wydział kultury > wrocław - BIP Urząd Marszałkowski Województwa

advertisement
1
PROJEKT BUDŻETU
NA 2012 ROK
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
Na działalność kulturalną zaplanowano w uchwale
budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok
2012 wydatki budżetowe w kwocie 111.578.692 zł,
w tym:
 w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego – 108.878.692 zł,
 w dziale 758 – Różne rozliczenia - 2.700.000 zł
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
3
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
Środki budżetowe zaplanowane w dziale 921
w wysokości 108.878.692 zł przeznaczone są na:
 wydatki bieżące finansowane w całości ze
środków krajowych w kwocie 71.268.513 zł
 wydatki bieżące z udziałem środków UE
544.091 zł
 wydatki majątkowe z udziałem środków UE
w kwocie 37.066.088 zł
Środki budżetowe zaplanowane w dziale 758
w wysokości 2.700.000 zł przeznaczone są na:
 wydatki bieżące w kwocie
2.700.000 zł
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
4
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
Wydatki bieżące w dziale 921 w kwocie 71.268.513 zł przeznaczone są na:
 dofinansowanie działalności instytucji kultury w kwocie 64.318.513 zł, co stanowi
90,25 % planowanych środków na wydatki bieżące,
 dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez różne stowarzyszenia,
towarzystwa, fundacje i inne jednostki oraz wydawnictw w kwocie 1.750.000 zł,
co stanowi 2,46 % planowanych środków na wydatki bieżące
 dofinansowanie remontów i konserwacji obiektów zabytkowych w kwocie
5.000.000 zł, co stanowi 7,01 % planowanych środków na wydatki bieżące
 na nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagrody dla
najlepszych użytkowników zabytków w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,14 %
planowanych środków na wydatki bieżące,
 na stypendia artystyczne dla twórców w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,14 %
planowanych środków na wydatki bieżące,
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
5
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
WYDATKI BIEŻĄCE
0,14%
7,01%
2,46%
0,14%
Dotacja podmiotowa dla instytucji
kultury - 90,25 %
Dotacja na dofinansowanie imprez
kulturalnych oraz wydawnictw w
ramach otwartych konkursów ofert
- 2,46 %
Dotacja na ochronę zabytków - 7,01
%
nagrody - 0,14 %
stypendia - 0,14 %
90,25%
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
6
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
Dotacja w kwocie 64.318.513 zł przeznaczona jest na
dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury, dla
których Organizatorem , bądź Współorganizatorem jest
Województwo Dolnośląskie.
Wysokość dotacji podmiotowych dla instytucji kultury
przedstawia poniższa tabela:
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
7
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
Nazwa instytucji kultury
Uchwała
budżetowa 2011 r.
Projekt Uchwały
budżetowej na
2012 r.
%
Teatr Polski we Wrocławiu
5.204.513
5.418.200
104,1
Wrocławski Teatr Pantomimy
1.713.000
1.896.900
110,7
Teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu
3. 856.000
3.897.900
101,1
Teatr im. H. Modrzejewskiej
w Legnicy
2.550.000
2.550.000
100,0
13.700.000
13.933.100
101,7
Opera Wrocławska we Wrocławiu
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
8
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
Nazwa instytucji kultury
Uchwała
budżetowa 2011 r.
Projekt Uchwały
budżetowej na
2012 r.
%
Filharmonia im.
W. Lutosławskiego we Wrocławiu
4.620.000
4.620.000
100,0
Filharmonia Dolnośląska
w Jeleniej Górze
4. 438.000
4. 512.900
101,7
Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu
3. 941.000
4.217.400
107,0
Międzynarodowy Festiwal
Wratislavia Cantans we Wrocławiu
1.030.000
1.030.000
100,0
0
1.520.000
0,0
Centrum Monitoringu Społecznego i
Kultury Obywatelskiej we Wrocławiu
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
9
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
Nazwa instytucji kultury
Uchwała
budżetowa 2011 r.
Projekt Uchwały
budżetowej na
2012 r.
%
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu
1.976.000
1.979.000
100,2
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
we Wrocławiu
3.874.000
4.242.500
109,5
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
4.500.000
4.741.300
105,4
Muzeum Karkonoskie
w Jeleniej Górze
2.467.000
2.833.713
114,9
Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach Zdroju
1.303.000
1.303.000
100,0
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
10
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
Nazwa instytucji kultury
Uchwała
budżetowa 2011 r.
Projekt Uchwały
budżetowej na
2012 r.
%
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we
Wrocławiu
1.248.000
1.352.900
108,4
Muzeum Gross-Rosen
w Rogoźnicy-Wałbrzychu
1.987.000
2.367.000
119,1
588.000
599.700
102,0
503.000
+ 800.000
503.000
+ 800.000
100,0
100,0
60.298.513
64.318.513
106,7
Muzeum Sportu i Turystyki
w Karpaczu
Odra-Film we Wrocławiu
+ dotacja na wspieranie produkcji
filmowej
OGÓŁEM
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
11
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. zakłada wzrost dotacji
podmiotowej dla instytucji kultury w porównaniu do Uchwały
budżetowej 2011 r. o kwotę 4.020.000 zł, na którą składa się:
 Skutki podwyżek płac dla pracowników instytucji kultury
przeprowadzone od 1 października 2011 r. – 2.100.000 zł
 Dotacja dla powołanej w 2011 r. nowej instytucji kultury 1.520.000 zł
 Wzrost dotacji dla Muzeum Gross-Rosen oraz Muzeum
Karkonoskiego na pokrycie zwiększonych kosztów zatrudnienia
oraz utrzymania w związku z zakończeniem zadań majątkowych 400.000 zł.
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
12
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE
Rodzaj wydatku
Uchwała
budżetowa
2011 r.
Projekt
Uchwały
budżetowej
na 2012 r.
%
Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez różne
stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje i inne jednostki oraz
wydawnictw
2.500.000 1.750.000
Dofinansowanie remontów i konserwacji obiektów zabytkowych
5.000.000 5.000.000 100,0
70,0
Nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagrody dla
najlepszych użytkowników zabytków
50.000
100.000 200,0
Stypendia artystyczne dla twórców
50.000
100.000 200,0
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
13
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
Wydatki bieżące z udziałem środków z UE w kwocie 544.091 zł
przeznaczone są dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na
realizację projektu pn. „Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej
na rzecz rozwoju turystyki”. Zadanie realizowane jest w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika CzeskaRzeczpospolita Polska 2007-2013 w ramach celu „Europejska
Współpraca terytorialna”. Na w/w kwotę składa się:
 prefinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego
380.769 zł
 wkład własny z budżetu Województwa Dolnośląskiego
163.322 zł.
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
14
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
Wydatki majątkowe w dziale 921 w kwocie 37.066.088 zł przeznaczone są na:
 prefinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
w kwocie 7.279.611 zł, co stanowi 19,64 % planowanych środków na wydatki
majątkowe.
 wkład własny z budżetu Województwa Dolnośląskiego na wieloletnie programy
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 29.786.477 zł,
co stanowi 80,36 % planowanych środków na wydatki majątkowe,
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
15
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
WYDATKI MAJĄTKOWE
19,64%
Wkład własny na wieloletnie
zadania inwestycyjne - 80,36 %
Prefinansowanie wielotetnich
zadań inwestycyjnych - 19,64 %
80,36%
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
16
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
Dotacja w kwocie 37.066.088 zł na zadania realizowane z udziałem środków budżetu
Unii Europejskiej przeznaczona jest dla:
 Teatru Polskiego we Wrocławiu w kwocie 6.705.991 zł na wkład własny do
zadania pn. „Modernizacja sceny im. J. Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim
we Wrocławiu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013.
 Opery Wrocławskiej we Wrocławiu w kwocie 1.475.047 zł na wkład własny do
zadania pn. „Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy
dla Opery wrocławskiej na terenie MPWiK” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
 Opery Wrocławskiej we Wrocławiu w kwocie 12.891.630 zł na prefinansowanie
– 6.164.646 zł oraz wkład własny - 6.726.984 zł do zadania pn. „Rozbudowa
Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
17
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
 Muzeum Narodowego we Wrocławiu w kwocie 14.380.000 zł na wkład własny
do zadania pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł”
na cele wystawiennicze Muzeum narodowego we Wrocławiu realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w kwocie 1.613.420 zł na
prefinansowanie – 1.114.965 zł oraz wkład własny – 498.455 zł do zadania pn.
„Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w ramach celu „Europejska
Współpraca Terytorialna”.
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
18
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
WYDATKI MAJĄTKOWE W DZIALE 921
Wyszczególnienie
Wydatki inwestycyjne związane z ochroną
zabytków i opieką nad zabytkami
Uchwała
budżetowa
2011 r.
Projekt Uchwały
budżetowej na
2012 r.
%
50.000
0
0,0
Wkład własny z budżetu Województwa
Dolnośląskiego na wieloletnie programy
inwestycyjne, na programy i projekty
realizowane ze środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych
12.441.175
29.786.477
239,4
Prefinansowanie z budżetu Województwa
Dolnośląskiego na wieloletnie programy
inwestycyjne, na programy i projekty
realizowane ze środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych
0
7.279.611
0,0
12.491.175
37.066.088
296,7
RAZEM
19
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
W dziale 758 zaplanowane są na 2012 rok środki na działalność
kulturalną w wysokości 2.700.000 zł jako rezerwy celowe
przeznaczone na :
 przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez instytucje kultury, dla
których Organizatorem/Współorganizatorem jest Województwo
Dolnośląskie - 1.900.000 zł
 wkład własny do zadań realizowanych przez instytucje kultury, dla
których Organizatorem/Współorganizatorem jest Województwo
Dolnośląskie, w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego - 600.000 zł
 Nagroda Kulturalna Śląska - 200.000 zł.
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
20
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
Rodzaj wydatku
Przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez
instytucje kultury, dla których Organizatorem/
Współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie
- wydatki bieżące
Uchwała budżetowa
2011 r.
Projekt Uchwały
budżetowej
na 2012 r.
%
2.500.000
1.900.000
76,0
Wkład własny do zadań realizowanych przez
instytucje kultury, dla których Organizatorem/
Współorganizatorem jest Województwo
Dolnośląskie, w ramach Programów Operacyjnych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym;
- na wydatki bieżące
- na wydatki majątkowe
950.000
600.000
63,2
600.000
350.000
600.000
0
100,0
0,0
Zadania z zakresu współpracy kulturalnej
z zagranicą ( w roku 2012 tylko Nagroda Kulturalna
Śląska)– wydatki bieżące
200.000
200.000
100,0
3.650.000
2.700.000
74,0
RAZEM
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
21
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
Wyszczególnienie
Uchwała
budżetowa
2011 r.
Projekt
Uchwały
budżetowej na
2012 r.
%
Razem wydatki bieżące na
działalność kulturalną ujęte
w dziale 921 i 758
71.210.513
74.512.604
104,6
Razem wydatki majątkowe na
działalność kulturalną ujęte
w dziale 921 i 758
12.841.175
37.066.088
288,9
84.051.688
111.578.692
132,8
Razem wydatki na działalność
kulturalną ujęte w dziale
921 i 758
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
22
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
1.
2.
3.
4.
Wydatki na zadania z zakresu kultury w kwocie
111.578.692 zł ujęte są w Wieloletniej Prognozie
Finansowej w ramach czterech przedsięwzięć w podziale
na zadania:
Rozwój infrastruktury instytucji kultury 37.610.179 zł
Ochrona zabytków 5.000.000 zł
Wspieranie działań kulturalnych i twórczości artystycznej
4.050.000 zł
Funkcjonowanie i wspieranie instytucji kultury
64.918.513 zł
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
23
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK





W ramach przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury instytucji kultury” na które
zaplanowano środki w kwocie 37.610.179 zł realizowane będą następujące
zadania:
„Modernizacja sceny im. J. Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu
wraz z zakupem niezbędnego sprzętu - 6.705.991 zł
„Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej” - 12.891.630 zł
„Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery
Wrocławskiej na terenie MPWiK” – 1.475.047 zł
Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele
wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu” - 14.380.000 zł
„Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki” 2.157.511 zł
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
24
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
W ramach przedsięwzięcia „Ochrona zabytków” na które zaplanowano
środki w kwocie 5.000.000 zł realizowane będą następujące zadania:
„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 5.000.000 zł
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
25
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
W ramach przedsięwzięcia „Wspieranie działań kulturalnych i
twórczości artystycznej ” na które zaplanowano środki w kwocie
4.050.000 zł realizowane będą następujące zadania:
 Granty dla instytucji kultury, dla których organizatorem/
współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie – 1.900.000 zł
 Otwarty konkurs ofert na zadania kulturalne - 1.750.000 zł
 Nagrody Marszałka - 100.000 zł
 Stypendia artystyczne dla twórców - 100.000 zł
 Nagroda Kulturalna Śląska - 200.000 zł
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
26
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
W ramach przedsięwzięcia „Funkcjonowanie i wspieranie instytucji
kultury” na które zaplanowano środki w kwocie 64.918.513 zł
realizowane będą następujące zadania:
 Działalność bieżąca instytucji kultury, dla których organizatorem/
współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie - 64.318.513 zł
 Współudział w realizacji programów operacyjnych - 600.000 zł
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
27
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK
28
29
Download