MAGNETYZM

advertisement
MAGNETYZM
Oddziaływania magnetyczne były znane już w starożytności, zauważono wtedy, że niektóre
rudy np. magnetyt przyciągają kawałki innych substancji, np. żelaza, a w oddziaływaniu na siebie
w zależności od ustawienia mogą się przyciągać lub odpychać. Odpowiednio ukształtowane
kawałki tych substancji oraz namagnesowane sztabki stalowe nazywamy magnesami.
Stwierdzono, że najsilniejsze oddziaływania występują pomiędzy końcami magnesów. Później
zauważono, że lekki magnes mogący obracać się w płaszczyźnie poziomej ustawia się tak, że
jeden z jego końców wskazuje geograficzną północ a drugi południe. Końce magnesów nazwano
biegunami, odpowiednio północnym N i południowym S. Fizyczną cechę przestrzeni
przejawiającą się tym, że na umieszczone w niej magnesy działają siły nazywamy polem
magnetycznym. Wynika stąd, że Ziemia wytwarza pole magnetyczne. Pole może być obrazowane
za pomocą linii sił pola.
Kształt sił pola magnetycznego wokół magnesu
sztabkowego przedstawia rysunek. Zgodnie z umową
linie sił pola magnetycznego na zewnątrz magnesu
mają zwrot od bieguna północnego N do
południowego S.
Doświadczalnie stwierdzono (dzieląc magnes na coraz mniejsze części), że biegunów
magnetycznych nie można rozdzielić.
Na początku XIX w H. Oersted zauważył, że
gdy przez przewodnik ustawiony równolegle
pod igłą magnetyczną popłynie prąd
elektryczny to zmieni ona swoje położenie:
A. Ampere skojarzył to zjawisko z oddziaływaniem biegunów magnetycznych i doszedł do
wniosku, że prąd płynący w przewodniku jest źródłem pola magnetycznego. Jak wiemy przepływ
prądu polega na uporządkowanym ruchu ładunków elektrycznych, oznacza to, że poruszające się
ładunki elektryczne są źródłem pola magnetycznego.
Także właściwości magnetyczne substancji możemy wyjaśnić uwzględniając ruch elektronów w
atomach.
Doświadczalnie stwierdzono, że umieszczony w pobliżu przewodnika magnes działa na ten
przewodnik tylko wtedy jeżeli przez przewodnik płynie prąd elektryczny oznacza to, że pole
magnetyczne działa tylko na poruszające się ładunki elektryczne. Możemy więc inaczej
zdefiniować pole magnetyczne:
Fizyczna cechę przestrzeni przejawiającą się tym, że na spoczywający w niej ładunek elektryczny
nie działają siły kulombowskie (elektrostatyczne), a na poruszający się ładunek elektryczny działa
siła zwana siłą Lorentza

 
FL  q ( v  B )
nazywamy polem magnetycznym.
We wzorze q - oznacza wartość ładunku,

v - wektor prędkości cząstki naładowanej

B - wektor indukcji magnetycznej czyli wielkość charakteryzująca pole magnetyczne
 
Jeżeli ładunek porusza się w polu magnetycznym tak, ze wektory v i B mają ten sam
kierunek, to na ten ładunek nie działa siła Lorentza. Tor jaki zakreśla w polu magnetycznym
ładunek, na który nie działa siła Lorentza obrazuje linię siły pola magnetycznego. Wektor
indukcji magnetycznej jest zatem styczny do przechodzącej przez dany punkt przestrzeni linii
siły i określa jej zwrot. Wartość indukcji magnetycznej w danym punkcie pola jest równa
1
stosunkowi wartości siły działającej na cząstkę naładowaną poruszająca się prostopadle do linii
sił pola magnetycznego, do iloczynu ładunku i wartości jej prędkości
B = FL/q·v
Jednostką indukcji magnetycznej jest tesla [T]
kg
N
1N
1T =
=1
=1
m
Am
A s 2
1C  1
s
Siła Lorentza określona jako iloczyn wektorowy dwóch wektorów jest wektorem prostopadłym


do płaszczyzny wyznaczonej przez wektory będące czynnikami tego iloczynu czyli FL  v i


FL  B , a jej wartość
 
FL  qvB  sin  v , B = q· v  ·B = q·v· B 

gdzie v  oznacza składową wektora prędkości cząstki prostopadłą do wektora indukcji B (rzut v

na kierunek prostopadły do B ), a B  składową wektora indukcji prostopadłą do wektora


prędkości cząstki V (rzut B na kierunek prostopadły do v ). Jeżeli cząstka o ładunku q > 0
wpada w pole magnetyczne prostopadle do linii sił tego pola, to zwrot siły Lorentza określamy
zgodnie z regułą lewej dłoni (Fleminga).
 
Jeżeli wektor indukcji B wchodzi w dłoń, a cztery
palce wskazują kierunek i zwrot wektora prędkości

cząstki v , to odchylony kciuk pokazuje kierunek i
zwrot siły Lorentza działającej na cząstkę (rysunek).
Jeżeli w pole wchodzi cząstka o ładunku ujemnym, to
cztery palce ustawiamy przeciwnie do zwrotu jej
prędkości (rys.).
Ponieważ siła Lorentza działa prostopadle do wektora prędkości cząstki naładowanej nie może
 
zmienić jej wartości, a jedynie kierunek, czyli siła Lorentza jest siłą dośrodkową. Gdy v  B
możemy napisać
FL = Fd
czyli
qvB = mv2/r
qBr = mv = p (pęd)
r = mv/qB = p/qB
gdzie r promień okręgu który zakreśli cząstka naładowana wchodząca w stałe pole magnetyczne
z prędkością prostopadłą do jego linii sił.
Uwzględniając że
v = ω·r
możemy napisać
ω =2π/T = qB/m
stąd
T = 2πm/qB
Z powyższego wzoru wynika, że okres obiegu cząstki
naładowanej w polu magnetycznym nie zależy od jej
prędkości. Zostało to wykorzystane w urządzeniu
służącym do przyspieszania cząstek zwanym
cyklotronem. Źródło cząstek naładowanych znajduje
się pomiędzy cylindrycznymi półkolistymi elektrodami
(duantami) znajdującymi się w silnym polu
magnetycznym prostopadłym do ich powierzchni.
Cząstka naładowana wysłana przez źródło prostopadle
do linii sił pola magnetycznego będzie poruszać się po okręgu. Okres jej obiegu zależy jedynie
2
od indukcji pola magnetycznego i stosunku jej ładunku do masy. Jeżeli pomiędzy duantami
włączymy zmienne napięcie przyspieszające o okresie równym okresowi obiegu cząstki, to
będzie ona wielokrotnie przyspieszana uzyskując dużą energię kinetyczną Oczywiście wewnątrz
duantów i pomiędzy nimi panuje próżnia.
Ruch ładunku w polu magnetycznym
Na ładunek poruszający się w polu magnetycznym działa sita Lorentza.
gdzie  — kąt pomiędzy wektorami v i B
FL= q·v·B·sin
Kierunek siły Lorentza jest prostopadły do płaszczyzny, w której leżą wektory v i B. Jeżeli pole
magnetyczne jest jednorodne, to naładowana cząstka porusza się:
— po okręgu, gdy  = 90°,
— po prostej, gdy  = 0°,
— po linii śrubowej, gdy 0° <  < 90°.
Jeżeli cząstka naładowana wchodzi w pole magnetyczne
z prędkością skierowaną pod kątem  do linii sił tego
pola, to porusza się w nim po linii śrubowej o promieniu
r = m v  /qB = mv·sin/qB
i skoku
s = v II ·T = v II ·2πr/ v  = 2πm·cos/qB
Uwaga
Linia śrubowa powstaje w wyniku złożenia dwóch ruchów zachodzących jednocześnie:
1. – ruchu jednostajnego po prostej
2. – ruchu jednostajnego po okręgu.
Siła elektrodynamiczna
Jeżeli w przewodniku umieszczonym w polu magnetycznym płynie prąd elektryczny, to na
poruszające się w nim ruchem uporządkowanym elektrony działa siła Lorentza. Elektrony
oddziaływując z jonami sieci krystalicznej metalu przekazują tą siłę na przewodnik. Oznacza to,
że na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym działa siła zwana siłą
elektrodynamiczną równa sumie sił działających na poruszające się w nim ładunki elektryczne.
Siła elektrodynamiczna zależy od natężenia prądu płynącego przez przewodnik, jego długości,
 


F  I (l  B )
oraz indukcji magnetycznej
gdzie zwrot l jest zgodny z
umownym kierunkiem przepływu prądu.
Zwrot siły określamy z reguły lewej dłoni ustawiając dłoń tak, aby cztery palce pokazywały
umowny kierunek przepływu prądu, a indukcja
magnetyczna wchodziła w dłoń, wówczas odchylony
kciuk wskazuje kierunek i zwrot siły
elektrodynamicznej działającej na element długości
przewodnika z prądem (patrz rysunek).
Wartość siły elektrodynamicznej obliczamy ze wzoru:
F = I l B·sin  = I l B  = I l  B
gdzie B  - rzut wektora indukcji magnetycznej na kierunek prostopadły do elementu długości
przewodnika, a l  rzut wektora długości przewodnika na kierunek prostopadły do linii sił pola
magnetycznego. Z powyższych rozważań wynika, że:
1) stałe pole magnetyczne nie działa na przewodnik w którym prąd płynie równolegle do linii sił
pola magnetycznego
3
2) siła elektrodynamiczna jest prostopadła do przewodnika czyli nie wpływa na natężenie
płynącego w nim prądu.
Moment magnetyczny obwodu z prądem
Rozpatrzmy teraz oddziaływanie jednorodnego pola magnetycznego na prostokątną ramkę, w której
płynie prąd elektryczny, mogącą się obracać wzdłuż osi 00'.
W sytuacji przedstawionej na powyższym rysunku na obrót ramki wokół osi 00' mają wpływ
jedynie siły elektrodynamiczne działające na boki b ramki o wartościach F1 = F2 = BIb (wartości sił

działających na boki „b" ramki nie zmieniają się przy obrocie ramki ponieważ B jest w każdym
położeniu ramki prostopadłe do boków „b"). Na ramkę działa moment pary sił
elektrodynamicznych powodujący jej obrót w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara o wartości równej
M = I·a·b·B·sin
jeżeli I·a·b = I·S
oznaczymy przez pm i nazwiemy momentem magnetycznym, to M = pm·B·sin
Moment magnetyczny jest wektorem prostopadłym do powierzchni ramki o zwrocie określonym
tak, aby z jego końca widać było przepływ prądu w ramce jako przeciwny do kierunku obie u
wskazówek zegara
Pod działaniem momentu pary sił elektrodynamicznych ramka obróci się wokół osi 00' tak, aby

płaszczyzna ramki była prostopadła do linii sił pola magnetycznego, a zwrot wektora p m był
zgodny ze zwrotem pola magnetycznego.
Ramka w której płynie prąd zachowuje się w polu magnetycznym tak samo jak lekki magnes (igła
magnetyczna) nazywamy ją dipolem magnetycznym, a jej
bieguny magnetyczne określamy w następujący sposób:
Jeżeli patrząc w światło ramki widzimy przepływ prądu w
ramce jako przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara, to
przed płaszczyzną ramki jest biegun północny - N.
Jeżeli patrząc w światło ramki widzimy przepływ prądu w ramce jako zgodny z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara, to przed płaszczyzną ramki jest biegun południowy - S.
Oddziaływanie pola magnetycznego na ramkę w której płynie prąd elektryczny pozwala zrozumieć
zasadę działania mierników prądu (amperomierza i woltomierza) oraz silnika prądu stałego.
Pole magnetyczne prądów
Linie sił pola magnetycznego możemy zaobserwować przy pomocy igieł magnetycznych lub
opiłków żelaznych, które magnesując się w polu magnetycznym stają się małymi igiełkami
magnetycznymi. Wspomnieliśmy też, że tor jaki w polu magnetycznym zakreśla cząstka
naładowana na którą nie działa siła Lorentza obrazuje linie sił pola magnetycznego. Igła
magnetyczna ustawia się stycznie do linii sił pola magnetycznego przy czym kierunek od jej
bieguna południowego do północnego określa zwrot linii sił pola magnetycznego.
4
Pole magnetyczne wokół przewodnika
prostoliniowego w którym płynie prąd
elektryczny przedstawiono obok.
Zwrot linii sił pola magnetycznego wokół
przewodnika, w którym płynie prąd
określamy zgodnie z regułą prawej dłoni, lub zgodnie z regułą śruby prawoskrętnej:
- jeżeli odchylony kciuk wskazuje umowny kierunek przepływu prądu (zwrot prędkości ładunku
dodatniego), to zgięte wokół przewodnika cztery palce pokazują zwrot linii sił pola magnetycznego;
- jeżeli obracamy śrubę prawoskrętną tak, że jej ruch postępowy wskazuje umowny kierunek
przepływu prądu (zwrot prędkości ładunku dodatniego), to jej ruch obrotowy określa zwrot linii sił
pola magnetycznego.
Spirala zwinięta z przewodnika zwana solenoidem, w której płynie prąd elektryczny wytwarza pole
magnetyczne, które na zewnątrz zwojnicy jest identyczne z polem magnesu sztabkowego przy
czym jej bieguny możemy określić analogicznie jak dla
ramki, w której płynie prąd elektryczny.
Jeżeli patrząc prostopadle w światło zwojów solenoidu
widzimy przepływ prądu jako zgodny z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara, to przed nami jest biegun południowy
zwojnicy. Wykorzystując opiłki żelazne można wykazać,
że wewnątrz zwojnicy pole magnetyczne jest jednorodne,
a zwrot jego linii sił jest od bieguna południowego
zwojnicy do północnego
Omówione powyżej przykłady wykazują, że linie sił pola magnetycznego są krzywymi
zamkniętymi tzn. nie mają ani początku ani końca. Oznacza to, że pole magnetyczne jest polem
innego typu niż np. pole elektryczne gdzie linie sił pola zaczynały się w ładunkach dodatnich, a
kończyły w ładunkach ujemnych. Ponieważ linie sił pola magnetycznego są krzywymi
zamkniętymi, a biegunów magnetycznych nie można rozdzielić mówimy, że pole magnetyczne
jest polem bezźródłowym .
Strumień magnetyczny
Zdefiniujemy strumień magnetyczny jako iloczyn skalarny wektora indukcji magnetycznej i
wektora powierzchni
 
ΦB = B  S = B·S·cos = B  ·S = B· S 
gdzie B  - składowa indukcji magnetycznej prostopadła do danej powierzchni, a S  rzut
powierzchni S na płaszczyznę prostopadłą do wektora indukcji magnetycznej.
Jednostką strumienia magnetycznego jest weber.
1 weber= 1 Tesla·1m2
[Wb] = [T·m2]
Ponieważ linie sił pola magnetycznego są krzywymi zamkniętymi, to zawsze tyle samo ich
wchodzi do obszaru ograniczonego przez daną powierzchnię zamkniętą ile ich z niego wychodzi.
Matematycznie możemy to stwierdzenie wyrazić w postaci prawa Gaussa.
Strumień wektora indukcji magnetycznej przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest równy zero.
5
Związek między B i H
Dotąd pole magnetyczne opisywaliśmy ilościowo wprowadzając wektor indukcji magnetycznej B
charakteryzujący oddziaływanie pola magnetycznego na poruszające się w nim ładunki elektryczne.
Mówiliśmy już, że źródłem pola magnetycznego są poruszające się ładunki elektryczne. Wielkością
charakteryzującą pole magnetyczne ze względu na jego źródło (poruszające się ładunki) i odległości
od nich jest natężenie pola magnetycznego H . Pomiędzy natężeniem pola magnetycznego, a
indukcją magnetyczną istnieje w próżni zależność
B = μo H
gdzie μo = 4π·10-7 N/A2 jest przenikalnością magnetyczną próżni.
W przypadku przewodnika prostoliniowego w którym płynie prąd o natężeniu I linie sił pola
magnetycznego mają kształt współśrodkowych okręgów. Natężenie pola magnetycznego w danym
punkcie przestrzeni jest styczne do przechodzącej przez ten punkt linii sił pola i posiada jednakową
wartość dla punktów jednakowo odległych od przewodnika.
H = I/2πr
a zwrot natężenia pola określa reguła śruby prawoskrętnej (rys.).
Podam teraz bez wyprowadzenia wzory na natężenie pola w środku przewodnika kołowego i
wewnątrz nieskończenie długiego solenoidu. Przewodnik w kształcie okręgu, w którym płynie prąd
elektryczny jest dipolem magnetycznym. Jeżeli płynie w nim prąd o natężeniu I, a przewodnik ma
kształt okręgu o promieniu r to:
H = I/2r
Natężenie pola magnetycznego jest prostopadłe do płaszczyzny w której płynie prąd elektryczny, a
jego zwrot określa reguła śruby prawoskrętnej:
jeżeli obracamy śrubę prawoskrętną zgodnie z kierunkiem
przepływu prądu, to ruch postępowy śruby wyznacza
kierunek i zwrot natężenia pola magnetycznego (rys.).
W przypadku nieskończenie długiego solenoidu pole
magnetyczne istnieje tylko wewnątrz solenoidu. Natężenie tego pola wyraża wzór:
H = nI/l
gdzie n/l określa liczbę zwojów na jednostkę długości mierzoną wzdłuż osi solenoidu, a I natężenie
prądu płynącego przez solenoid. Wzór ten pozostaje słuszny dla skończonej długości solenoidu jeśli
tylko jest ona duża w porównaniu do jego promienia.
Uwaga
 


Natężenie pola wypadkowego jest sumą natężeń pól składowych
H  H 1  H 2  ...  H n
Oddziaływanie wzajemne przewodników z prądem
Przewodniki, w których płynie prąd elektryczny, oddziaływają na siebie
wzajemnie siłami elektrodynamicznymi. Rozpatrzmy dwa prostoliniowe
przewodniki umieszczone w próżni równolegle do siebie jak na rysunku:
Przewodnik 1 w którym płynie prąd o natężeniu I1 wytwarza wokół siebie
pole magnetyczne. Natężenie tego pola w miejscu gdzie znajduje się
przewodnik 2 wynosi H1 = I1/2πr , a indukcja magnetyczna:
B1 = μoI1/2πr i ma zwrot za płaszczyznę kartki (rysunku). Siła
elektrodynamiczna działająca w polu magnetycznym wytworzonym przez
6
przewodnik 1, na odcinek przewodnika 2 o długości 1, w którym płynie prąd o natężeniu I2, ma
wartość:
 I
F1/2 = B1I2l = o 1 ·I2·l
2r
działa w płaszczyźnie rysunku i ma zwrot do przewodnika I. Oczywiście siła działająca ze strony
przewodnika 2, na odcinek o długości l przewodnika 1, ma identyczną wartość i kierunek oraz
zwrot do przewodnika 2


F1 / 2 = – F2 / 1
Jeżeli prądy w obu przewodnikach płyną w tą samą stronę, to przewodniki przyciągają się gdy w
strony przeciwne odpychają się.
Jak już mówiliśmy oddziaływanie elektrodynamiczne przewodników z prądem wykorzystujemy do
zdefiniowania jednostki natężenia prądu - ampera
Jeden amper jest to natężenie prądu niezmieniającego się w czasie, który płynąc w dwóch
nieskończenie długich przewodnikach prostoliniowych o znikomo małym przekroju kołowym
umieszczonych w próżni równolegle do siebie w odległości 1 metra, powoduje oddziaływanie
pomiędzy nimi siłą2·10-7 N na każdy metr długości przewodników.
Właściwości magnetyczne substancji
Właściwości magnetyczne substancji związane są z ruchem elektronów po orbitach atomowych
oraz ze spinem elektronów, czyli ich własnym momentem pędu. Występowanie orbitalnego i
spinowego momentu pędu elektronu jest przyczyną powstawania orbitalnego i spinowego momentu
magnetycznego elektronów w atomie.
Substancje, których atomy i cząsteczki mają wypadkowy moment magnetyczny (sumę momentów
magnetycznych spinowych i orbitalnych wszystkich elektronów) równy zero nazywamy
diamagnetykami. Diamagnetykami są między innymi cynk, miedź, ołów, woda, sól (chlorek sodu),
kwarc, węgiel, gazy szlachetne i większość związków organicznych. Są to substancje, których
atomy mają zapełnione powłoki wewnętrzne, parzystą liczbą elektronów na powłokach
walencyjnych oraz sparowane spiny. Jeżeli diamagnetyk znajdzie się w zewnętrznym polu
magnetycznym, to spowoduje ono powstanie w atomach prądów indukcyjnych o takich kierunkach,
aby wytworzone przez nie pole magnetyczne miało zwrot przeciwny do pola zewnętrznego.
Oznacza to, że diamagnetyk osłabia pole magnetyczne. Pręt z diamagnetyka mogący się obracać
magnesuje się przeciwnie do pola zewnętrznego i w niejednorodnym polu magnetycznym jest
wypychany do obszaru słabszego pola ustawiając się prostopadle do kierunku pola.
Substancje, których atomy i cząsteczki mają wypadkowy moment magnetyczny różny od zera
nazywamy paramagnetykami. Paramagnetykami są między innymi aluminium, cyna, magnez,
ebonit, ciekły tlen, hemoglobina. Atomy paramagnetyków mają niezapełnione powłoki
wewnętrzne, nieparzystą ilość elektronów na powłokach walencyjnych, niesparowane (równolegle
ustawione) spiny.
Ponieważ momenty magnetyczne poszczególnych atomów czy cząsteczek są zorientowane
przypadkowo toteż znoszą się. Gdy paramagnetyk znajdzie się w zewnętrznym polu magnetycznym
następuje uporządkowanie momentów magnetycznych zgodnie z kierunkiem pola zewnętrznego i
indukcja magnetyczna wzrasta. Wzrost jest niewielki ze względu na oddziaływanie atomów i ich
ruchy cieplne.
Ferromagnetyki są to substancje, w których tak jak w paramagnetykach wypadkowe momenty
magnetyczne atomów są różne od zera. W substancjach tych istnieją dodatkowo oddziaływania
niemagnetyczne, które powodują równoległe ustawienie spinów pewnych elektronów w każdym
atomie, czyli również momentów magnetycznych atomów. W wyniku tych oddziaływań w
ferromagnetyku istnieją obszary zwane domenami charakteryzujące się jednorodnym
7
spontanicznym magnesowaniem. Ponieważ pola magnetyczne poszczególnych domen mają różne
kierunki wypadkowe pole magnetyczne ferromagnetyka jest na ogół równe zero.
Ferromagnetykami są między innymi żelazo, nikiel, magnetyt.
Umieszczenie ferromagnetyka w zewnętrznym polu magnetycznym powoduje powiększanie się
domen, których własne pole magnetyczne ma kierunek pola zewnętrznego tak, że przy odpowiednio
silnym polu magnesującym mogą one osiągnąć rozmiary kryształu. Drgania cieplne sieci
krystalicznej mogą doprowadzić do zniszczenia struktury domen. Temperatura TC powyżej której
zostaje zniszczone spontaniczne uporządkowanie momentów magnetycznych nosi nazwę
temperatury Curie. Powyżej temperatury Curie ferromagnetyki stają się paramagnetykami.
Właściwości magnetyczne substancji określamy podając względną przenikalność magnetyczną
ośrodka
μr = B/Bo
lub
B = μr·Bo = μr·μo·H
gdzie B indukcja magnetyczna w danym ośrodku, a Bo indukcja magnetyczna w próżni.
Dla diamagnetyków względna przenikalność magnetyczna jest nieco mniejsza od jedności μr < 1 .
Dla paramagnetyków względna przenikalność magnetyczna jest nieco większa od jedności.
Substancje dia i paramagnetyczne mają stałe, charakterystyczne dla siebie wartości μr.
Natomiast względna przenikalność magnetyczna ferromagnetyków nie
jest wielkością stałą Zależy ona od tego czy i jak uprzednio był
namagnesowany ferromagnetyk, oraz od kierunku i wielkości indukcji
pola magnesującego. W przypadku magnesowania początkowo
nienamagnesowanego ferromagnetyka obrazuje to rysunek obok.
Przebieg procesu magnesowania, rozmagnesowywania i ponownego namagnesowania
ferromagnetyka przy zmianach wartości i zwrotu natężenia pola
magnesującego przedstawia rys., jest to tak zwana pętla histerezy
magnetycznej.
Odcinek OA jest to pozostałość magnetyczna, czyli indukcja
magnetyczna w ferromagnetyku po wyłączeniu pola
magnesującego, a OC koercja, czyli natężenie pola
rozmagnesowującego (o zwrocie przeciwnym do pola
magnesującego). Pole powierzchni pętli histerezy jest
proporcjonalne do pracy wykonanej przy kolejnych przemagnesowaniach w danym cyklu.
Kształt pętli histerezy zależy od rodzaju ferromagnetyka. Substancje
charakteryzujące się dużą pozostałością magnetyczną i małą koercją czyli
łatwo rozmagnesowujące się nazywamy ferromagnetykami miękkimi (np.
żelazo). Substancje o dużej koercji, trudne do rozmagnesowania,
nazywamy ferromagnetykami twardymi (np. stal)
Z ferromagnetyków twardych wytwarzamy magnesy trwałe natomiast z
ferromagnetyków miękkich wykonujemy np. rdzenie elektromagnesów.
Podstawowe wzory
FL = q·v·B·sin
B = μr·μo·I/2πr
F = I·l·B·sin
B = μr·μo·I/2r
B = μr·Bo = μr·μo·H
8
B = μr·μo·n·I/l
Download
Study collections