Czy płeć ma znaczenie? Kobieta, mężczyzna i komunikowanie

advertisement
Mgr Iwona Leonowicz-Bukała
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie



Proces przekazywania treści między uczestnikami –
nadawcą i odbiorcą – za pomocą znaków (werbalnych
i niewerbalnych).
Dotyczy porozumiewania się ludzi, poprzez język
pisany lub mówiony (temu zwykle towarzyszy język
ciała).
Wysyłanie komunikatów jest świadome, intencjonalne i
celowe.
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie

Ludzie różnią się od siebie w kwestii
komunikowania:
 Mają
inne cele komunikacyjne
 Rozmawiają na inne tematy
 Mniej lub bardziej skutecznie używają komunikacji
niewerbalnej, czyli pozasłownej
 Inaczej traktują partnerów rozmowy
 Używają innych słów
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie






Od wykształcenia
Od poziomu intelektualnego
Od środowiska
Od wykonywanej pracy
Od indywidualnych cech
osobowości
Od wychowania
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie
Naukowcy od
dawna próbują
odpowiedzieć na to
pytanie…
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie
Mężczyźni mówią mniej - ich celem
jest wywieranie wpływu i ugruntowanie
swojej pozycji. Mężczyznom zależy na władzy.


Kobiety mówią więcej – ich celem jest nawiązanie
łączności. Kobietom zależy na intymności.
ALE: w grupie mieszanej (w której są
mężczyźni) kobiety mówią mniej.
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie
Ponadto Lakoff twierdziła, że kobiety:
 częściej przepraszają w trakcie rozmowy (Przepraszam,
ale myślę, że…);
 stosują prośby niebezpośrednie i grzeczne polecenia
(Chce mi się pić zamiast Podaj mi wody)
 zwykle rzadko używają wulgaryzmów i szorstkich słów;
 są lepszymi słuchaczami (zadają dodatkowe pytania);
 wykazują w rozmowie niepewność i podporządkowanie
się zewnętrznej dominacji (Nie wiem, czy można tak
powiedzieć, ale…, Nie znam się na tym, ale…);
 używają wielu banalnych słów (szczególnie
przymiotników, jak cudowny, boski, niesamowity, itp.);
 bardziej dbają o poprawność języka i wymowy.
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie
Późniejsze badania (K. Dindia, S. Lipsitz Bem)
dowiodły, że:
 Różnice między kobietami i mężczyznami nie są tak
duże, jak przypuszczała Lakoff
 Zarówno część kobiet komunikuje się w sposób
typowy dla mężczyzn, jak i część mężczyzn
komunikuje się w sposób typowy dla kobiet
 Dlatego zadano inne pytania:
 Do jakiego stopnia płeć wpływa
na komunikowanie?
 I co jeszcze ma wpływ?
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie

Płeć biologiczna jest faktem,
czymś odgórnie człowiekowi
narzuconym.

Zgodnie z posiadaną płcią
biologiczną dzieci w każdym
społeczeństwie wychowywane
są odpowiednio do ról
społecznych, jakie kobietom i
mężczyznom są przypisane.
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie
Płeć ma wpływ na to, jak jesteś
wychowywany, a co za tym idzie- na styl
konwersacyjny jaki reprezentujesz.

Jeśli jesteś dziewczynką – bawisz się
lalkami, „w pielęgniarkę” oraz
„w dom” – uczysz się współpracy
z innymi i troski o nich. Mówisz językiem
porozumienia.
 Jeśli jesteś chłopcem - chodzisz
po drzewach, grasz w piłkę,
bierzesz udział w rowerowych
wyścigach – uczysz się rywalizacji
i bycia najlepszym. Mówisz
językiem sprawozdania.

Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie


Kobiety komunikując się z innymi nastawione są na
współpracę, nawiązanie i podtrzymanie więzi, wytworzenie
atmosfery intymności, bliskości i wspólnoty.
Mężczyźni komunikują się głównie w celach pozyskania
lub przekazania informacji oraz potwierdzenia swojego
statusu w grupie, potwierdzenia swego – jak najwyższego miejsca w hierarchii.
Jednak każda osoba może nabyć styl konwersacji
właściwy płci przeciwnej. Mężczyzna może
komunikować się jak kobieta, a kobieta – jak
mężczyzna.
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie
Można zadać pytanie, czy istnieją różnice w budowie i
funkcjach mózgu kobiet i mężczyzn, które mogą
wpływać na sposób komunikowania się?
1. Mózg mężczyzn jest większy, ale nie ma to wpływu na
inteligencję oraz sposób komunikowania.
2. Faktem jest specjalizacja półkul
mózgowych (tzw. lateralizacja) / R.
Ornstein
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie
3. Kobiety mają lepiej rozwiniętą prawą
półkulę - intuicyjną, mężczyźni – lewą,
logiczną.
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie
Różnice u kobiet i mężczyzn
występują
na poziomie 1-2%.

W badaniach nad komunikacją kobiet i mężczyzn
zrezygnowano zatem z mówienia o „różnicach
płciowych”.
Kategorię „płci biologicznej” (ang. sex) zastąpiono
kategorią „rodzaju”
– „płci kulturowej/społecznej” (ang. gender).


Badania nad płcią kulturową
nazywamy gender studies.
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie




Gender to – jak wspomniano – płeć kulturowa.
Gender to cechy i zachowania
uważane w danej kulturze za odpowiednie dla
kobiety i mężczyzny (Rhoda Unger).
Gender to etykietka społeczna,
która nie odnosi się do fizjologii.
Gender to schemat służący społecznej
kategoryzacji jednostek
(Carolyn Sherif).
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie


gender to stworzone przez społeczeństwo role,
zachowania, aktywności i atrybuty jakie dane
społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla mężczyzn i
kobiet. Poczucie przynależności do tych ról płciowych
nazywamy tożsamością płciową.
Innymi słowy: kobieta i mężczyzna to kategorie
płciowości biologicznej (sex), zaś kobiecy i męski –
kategorie płci kulturowej/społecznej (gender)
 Kategorie kobiecości i męskości różnią się w
zależności od kultury społeczeństwa
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie
Źródło: www.who.int

W koncepcji gender najważniejsze jest to, że różnice między
kobietami i mężczyznami są uwarunkowane społecznie, a nie
biologicznie.

Podłoże różnic wynika z procesu socjalizacji, uczenia się i
odmiennych doświadczeń społecznych kobiet i mężczyzn
Kobiety i mężczyźni wyrastają w świecie różnych słów i różnych
priorytetów.

Jeśli dziewczynki są uczone, że mają dbać o innych – będą to
robić; jeśli chłopcy są uczeni, że nie wolno im płakać – nie będą
tego robić. Te same zależności odnoszą się do komunikacji, która
wynika ze stereotypowego obrazu kobiety i mężczyzny.
Komunikujesz się tak a nie inaczej, bo uznano, że tak
powinieneś/powinnaś komunikować się jako mężczyzna/kobieta.
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie

Deborah Tannen proponuje traktować komunikację
między mężczyznami a kobietami jak komunikację
międzykulturową, przy założeniu, że uczestnicy nie
uświadamiają sobie, iż reprezentują odmienne
kultury,…[usiłują] uczciwie
ze sobą rozmawiać, lecz czasem
wydaje się, że mówią różnymi
językami, czy choćby dialektami.
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie
Kobiety
Mężczyźni
Najważniejsza jest sympatia
Najważniejszy jest szacunek
Celem jest bliskość
Celem jest wysoki status
Narzędziem są:
Narzędziem są:
pytania
miłe słowa
komplementy
zainteresowanie
unikanie konfliktu
interesujące opowieści
anegdoty
dowcipy
wchodzenie w konflikt
Gadatliwe w domu
Gadatliwi publicznie
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie





Komunikacja kobiet i mężczyzn
różni się.
Źródłem tych różnic jest
wychowanie, a nie fizjologia.
Dlatego kobieta może mówić jak
mężczyzna, a mężczyzna jak kobieta.
Kobiety zwykle dążą do nawiązania
wspólnoty i współpracy, mężczyźni –
do konkretnego przekazania
informacji oraz potwierdzenia swego
statusu.
Mężczyźni i kobiety mówią innymi
dialektami – dialektami rodzajowymi
(Deborah Tannen).
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie






Słownik terminologii medialnej pod red. Walerego
Pisarka, Universitas, Kraków 2006.
W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, WAiP,
Warszawa 2008.
M. Bugajski, Język w komunikowaniu, PWN,
Warszawa 2006.
B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i
publiczne, Warszawa 2007.
Linda Brannon, Psychologia rodzaju, GWP, Gdańsk
2002.
Em Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, GWP,
Gdańsk 2003.
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie



Slajdy: 3,9, 10, 20 – ilustracje autorstwa
Aleksandry Anzel (zgoda autorki na
wykorzystanie)
Slajd 4: ilustracja autorstwa Iwony
Leonowicz-Bukały
Pozostałe ilustracje: clipart programu
Microsoft Office - Powerpoint 2007.
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w siedzibą
w Rzeszowie
Download