Podstawy Fizjoterapii Klinicznej + Fizjoterapia Kliniczna w

advertisement
NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY FIZJOTERAPII KLINICZNEJ +
FIZJOTERAPIA KLINICZNA W PULMONOLOGII
KATEDRA/ZAKŁAD PROWADZĄCY: Pracownia Rehabilitacji w Chorobach Układu
Oddechowego
LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2
KOD PRZEDMIOTU:
KIERUNEK: Fizjoterapia
st.
st.
FORMA
stacjon.
niestacj.
NAUCZANIA
STATUS PRZEDMIOTU: kierunkowy
Wykłady
9
9
STOPIEŃ STUDIÓW: pierwszy
Ćwiczenia
35
35
ROK STUDIÓW: III
Konwersatoria/konsul
tacje
SEMESTR: 6
Całkowita ilość
44
44
godzin
FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: egzamin
CELE PRZEDMIOTU:
Przekazanie szczegółowej informacji dotyczącej leczenia i rehabilitacji pacjentów z
chorobami układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem badań diagnostycznych,
testów wysiłkowych i wytrzymałościowych.
PROGRAM:
Wykłady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Objawy kliniczne i metody badawcze w pulmonologii.
Schorzenia dróg oddechowych.
Schorzenia miąższu płucnego.
Choroby nowotworowe układu oddechowego.
Gruźlica płuc.
Pylice płuc.
Ogólne zasady rehabilitacji chorób układu oddechowego.
Ćwiczenia:
1. Zasady leczenia fizykalnego w pulmonologii.
2. Fizjoterapia w gruźlicy płuc.
3. Fizjoterapia w POCHP i astmie oskrzelowej.
4. Fizjoterapia po zabiegach torakochirurgicznych.
5. Fizjoterapia w chorobach nowotworowych.
6. Fizjoterapia w chorobach opłucnej.
LITERATURA:
a) OBOWIĄZKOWA
1. Kowalski J. (red), Ocena czynności płuc w chorobach układu oddechowego, Borgis,
Warszawa, 2004
2. Kwolek Andrzej (red), Rehabilitacja medyczna, Urban i Partner, Wrocław 2004
3. Rehabilitacja pulmonologiczna stanowisko ATS i ERS, Medycyna Praktyczna,
Kraków 2006
UZUPEŁNIAJĄCA
Khan Gabriel i wsp, Choroby płuc, Urban i Partner, Wrocław, 2002
Droszcz Wacław, Astma, PZWL, Warszawa, 2002
Rowińska- Zakrzewska E. (red) Choroby śródmiąższowe płuc, A-media press, BielskoBiała, 2001
4. Ponikowska Irena, Medycyna uzdrowiskowa, Watext’s, Warszawa, 1995
5. Orzecznictwo socjalno-medyczne w niemieckim ustawowym ubezpieczeniu rentowym,
ZUS, Warszawa, 1997
METODY NAUCZANIA:
Ćwiczenia i wykłady
PROWADZĄCY:
Wykłady: Wykłady: dr n. med. Aleksander Barinow-Wojewódzki
Ćwiczenia:
Mgr rehabilitacji Anna Kaliszewska –Szczepaniak
Lek. med. Alicja Olejniczak-Mania
Mgr rehabilitacji: Filip Lesiński
DATA OPRACOWANIA: 19.06.2008
AUTOR PROGRAMU: dr n. med. Aleksander Barinow-Wojewódzki
b)
1.
2.
3.
SYLABUS
Nazwa
jednostki
Pracownia Rehabilitacji w Chorobach Układu Oddechowego
Kierunek
studiów
Fizjoterapia
Nazwa
przedmiotu
Wykładowca
prowadzący
przedmiot
Stopień
studiów
PODSTAWY FIZJOTERAPII KLINICZNEJ + FIZJOTERAPIA
KLINICZNA W PULMONOLOGII
Wykłady: dr n. med. Aleksander Barinow- Wojewódzki
Ćwiczenia:
mgr rehabilitacji Anna Kaliszewska –Szczepaniak
lek. med. Alicja Olejniczak-Mania
mgr rehabilitacji Filip Lesiński
pierwszy
Rok studiów
ROK 3
Wykład
Liczba godzin i
Ćwiczenia
forma zajęć
Laboratoria
Liczba
punktów ECTS
Przedmioty
wprowadzające
oraz
wymagana
wiedza od
studenta
Semestr 6
Semestr 6
stacjonarne
9
niestacjonarne
9
stacjonarne
35
niestacjonarne
35
stacjonarne
-
niestacjonarne
-
2
anatomia układu oddechowego, fizjologia układu oddechowego,
fizyka, chemia, patofizjologia, farmakologia, kinezyterapia,
fizykoterapia
Przekazanie szczegółowej informacji dotyczącej leczenia
i rehabilitacji pacjentów z chorobami układu oddechowego, ze
Założenia i cele szczególnym uwzględnieniem badań diagnostycznych, testów
przedmiotu wysiłkowych i wytrzymałościowych.
Treści
programowe
Wykłady:
1. Objawy kliniczne i metody badawcze w pulmonologii.
2. Schorzenia dróg oddechowych.
3. Schorzenia miąższu płucnego.
4. Choroby nowotworowe układu oddechowego.
5. Gruźlica płuc.
6. Pylice płuc.
7. Ogólne zasady rehabilitacji chorób układu oddechowego.
Ćwiczenia:
1. Zasady leczenia fizykalnego w pulmonologii.
2. Fizjoterapia w gruźlicy płuc.
3. Fizjoterapia w POCHP i astmie oskrzelowej.
4. Fizjoterapia po zabiegach torakochirurgicznych.
5. Fizjoterapia w chorobach nowotworowych.
6. Fizjoterapia w chorobach opłucnej.
Metody
dydaktyczne
(stosowane
pomoce
dydaktyczne)
Forma i
warunki
zaliczenia
przedmiotu
Wykłady z zakresu chorób układu oddechowego prowadzone przy
użyciu sprzętu multimedialnego, na podstawie opracowanych
prezentacji z obrazami RTG, TK, zdjęć bronchoskopowych układu
oddechowego, krótkie filmy z zakresu patologii układu oddechowego
w spoczynku i podczas wysiłku fizycznego.
Ćwiczenia praktyczne podczas, których studenci uczestniczą w
wizytach lekarskich na oddziałach: pulmonologicznorehabilitacyjnym, leczenia gruźlicy, onkologicznym, z omówieniem
konkretnych przypadków oraz dokumentacji medycznej pod
względem badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej.
Ćwiczenia indywidualne i grupowe w salach kinezyterapii,
fizykoterapii, z zastosowaniem sprzętu rehabilitacyjnego oraz
aparatów do fizykoterapii.
Praktyczne wykonanie testów wysiłkowych oraz badań
czynnościowych układu oddechowego: spirometria,
bodypletyzmografia, techniki prowadzenia badań spirometrycznych.
Egzamin pisemny po zakończeniu semestru z uwzględnieniem
pozytywnego zaliczenia zajęć praktycznych.
OBOWIĄZKOWA
1. Kowalski J. (red), Ocena czynności płuc w chorobach układu
oddechowego, Borgis, Warszawa, 2004
2. Kwolek Andrzej (red), Rehabilitacja medyczna, Urban i
Partner, Wrocław 2004
3. Rehabilitacja pulmonologiczna stanowisko ATS i ERS,
Medycyna Praktyczna, Kraków 2006
Literatura
UZUPEŁNIAJĄCA
przedmiotu
1. Khan Gabriel i wsp., Choroby płuc, Urban i Partner, Wrocław,
podstawowa i
2002
uzupełniająca
2. Droszcz Wacław, Astma, PZWL, Warszawa, 2002
3. Rowińska- Zakrzewska E. (red) Choroby śródmiąższowe płuc,
A-media press, Bielsko-Biała, 2001
4. Ponikowska Irena, Medycyna uzdrowiskowa, Watext’s,
Warszawa, 1995
5. Orzecznictwo socjalno-medyczne w niemieckim ustawowym
ubezpieczeniu rentowym, ZUS, Warszawa, 1997
Download