Za**cznik nr 2 do SIWZ - Główny Urząd Geodezji i Kartografii

advertisement
Załącznik nr 3 do SIWZ
pieczęć Wykonawcy
Numer sprawy: BO-ZP.2610.9.2017.WZIP
FORMULARZ OFERTOWY
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa i adres Zamawiającego:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.
II. DANE WYKONAWCY:
Nazwa i adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
tel ................................... fax ....................................... e-mail ………….................................................
III. Składając ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie programu działań promocyjnych i
informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”
1. Oferuję całkowitą cenę brutto …………………...………………………………………… PLN,
(słownie.....................................................................................................................zł),
obliczoną według poniższego zestawienia tabelarycznego:
sekcja
l.p.
Przedmiot / produkt
Cena brutto
[PLN]
1
2
3
4
I
1
Opracowanie (i aktualizacja w przypadku projektu ZSIN) księgi znaku
oraz logotypów
2
Przeprowadzenie monitoringu mediów
3
Opracowanie koncepcji komplementarnego procesu informacyjnopromocyjnego
Strona 1 z 5
4
Przygotowanie layoutu i projektów materiałów biurowych oddzielnie dla
każdego z projektów
5
Przygotowanie layoutu i projektów materiałów biurowych z
wykorzystaniem połączonego logotypu projektów
6
Przygotowanie layoutu i projektu materiałów informacyjnych, a w
przypadku postera, broszury i ulotki również opracowanie treści
merytorycznej
7
Przygotowanie projektu materiałów promocyjnych oraz projektu nadruku
logotypów na materiałach
8
Wykonanie oraz dystrybucja wybranych materiałów informacyjnych oraz
promocyjnych
9
Przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie ścianki
wystawienniczej
10
Wykonanie 3 (trzech) roll-upów
11
Przygotowanie projektu i wykonanie tablicy pamiątkowej
Organizacja konferencji jednodniowej
12
Organizacja konferencji dwudniowej
II
13
Organizacja konferencji prasowych
14
Organizacja spotkań informacyjnych
Świadczenie usług, związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi,
w ilości maksymalnie 6 700 roboczogodzin (*)
łączna cena brutto [RAZEM sekcja I i II]:
(*) Cena brutto wykonania wszystkich zadań zlecanych w ramach roboczogodzin, nie może przekraczać 30%
łącznej ceny brutto (tj. z VAT) złożonej przez Wykonawcę oferty, wynikającej z uwzględnienia wszystkich
kosztów jakie wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
Strona 2 z 5
IV. DOŚWIADCZENIE OSÓB REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIE:
Przedmiot szkolenia, nazwa podmiotu wraz z danymi
Lp.
Imię
i nazwisko
kontaktowymi oraz czas trwania szkolenia w którym dana
Podstawa dysponowania
osoba nabyła doświadczenie
4
1
2
3
Kierownik Projektu
posiada doświadczenie, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert,
w zakresie kierowania projektami współfinansowanymi ze środków unijnych
Przedmiot szkolenia …………..
Nazwa podmiotu ……………….
Dane kontaktowe podmiotu dla którego prowadzono
szkolenie …… …………..
Czas trwania …………………………
1.
Przedmiot szkolenia …………..
Nazwa podmiotu ……………….
Dane kontaktowe podmiotu dla którego prowadzono
szkolenie …… …………..
Czas trwania …………………………
Specjalista ds. organizacji i obsługi seminariów/konferencji
w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczył jako specjalista w
organizacji i obsłudze co najmniej dwóch seminariów i/lub konferencji zorganizowanych dla instytucji
związanych ze służbą geodezyjną lub kartograficzną
Przedmiot szkolenia …………..
Nazwa podmiotu ……………….
Dane kontaktowe podmiotu dla którego prowadzono
szkolenie …… …………..
Czas trwania …………………………
1.
Przedmiot szkolenia …………..
Nazwa podmiotu ……………….
Dane kontaktowe podmiotu dla którego prowadzono
szkolenie …… …………..
Czas trwania …………………………
Specjalista ds. public relations (1 osoba)
w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczył jako specjalista ds.
public relations, w co najmniej jednej usłudze dotyczącej kontaktów z mediami branżowymi z zakresu
geodezji i kartografii lub IT.
Przedmiot szkolenia …………..
Nazwa podmiotu ……………….
Dane kontaktowe podmiotu dla którego prowadzono
1.
szkolenie …… …………..
Czas trwania …………………………
Strona 3 z 5
Przedmiot szkolenia …………..
Nazwa podmiotu ……………….
Dane kontaktowe podmiotu dla którego prowadzono
szkolenie …… …………..
Czas trwania …………………………
V. TERMIN REALIZACJI OPRACOWANIA KONCEPCJI KOMPLEMENTARNEGO
PROCESU INFORMACYJNO – PROMOCYJNEGO.
Oferowany termin realizacji opracowania koncepcji komplementarnego procesu informacyjnopromocyjnego wynosi (w dniach): …………………….. (maksymalny termin wynosi
30 dni)
Uwaga:
1. W przypadku braku wskazania terminu opracowania koncepcji komplementarnego procesu
informacyjno-promocyjnego, Zamawiajacy uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny
termin, tj. 30 dni i oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt.
W przypadku zadeklarowania terminu opracowania koncepcji komplementarnego procesu
informacyjno-promocyjnego dłuższego niż 30 dni oraz krótszego niż 14 dni, oferta takiego
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.
VI. OŚWIADCZAM, że:
1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. Oświadczam, że akceptuję warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę
do niej zastrzeżeń.
3. Uważam się za związany złożoną ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Oświadczam, że cena brutto oferty uwzględnia wszystkie elementy i koszty składające się na
wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczam, że akceptuję postanowienia umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w SIWZ, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Zgodnie z żądaniem Zamawiającego w zakresie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, oświadczam, że
zamierzam powierzyć*/ nie zamierzam powierzyć* Podwykonawcom części zamówienia zgodnie
z częścią II lit. D JEDZ-a.
7. Oświadczam, że jestem*/ nie jestem* MŚP.
8. Wadium w wysokości 40 000,00zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) wnieśliśmy przed
upływem terminu składania ofert.
9. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………….
………………………………. prowadzony w banku …………………………………………...,
natomiast w przypadku wniesienia wadium w innej formie (gwarancji lub poręczeniach) na adres:
……………………………………………………………………………………………………...
10. Zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.
Strona 4 z 5
11. Zastrzegam, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ............. do .................
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) i jako takie nie mogą
być udostępnione osobom trzecim.
Uwaga:
Zamawiający przypomina, że stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca winien nie
później niż w terminie składania ofert wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
12. Oferta została złożona na ….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….. do
nr…
(*) właściwe zaznaczyć
________________, dnia ________
_________________________________________
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Strona 5 z 5
Download