ZAL. NR 5 WZOR UMOWY dostawa materialow

advertisement
UMOWA nr ………..
zawarta w dniu ………………………….
pomiędzy:
Fundacją Kształcenia Kreatywnego w Górzycy, ul. Kostrzyńska 13A, 69-113 Górzyca,
NIP 598-162-29-90, REGON 080493925 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Fundacji Panią
Alicję Kucharczyk, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
…..
……
NIP ……. REGON ……
zwaną dalej Wykonawcą
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności określoną w obowiązujących „Zasadach finansowania Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013” oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zawarta została Umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest regularny zakup i dostawa materiałów do prowadzenia zajęć w
ramach projektu „Twórcza Szkoła” wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy bądź
innych materiałów niewymienionych w załączniku nr 1, lecz uzgodnionych z Wykonawcą, w
ilościach wynikających z rzeczywistego zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego.
2. Miejscem dostawy materiałów do prowadzenia zajęć, o których mowa w punkcie 1 jest Biuro
projektu: Urząd Gminy Boleszkowice, Ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, Pok. Nr
13.
§2
Obowiązki Stron i terminy realizacji
1.Zamawiający oświadcza, że w ramach realizowanego projektu „Twórcza Szkoła” są
prowadzone zajęcia pozalekcyjne w sześciu nw. Pracowniach:
a) PRACOWNIA NAUKI
b) PRACOWNIA JĘZYKA
c) PRACOWNIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
d) PRACOWNIA MOBILNEJ EDUKACJI
e) PRACOWNIA DZIENNIKARSTWA
f) PRACOWNIA TALENTU.
W związku z powyższym Zamawiający zobowiązuje się do co miesięcznego składania
zamówienia (w formie elektronicznej) z podziałem na zamówienia materiałów do poszczególnych
pracowni. Formularz zamówienia stanowi zał. Nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca będzie dostarczał zamawiane przez Zamawiającego artykuły do prowadzenia zajęć
w ramach projektu „Twórcza Szkoła” do siedziby Zamawiającego, określonej w §1 ust. 2, w
okresie od …….. 2013 r. do 28.02.2015 r. spakowane oddzielnie na każdą pracownię według
zamówienia złożonego przez Zamawiającego.
2. Standardowe zamówienie, obejmujące artykuły będące przedmiotem zapytania ofertowego,
będzie realizowane w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Czas dostawy materiałów
innych niż wymienione w ofercie będzie uzgadniany przez Wykonawcę z Zamawiającym.
3. Dostawa zamówionych towarów odbywać się będzie sukcesywnie, po uprzednim złożeniu
przez Zamawiającego pisemnego zamówienia (w formie elektronicznej).
4. Rozliczenie wartości dokonanych zakupów będzie miało charakter rozliczenia miesięcznego na
podstawie faktycznie dostarczonej ilości towaru przy zastosowaniu stałych cen jednostkowych z
oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1).
5. Ceny artykułów innych niż przedstawione w formularzu ofertowym będą na bieżąco
uzgadniane z Wykonawcą.
6. Dopuszcza się zmianę cen materiałów objętych niniejszą umową za zgodą Zamawiającego
i Wykonawcy.
§3
Komunikacja pomiędzy stronami umowy
1. Strony przyjmują, że wszelka korespondencja w trakcie realizacji umowy prowadzona będzie w
formie elektronicznej.
§4
Płatności
1. Płatności za dostarczane materiały będą regulowane na podstawie miesięcznych zbiorczych
faktur VAT w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy z terminem płatności 21 dni
od dnia otrzymania faktury VAT.
2. Faktury VAT będą co miesiąc wystawiane na podstawie zamówienia złożonego przez
Zamawiającego i Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że materiały do każdej z pracowni
muszą być ujęte na osobnych fakturach.
3. Koszt przewozu i ubezpieczenia transportu towaru ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający zastrzega prawo do odroczenia płatności w przypadku opóźnienia akceptacji
wniosków o płatność przedstawianych grantodawcy oraz w przypadku opóźnienia płatności
poszczególnych transz dotacji. W tej sytuacji płatność za wykonanie umowy nastąpi najpóźniej w
terminie
7
dni
od
dnia
otrzymania
transzy
na
konto
Zamawiającego.
5. Termin wypłaty wynagrodzenia będzie uzależniony od terminu przekazania środków
finansowych przez Instytucję Pośredniczącą i Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń w zakresie
wypłaty odsetek.
§5
Gwarancja
1. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone przedmioty są nowe, fabrycznie opakowane,
jakościowo dobre oraz spełniające wymagania obowiązujących norm i przepisów.
2. Wykonawc gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:
- zgodności z niniejszą umową i ofertą;
- zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami;
- kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość
techniczną i użytkową artykułów ujawnione w okresie gwarancyjnym, a także za ich usunięcie.
Usunięcie wady polega każdorazowo na wymianie artykułu na artykuł o nie gorszych
parametrach, wolny od wad.
§6
Odstąpienie od umowy
1. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie
przystąpi do realizacji umowy lub gdy jedna ze stron zaniechała obowiązków wynikających z
umowy.
2. W obydwu przypadkach wskazanych w ust. 1 odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający jest
zobowiązany do pisemnego wezwania strony przeciwnej do realizacji zobowiązań umownych ze
wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje,
jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu strona nie przystąpiła do realizacji
obowiązków umownych.
3. Odstąpienie od umowy jest skuteczne w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia pisemnego
oświadczenia o odstąpieniu stronie przeciwnej.
§7
Kary umowne
1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w § 6 ust. 1, stronie odstępującej przysługuje
kara umowna w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
2. W przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1, przy braku
wcześniejszego uzgodnienia opóźnienia z Zamawiającym, Wykonawcy przysługuje kara
umowna w wysokości 3 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w Formularzu
ofertowym za każdy dzień zwłoki.
3. Strony zachowują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
zastrzeżone kary umowne oraz odszkodowania na zasadach ogólnych z innego tytułu niż
wymienione w ust. 1 i 2.
4. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia płatności ze strony
Zamawiającego.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych i
należności z rachunku wystawionego przez Wykonawcę.
§8
Nadzór i koordynacja realizacji umowy
1. Nadzór ze strony Zamawiającego nad realizacją umowy sprawować będzie Pani Agnieszka
Pilarska, e-mail: [email protected], tel. 663762292..
2. Ze strony Wykonawcy za nadzór na realizacją umowy sprawować będzie Pan/i ….,
§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgoda obu stron i wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory z tytułu zapisów niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać
polubownie.
3. Załącznik nr 1 jest integralną częścią umowy.
4. W przypadku braku skuteczności ust. 2 spory wynikłe w toku realizacji porozumienia będą
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:
……………………………………..
Akceptuję
projekt
umowy
WYKONAWCA:
…………………………………
…………………………………………………………
(data i podpis Wykonawcy)
Download