Struktura OPZZ

advertisement
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Przewodniczący
Jan Guz
Rok założenia
1984
Nr KRS
0000033976
Data rejestracji
2001
Rodzaj stowarzyszenia ogólnopolska centrala związków zawodowych
Siedziba
Warszawa
Zasięg
struktura ogólnokrajowa
Adres
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
Strona internetowa
Siedziba OPZZ przy ulicy Kopernika
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, w skrócie: OPZZ (All-Poland Alliance
of Trade Unions) - polska centrala związkowa.
Głównym zadaniem OPZZ jest obrona socjalnych i pracowniczych uprawnień członków
związków (głównie pracowników przedsiębiorstw państwowych). Do OPZZ przynależy 86
ogólnokrajowych federacji i jednolitych związków zawodowych oraz kilkaset lokalnych i
zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych poprzez Rady Wojewódzkie [1].
Naczelnymi władzami OPZZ są: Kongres, Rada, Prezydium i Komisja Rewizyjna.
Spis treści





1 Historia
2 Przewodniczący OPZZ
3 Struktury branżowe OPZZ
o 3.1 Branża I. Górnictwo, przemysł chemiczny i energetyka
o 3.2 Branża II. Metalowcy
o 3.3 Branża III. Oświata i nauka
o 3.4 Branża IV. Usługi publiczne
o 3.5 Branża V. Przemysł spożywczy, rolnictwo i turystyka
o 3.6 Branża VI. Budownictwo, drogownictwo i przemysł drzewny
o 3.7 Branża VII. Przemysł odzieżowy i skórzany
o 3.8 Branża VIII. Transport
o 3.9 Branża IX. Handel, usługi, kultura i sztuka
4 Działalność gospodarcza OPZZ
5 Przypisy
Historia
Porozumienie zostało utworzone 24 listopada 1984 na mocy ustawy o związkach
zawodowych z 1982 (ustawa, która również delegalizowała NSZZ „Solidarność”) przez
Zgromadzenie Przedstawicieli Branżowych Związków Zawodowych. Do 1990 OPZZ było silnie
podporządkowane PZPR. Po przemianach ustrojowych i likwidacji PZPR związek zawodowy
współtworzył (w latach 1991-1997) koalicję wyborczą z Sojuszem Lewicy Demokratycznej.
W latach 1985-1999 OPZZ należało do Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU).
Obecnie, od 13 marca 2006, należy do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
(ETUC), a od 1 listopada 2006 - do Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych
(International Trade Union Confederation - ITUC).
Na podstawie przepisów z lat 90. OPZZ przejął część majątku przedwojennych związków
zawodowych, znacjonalizowanych w czasach PRL[2].
De facto OPZZ jest kontynuatorem działającej do 1980 Centralnej Rady Związków
Zawodowych (CRZZ).
Przewodniczący OPZZ





Alfred Miodowicz (24 listopada 1984 - 19 grudnia 1991)
Ewa Spychalska (18 grudnia 1991 - 26 września 1996)
Józef Wiaderny (26 września 1996 - 20 grudnia 2000)
Maciej Manicki (29 stycznia 2001 - 3 marca 2004)
Jan Guz (od 20 kwietnia 2004)
Struktury branżowe OPZZ
Branża I. Górnictwo, przemysł chemiczny i energetyka














Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego
Związek Zawodowy Górników w Polsce
Związek Zawodowy Pracowników Dołowych
Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce
Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego
Porozumienie Związków Zawodowych Górnictwa
Związek Zawodowy Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Rafinerii i Petrochemii
Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków
Związek Zawodowy Jedności Górniczej
Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce
Związek Zawodowy Pracowników Technicznych i Administracyjnych "Dozór" KGHM
Polska Miedź S.A.
Związek Zawodowy Pracowników Gazownictwa, Przesyłu Gazu i Górników
Naftowców

Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i
Ceramicznego w Polsce
Branża II. Metalowcy



Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce
Federacja Związków Zawodowych "Metalowcy"
Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego
Branża III. Oświata i nauka


Związek Nauczycielstwa Polskiego
Związek Zawodowy Pracowników Polskiej Akademii Nauk
Branża IV. Usługi publiczne












Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru
Sprawiedliwości RP
Federacja Związków Zawodowych Technicznej Obsługi Służby Zdrowia i
Ratownictwa Medycznego
Związek Zawodowy Uzdrowisk Polskich
Związek Zawodowy Lekarzy MSWiA
Związek Zawodowy Anestezjologów
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej
Federacja Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu "Farmacja"
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i
Terenowej w Polsce
Związek Zawodowy Strażaków "Florian"
Ogólnopolski Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Straży Miejskich
oraz Gminnych
Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP
Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Branża V. Przemysł spożywczy, rolnictwo i turystyka









Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Tytoniowego w Polsce
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Mięsnego i Spożywczego w Polsce z
siedzibą w H. I. "Heinz" Polska S.A.
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Cukierniczego
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Piwowarskiego w Polsce
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spożywczego
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spirytusowego i
Drożdżowego w Polsce
Związek Zawodowy "Alfa"
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce
Branża VI. Budownictwo, drogownictwo i przemysł drzewny



Związek Zawodowy "Budowlani"
Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP
Związek Zawodowy Meblarzy RP
Branża VII. Przemysł odzieżowy i skórzany


Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego
Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Skórzanego z siedzibą w
Lubelskich Zakładach Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A.
Branża VIII. Transport



















Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków
Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej
Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKS i Transportu Samochodowego w
RP
Integracja Związków Zawodowych Pracowników Transportu Publicznego w RP
Federacja NSZZ Pracowników Transportu Samochodowego Łączności w Polsce
Związek Zawodowy Personelu Latającego i Pokładowego RP
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Spedycji Polskiej SCHENKER
Sp. z o.o.
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP
Związek Zawodowy Budownictwa Komunikacyjnego
Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Zaplecza Technicznego Kolei
Związek Zawodowy Administracji PKP
Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei
Autonomiczne Związki Zawodowe Transportu Kolejowego
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru
Międzyzakładowy Wolny Związek Zawodowy Kolejarzy
Ogólnopolskie Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Budowy, Utrzymania
i Eksploatacji Dróg Żelaznych
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu
Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych
Związek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego
Branża IX. Handel, usługi, kultura i sztuka






Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Poligraficznego
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Publicznej Radiofonii i Telewizji w
Polsce
Związek Zawodowy Pracowników ZUS
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i
Usług w Polsce
Federacja Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Spółdzielczości
"Samopomoc Chłopska"
















Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Pracy i Spółdzielczości Inwalidów
Federacja Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Księgarstwa
Związek Zawodowy Pracowników i Sprzedawców "RUCH S.A."
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Handlu i Usług
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Zakładów Ubezpieczeń
Zakładowy Związek Zawodowy Pracowników FWP Sp. z o.o.
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Wydawnictw
Związek Zawodowy Pracowników "Totalizator Sportowy Sp. z o.o"
Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy "Konfederacja Pracy"
Związek Zawodowy Pracowników Banku Pekao S.A.
Federacja Związków Zawodowych Pracowników "Orbis” S.A."
Polski Związek Piłkarzy
Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji
Federacja Związków Zawodowych Kadry Kierowniczej PPUP Poczta Polska
Związek Zawodowy "Powszechne Ubezpieczenia"
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i
Pomocy Społecznej
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej organizacja skupiająca związki zawodowe działające w środowiskach medycznych, lekarskich i
pielęgniarskich, opowiadający się za zapewnieniem godniejszych wynagrodzeń pracowniczych i
socjalnych dla pracowników opieki zdrowotnej. Federacja należy do OPZZ. Przewodniczącą
organizacji jest Urszula
Michalska.
Download