Zagadnienia na egzamin poprawkowy

advertisement
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY DLA KIERUNKU
LEKARSKIEGO I LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO 2016
HISTOLOGIA OGÓLNA
Cytologia
1. Komórka: budowa
2. Cytoplazma
3. Błona komórkowa
4. Organelle błoniaste
5. Organelle nieotoczone błoną
6. Siateczka śródplazmatyczna: szorstka i gładka
7. Mitochondrium
8. Endosomy
9. Lizosomy
10. Aparat Golgiego
11. Proteasomy
12. Cytoszkielet: filamenty, mikrotubule, centriole i centrosom
13. Wtręty komórkowe
14. Jądro komórkowe
15. Chromatyna: struktura, rodzaje, chromosomy mitotyczne
16. Jąderko
Tkanka nabłonkowa
1. Budowa, występowanie i funkcja błony podstawnej
2. Zróżnicowanie wierzchołkowe komórek nabłonkowych
3. Podstawowe cechy budowy i funkcje tkanek nabłonkowych
4. Klasyfikacja tkanek nabłonkowych
5. Nabłonek jednowarstwowy płaski
6. Nabłonek jednowarstwowy sześcienny
7. Nabłonek jednowarstwowy walcowaty
8. Nabłonki wielowarstwowe: płaski, sześcienny, walcowaty
Tkanka łączna
9. Klasyfikacja tkanek łącznych
10. Budowa substancji międzykomórkowej tkanki łącznej
11. Włókna kolagenowe- występowanie, budowa
12. Włókna elastyczne – występowanie, budowa
13. Tkanka galaretowata
14. Tkanka siateczkowa
15. Tkanka tłuszczowa: brunatna i żółta
16. Tkanka łączna włóknista luźna
17. Komórki tkanki łącznej włóknistej luźnej: fibroblasty, histiocyty, komórki tuczne,
komórki plazmatyczne, komórki napływowe
18. Tkanki łączne włókniste zbite
19. Klasyfikacja tkanek chrzestnych
20. Wzrost chrząstki
21. Tkanka chrzęstna szklista
22. Tkanka chrzęstna sprężysta
23. Tkanka chrzęstna włóknista
24. Odżywianie chrząstek
25. Klasyfikacja tkanki kostnej: kość splotowata i blaszkowata
26. Komórki tkanki kostnej: osteoblasty, osteocyty i osteoklasty
27. Istota międzykomórkowa tkanki kostnej
28. Kostnienie na podłożu błoniastym
29. Kostnienie na podłożu chrzęstnym
30. Przebudowa kości, naprawa złamań, wzrost kości długich
Krew
31. Osocze krwi
32. Krwinki czerwone – budowa i rola
33. Klasyfikacja limfocytów
34. Monocyty
35. Granulocyty kwasochłonne
36. Granulocyty zasadochłonne
37. Granulocyty obojętnochłonne
38. Płytki krwi
39. Szpik kostny
40. Erytropoeza
41. Granulopoeza
42. Limfopoeza
43. Trombopoeza
Tkanka mięśniowa
44. Charakterystyka tkanek mięśniowych
45. Budowa włókna mięśniowego poprzecznie prążkowanego szkieletowego
46. Budowa aparatu kurczliwego we włóknach mięśniowych szkieletowych
47. Sarkomer, miofilamenty cienkie i grube
48. Skurcz włókien mięśniowych szkieletowych
49. Komórki satelitarne mięśni szkieletowych
50. Regeneracja włókien mięśniowych szkieletowych
51. Typy włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych szkieletowych
52. Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana sercowa
53. Komórki układu bodźcowo-przewodzącego serca
54. Budowa komórek mięśniowych gładkich
55. Skurcz włókien mięśniowych gładkich
Tkanka nerwowa
56. Klasyfikacja komórek nerwowych
57. Ciało komórki nerwowej
58. Wypustki nerwowe: aksony i dendryty
59. Klasyfikacja synaps
60. Budowa synapsy typu chemicznego
61. Klasyfikacja komórek glejowych
62. Astrocyty
63. Oligodendrocyty
64. Ependymocyty
65. Komórki mikrogleju
66. Komórki glejowe obwodowego układu nerwowego – charakterystyka
67. Powstawanie i budowa osłonki mielinowej w obwodowym układzie nerwowym
68. Włókna rdzenne i bezrdzenne – budowa
HISTOLOGIA SZCZEGÓŁOWA
Skóra
1. Budowa histologiczna skóry
2. Budowa naskórka
3. Komórki dodatkowe naskórka (melanocyty, komórki Merla, komórki dendrytyczne)
4. Budowa skóry właściwej: warstwa brodawkowata i siateczkowata
5. Gruczoły potowe
6. Gruczoły łojowe
7. Budowa histologiczna włosa
Układ krążenia
8. Ogólna budowa naczyń
9. Śródbłonek
10. Rodzaje tętnic
11. Budowa tętnicy typu sprężystego
12. Budowa tętnicy typu mięśniowego
13. Budowa żył
14. Rodzaje i budowa naczyń włosowatych: ciągłych, porowatych i zatokowych
15. Połączenia tętniczo-żylne i tętniczo-tętnicze
16. Budowa histologiczna serca
Układ limfatyczny
17. Tkanka limfatyczna rozproszona
18. Grudki chłonne – budowa, klasyfikacja, występowanie
19. Grasica - budowa histologiczna i rola
20. Komórki nabłonkowe grasicy
21. Bariera krew-grasica
22. Inwolucja grasicy
23. Budowa histologiczna śledziony: miazga biała i czerwona
24. Funkcje śledziony
25. Krążenie krwi w śledzionie
26. Budowa histologiczna węzłów chłonnych
27. Zatoki węzła chłonnego
28. Zrąb łącznotkankowy węzła chłonnego
29. Naczynia limfatyczne: rodzaje i budowa
Układ nerwowy
30. Układ nerwowy ośrodkowy: istota szara, istota biała
31. Kora mózgu
32. Kora nowa: warstwy
33. Kora dawna
34. Kora stara
35. Wzgórze
36. Podwzgórze
37. Móżdżek
38. Rdzeń kręgowy
39. Płyn mózgowo-rdzeniowy
40. Bariera krew-mózg
41. Komórki macierzyste układu nerwowego
42. Opony mózgowo-rdzeniowe: opona miękka, pajęczynówka, opona twarda
43. Układ nerwowy obwodowy
Narządy zmysłów
44. Ucho zewnętrzne
45. Ucho środkowe
46. Ucho wewnętrzne: błędnik kostny, błędnik błoniasty, łagiewka, woreczek, przewody
półkoliste
47. Ślimak: narząd spiralny, komórki zmysłowe, komórki podporowe
48. Funkcje ślimaka
49. Ogólna budowa gałki ocznej
50. Twardówka
51. Rogówka
52. Naczyniówka
53. Ciało rzęskowe
54. Tęczówka
55. Soczewka
56. Siatkówka: część receptorowa i niereceptorowa
57. Komórki wzrokowe pręcikonośne
58. Komórki wzrokowe czopkonośne
59. Plamka siatkówki
60. Bariera krew-siatkówka
61. Narządy dodatkowe oka
Układ oddechowy
62. Jama nosowa
63. Zatoki przynosowe
64. Budowa histologiczna krtani: chrząstki, mięśnie
65. Budowa histologiczna tchawicy
66. Struktura drzewa oskrzelowego i oskrzelikowego
67. Budowa płuc: pęcherzyki płucne, nabłonek oddechowy
68. Budowa histologiczna oskrzeli
69. Budowa histologiczna oskrzelików
70. Budowa pęcherzyków płucnych
71. Budowa i funkcja pneumocytów typu I oraz II
72. Makrofagi płucne
73. Bariera krew-powietrze
74. Powstawanie i budowa surfaktantu
Układ dokrewny
75. Układ podwzgórzowo-przysadkowy
76. Przysadka mózgowa: część gruczołowa
77. Przysadka mózgowa: część nerwowa
78. Komórki kwasochłonne części gruczołowej przysadki mózgowej
79. Komórki zasadochłonne części gruczołowej przysadki mózgowej
80. Szyszynka
81. Regulacja sekrecji melatoniny
82. Budowa histologiczna i rozwój tarczycy
83. Komórki pęcherzykowe tarczycy
84. Komórki C tarczycy
85. Budowa histologiczna i funkcja przytarczyc
86. Czynność gruczołów przytarczycznych
87. Nadnercze
88. Rozwój nadnerczy
89. Kora nadnerczy
90. Część kłębkowata kory nadnerczy
91. Część pasmowata kory nadnerczy
92. Część siatkowata kory nadnerczy
93. Rdzeń nadnerczy
94. Część endokrynowa trzustki: wyspy trzustki
Układ pokarmowy
95. Jama ustna
96. Gruczoły śluzowe jamy ustnej
97. Gruczoły surowicze jamy ustnej
98. Budowa histologiczna dziąseł
99. Budowa histologiczna warg
100. Język – budowa
101. Brodawki języka: nitkowate, liściaste, grzybowate, okolone
102. Kubki smakowe
103. Rozwój zęba
104. Budowa zęba: szkliwo, zębina, cement, miazga zęba
105. Gruczoł ślinowy przyuszny
106. Gruczoł ślinowy podżuchwowy
107. Gruczoł ślinowy podjęzykowy
108. Ogólna budowa ściany cewy pokarmowej
109. Budowa histologiczna gardła
110. Budowa histologiczna przełyku
111. Budowa histologiczna żołądka
112. Gruczoły żołądkowe właściwe: rodzaje komórek
113. Budowa histologiczna jelita cienkiego
114. Budowa dwunastnicy, jelita czczego i biodrowego – różnice histologiczne
115. Komórki nabłonka jelit – rodzaje i funkcje
116. Budowa i funkcja kosmków jelitowych
117. Budowa histologiczna jelita grubego
118. Wyrostek robaczkowy
119. Budowa histologiczna wątroby
120. Komórki miąższowe wątroby
121. Ultrastruktura i funkcja hepatocytu
122. Komórki Browicz-Kupffera
123. Krążenie krwi w wątrobie
124. Naczynia zatokowe wątroby
125. Powstawanie i odpływ żółci
126. Budowa histologiczna dróg żółciowych
127. Zrazik anatomiczny
128. Zrazik czynnościowy
129. Gronko wątrobowe
130. Pęcherzyk żółciowy
131. Budowa części zewnątrzwydzielniczej trzustki
Układ moczowy
132. Budowa histologiczna nerki
133. Unaczynienie nerki
134. Nefron
135. Budowa ciałka nerkowego
136. Filtr kłębuszkowy
137. Mezangium
138. Budowa i funkcja części kanalikowej nefronu
139. Aparat przykłębuszkowy nerki – budowa i funkcja
140. Histofizjologia nefornu
141. Budowa histologiczna moczowodu
142. Budowa histologiczna pęcherza moczowego
Układ płciowy żeński
143. Budowa histologiczna jajnika (błona biaława, część korowa i rdzenna)
144. Rozwój pęcherzyków jajnikowych
145. Atrezja pęcherzyków jajnikowych
146. Ciałko żółte
147. Ciałko białawe
148. Gruczoł śródmiąższowy jajnika
149. Budowa rdzenia jajnika
150. Budowa histologiczna jajowodu
151. Komórki nabłonka jajowodu
152. Budowa histologiczna macicy
153. Błona śluzowej macicy
154. Zmiany w budowie macicy w przebiegu cyklu menstruacyjnego
155. Budowa histologiczna pochwy
156. Zmiany nabłonka pochwy w cyklu menstruacyjnym
157. Budowa gruczołu mlekowego
158. Gruczoł mlekowy czynny
159. Gruczoł mlekowy nieczynny
Układ płciowy męski
160. Budowa histologiczna jądra
161. Budowa kanalika plemnikotwórczego
162. Komórki podporowe
163. Proces spermatogenezy
164. Bariera krew-jądro
165. Komórki gruczołu śródmiąższowego jądra
166. Przewody wyprowadzające nasienie
167. Budowa histologiczna najądrza
168. Budowa histologiczna nasieniowodu
169. Pęcherzyki nasienne
170. Gruczoł krokowy
171. Gruczoł opuszkowo-cewkowy
172. Prącie: ciała jamiste, ciało gąbczaste
EMBRIOLOGIA
1. Mejoza
2. Oogeneza
3. Witelogeneza
4. Cykl płciowy żeński: jajnikowy i miesiączkowy
5. Cykl spermatogenetyczny
6. Budowa plemnika
7. Sperma
8. Kapacytacja
9. Zaplemnienie i zapłodnienie, implantacja
10. Bruzdkowanie: prawa bruzdkowania
11. Zagnieżdżenie
12. Powstawanie dwulistkowej tarczki zarodkowej
13. Gastrulacja: mezoderma, endoderma i ektoderma
14. Listki zarodkowe i ich rola w organogenezie
15. Somity i ich przekształcanie się
16. Błony płodowe: pęcherzyk żółtkowy, omocznia, owodnia i kosmówka
17. Pierwotne narządy embrionalne
18. Łożysko
19. Wady w budowie i rozwoju łożyska
20. Sznur pępowinowy
21. Ciąża mnoga
22. Wady wrodzone
23. Podział wad rozwojowych
24. Czynniki teratogenne
25. Krążenie płodowe
26. Narząd skrzelowy: łuki, kieszonki i bruzdy skrzelowe
27.Różnicowanie się zarodka i płodu
28.Tworzenie się narządów pierwotnych
29.Tworzenie się narządów wtórnych
30.Budowa, cytofizjologia i topografia narządów płodu ludzkiego
Download