Obwieszczenie_-_zawiadomienie_o_postanowieniu_

advertisement
ŚR.V.76240-6/07
Tarnobrzeg, dnia 2007-07-13
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Tarnobrzeg
Na podstawie art. 46a ust. 5
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902
późn. zm. ), art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071
z
późn.
zm.)
zawiadamiam,
że
w
ramach
prowadzonego
postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie
zbierania i czasowego magazynowania odpadów metali (złomu) w Tarnobrzegu przy
ul. Sienkiewicza 145, na działce o nr ewid. 1494/33:
1. w dniu 12.07.2007 r. zostało wydane postanowienie o braku potrzeby
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i czasowego
magazynowania
odpadów
metali
(złomu)
w
Tarnobrzegu
przy
ul. Sienkiewicza 145, na działce o nr ewid. 1494/33, o treści zamieszczonej
poniżej,
2. postanowienie zostało umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
Jednocześnie informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 7 – sektor
A; sala 3; stanowisko 5 - Ochrona Środowiska, Leśnictwo i Rolnictwo, oraz zgłosić uwagi
i wnioski dotyczące przedmiotu sprawy osobiście w Biurze Obsługi Interesantów lub
pisemnie na adres: Urząd Miasta Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.
- Umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnobrzeg
- przy ul. Mickiewicza 7,
- Umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzeg
www.tarnobrzeg.eobip.pl, www.tarnobrzeg.pl.
- F.H. STOTON Spółka z o.o.
ul. Mireckiego 123, 97-200 Tomaszów Maz.,
- a/a
Treść postanowienia Prezydenta Miasta Tarnobrzeg
Tarnobrzeg, dnia 2007-07-12
ŚR.V.76240-6/07
POSTANOWIENIE
Działając na podstawie art. 51 ust. 2 i ust. 5, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2,
ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129
z 2006 r., poz. 902 z późn. zm.), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
w związku z wnioskiem F.H. STOTON Spółka z o.o., 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
ul. Mireckiego 123 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia,
postanawiam
stwierdzić brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania
i czasowego magazynowania odpadów metali (złomu) w Tarnobrzegu przy
ul. Sienkiewicza 145, na działce o nr ewid. 1494/33;
Uzasadnienie
F.H. STOTON Spółka z o.o., 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Mireckiego 123
wystąpiła do Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu
działalności w zakresie zbierania i czasowego magazynowania odpadów metali (złomu)
w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 145, na działce o nr ewid. 1494/33.
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257,
poz. 2573 z późn. zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.
Zgodnie z art. 51 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko lub brak potrzeby jego sporządzenia ustalany jest w drodze postanowienia
przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, po uprzednim zasięgnięciu opinii właściwych organów.
Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Prezydent Miasta wystąpił
o opinię w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu postanowieniem z dnia
2007.07.03 znak PSNZ.465-16/07 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia
ze względów sanitarno – zdrowotnych nie ma konieczności sporządzenia raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Prowadzona w ramach planowanego przedsięwzięcie działalność polegać będzie na
skupowaniu złomu metali kolorowych, stali i żeliwa i prowadzona będzie na terenie
obiektu zamkniętego o powierzchni użytkowej 224 [m 2]. Po zebraniu odpowiedniej ilości,
odpady będą transportowane do siedziby firmy w Tomaszowie Mazowieckim.
Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach wodno – błotnych; obszarach
wybrzeży; obszarach górskich i leśnych; obszarach objętych ochroną w tym strefach
ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych; obszarach
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody w tym obszarach Natura 2000; obszarach o krajobrazach mających znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne ani na obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary Natura 2000.
Przedsięwzięcie nie jest zaliczone do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnych awarii.
Nie stwierdzono możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego
przedsięwzięcia.
Inwestycja realizowana będzie na terenie skoncentrowanej zabudowy przemysłowo –
handlowej. Realizacja inwestycji nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko
naturalne i zdrowie ludzi. Nie przewiduje się emisji żadnych substancji do środowiska ani
występowania innych uciążliwości. W ramach planowanego przedsięwzięcia nie
przewiduje się instalowania żadnych urządzeń mechanicznych mogących powodować
emisję hałasu do środowiska. Jedynym źródłem hałasu będą środki transportu dowożące i
odbierające odpady. W związku z tym, że przewiduje się wywóz odpadów z punktu
skupu 1 raz w tygodniu oraz 3 kursy dziennie pojazdów przywożących złom hałas od
środków transportu będzie znikomy.
W związku z powyższym uwzględniając opinię Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego
postanowiono
stwierdzić
brak
potrzeby
sporządzenia
raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jak w sentencji.
Pouczenie:
Na
niniejsze
postanowienie
służy
stronom
prawo
wniesienia
zażalenia
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za moim pośrednictwem,
w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Otrzymują:
1. Strony przez obwieszczenie
2. a/a
Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu
2. F.H. STOTON Spółka z o.o.
ul. Mireckiego 123, 97-200 Tomaszów Maz.
Download