certyfikat

advertisement
CERTYFIKAT
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI – WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
Nr 0402-CPD-SC0489-10
Zgodnie z dyrektywą 89/106/EEC Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 21.12.1988 o dostosowaniu ustaw
członkowskich aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (Dyrektywa
dotycząca materiałów budowlanych CPD wprowadzona do szwedzkiego prawa przez BVL), z późniejszymi zmianami
potwierdza się, że wyrób budowlany:
Okno oddymiające, typu CSP
Instalacja do odprowadzania dymu i ciepła do stosowania w budownictwie, według specyfikacji w załączniku,
wprowadzana na rynek przez:
VELUX A/S
Ådalsvej 99
DK-2970 HØRSHOLM
Denmark
i produkowana przez fabrykę w Østbirk w Danii
podlega zakładowej kontroli produkcji oraz dalszym badaniom próbek w zakładzie zgodnie z uzgodnionym programem
badań, oraz, że
Szwedzki Instytut Badań Technicznych
(SP Technical Research Institute of Sweden Nr 0402)
przeprowadził wstępne badanie typu w kierunku istotnych cech produktu, wstępną wizytę w zakładzie produkcyjnym
oraz weryfikację zakładowej kontroli produkcji, a także prowadzi stały nadzór i ocenę nad zakładową kontrolą
produkcji.
Certyfikat potwierdza, że wszystkie warunki dotyczące potwierdzenia zgodności oraz wytyczne zawarte w załączniku
ZA do normy EN 12101-2:2003 zostały zastosowane, a wyrób spełnia postawione w normie wymagania.
Certyfikat został wydany po raz pierwszy 11 stycznia 2011r i pozostaje w mocy do
11 stycznia 2016r. pod warunkiem, że warunki wymienione w odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz warunki
produkcji i zakładowej kontroli produkcji nie ulegną znaczącym zmianom.
Borås, 11 stycznia 2011
Certyfikat Szwedzki Instytut Badań Technicznych
(SP Technical Research Institute of Sweden)
Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą uprawnienia (Notified Body)
nr 0402
_____________________________________________________
Szwedzki Instytut Badań Technicznych
Adres: SP, box 857, SE-501 15 Borås, SWEDEN
Tel: +46 10 516 50 00 faks: +46 33 13 55 02
Numer rejestracji: 556464-6874
e-mail: [email protected] www: www.sp.se
Szwedzkie jednostki posiadające uprawnienia Notified
Body są wyznaczane przez SWEDAC, Szwedzką
Komisję Akredytacji i Oceny Zgodności zgodnie ze
szwedzkim prawodawstwem. Niniejszy certyfikat nie
może być kopiowany inaczej niż w całości i wyłącznie
za pisemną zgodą od SP.
Załącznik do certyfikatu 0402-CPD-SC0489-10
z dnia 11.01.2011 r.
Okno oddymiające, typ CSP 100100 i CSP 120120
Instalacja do odprowadzania dymu i ciepła do stosowania w budownictwie
Opis:
Szyba zespolona przekryta kopułą zewnętrzną wykonaną z akrylu lub poliwęglanu
Rama/skrzydło wykonane z profilu PCV wypełnionego materiałem izolacyjnym
Wysokość ramy: 300 lub 400 mm
Pionowy mechanizm otwierania, dwa siłowniki łańcuchowe/liniowe typ: 3FM F30 WW
Centrala sterująca: KFX 110 lub KFX 120
Wysokość otwarcia: 520 mm
Wymiary (zewnętrzne):
CSP 100100: 1000 x 1000 mm
CSP 120120: 1200 x 1200 mm
Tłumaczenie zwrotów z tabeli:
Aerodynamic free area: powierzchnia aerodynamicznie czynna
CSP type: typ CSP
Frame height: wysokość ramy
Klasyfikacja
Odporność na wysoką temperaturę
Niezawodność
Obciążenie śniegiem
Niska temperatura otoczenia
Obciążenie wiatrem
Reakcja na ogień
B 300
Re 1000 (+10000)
SL 1000*
SL 1300**
T(-15)
WL 3000
E
* Z centralą sterującą KFX 120 i dwoma podłączonymi oknami CSP
** Z centralą sterującą KFX 110 lub KFX 120 i jednym podłączonym oknem CSP
Załącznik do certyfikatu wydanego przez jednostkę posiadającą uprawnienia Notified Body nr 0402
_____________________________________________________
Szwedzki Instytut Badań Technicznych
Szwedzkie jednostki posiadające uprawnienia Notified
Adres: SP, box 857, SE-501 15 Borås, SWEDEN
Body są wyznaczane przez SWEDAC, Szwedzką
Tel: +46 10 516 50 00 faks: +46 33 13 55 02
Komisję Akredytacji i Oceny Zgodności zgodnie ze
Numer rejestracji: 556464-6874
szwedzkim prawodawstwem. Niniejszy certyfikat nie
e-mail: [email protected] www: www.sp.se
może być kopiowany inaczej niż w całości i wyłącznie
za pisemną zgodą od SP.
Download