Obrzycko, dnia 07

advertisement
Obrzycko, dnia 24 sierpnia 2012r
OCH. 6220.14.2012
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229
61-485 Poznań
Dotyczy:
opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu środowiska dla inwestycji
polegającej na budowie urządzenia wodnego – studni na terenie ujęcia wody
w Obrzycku pow. Szamotuły.
Miasto Obrzycko uprzejmie informuje, że wszczęto postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego – studni na terenie ujęcia
wody w Obrzycku pow. Szamotuły
Wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 71 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko
( Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami ), jako przedsięwzięcie dla
którego może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3
października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 ze zm.), przekazując w załączeniu wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa
urządzenia wodnego – studni na terenie ujęcia wody w Obrzycku pow. Szamotuły”
Miasto Obrzycko prosi o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko i jego zakresu dla przedsięwzięcia objętego wnioskiem
Inwestora. Jednocześnie zgodnie z pkt. 42 cyt. rozporządzenia wiercenia będą
wykonywane w celu zaopatrzenia w wodę , z wyłączeniem ujęć wód podziemnych z tej
samej warstwy wodonośnej o zdolności poboru nie mniejszej niż 1m3/h. Inwestycja leży
poza obszarami ochronnymi oraz poza obszarem Natury 2000, a projektowana studnia
będzie studnią awaryjna względem istniejących nr 3 i 4 o głębokości 28,5m.
Załączniki:
1. kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz
z załącznikami
Obrzycko, dnia 23 sierpnia 2012r.
OCH.6220.14.2012
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Szamotułach
ul. B. Chrobrego 8
64-500 Szamotuły
Dotyczy:
opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu środowiska dla inwestycji
polegającej na budowie urządzenia wodnego – studni na terenie ujęcia wody
w Obrzycku pow. Szamotuły.
Miasto Obrzycko uprzejmie informuje, że wszczęto postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego – studni na terenie ujęcia
wody w Obrzycku pow. Szamotuły
Wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 71 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko
( Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami ), jako przedsięwzięcie dla
którego może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3
października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 ze zm.), przekazując w załączeniu wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa
urządzenia wodnego – studni na terenie ujęcia wody w Obrzycku pow. Szamotuły”
Miasto Obrzycko prosi o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko i jego zakresu dla przedsięwzięcia objętego wnioskiem
Inwestora. Jednocześnie zgodnie z pkt. 42 cyt. rozporządzenia wiercenia będą
wykonywane w celu zaopatrzenia w wodę , z wyłączeniem ujęć wód podziemnych z tej
samej warstwy wodonośnej o zdolności poboru nie mniejszej niż 1m3/h. Inwestycja leży
poza obszarami ochronnymi oraz poza obszarem Natury 2000, a projektowana studnia
będzie studnią awaryjna względem istniejących nr 3 i 4 o głębokości 28,5m.
Załączniki:
1. kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z
załącznikami
Wyk. MC
Download