1 - BazaTematow.pl

advertisement
Mikroekonomia
1
1. WPROWADZENIE DO EKONOMII.
1.1. ROZWÓJ MYŚLI EKONOMICZNEJ.
Termin ekonomia został wprowadzony w VI w p.n.e. przez Ksenofonta – greckiego filozofa
pochodzącego z Efezu. Słowo ekonomia z greckiego „Oikosnomikos” – nauka o
gospodarstwie domowym. Ojkos – dom, Nomos – nauka. W IV w p.n.e. ekonomią zajmował
się Arystoteles.
Merkantylizm – (Montchretien – XVII w) pierwsi nowożytni badacze ekonomii, utożsamiali
gromadzenie bogactwa z gromadzeniem pieniądza pełnowartościowego.
Fizjokratyzm – (Quesnay, Keney – XVIII w) podstawową dziedziną gospodarki jest rolnictwo.
Ekonomia była nazywana społeczną, polityczną ale od czasu Marshalla mamy samą ekonomię.
Funkcje ekonomii:
1. Teoriopoznawcza – wyjaśnienie , określenie różnych zjawisk i ich przebiegu.
2. Aplikacyjna – próba formułowania wskazówek dla gospodarki.
3. Ekonomia klasyczna – (Ricardo , Smith , Say) – apologezja prywatnej własności i rynku.
Prawo rynków Saya – każdy popyt rodzi swoją podaż, a każda podaż rodzi swój popyt,
4. Leseferyzm – okres nie ingerencji państwa w gospodarkę .
5. Keynesizm – (twórcą Keynes – twórca interwencjonizmu państwowego) ekonomia
popytowa, prawo Saya jest niesłuszne gdyż zdarzają się takie okresy, że państwo musi
pomóc gospodarce, mikroekonomiczna polityka państwa.
6. Neoklasyczna ekonomia – poprawienie klasycznej, synteza neoklasyczna Marshalla.
7. Ekonomia marksistowska – (czyli gospodarka rynkowa jest zła) kładzie nacisk na
sprawiedliwość społeczną, naczelną kategorią jest człowiek i jego potrzeby.
8. Ekonomia podażowa – co robić aby pobudzać podaż:
 Monetaryzm – Milton Friedman,
 Teoria racjonalnych oczekiwań.
1.2. PRZEDMIOT EKONOMII.
Ekonomia – nauka o gospodarowaniu dobrami rzadkimi (Mc Kenzy).
Mikroekonomia – ta część badań ekonomicznych, która skupia się na badaniu poszczególnych
podmiotów gospodarczych lub poszczególnych rynków. Narzędzia: cena, popyt, podaż, zysk.
Makroekonomia – badanie i interpretacja zjawisk zachodzących między podmiotami. Badanie
zależności całej gospodarki.
Ekonomia pozytywna – wypracowanie uniwersalnych narzędzi, polega na dokonywaniu
bezstronnych uogólnień systemów, obiektywizm, brak wartościowania.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Mikroekonomia
2
Ekonomia normatywna – sądy wartościujące, umożliwiające budowę ideologii.
1.3. KATEGORIE, PRAWA I MODELE EKONOMICZNE.
Kategorie ekonomiczne to: pieniądz, rynek, towar, wartość, płaca, popyt, podaż, kapitał,
inflacja.
Prawa ekonomiczne to podstawowe, ustalone zależności między cechami zjawisk
ekonomicznych. Powinno się je formułować: zazwyczaj, na ogół, w większości przypadków i
mają swój specyficzny charakter:
- obiektywne – działają niezależnie od naszej woli i świadomości,
- żywiołowe – ich przebieg nie musi zgodny z naszym oczekiwaniem, często nas
zaskakuje.
- statyczne – ujawniają się w czasowym działaniu,
- historyczne – mają swoje źródła w historii i razem z nią się zmieniają.
Teorie ekonomiczne to tworzenie ze sobą praw ekonomicznych w jakiejś postaci i są one
punktem wyjścia dla polityki ekonomicznej kraju.
Model ekonomiczny to uproszczony obraz rzeczywistości gospodarczej.
1.4. POTRZEBY LUDZKIE I FORMY ICH ZASPOKAJANIA.
Potrzeba – uczucie braku połączone z chęcią jego zaspokojenia .
POTRZEBA
podstawowe
fizyczne
jednorazowe
duchowe
wyższego rzędu
społeczne
powtarzalne
egzystencjonalne
PIRAMIDA POTRZEB wg . Maslowa
potrzeby
samorealizacji
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Mikroekonomia
3
(praca nad sobą)
potrzeby szacunku i poważania
(poczucie własnej wartości)
potrzeby społeczne (poczucie przynależności)
potrzeby bezpieczeństwa (pewność ochrona)
potrzeby fizjologiczne (głód, pragnienie, seks)
Geneza powstania potrzeb:
 pierwotne (instynktowne),
 społeczne (nabyte, wyuczone w procesie rozwoju).
Prawo powtarzania potrzeb (Jevons):
1. Powietrze (oddychanie).
2. Pożywienie.
3. Ubranie.
4. Mieszkanie.
5. Szeroko pojmowana rozrywka.
6. Przedmioty zbytku luksus.
Zasady Marshalla:
1. Pożywienie.
2. Ubranie.
3. Mieszkanie.
4. Zaspakajanie wszelkiej działalności.
Cech potrzeb:
1. Obiektywizm.
2. Subiektywizm i indywidualizm.
3. Konkurencyjność.
4. Substytucyjność.
5. Nieograniczoność co do liczby (teoria wyboru konsumenta).
6. Ograniczoność co do pojemności.
7. Odnawialność.
8. Społeczny charakter (miejsce w strukturze społecznej).
9. Komplementarność.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Mikroekonomia
4
Historycznie zmienny charakter – wraz ze zmianą ustroju potrzeby ulegają modyfikacji.
Nienasyconość człowieka przewyższa tempo możliwości .
Dobra – wszystkie rzeczy służące do zaspokajania potrzeb .
Dobra gospodarcze – wytworzone przez człowieka .
Dobra konsumpcyjne – służą zaspokajaniu potrzeb bieżących .
Dobra inwestycyjne – konsumpcja na przyszłość .
1.4. PRODUKCJA I CZYNNIKI PRODUKCJI.
Produkcja oddziaływanie człowieka na przyrodę w celu uzyskania dobra gospodarczego
W aspekcie ekonomicznym proces produkcji polega na zastosowaniu czynników produkcji i
przetwarzaniu ich w produkt.
Czynniki produkcji – są to wszystkie środki użyte w produkcji:
1. Dobra pierwotne – surowce mineralne, wody, lasy, ziemia, rośliny, zwierzęta.
2. Praca człowieka.
3. Ekonomiczne dobra produkcyjne (dobra kapitałowe) – maszyny, budynki, licencje, znaki
firmowe, kapitał pieniężny (gotówka, akcje, obligacje i należności).
4. Technologia – sposób wytwarzania.
5. Talent przedsiębiorczości – umiejętność łączenia wszystkich czynników produkcji w jednym
procesie wytwarzania dóbr i usług, przynosi maksymalne efekty.
Podstawowe czynniki produkcji - ziemia, kapitał, praca (zdolności fizyczne i umysłowe
człowieka które może on dać).
1.6. POJĘCIE RZADKOŚCI I KOSZTU ALTERNATYWNEGO.
Ograniczoność zasobu – dynamiczna teoria zasobów mówi o tym, że zasobów w gospodarce
nie brakuje, brakuje naszych zdolności do ich wykorzystania.
Rzadkość jest czasowa, a zasoby dynamiczne się odnawiają.
Alokacja – rozdysponowanie rzadkich zasobów między konkurencyjne cele .
Koszt alternatywny – koszt zaniechanych możliwości, korzyści wynikających z najlepszego
niezastosowanego zasobu.
Aspekt gospodarowania:
 pozytywny – osiąganie korzyści,
 negatywny – (konieczność) – straty.
Koszty:

alternatywne – to co utraciliśmy,

rzeczywiste – wyłożenie pewnej ilości kapitału po to aby uzyskać korzyści.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Mikroekonomia
5
Cel naszej pracy – realizacja ma być najlepsza, racjonalna - najlepsze rozwiązanie w danych
warunkach, z punktu widzenie celu ekonomicznego.
1.7. GRANICA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH.
Krzywa możliwości produkcyjnych
Dobra A
A
C
Dobro B
B
1.8. ZASADY RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA.
Gospodarowanie - jest procesem w którym wykorzystujemy w sposób racjonalny ograniczone
zasoby.
Dwie zasady racjonalnego gospodarowania:
1. Zasada największego efektu (wydajności) – przy danych środkach maksymalizujemy efekt.
2. Zasada najmniejszego nakładu (oszczędność środków) – osiągnąć cel przy użyciu jak
najmniejszych środków.
Racjonalność:
 rzeczywista – jest to wybór maksymalizujący wynik (korzyści) – jedno rozwiązanie,
 proceduralna – dochodzenie do najlepszego rozwiązania, każde lepsze od poprzedniego
jest racjonalne (wiele rozwiązań)
Rachunek ekonomiczny – zespół rachunków symulacyjnych pozwalających nam na wybór
rozwiązania optymalnego czyli najlepszego w danych warunkach.
 tylko w jednostkach wartościowych,
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Mikroekonomia
6



musi być celowy,
musi być dualny (tylko jedna z zasad racjonalnego działania),
musi być wariantowy – im więcej symulacji tym większe prawdopodobieństwo że
wybierzemy najlepiej,
 kompletność –musimy uwzględnić jak najwięcej czynników wpływających na dane zjawisko
(nigdy nie mamy wszystkich czynników).
Konkretyzacja – zbliżenie teoretycznej formuły do rzeczywistości.
Weryfikacja – sprawdzanie czy formuła jest prawdziwa czy nie.
a) statystyczna (badania),
b) historyczne odnoszenie się do przeszłości,
Falsyfikacja - (odwrotna do weryfikacji) – obalenie hipotezy poprzez wykazanie że w jakimś
przypadku ona nie zachodzi.
1.9. PROCES WYMIANY W UJĘCIU HISTORYCZNYM.
Wymiana jest skutkiem specjalizacji i podziału i służy alokacji dóbr zgodnej z
zapotrzebowaniem na nie. W sensie subiektywnym wymiana dochodzi do skutku, ponieważ
obie strony wymieniają to, co jest dla nich mniej korzystne, na to, co przynosi im większe
korzyści. Zrealizowanie wymiany polega na przeniesieniu wszelkich praw własności do danego
towaru od osoby sprzedawcy do osoby nabywcy w zamian za dobrowolnie ustalony ekwiwalent
tego towaru, będący własnością nabywcy.
Typy wymian:
- wymiana barterowa – towar za towar (xA=yB) – gospodarka towarowa,
- wymiana pieniężna – towar za ekwiwalent (ogólnym ekwiwalentem stały się kruszce) –
gospodarka towarowo – pieniężna.
1.10. TOWAR I JEGO CECHY.
Towar to produkt pracy ludzkiej przeznaczony do wymiany i posiada dwie cechy: wymierną i
użytkową. Użytecznością towarów zajmują się towaroznawcy.
Fetyszyzm – nadawanie rzeczom wartości których nie posiadają. Fetyszyzm towarowo –
pieniężny – producent sądzi, że jego towar znajduje uznanie na rynku pomimo
bezwartościowości jego towaru.
1.11. POJĘCIE I RODZAJE RYNKU.
Rynek – podstawowy mechanizm gospodarki rynkowej.
1. Miejsce na którym dokonuje się wymiana.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Mikroekonomia
7
2. Całokształt procesów odbywających się między jego uczestnikami czyli podmiotami
gospodarczymi.
3. Na rynku zachodzą transakcje – proces gdzie spotykają się dwie strony.
TRANZAKCJA
ma procesy negocjacyjne
może dotyczyć czasowego
jako forma działalności to
dysponowania własnością
zmiana formy własności
kredyty
Rodzaje rynków :
 lokalne,
 krajowe,
 międzynarodowe,
 światowe (ostateczny weryfikator).
RYNEK DÓBR
konsumpcyjnych – nabywca nabywa
coś do skonsumowania
inwestycyjnych – kupuje dobro by
poddać je obróbce i stworzyć
dobro finalne
RYNEK
otwarty (raczej ograniczony)
przetarg
formalny - instytucjonalny
w ramach swojego rozwoju doprowadziły
do tego, że mają swoją siedzibę (giełda)
zamknięty
nieformalny
sprzedawcy na targu gdzie nie ma
legalizacji (czarny rynek)
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Mikroekonomia
8
biały
szary
czarny
RYNEK KONKURENCJI
doskonałej
niedoskonałej
pełny monopol
oligopol
duopol
monopol
1.12. ELEMENTY I FUNKCJE RYNKU.
Do elementów rynku należą: popyt, cena i podaż.
Popyt – zapotrzebowanie zgłoszone na dobra i usługi na rynek przez nabywców (rynek
konsumpcji, rynek czynników produkcji).
Cena – informuje nas o relacji między produktami.
Podaż – ilość dóbr i usług zaoferowanych na rynek w danym czasie określonemu lub
nieokreślonemu nabywcy (występuje dzisiaj częściej).
1.13. CENA I JEJ FUNKCJE.
Cena – informuje nas o relacji między produktami.
Funkcje ceny:
1. Relatywna, informacyjna mówi nam o rzadkości produktu.
2. Żywiołowa, administrowana.
3. Funkcja agregacyjna - pozwala nam na przejście od systemu ilościowego do
Jakościowego.
4. Ma zdolność równoważenia popytu i podaży.
5. Funkcja kosztowa – wchodzi w skład produktów jako koszt.
6. Nie jest wielkością jednorodną:
 elementem ceny są koszty nabywania czynników produkcji np.: maszyny, surowce,
 zawiera obciążenia prawne – podatki,
 zysk.
7. Funkcja dochodowa – pokazuje ona wartość naszego dochodu ( możemy za jej pomocą
wyliczyć siłę nabywczą pieniądza – wartość realna – ilość dóbr i usług
które możemy za nią nabyć )
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Mikroekonomia
9
Cena sprawiedliwa – św. Tomasz z Akwinu – powinna być ustalana zgodnie z wartościami
chrześcijańskimi.
Milton Friedman – monetaryzm – cena jest czynnikiem motywującym do aktywności
gospodarczej. Po to aby można było posiadać pewne produkty – motywuje do działania.
1.14. PIENIĄDZ I JEGO FUNKCJE.
Pieniądz – wyłonienie się ekwiwalentu jako pojęcia.
 Ekwiwalent – muszelki bydło itp. kruszce szlachetne metale (była ich odpowiednia ilość,
trwałe, łatwe do podzielenia, powszechne) – monety – prawo bicia pieniądza.
 Pełnowartościowy – taki w którym wartość kruszcu odpowiada nominałowi: złoto
i srebro, później tylko złoto.
 Banknot – nota bankowa zaświadczenie o złożeniu w banku odpowiedniej ilości kruszcu
 Od I wojny światowej przejście do systemu sztabowozłotowego i dewizowozłotowego.
Zaczęto odchodzić od pieniądza pełnowartościowego.
 Papierowy – symboliczny (symbol wartości) – umowa społeczna, gwarancją wartości
pieniądza jest stabilność gospodarki państwa (kryzys w Rosji).
Funkcje pieniądza:
1. Miernik wartości
2. Środek wymiany
 cyrkulacji,
 środka płatniczego (rozbieżność w czasie między strumieniem pieniądza, a strumieniem
towaru – kredyt),
3. Środek tezauryzacji (gromadzenie skarbu).
4. Pieniądz światowy (SDR – 42% $ + 19% DM + 15% J + 12% Ł + 12% F).
1.15. SYSTEMY GOSPODARCZE.
Rozróżnia się dwa podstawowe systemy gospodarcze: wolnorynkowy i gospodarki nakazowo –
rozdzielczej.
System wolnorynkowy: brak kontroli państwa, swoboda wejścia na rynek i wyjścia z rynku,
autonomia działania podmiotów gospodarczych, swoboda branży, równe prawa, brak
przywilejów, cena kształtowana przez mechanizm rynkowy.
System nakazowy (gospodarka nakazowo – rozdzielcza): większość decyzji dotyczących
produkcji i konsumpcji są podejmowane przez państwo. Państwowy urząd planowania decyduje
co, jak i dla kogo się produkuje. Szczegółowe nakazy są następnie kierowane do gospodarstw
domowych, przedsiębiorstw i pracowników.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Mikroekonomia
10
Gospodarka mieszana: państwo i sektor prywatny współuczestniczą w rozwiązywaniu
problemów gospodarczych. Państwo kontroluje znaczną część produkcji za pomocą podatków,
płatności transferowych oraz dostarczania dóbr i usług publicznych. Kontroluje też zakres, w
jakim jednostki mogą kierować się w swoim działaniu własnym interesem.
1.16. PODMIOTY GOSPODARCZE I ICH CHARAKTERYSTYKA.
Podmiotem gospodarczym – nazywamy każdą formę organizacji, każdego aktywnego
uczestnika gry rynkowej podejmującego samodzielne decyzje, kierującego się własnym
interesem i związanym z tym ryzykiem.
Janos Kornai – wyodrębnił w gospodarce dwa procesy :
1. Procesy realne (materialne) – są tom wszelkie działania w ramach tych procesów
powodujące zmiany czynników produkcji mające na celu wytworzenie dóbr, produktów, ich
wymianę jak również konsumpcję np. : wytwarzanie, przetwarzanie, transportowanie,
pakowanie .
2. Procesy regulacyjne (myślowe) są to wszelkie procesy związane z przetwarzaniem i
przekazywaniem informacji jak również z przygotowaniem i podejmowaniem decyzji
ekonomicznych.
Podział gospodarki na sferę realną i regulacyjną.
Sfera realna – przedsiębiorstwa (producent), konsumenci (gospodarstwa domowe).
Państwo – podmiot specyficzny (superpodmiot), podmiot o charakterze władczym, może
regulować, sterować podmiotami, przestrzega zasad gospodarki rynkowej.
Przedsiebiorstwo (producent) – jest podmiotem gospodarczym realizującym swoje cele, działa
samodzielnie, podejmuje decyzje i ryzyko.
Cechy przedsiębiorstwa :
1. Odrębność ekonomiczna (własność).
2. Odrębność organizacyjna (np: spółka).
3. Odrębność prawna (strona prawna, pełna osobowość prawna )
PRZEBSIĘBIORSTWO
publiczne
państwowe
lokalne
prywatne
indywidualne
zbiorowe (spółki)
Gospodarstwo domowe – grupa ludzi, wspólnie zamieszkujący i wspólnie podejmujących
decyzje co do rozdysponowania posiadanych środków: przynajmniej jedna z osób musi
prowadzić działalność zarobkową .
Funkcje gospodarstwa domowego :
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Mikroekonomia
11
1. Funkcja konsumpcyjna (zaspokajanie potrzeb).
2. Funkcja produkcyjna (uczestnictwo w rynku czynników produkcji – rynek pracy).
Wybory konsumenta:
1. Wybory konsumenta odbywają się zgodnie z jego preferencjami, interesem (główny cel –
zaspokajanie potrzeb).
2. Wybory dokonywane są w oparciu o dane informacje (modelowe – pełna informacja).
3. Wybiera między dobrami substytucyjnymi.
4. Jest podmiotem racjonalnym.
Celem konsumenta jest maksymalizacja zadowolenia z konsumpcji.
Ograniczenia:
1. Dochody (dochód realny).
2. Ceny dóbr i usług (dochód realny).
Uporządkowany system preferencji konsumenta:
1. Założenie kompletności preferencji.
2. Założenie przechodniości preferencji.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Download