cyfrowa rewolucja w bezpiecznym zarządzaniu wartością on

advertisement
NASK
Źródło:
http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2016/411,Blockchain-cyfrowa-rewolucja-w-bezpiecznym-zarz
adzaniu-wartoscia-on-line.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 16:23
Blockchain - cyfrowa rewolucja w bezpiecznym
zarządzaniu wartością on-line
Rejestry rozproszone to szczególna, przełomowa technologia,
której powszechne zastosowanie może doprowadzić do
rewolucyjnej zmiany w funkcjonowaniu gospodarek i
społeczeństw - wynika z raportu przygotowanego dla brytyjskiego
rządu przez specjalistów z dziedziny informatyki i ekonomii.
29 listopada w siedzibie instytutu badawczego NASK odbyło się spotkanie z autorami
raportu, współorganizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji, fundację FinTech Polska
oraz Ambasadę Brytyjską, na które zaproszeni zostali przedstawiciele administracji
publicznej, a także reprezentanci instytucji realizujących projekty cyfryzacyjne, sektora
bankowego i finansowego oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i
cyberbezpieczeństwo państwa.
Brytyjski raport stanowi znakomitą inspirację do refleksji
na temat przeobrażeń cyfrowych w świecie i możliwych
odpowiedzi na pilne potrzeby w zarządzaniu nową
rzeczywistością w wymiarze lokalnym i globalnym.
Musimy szukać innowacyjnych rozwiązań, które
pomogą nam gwarantować transparentność i
bezpieczeństwo w nowych realiach – mówił Wojciech
Kamieniecki, dyrektor NASK.
Według raportu “Distributed Ledger Technology – beyond blockchain”, zabezpieczone
kryptograficznie rejestry rozproszone mogą zmienić sposób rozliczania transakcji
finansowych oraz zrewolucjonizować wiele innych sposobów transferu wartości on-line,
w tym: obrót papierami wartościowymi i walutami, ściąganie podatków, udzielanie
międzynarodowej pomocy finansowej lub wypłacanie świadczeń społecznych. Dotyczy
to także cyfryzacji systemów monetarnych. Ponadto, zabezpieczony kryptograficznie
rozproszony rejestr (blockchain/DLT), jest transparentny, autonomiczny i
zdecentralizowany, odporny na manipulacje, ludzkie błędy i ataki cybernetyczne.
System służy jako zdecentralizowana księga główna przeprowadzanych w sieci
transakcji, przez co umożliwia monitorowanie kolejnych zmian stanu własności
różnych zasobów w sposób chronologiczny i niepodważalny, pozwalając np. na
poświadczanie pochodzenia danych zasobów. Ma to szczególne znaczenie w
przypadku przedmiotów wartościowych, np. diamentów lub dzieł sztuki, lecz także w
tradycyjnych łańcuchach dostaw, w których pochodzenie oraz stempel czasu produkcji,
przewozu czy dostawy danego produktu mają istotne znaczenie (np. mięso czy
produkty ekologiczne).
Wykorzystanie na masową skalę zabezpieczonych kryptograficznie rejestrów
rozproszonych może więc oznaczać rewolucję - nie tylko w kontekście eksplozji
wschodzących technologii obliczeniowych, lecz również sposobu prowadzenia biznesu
i organizacji życia całych społeczeństw. Jak wskazują autorzy raportu, władze krajów
stają wobec tego przed wyzwaniem: jak świadomie i z maksymalną korzyścią dla
obywateli wykorzystać pojawiającą się szansę na skok cywilizacyjny i ekonomiczny,
przy jednoczesnym minimalizowaniu pojawiających się ryzyk.
Raport zawiera szereg kluczowych rekomendacji dla rządu i administracji. Autorzy
raportu, wśród których są naukowcy oraz praktycy biznesu, wspólnie zwracają
szczególną uwagę na podstawowe składowe udanej transformacji cyfrowej gospodarki
- by była ona sukcesem, potrzeba kilku harmonijnie współdziałających ze sobą
czynników.
Począwszy od liderów sprawnie poruszających się w nowych technologiach, poprzez
stworzenie lub wyznaczenie jednego wysokiego rangą, odpowiadającego za
całościową transformację cyfrową kraju ośrodka, który musi być wyposażony w
niezbędne do sprawnego działania uprawnienia przy jednoczesnej otwartości na
współpracę międzynarodową. Powinien także korzystać z najlepszych wzorców i
sprawdzonych praktyk oraz z partnerstw publiczno-prywatnych. Konieczna jest
również spójna, krajowa strategia cyfrowa, realizowana przez przemysł pod
wytycznymi administracji.
To jednak nie wszystko. Realizacja strategii – podkreślają autorzy - musi zostać
powierzona kompetentnym osobom. W każdej organizacji rządowej potrzebni są
technologicznie świadomi, wykwalifikowani i doświadczeni wyżsi rangą urzędnicy. Jak
zaznaczają twórcy raportu, na kluczowe stanowiska również powinni być powoływani
technologiczni eksperci, inżynierowie, technolodzy i liderzy rynku cyfrowego.
Polska dobrze zaczęła proces transformacji cyfrowej
poprzez powołanie Ministerstwa Cyfryzacji. Realizuje
również szereg inicjatyw w ramach drogi od papierowej
do cyfrowej Polski. By jednak cele mogły być skutecznie
realizowane, niezbędne są działania w pozostałych
kluczowych obszarach – mówiła Magda Borowik,
Dyrektor Programu Blockchain w fundacji FinTech
Polska.
Ministerstwo Cyfryzacji, Fundacja FinTech Polska oraz NASK poprzez wydarzenia
edukacyjne dla liderów administracji i biznesu wspierają budowę lokalnego kapitału
intelektualnego w nowych technologiach poprzez współpracę międzynarodową,
realizowaną m.in. dzięki Ambasadzie Brytyjskiej. Wiedza, najlepsze praktyki i
doświadczenia z rynku brytyjskiego mogą być dla Polski ważną inspiracją w budowaniu
własnej strategii cyfrowej i szybkiej adaptacji wschodzących technologii. Jak wskazują
eksperci, kraje, które przyjmą nową technologię staną się liderami i zyskają szansę na
kształtowanie przyszłych standardów transferu wartości on-line.
Download