Uprzedzenia. Dyskryminacja. Nierówności edukacyjne i polityka

advertisement
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Bezpieczeństwo
społeczne
Wykład 3: CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH
ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH:
Uprzedzenia. Dyskryminacja. Nierówności
edukacyjne i polityka oświatowa.
dr inż. Tomasz Bąk, współpraca Leszek Baran
2017-07-20
1
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Uprzedzenia
Odrzucanie czegoś lub kogoś bez racjonalnych
przesłanek
Uprzedzenie do kogoś lub czegoś występuje wówczas,
gdy jednostka podejmuje ocenę, wyraża negatywny
osąd:
1. bez wcześniejszego lub wskutek ograniczonego
doświadczenia z daną osobą czy zjawiskiem
najczęściej na podstawie fałszywych lub
niekompletnych informacji;
2. w wyniku utrwalonych w danych społeczeństwach czy
społecznościach stereotypów. W przypadku osób do
czegoś uprzedzonych trudno je przekonać do pozbycia
się uprzedzeń poprzez racjonalną argumentację.
2
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Źródła uprzedzeń
• Wychowanie i kultura
• Historia
• Przekazy medialne
• Negatywne doświadczenia
3
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Dyskryminacja
Forma wykluczenia społecznego,
objawiająca się poprzez traktowanie danej
osoby mniej przychylnie niż innej w
porównywalnej sytuacji ze względu na
jakąś cechę.
Dyskryminacja:
• Bezpośrednia
• Pośrednia
4
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Rodzaje dyskryminacji
• Rasizm (ze względu na rasę)
• Seksizm (ze względu na płeć)
• Homofobia (ze względu na orientację seksualną)
• Ksenofobia (ze względów etnicznych)
• Antysemityzm (wobec osób pochodzenia
•
•
•
•
żydowskiego)
Ageizm (ze względu na wiek)
Atrakcjonizm (ze względu na wygląd zewnętrzny)
Handicapizm [ableism] (wobec osób niepełnosp.)
Dyskryminacja religijna (ze wzgl. na religię)
5
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Rasizm
•
•
Zespół poglądów głoszących tezę o nierówności
ludzi, a wynikająca z nich ideologia przyjmuje
wyższość jednych ras nad innymi. Przetrwanie tych
"wyższych" ras staje się wartością nadrzędną i z racji
swej wyższości dążą do dominowania nad rasami
"niższymi". Rasizm opiera się na przekonaniu, że
różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne
różnice osobowościowe i intelektualne.
Rasizm został potępiony przez UNESCO (1961,
1964) oraz Zgromadzenie Ogólne ONZ (Powszechna
Deklaracja Praw Człowieka z 1948), a także wiele
innych organizacji międzynarodowych.
6
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Seksizm
•
•
Pogląd, że kobiety i mężczyźni nie są sobie równi
lub że nie powinni posiadać równych praw. Zazwyczaj
sprowadza się do "wiary w wyższość mężczyzn i
wynikających z niej dyskryminujących zachowań
wobec kobiet".
Chociaż, z uwagi na źródłosłów, seksizm oznacza
nieuczciwą dyskryminację z powodu płci, w bardziej
precyzyjnym i konkretnym znaczeniu odnosi się do
historycznej i globalnie powszechnej formy
dyskryminacji kobiet". Często oznacza przekonanie, że
mężczyźni są lepsi od kobiet i zasługują na to, by
sprawować nad kobietami kontrolę
7
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Homofobia
•
Silna niechęć, nieufność, nienawiść, wrogość
lub dyskryminacja homoseksualizmu lub
homoseksualistów, definiowane także jako
"irracjonalny strach, awersja lub dyskryminacja"
ich.
•
Wbrew twierdzeniom niektórych organizacji
i polityków, homoseksualizm nie jest chorobą, bo
nie jest klasyfikowany jako zaburzenie
psychiczne ani przez Światową Organizację
Zdrowia (także nie przez Amerykańskie
Towarzystwo Psychiatryczne).
8
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Ksenofobia
•
•
Niechęć, wrogość, lęk wobec obcych,
przesadne wyrażanie niechęci wobec
cudzoziemców.
Często źródłem ksenofobii jest bezkrytyczne
podejście do stereotypów etnicznych. Ksenofobia
może dotyczyć wszystkiego, co wiąże się z
obcokrajowcami, osobami nieznanymi, innymi
pod pewnymi względami.
9
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Antysemityzm
• Postawa wyrażająca uprzedzenie, niechęć,
•
wrogość i dyskryminację Żydów oraz osób
pochodzenia żydowskiego, postrzeganych jako
grupa religijna, etniczna lub rasowa, z powodów
religijnych, gospodarczych lub politycznych.
Ekstremalny antysemityzm głosiła ideologia
niemieckiego nazizmu, doprowadzając do próby
wyniszczenia narodu żydowskiego w okupowanej
Europie.
10
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Ageizm
• Dyskryminacja ze względu na wiek.
• Najczęściej, choć nie zawsze, dotyczy
problemów na rynku pracy (tak z jej
znalezieniem, jak i utrzymaniem).
Widoczny jest także w lekceważącym
traktowaniu osób starszych oraz braku
oferty rozrywkowej i rekreacyjnej.
11
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Atrakcjonizm
Dyskryminacja ze
względu na wygląd
zewnętrzny;
zjawisko, którego
przejawem jest
eksponowanie w
środkach
masowego
przekazu głównie
sylwetek całego
ciała w przypadku
kobiet i jedynie
zbliżeń twarzy w
przypadku
mężczyzn
prawdopodobnie zespół
Recklinghausena genetyczna choroba skóry,
która skutkuje wieloma
innymi zaburzeniami.
12
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Atrakcjonizm
2017-07-20
13
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Handicapizm (ableism)
Niechęć, wrogość względem osób
niepełnosprawnych.
Uprzedzenie może przejawiać się zarówno
bezpośrednią agresją (III Rzesza - uprzedzenie
awersyjne) jak i np. lekceważeniem potrzeb
osób niepełnosprawnych w architekturze
(uprzedzenie dominatywne). Skutkiem
handicapizmu jest odczuwanie przez nich
poczucia wykluczenia ze społeczeństwa.
14
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Nierówności edukacyjne
POLITYKA OŚWIATOWA
15
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Polityka oświatowa
Całokształt problemów dotyczących
ustroju szkolnictwa, organizacji procesu
nauczania, metod kształcenia i
wychowania
16
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Cele polityki oświatowej
Główne cele polityki oświatowej to
poprawa warunków bytu, poziomu życia
ludności, usuwanie nierówności
społecznych, jak i podnoszenie kultury
życia
17
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Nierówności edukacyjne
Zespół takich niezależnych determinantów
(np. wykształcenie rodziców, status
społeczny, materialny, miejsce
zamieszkania), które utrudniają naukę lub
uniemożliwiają jej kontynuację na
wyższych szczeblach.
18
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Podstawy prawne polityki
oświatowej
• Konstytucja RP
• Europejska Karta Społeczna
19
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Wyznaczniki polityki oświatowej
• założenia rozwoju społeczno –
gospodarczego
• stan i struktura demograficzna,
gł. liczba dzieci i młodzieży
• potrzeby kształcenia ustawicznego
20
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Zadania polityki oświatowej
• określa i realizuje cele kształcenia i wychowania
• projektuje ogólne treści i metody pracy
•
•
•
•
pedagogicznej
formułuje zasady organizacji procesu nauczania i
wychowania
kształtuje podstawy materialno - techniczne
funkcjonowania systemu oświatowego
określa system zarządzania instytucjami
oświatowymi
wywiera wpływ na rozwój zawodowy nauczycieli.
21
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Zadania zależne od poziomu
rozwoju danego państwa
• likwidacja analfabetyzmu
• upowszechnienie wykształcenia średniego
• upowszechnienie wykształcenia wyższego
22
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Analfabetyzm
Brak umiejętności pisania i czytania oraz
wykonywania czterech podstawowych
działań matematycznych u osób
dorosłych, tj. według kryteriów UNESCO –
powyżej 15. roku życia
23
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Odsetek ludności umiejącej pisać i czytać na świecie
24
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Podmioty polityki oświatowej
• państwo – MEN, MNiSW, Kuratoria
• samorządy
• organizacje pozarządowe
• podmioty prywatne
25
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Wyzwania polityki oświatowej
System doskonalenia zawodowego
i przekwalifikowania – niezbędne ogniwo
systemu kształcenia!!!
26
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
PYTANIA?
Literatura:
• Aleksandra Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne : podstawy
teoretyczne i praktyczne, Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa
2012
• Aleksandra Skrabacz, Stanisław Sulowski (red.), Bezpieczeństwo
społeczne : pojęcia, uwarunkowania, wyzwania , Dom Wydawniczy
Elipsa, Warszawa 2012
• Marek Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec
wyzwań XXI wieku, Difin, Warszawa 2011
• Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa / Marek
Leszczyński , Wydawnictwo Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2009
2017-07-20
27
Download