemnych. Teren zlokalizowany jest wprawdzie w
granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215A ale poza obszarami jego zasilania.
Lokalizację przedsięwzięcia na tle fragmentu mapy Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w
skali 1:500.000 przedstawia rysunek nr 8.
Geotechnika
98
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa chlewni komorowej z budynkiem gospodarczym oraz obiektami towarzyszącymi
na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 932 w miejscowości CHĄŚNO DRUGIE, gmina Chąśno
3.10.3. Potencjalne elementy chronione w zakresie dziedzictwa kultury.
W obrębie terenu przedsięwzięcia oraz w jego najbliższym sąsiedztwie brak jest
terenów objętych ochroną w myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zmianami). W „Wykazie zabytków wpisanych
do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego” (stan na 31.12.2012r.) nie wymieniono
jakichkolwiek obiektów zabytkowych zlokalizowanych w granicach miejscowości Chąśno
Drugie.
Do gminnej ewidencji zabytków wpisane są następujące obiekty zlokalizowane w
obszarze wsi Chąśno Drugie:
 kapliczka – zlokalizowana w odległości ok. 1,34 km na południowy – zachód od przedsięwzięcia;
 dom nr 3 – zlokalizowany w odległości ok. 2,78 km na południowy – zachód od przedsięwzięcia;
 dom nr 4 – zlokalizowany w odległości ok. 2,73 km na południowy – zachód od przedsięwzięcia;
 dom nr 12 – zlokalizowany w odległości ok. 2,40 km na południowy – zachód od przedsięwzięcia;
 dom nr 13 – zlokalizowany w odległości ok. 2,38 km na południowy – zachód od przedsięwzięcia;
 dom nr 20 – zlokalizowany w odległości ok. 2,0 km na południowy – zachód od przedsięwzięcia;
 dom nr 48 – zlokalizowany w odległości ok. 890 m na południowy – zachód od przedsięwzięcia;
 dom nr 51a – zlokalizowany w odległości ok. 770 m na południowy – zachód od przedsięwzięcia;
Teren planowanego przedsięwzięci znajduje się częściowo w obszarze występowania
stanowisk archeologicznych oraz w obszarze ochrony stanowisk ochrony archeologicznej
(rysunek nr 3). W obszarze występowania stanowisk archeologicznych i obszarze ochrony
stanowisk archeologicznych prace ziemne podlegają nadzorowi konserwatorskiemu na
warunkach określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zmianami).
3.10.4. Inne potencjalne obszary chronione.
Na terenie przedsięwzięcia oraz w jego najbliższym otoczeniu:
 brak jest obszarów wodno-błotnych i obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych;
 nie znajdują się obszary wybrzeży;
 nie znajdują się obszary górskie i leśne;
Geotechnika
99
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa chlewni komorowej z budynkiem gospodarczym oraz obiektami towarzyszącymi
na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 932 w miejscowości CHĄŚNO DRUGIE, gmina Chąśno
 nie znajdują się strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych;
 brak jest obszarów występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz
ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, za wyjątkiem przelotnych, chronionych
gatunków
awifauny oraz
kilku
osobników żaby trawnej,
których
obecność
zaobserwowano w stawie położonym w odległości ok. 90m od przedsięwzięcia;
 nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;
 brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe;
 nie znajdują się obszary przylegające do jezior;
 nie występują obszary wymagające szczególnej ochrony czystości powietrza tj. parki
narodowe, leśne kompleksy promocyjne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
oraz obszary, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę Dziedzictwa
Światowego”.
3.10.5. Dobra materialne.
Sposób zagospodarowania terenów wokół obszaru przedsięwzięcia opisano dokładnie
w podrozdziale 3.1 niniejszego raportu. W bezpośrednim sąsiedztwie zespołu inwentarskiego
znajdują się tereny zabudowy zagrodowej wsi Chąśno Drugie, tereny rolnicze oraz obiekty
liniowe komunikacji drogowej (droga lokalna biegnąca przez wieś Chąśno Drugie).
Geotechnika
100
Download