Tabela do pobrania

advertisement
Nazwa jednostki:
KOD ODPADU
NIEBEZPIECZNEGO
RODZAJ ODPADU
CHARAKTERYSTYKA
ODPADU
SZACUNKOWA
ILOŚĆ NA OKRES
12 M-CY [KG]
(01.02.2016-31.01.2017)
13 01 13*
inne oleje hydrauliczne
13 02 08*
inne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
15 01 10*
15 01 11*
15 02 02*
16 01 07*
opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
(np. środkami ochrony
roślin I i II klasy
toksyczności – bardzo
toksyczne i toksyczne)
opakowania z metali
zawierające niebezpieczne
porowate elementy
wzmocnienia
konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
sorbenty, materiały
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty,
ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
filtry olejowe
przepracowane oleje
hydrauliczne
przepracowane oleje
silnikowe, przekładniowe
i smarowe
opakowania po środkach
niebezpiecznych np. ochrony
roślin, płynach
eksploatacyjnych oraz
odczynnikach
puste opakowania
pod ciśnieniem
(np. po sprężonym powietrzu
lub preparatach typu WD-40)
zużyte ubrania ochronne
(w tym rękawiczki), czyściwo
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi
filtry olejowe pojazdów
pozostałe elementy
z konserwacji i napraw
pojazdów zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi
16 01 21*
niebezpieczne elementy
inne niż wymienione
w 16 01 07 do 16 01 11, 16
01 13 i 16 01 14
16 02 13*
zużyte urządzenia
zawierające niebezpieczne
elementy (1) inne niż
wymienione
w 16 02 09 do 16 02 12
zużyte świetlówki
16 03 03*
nieorganiczne odpady
zawierające substancje
niebezpieczne
naczynia laboratoryjne, tipsy,
pipety itp., które miały
kontakt z substancjami
niebezpiecznymi
16 05 06*
16 05 07*
chemikalia laboratoryjne
i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje
niebezpieczne, w tym
mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych
i analitycznych
zużyte nieorganiczne
chemikalia zawierające
substancje niebezpieczne
zlewki, preparaty
laboratoryjne zawierające
substancje niebezpieczne
np. zanieczyszczony olej
roślinny
przeterminowane
nieorganiczne odczynniki
chemiczne
16 05 08*
(np. przeterminowane
odczynniki chemiczne)
zużyte organiczne
chemikalia zawierające
substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane
odczynniki chemiczne)
przeterminowane organiczne
odczynniki chemiczne
17 05 03*
gleba i ziemia, w tym
kamienie, zawierające
substancje niebezpieczne
(np. PCB)
odpady gleby z prac
badawczych i dydaktycznych
zanieczyszczona
substancjami
niebezpiecznymi
17 02 04*
odpady drewna, szkła
i tworzyw sztucznych
zawierające lub
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi (podkłady
kolejowe) Tr
odpady drewnopochodne
zanieczyszczone żywicami
klejowymi i olejami
Download