HARMONOGRAM ZAJĘĆ - KURS SPECJALISTYCZNY „Wykonanie

advertisement
HARMONOGRAM ZAJĘĆ Nr 6/K/P/13
Data/imię i nazwisko
wykładowcy
25.10.2013
16.15 – 19.30
dr n.med. Grażyna Górnicka
KURS
SPECJALISTYCZNY
„Wykonanie
badania
spirometrycznego”
Tematyka wykładów
1.Fizjologia układu oddechowego (wentylacja i mechanika
oddychania, wymiana gazowa, regulacja oddychania).
2.Odrębności anatomiczne i czynnościowe układu
oddechowego wieku rozwojowego.
Collegium Maximum
aula 15
ul. Staszica 4/6
3.Wskaźniki spirometryczne wykorzystywane w diagnostyce i
monitorowaniu schorzeń.
4.Elementy patofizjologii oddychania – typy zaburzeń
wentylacyjnych płuc.
5. Epidemiologia i patofizjologia chorób będących przyczyną
zaburzeń wentylacji płuc: astma oskrzelowa, POChP,
mukowiscydoza, refluks żołądkowo – przełykowy, zakażenia
układu oddechowego, choroby nowotworowe, choroby
opłucnej, choroby pozapłucne (cukrzyca, otyłość, choroby
tkanki łącznej)
26.10.2013
08.00 - 09.30
dr n.med. Grażyna Górnicka
6. Grupy leków stosowane w chorobach układu oddechowego
i ich wpływ na parametry oddechowe w badaniu
spirometrycznym (glikokortykosteroidy wziewne i stosowane
Collegium Maximum
aula 301
ul. Staszica 4/6
ogólnoustrojowo, krótko i długodziałające leki rozszerzające
oskrzela, leki p/histaminowe)
7. Wpływ czynników środowiskowych na układ oddechowy (
alergeny występujące na zewnątrz pomieszczeń, alergeny
występujące
wewnątrz
pomieszczeń,
dym
tytoniowy,
czynniki zawodowe, zanieczyszczenie powietrza)
26.10.2013
09.45- 11.15
mgr Elżbieta Kostrzewska
Rola pielęgniarki w profilaktyce zakażeń
- charakterystyka drobnoustrojów chorobotwórczych
- źródła i rezerwuary zakażeń
Collegium Maximum
aula 301
ul. Staszica 4/6
- drogi szerzenia się zakażeń
- środki ochrony osobistej
- dezynfekcja aparatury i sprzętu
- współpraca z zespołem ds. zakażeń
26.10.2013
11.30 – 13.00
mgr Katarzyna Świder
Collegium Maximum
aula 301
ul. Staszica 4/6
Podstawy psychologii klinicznej w aspekcie chorób układu
oddechowego:
-
wpływ choroby na psychikę człowieka
-
reakcje emocjonalne pod wpływem choroby
-
znaczenie choroby dla człowieka
-
psychopatologiczne następstwa choroby
-
reakcje pacjenta na badania diagnostyczne i monitorujące
przebieg choroby.
26.10.2013
13.15 – 18.30
dr n. med.
Iwona Czerwińska Pawluk
1. Aparatura i sprzęt wykorzystywany do badań
czynnościowych układu oddechowego.
2. Przygotowanie sprzętu do wykonania badania: kalibracja
3. Przygotowanie pacjenta do badania:
Collegium Maximum
aula 301
ul. Staszica 4/6
- podmiotowe (wywiad, wyjaśnienie celu i istoty badania,
uzyskanie zgody na badanie)
- przedmiotowe (pomiar parametrów i wprowadzenie ich do
bazy danych)
4. Czynniki mające wpływ na przygotowanie pacjenta do
badania, przebieg i wynik badania (czynniki ze strony
personelu medycznego, czynniki ze strony aparatury
wykorzystywanej do badania, czynniki ze strony pacjenta (wiek, poziom rozwoju intelektualnego, stopień ciężkości
choroby, symulowanie choroby)
5. Działalność profilaktyczna i edukacyjno–wychowawcza
wobec pacjenta/opiekunów.
6.Znaczenie badania spirometrycznego w diagnostyce
schorzeń i w monitorowaniu ich przebiegu, ocenie wpływu
chorób płuc i pozapłucnych na zaburzenia wentylacji płuc .
27.10.2013
08.00 – 16.45
dr n. med.
Iwona Czerwińska Pawluk
1.Metody i techniki badania spirometrycznego u dorosłych i
dzieci – cel, wskazania i p/wskazania do poszczególnych
badań, parametry i ich normy
- Pikflometria (cel, rodzaje pikflometrów, technika pomiaru,
Collegium Maximum
aula 301
ul. Staszica 4/6
zakresy norm, wskaźniki zmienności)
- Krzywa przepływ-objętość (mierzone parametry, technika
pomiaru, warunki poprawności przeprowadzonego badania)
- Badanie statycznych objętości płuc (mierzone parametry,
technika pomiaru i warunki poprawności przeprowadzonego
badania)
- Test bronchodilatacyjny (określenie wskazań, stosowane leki
i mechanizmy ich działania, techniki podawania leków
wziewnych, ocena stopnia odwracalności obturacji)
- Badanie szczytowych przepływów wdechowych (cel. rodzaje
mierników i zastawek oporowych, technika pomiaru, zakresy
norm)
- Badanie czynnościowej pojemności zalegającej
- Badanie czasu relaksacji przepony
- Test soku jabłkowego
2. Test wysiłkowy
- cel, wskazania i przeciwskazania
- technika badania
- niebezpieczeństwa związane z badaniem, rozpoznawanie i
ich profilaktyka
3.Badanie nadreaktywności oskrzeli
- cel, wskazania i przeciwskazania
- prowokacje swoiste i nieswoiste oskrzeli
- technika badania
- niebezpieczeństwa związane z badaniem, rozpoznawanie i
ich profilaktyka
4.Metody oceny zaburzeń wentylacji płuc u dzieci z
najmłodszych grup wiekowych
- badanie oporów metodą okluzji – cel, wskazania, sprzęt
wykorzystywany do badania
5. Przygotowanie pacjenta do badania spirometrycznego
- nawiązanie kontaktu, wyjaśnienie celu i istoty badania
- zbieranie danych o pacjencie i wprowadzenie ich do bazy
danych
- wywiad chorobowy– rodzaj schorzenia, stosowane leki
mogące mieć wpływ na wynik badania spirometrycznego,
aktywność fizyczna, używki, nałogi
6.Specyfika badań czynnościowych u dzieci
- metody pracy z dziećmi i ich opiekunami
- ocena gotowości dziecka do wykonania badania
- przygotowanie dziecka i jego opiekunów do badania –
komunikowanie się z dzieckiem i jego opiekunami przed i w
trakcie badania
7.Niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem badania
spirometrycznego: hiperwentylacja, skurz oskrzeli, NZK,
reakcja anafilaktyczna, uraz fizyczny, niepożądane działanie
leków.
8.Typy zaburzeń wentylacyjnych płuc i stopień ich
ciężkości ( zaburzenia typu obturacyjnego, zaburzenia typu
restrykcyjnego).
9.Przyczyny uzyskiwania nieprawidłowych wyników
badania spirometrycznego: przyczyny związane z badanym
pacjentem, przyczyny związane z aparaturą, przyczyny
związane z osobą wykonującą badanie.
10. Działania profilaktyczno-edukacyjne i wychowawcze
wobec pacjenta dorosłego oraz wobec dziecka i jego
opiekunów
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards