Zakres prac serwisowo – konserwacyjnych ujęć wody podziemnej

advertisement
Załącznik nr 13 do SIWZ
Zakres prac konserwacyjnych ujęć wody podziemnej – studni głębinowych
oraz hydroforni
1. Konserwację wszystkich urządzeń wykonywać zgodnie z DTR i
dokumentacja techniczną
2. Konserwacja agregatów sprężarek-łączenie z wymianą oleju w
agregatach (materiał zapewnia wykonawcy)
3. Zapewnienie czystości strefy ochronnej ujęcia wody polegającej na
koszeniu trawy, odchwaszczanie nawierzchni z płytek chodnikowych ,płyt
betonowych lub innych. Wygrabienie liści ,trawy i gałęzi.
4. czyszczenie wnętrza obudowy studni z liści i pajęczyn , które winny być
białkowane raz w trakcie trwania umowy.
5. konserwacji ogrodzenia strefy ochronnej ujęcia wody (likwidacja otworów
w ogrodzeniu, malowanie raz w trakcie umowy utrzymywanie w
należytym stanie technicznym betonowych elementy ogrodzenia)
6. Włazy i inne metalowe zabezpieczenia ujęcia wody podziemnej należy
odrdzewić i pomalować raz w trakcie trwania umowy.(termin drugiej
konserwacji)
7. Dokonywanie zgodnie z dokumentacją eksploatacji studni pomiaru
statycznego i dynamicznego zwierciadła wody, wielkości jej wydobycia i
wpisywanie wyników do książki pracy studni dwa razy w ciągu trwania
umowy wg harmonogramu 2 i 3 konserwacja. Odczyt wodomierza przy
każdorazowej konserwacji wraz z wpisem.
8. Sprawdzenie poprawności pracy pompy ,właściwego stanu technicznego
obudowy studni, szczelności włazu oraz sprawdzenie licznika wody
(wodomierza)
9. Utrzymywanie urządzeń, armatury, wodowskazów
i przewodów
uzbrojenia ujęcia wody w stałej sprawności technicznej poprzez
uszczelnienie dławic zaworów, zasuw oraz uszczelnień połączeń
kołnierzowych i gwintowanych zawory, pompy, rury oraz pokrywy studni.
10. Usługa polega również na konserwacji urządzeń , armatury odcinającej
poprzez wyczyszczenie i pomalowanie co najmniej raz w trakcie trwania
umowy lub w miarę potrzeb elementów metalowych, rurociągów,
hydroforów i odżelaziaczy farbami odpornymi na warunki atmosferyczne.
11. Dokonanie 1raz w ciągu trwania umowy płukania oraz odmulenia studni
wraz z rurociągami.
12. Konserwacja fundamentów pod pompy lub zbiorniki hydroforowe
polegająca między innymi na ich odtworzeniu lub uszczelnieniu lub
likwidowaniu szczelin ,dziur i odprysków
13. Po każdorazowym wykonaniu usługi konserwacyjnej zostanie wykonane
przez Wykonawcę badanie wody
w zakresie bakteriologicznym i
fizykochemicznym i w przypadku przekroczeń wyników wody wykonawca
w ramach gwarancji wykonana ponowną konserwację i badanie wody
przez laboratorium, które spełnia warunki określone:
w art.147a( Dz.U. 2016 poz. 672
Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19
kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo
ochrony środowiska )
( na własny koszt wykonawcy) w celu osiągnięcia paramentów zgodnie:
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13listopada 2015r.w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015
poz.1989)
14.
Badanie wody powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium
spełniające warunki określone w art.147a Dz.U. 2016 poz. 672
Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska

Badanie próbek powinno być zgodne z charakterystyką metod badań
określoną w załączniku nr 10 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13.11. 2015r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz.U. z 2015 poz.1989)
 w sprawozdaniach z badań należy podać wyniki badań, metodykę badań
oraz wartości dopuszczalne badanych parametrów
 wyniki badań należy podać w postaci wydruków osobnych dla każdego
punktu poboru wody
 wyniki badań przedstawić w 3 oryginalnych egzemplarzach (2 egz. dla
Zamawiającego,1 egz. dla SOI)
15. W przypadku
wykonania badań wody i otrzymania wyniku
stwierdzającego przekroczenie parametrów i niezdatność wody do
spożycia, zamawiający wezwie Wykonawcę do ponownego wykonania w
ramach gwarancji.
16. Z przeprowadzenia prac konserwacyjnych sporządzić każdorazowo
„protokół „ egz.3 (1 egz. załącznikiem do faktury,1 egz. dla Kierownika
SOI i SOŚ)wg załączonego wzoru z każdego ujęcia wody - studni i
hydroforni. Sporządzony ,,protokół” należy potwierdzić u użytkownika,
inspektora SOI i Kierownika SOI dla danej lokalizacji. Po każdej
konserwacji ujęcia wody podziemnej wszystko odnotować w książce
eksploatacji z każdego ujęcia.
Uwaga: protokół sporządzony po wszystkich wykonanych
czynnościach zgodnie z przedstawionym zakresem prac do wykonania
załączyć do faktury
17. Konserwacja dodatkowa:
SOI Choszczno Stradzewo, (1 razy w trakcie trwania umowy podczas II
konserwacji):

Uzupełnienie spoin z suchej zaprawy w chodniku z kostki kamiennej
wokół obudowy studni o powierzchni 13 m2

Konserwacja części chodnika polegająca na:
o
skuciu nawierzchni betonowej na powierzchni 7,8 m 2
o
Wykonaniu koryta na powierzchni 7,8 m2 i głębokości 15 cm
o
Wykonaniu i zagęszczeniu podsypki piaskowej na powierzchni 7,8 m2 i
grubości 15 cm
o
Ułożenie obrzeży chodnikowych o łącznej długości 12 mb
o
Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 5 cm na powierzchni
7,8 m2
o
Zagospodarowanie gruzu powstałego w wyniku rozbiórki chodnika

Montaż filtra w studni na rurociągu wyłapującego cząstki stałe i
zabrudzenia pochodzące ze studni oraz jego wymiana podczas III i IV
konserwacji

Odmulenie, oczyszczenie i odkażenie studni.
SOI Stargard Bielkowo (1 razy w trakcie trwania umowy podczas II
konserwacji):


















Wymiana rurociągu od studni głębinowych do hydrofornia
wykonanie wykopu do głęb. 1,5 m – 316,4 m3
- rozbiórka elementów konstrukcji bet. / droga/ - 0,9 m3
- rozbiórka elementów konstrukcji bet. / droga/ - 0,6 m3
- wykonanie podsypki 20 cm grub. - 300,036 m2
- przebicie otworów w element. z bet. żwir. o pow. do 0,05 m2 – 4szt.
- przebicie otworów w ścianach z ceg. na zaprawie cem. wap. – 1szt
- wymiana sieci wodociągowej – rurociągi z polietylenu PE
łączonego metodą zgrzew. o śred. zewnętrz. 110 mm – 300,0 mb
-dezynfekcja rurociągu o śred. Do 150 mm – 300,0 mb
- wymiana zaworu zwrotnego kołnierzowego o śred.80 mm - 3 szt.
- wymiana zaworu odcinającego kołnierz. o śred. 65 mm – 1 szt.
- wymiana zaworu zwrotnego kołnierzowego o śred. 65 mm - 1 szt.
- wykonanie podsypki 20 cm grub. - 300,036 m2
- próba szczelności rurociągów 300,0 mb
- zamurowanie przebić w ścianach – 5
- zasypanie wykopów mech. 283,60 m2
- uzupełnienie podbudowy dróg, betonem – 1,5 m3
Wszystkie prace wykonywane przez Wykonawcę na ujęciach wody podziemnej i
hydroforni każdorazowo wykonywać w obecności upoważnionej osoby przez
Kierownika SOI danej lokalizacji .
W przypadku stwierdzenia awarii podczas konserwacji Wykonawca zobowiązany
jest natychmiast zawiadomić Kierownika SOI danej lokalizacji, zabezpieczyć
urządzenie i mienie przed zniszczeniem oraz odnotować w/w fakt w protokole i w
ciągu 3 dni od zgłoszenia przedstawić Kierownikowi SOI pisemną propozycje
technicznego usunięcia usterki wraz z jej wyceną.
W okresie pomiędzy terminami konserwacji (zgodnie z harmonogramem) w
przypadku awarii wykonawca w ciągu 24 godzin od zawiadomienia jest zobowiązany
zabezpieczyć urządzenie przed zniszczeniem i w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
przedstawić Kierownikowi SOI pisemną propozycję jej usunięcia wraz z wyceną.
Zakres prac konserwacyjnych ujęć wody podziemnej – studni głębinowych
oraz stacji uzdatniania wody dotyczy SOI Mosty (oddana do użytku w grudniu
2016r. okres gwarancji do 2021r.)
1. Konserwacji dokonywać na podstawie decyzji:
Decyzja NO-5027-21-8/2014/2015/j.w. z dnia 05.11.2015r. Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie do wglądu u Kierownika SOI Mosty( w/w
decyzja między innymi reguluje zakres i wskaźniki badania wody w Mostach)
2. Sprawdzenie poprawności działania oraz konserwację wszystkich urządzeń
stacji uzdatniania wody wykonać zgodnie z DTR i dokumentacja techniczną.
3. Zapewnienie czystości strefy ochronnej ujęcia wody oraz wnętrza obudów
studni , polegające na usunięciu zanieczyszczeń,
koszeniu trawy,
odchwaszczaniu , konserwacji ogrodzenia w ramach potrzeb.
4. Włazy i inne metalowe zabezpieczenia ujęcia wody podziemnej należy
odrdzewić i pomalować według potrzeb (w trakcie) trwania umowy.
5. Dokonywanie zgodnie z dokumentacją eksploatacji studni pomiaru
statycznego i dynamicznego zwierciadła wody, wielkości jej wydobycia i
wpisywanie wyników do książki pracy studni dwa razy w ciągu trwania
umowy - stan na 30.06 i 15.11
6. Utrzymywanie urządzeń i przewodów uzbrojenia ujęcia wody w stałej
sprawności technicznej i technologicznej takich jak: filtry, bloki areacji,
hydrofory, dmuchawy, sprężarki, zawory z różnymi napędami, pompy
(zestawy pompowe), wodomierze, przepływomierze, stacje dozujące
podchloryn sodu, rury, pokrywy studni.
7. Usługa polegająca na konserwacji urządzeń , armatury odcinającej oraz
wyczyszczeniu i pomalowaniu co najmniej raz w trakcie trwania umowy lub
w miarę potrzeb elementów metalowych farbami odpornymi na warunki
atmosferyczne.
8. Sprawdzenie z ewentualną korektą parametrów pracy szaf sterowniczych oraz
systemu monitoringu i rejestracji
9. opróżnianie z osadów odstojnik wód popłucznych – dwa razy w roku
10. przeprowadzenie płukania hydrantów oraz testu zestawu pożarowego w
porozumieniu z Wojskową Strażą Pożarną - przy każdej konserwacji zgodnie z
dokumentacja technologiczną sieci
11. wymiana wkładów filtrów w systemie sprężonego powietrza – raz w roku
podczas III konserwacji
12. Po każdorazowym wykonaniu usługi konserwacyjnej zostanie wykonane
badanie wody ( na własny koszt wykonawcy ) w zakresie bakteriologicznym
i fizykochemicznym a w przypadku przekroczeń wyników wody wykonawca w
ramach gwarancji wykonana ponowną konserwację i badanie wody przez
laboratorium, które spełnia warunki określone:
 badanie wody powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium
spełniające warunki określone w art.147a Dz.U. 2016 poz. 672
Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska
w celu osiągnięcia paramentów zgodnie:


z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11. 2015r.w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015
poz.1989)
Badanie próbek powinno być zgodne z charakterystyką metod badań
określoną w załączniku nr 10 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia



13.11. 2015r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz.U. z 2015 poz.1989)
w sprawozdaniach z badań należy podać wyniki badań, metodykę badań
oraz wartości dopuszczalne badanych parametrów
wyniki badań należy podać w postaci wydruków osobnych dla każdego
punktu poboru wody
wyniki badań przedstawić w 3 oryginalnych egzemplarzach
13. W przypadku kontrolnego wykonania badań wody przez Zarządcę RZI –
Szczecin i otrzymania wyniku stwierdzającego przekroczenie parametrów i
niezdatność wody do spożycia Wykonawca w ramach gwarancji wykona prace
konserwacyjne (np. dezynfekcja, płukanie i inne czynności ,które spowodują
poprawę jakości wody) i na własny koszt przeprowadzi badania kontrolne.
14. Z przeprowadzenia prac konserwacyjnych sporządzić
każdorazowo „protokół „wg załączonego wzoru z każdego
ujęcia wody - studni i hydroforni z wpisaniem aktualnych stanów wszystkich
wodomierzy i przepływomierzy
Sporządzony ,,protokół” należy potwierdzić
u użytkownika, personelu
techniczny SOI i Kierownika SOI dla danej lokalizacji.
Po każdym przeglądzie ujęcia wody podziemnej przegląd odnotować w
książce eksploatacji z każdego ujęcia.
Uwaga: protokół sporządzony po wszystkich wykonanych
czynnościach zgodnie z przedstawionym zakresem prac do wykonania
załączyć do faktury
Wszystkie prace wykonywane przez Wykonawcę na ujęciach wody
podziemnej i hydroforni każdorazowo wykonywać w obecności upoważnionej
osoby przez Kierownika SOI danej lokalizacji .
W okresie pomiędzy terminami konserwacji (zgodnie z harmonogramem) w
przypadku awarii wykonawca w ciągu 24 godzin od zawiadomienia jest
zobowiązany zabezpieczyć urządzenie przed zniszczeniem i w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia przedstawić Kierownikowi SOI pisemną propozycję jej
usunięcia wraz z wyceną
Download