Serologiczne i molekularne metody stosowane w diagnostyce

advertisement
Serologiczne i molekularne
metody stosowane
w diagnostyce
chorób zakaźnych
Dr hab. Tomasz Dzieciątkowski
mgr Paulina Machura
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Identyfikacja patogenów
• Bezpośrednia
Wykrycie antygenu
Wykrycie kwasu
nukleinowego
• Pośrednia
Wykrycie i badanie
poziomu przeciwciał
Badanie aktywności
mechanizmów
odporności komórkowej
Odpowiedź immunologiczna
• Nieswoista:
Obejmuje fizjologiczne
właściwości ustroju,
które utrudniają
wniknięcie
drobnoustrojów do
organizmu i ich
namnożenie w
początkowej fazie
zakażenia
• Swoista:
U jej podstaw leżą
specyficzne reakcje
antygenów z
przeciwciałami lub
odpowiednimi
komórkami układu
immunologicznego
Mechanizmy odporności nieswoistej
Miejscowe:
kwaśne pH soku żołądkowego
ciągłość powłok skórnych
lizozym we łzach, ślinie, pocie i
innych wydzielinach uszkadza
ścianę komórkową głównie
bakterii Gram(+)
odruchy obronne: kaszel,
kichanie, ruch rzęsek
nabłonka, wymioty, skurcze
jelit
laktoferyna występująca we
łzach, mleku, ślinie wiążąca
żelazo, które potrzebne jest do
wzrostu bakteriom itd.
Uogólnione:
produkcja cytokin, w tym i
interferonów: cytokiny
wydzielane są głównie przez
komórki układu
immunologicznego i powodują
aktywację tych komórek.
Interferony hamują replikację,
czyli namnażanie się wirusów
Działanie układu dopełniacza
Metody serologiczne
Testy serologiczne
• Oparte na reakcjach antygen-przeciwciało
• Wykrywają przeciwciała w surowicy/ płynie
mózgowo-rdzeniowym
• Wykrywają antygeny (bakterie, wirusy, grzyby,
pierwotniaki) przy użyciu znanych surowic
odpornościowych
Odpowiedni materiał do badań serologicznych
• Surowica: do badania serologicznego pobiera się krew żylną na
czczo, najczęściej z żyły łokciowej z zachowaniem wszelkich zasad
aseptyki przy użyciu jałowej suchej strzykawki. Od dorosłych
pobiera się 5-10 ml, od dzieci 2-5 ml, aby można było uzyskać 1-2
ml surowicy. Krew należy przelać do jałowej suchej probówki i
zamknąć jałowym gumowym korkiem. W celu uzyskania surowicy
próbki z krwią należy wstawić do cieplarki w temp. 37°C na 30-45
minut do czasu powstania skrzepu. Surowicę najłatwiej oddzielić od
skrzepu zlewając ją ostrożnie do nowej jałowej probówki lub
odciągając jałową pipetą. Jeżeli przy zlewaniu surowicy lub
odciąganiu dostanie się do niej nawet niewielka ilość czerwonych
krwinek, surowicę należy odwirować i ponownie odciągnąć.
• Płyn mózgowo-rdzeniowy: Przy neuroinfekcji do badań w kierunku
ściśle określonego zakażenia wystarczy 0,5-1 ml pmr pobranego z
nakłucia lędźwiowego. Materiał powinien być pobrany jałowo do
wyjałowionych probówek. Miano Ig w pmr nie spada, jeżeli próbka
ulega zamrożeniu. Wykrywanie Ig w pmr dotyczy przede wszystkim
przypadków o etiologii wirusowej.
Odpowiedni materiał do wykrywania
antygenów
Zależnie od klinicznego obrazu choroby do badań pobiera
się różne materiały. Enterowirusy, takie jak poliowirus,
znacznie łatwiej jest izolować z kału (wrotami zakażenia
enterowirusów jest układ pokarmowy) niż płyn m-r.
Materiał musi być pobrany do jałowych naczyń. Do
próbek nie wolno dodawać żadnych środków
konserwujących. Do tych próbek, w których wirus
narażony jest na wysychanie, a ponadto występuje flora
bakteryjna (np. wymazy z gardła, nosa, odbytu, kał)
dodaje się zbuforowany roztwór soli fizjologicznej z
antybiotykami hamującymi wzrost innych niepożądanych
drobnoustrojów. Każda próbka musi być wyraźnie i trwale
oznakowana: data i godzina pobrania, imię i nazwisko itd.
Czym są antygeny?
• To złożone cząsteczki
(substancje)
rozpoznawane przez
organizm
immunologicznie
kompetentny jako obce
• Antygenami mogą być:
białka, węglowodany,
kwasy nukleinowe,
związki chemiczne
(formaldehyd),
antybiotyki (penicylina)
• 2 podstawowe cechy
antygenów:
Immunogennośćzdolność do wywoływania
odpowiedzi
immunologicznej
Swoistość - właściwość
swoistego reagowania z
przeciwciałami lub
uczulonymi komórkami
Czym są przeciwciała?
• To cząsteczki białkowe
syntezowane po
pobudzeniu przez
antygen i wytwarzane
przez komórki
plazmatyczne
(aktywowane limfocyty
B), które są skierowane
swoiście przeciwko
temu antygenowi
• IgG> IgA> IgM> IgD> IgE
IgM
• Powstają jako pierwsze w
odpowiedzi na zakażenie
• Występują w surowicy,
nie mają możliwości
przenikania przez
naczynie krwionośne, nie
przechodzą przez łożysko
(ich obecność u płodu
świadczy o zakażeniu)
• Szczególnie aktywne w
procesie opsonizacji,
aglutynacji i wiązania
dopełniacza
IgG
• Główne immunoglobuliny
powstające we wtórnej
odpowiedzi
immunologicznej na
antygen czy po
szczepieniu
• Przenikają przez łożysko
• Biorą udział w opsonizacji
antygenów, ułatwiając
fagocytozę
• Mają zdolność
aglutynacji, precypitacji,
wiązania dopełniacza i
neutralizacji
Testy do wykrywania przeciwciał
• ELISA:
• RIA:
metody immunoenzymatyczne
służące do wykrycia
określonych białek w badanym
materiale z użyciem
przeciwciał poliklonalnych lub
monoklonalnych,
skoniugowanych z
odpowiednim enzymem.
metody immunochemiczne,
wykrywające reakcję antygenu
ze swoistym dla niego
przeciwciałem w oparciu o
pomiar radioaktywności
izotopu promieniotwórczego,
którym wyznakowany jest
jeden ze składników reakcji
(antygen lub przeciwciało).
Służą do oznaczeń ilościowych,
charakteryzują się wysoką
czułością i specyficznością.
Test ELISA
Wykrywanie swoistych przeciwciał
Wykrywanie specyficznych przeciwciał w klasach IgM i IgG
testami ELISA:
Jest użyteczne do monitorowania statusu
immunologicznego pacjenta oraz do stwierdzenia typu
zakażenia (infekcja pierwotna/reaktywacja)
Czas wykonania: ok. 180 min
Charakteryzuje się wysoką czułością i specyficznością
• UWAGA: Przeciwciała klasy IgG stanowią marker
przebytego zakażenia – pojedyncze badanie IgG jest mało
przydatne w diagnozowaniu ostrych postaci zakażeń
Badanie surowic parzystych
• Surowice pobrane w dwóch różnych momentach zakażenia
• Obserwacja zmian w poziomach przeciwciał w klasach IgM
i IgG
Badanie mechanizmów odporności
komórkowej
1.
2.
Ocena subpopulacji leukocytów krwi obwodowej i/lub szpiku
Ocena ekspresji antygenów powierzchniowych leukocytów
Limfocyty T (CD2, CD4, CD8)
Limfocyty B (CD19, CD 21)
Monocyty (CD14, CD64)
Granulocyty (CD33, CD65)
3.
4.
5.
Ocena apoptozy leukocytów
Badanie odsetków komórek dziewiczych i komórek pamięci
(CD45RO/CD45RA)
Ocena ekspresji cząstek adhezyjnych (CD11a, CD11b)
W badaniach tych wykorzystuje się cytometrię przepływową
Cytometria przepływowa
• To technika analityczna
pozwalająca na szybki
pomiar rozproszonego
światła lub sygnałów
fluorescencji
emitowanych przez
odpowiednio naświetlone
komórki. Pozwala na
jakościową oraz ilościową
ocenę właściwości
fizycznych i biologicznych
komórek oraz niektórych
ich komponentów: jąder,
kwasów nukleinowych,
mitochondriów
Wykrywanie antygenów
• Odczyn aglutynacji:
Reakcja, w której antygen jest wiązany przez przeciwciała, co
prowadzi do powstania widocznych kompleksów
Aglutynacja
bezpośrednia (czynna) –
antygen łączy się bezpośrednio
z przeciwciałem
pośrednia (bierna)antygen osadza się na
nośniku i dopiero wtedy
łączy się z przeciwciałem
Wykrywanie antygenów
ODCZYNY AGLUTYNACYJNE W MIKROBIOLOGII
Bezpośrednie:
Pośrednie:
odczyn Widala (dur
brzuszny)
odczyn WeilaWeila-Felixa (dur
plamisty)
odczyn Wrighta
(bruceloza)
odczyn aglutynacji
lateksowej (rotawirusy)
odczyn hemaglutynacji
(TPHA – kił
kiła)
odczyn zahamowania
hemaglutynacji (grypa)
odczyn antyglobulinowy
Coombsa (listerioza)
Wykrywanie antygenów
•
Odczyn precypitacji:
Reakcja zachodząca pomiędzy rozpuszczalnym antygenem i rozpuszczalnym
przeciwciałem, polegająca na tworzeniu swoistych nierozpuszczalnych
kompleksów, których efektem jest precypitat
Metody precypitacyjne w mikrobiologii:
1) Test Eleka (diagnostyka błonicy)- pozwala na wykrycie zjadliwoś
zjadliwości
Corynebacterium diphtheriae poprzez sprawdzenie obecnoś
obecności toksyny
bakteryjnej
2) testy kłaczkujące VDRL oraz USR (nieswoiste odczyny kiłowe)
Wykrywanie antygenów
• Odczyn wiązania dopełniacza:
Stosowany w wykrywaniu chorób o różnej etiologii wirusowej (np. w zakażeniach
wirusami: parainfluenzy, HSV, CMV, adenowirusami, RSV, odry, różyczki,
enterowirusami i innymi). Badaną surowicę inkubuje się z wzorcowym antygenem
i określoną ilością dopełniacza. Swoiste Ig, jeśli występują w badanej próbce
tworzą kompleks z antygenem i dopełniaczem. Wolny (nie związany dopełniacz)
wykrywany jest przez dodanie erytrocytów uczulonych przeciwciałami. Jeżeli
dopełniacz nie jest związany dochodzi do lizy erytrocytów (wynik ujemny). Jeżeli
dopełniacz został związany przez kompleks antygen wirusowy i przeciwciało
pacjenta erytrocyty nie ulegają lizie (wynik dodatni)
• OWD wykorzystywany w diagnostyce:
chorób bakteryjnych- kiła, bruceloza, tularemia, listerioza
chorób wirusowych- grypa, polio, KZM
chorób grzybiczych- kandydoza
Wykrywanie antygenów
• Odczyn immunofluorescencji (IF):
Immunofluorescencja
bezpośrednia (DIF) –
Swoiste przeciwciało
mono- lub poliklonalne
wykrywające określony
antygen znakowane jest
fluorochromem
pośrednia (IIF)Swoiste przeciwciało jest
nieznakowane. Do wykrycia
wiązania antygenu z przeciwciałem
stosuje się znakowane przeciwciało
„drugorzędowe”, skierowane
przeciwko pierwszemu
przeciwciału
Wykrywanie antygenów
Odczyn immunofluorescencji (IF):
metoda badania reakcji antygen - przeciwciało stosowana
najczęściej w testach immunohistochemicznych, z
wykorzystaniem przeciwciał znakowanych fluorochromami.
wynik reakcji w postaci świecących kompleksów odczytuje
się w świetle ultrafioletowym w mikroskopie
fluorescencyjnym, konfokalnym lub za pomocą cytometru
przepływowego.
Immunofluorescencja pałeczek
Haemophilus Influenzae
Wykrywanie antygenów
Test ELISA do wykrywania antygenów
(ELISA pośrednia, sandwich)
Wykrywanie antygenów
Western blotting: metoda służąca do wykrywania określonych białek
Rozdziela białka według ich mas oraz ich struktury 3-D, za pomocą elektroforezy w
żelu.
Rozdzielone białka są przenoszone na membranę, a ich obecność jest sprawdzana za
pomocą barwników lub za pomocą przeciwciał.
Przeciwciała są znakowane zwykle enzymem, izotopowo lub fluorochromem. W
przypadku znakowania enzymem używa się substratów dających barwny,
nierozpuszczalny produkt osadzający się na membranie lub luminescencję. W
przypadku stosowania wizualizacji przez luminescencję lub stosowanie izotopów, obraz
otrzymuje się przez przyłożenie membrany do kliszy fotograficznej.
Metody serologiczne
ZALETY
•
•
•
szczególnie przydatne w
diagnostyce zakażeń
wywoływanych przez
drobnoustroje trudne lub
niemożliwe do izolowania i
hodowli w laboratorium
diagnostycznym, np. wirusy (np.
HBV, HIV), pałeczki tularemii,
mykoplazmy, legionelle, riketsje
Rozpoznanie klasy przeciwciał
(IgM/ IgG) oraz awidności IgG
pomaga w ocenie fazy zakażenia
Możliwość oceny ochrony
poszczepiennej
WADY
• Trudności interpretacyjne u
pacjentów z chorobami
autoimmunologicznymi, w
stanie immunosupresji,
biorców krwi
• Najczęściej nieprzydatne w
diagnostyce chorób bardzo
powszechnych w populacji
(np. opryszczka wargowa)
• Możliwość zachodzenia reakcji
krzyżowych
Metody genetyczne
Analiza restrykcyjna
Metoda polegająca na cięciu DNA na mniejsze fragmenty, by
poddawać je określonym badaniom i manipulacjom.
Stosowana z użyciem enzymów restrykcyjnych (endonukleaz,
restryktaz- rozpoznają określoną sekwencję nukleotydów,
następnie tną nić kwasu nukleinowego)
Zastosowanie analizy restrykcyjnej w mikrobiologii:
Porównywanie szczepów (typowanie)
Techniki rekombinacyjne
Cele analizy restrykcyjnej:
rRNA
genomowe DNA
mobilne fragmenty DNA (plazmidy, transpozony)
Analiza restrykcyjna
Porównywanie szczepów:
rRNA
Rybotypowanie
PCR-REA (np. ARDRA)
RFLP
Elektroforeza pulsacyjna
produktów restrykcji (PFGE)
Typowanie mikroorganizmów w oparciu
o sekwencje kwasów nukleinowych
• Metody typowania oparte na analizie sekwencji
kwasów nukleinowych umożliwiają wyznaczenie
pokrewieństwa filogenetycznego
mikroorganizmów oraz analizę epidemiologiczną
• Najczęściej stosowne metody genotypowania:
rybotypowanie, analiza restrykcyjna
chromosomalnego DNA z elektroforezą
pulsacyjną (RFLP-PFGE), analiza restrykcyjna
powielonego rybosomalnego DNA (ARDRA),różne
odmiany techniki PCR (fingerprinting)
Rybotypowanie
Cięcie restrykcyjne całogenomowego DNA
Hybrydyzacja z sondami dla genów rDNA
znakowanymi radioaktywnie
Rozdział elektroforetyczny i autoradiografia
Dyskryminacja do poziomu gatunku
Sondy wspólne dla wielu gatunków
Problem: liczba kopii rDNA/komórkę
Analiza restrykcyjna powielonego
rybosomalnego DNA (ARDRA)
Metoda oparta na powieleniu genu (lub genów)
rDNA metodą PCR i późniejszej analizie
restrykcyjnej produktu
Dyskryminacja: identyfikacja gatunku
Niezbyt pracochłonna
Zaadaptowana do identyfikacji pałeczek
niefermentujących (Acinetobacter spp.,
Pseudomonas spp.)
Schemat wykonania ARDRA
Wynik ARDRA dla szczepów
Pseudomonas aeruginosa
RFLP- restriction fragment lenght
polymorphism
Trawienie
restrykcyjne
całogenomowego
DNA
Użycie enzymu
rozpoznającego
miejsce mutacji
punktowej w obrębie
badanego genu
Hybrydyzacja z
sondami dla
badanego genu
Schemat wykonania oznaczenia metodą RFLP
PFGE- pulsed-field gel electrophoresis
Trawienie w żelu całogenomowego DNA
enzymami rzadko tnącymi (np. SmaI)
Długotrwały rozdział elektroforetyczny produktów
restrykcji w zmiennym polu elektrycznym
Najbardziej miarodajna metoda typowania
wewnątrzgatunkowego szczepów
Pracochłonna i wymagająca stosownej aparatury
Wynik PFGE- porównanie szczepów
Enterococcus faecium
Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR)
• Wynaleziona w 1983 roku przez Kary’ego Mullisa
(Nagroda Nobla w 1993)
• Polega na powielaniu określonych fragmentów DNA
• Etapy PCR:
1) przygotowanie próbki (izolacja i ewentualne
2) oczyszczenie DNA, ew. przepisanie RNA na cDNA)
3) amplifikacja DNA
4) wizualizacja produktu (np. za pomocą elektroforezy
żelowej lub hybrydyzacji ze znakowanymi sondami)
Przebieg PCR
Zasada metody:
cykliczna polimeryzacja
określonego, swoistego
fragmentu DNA.
Wymagania:
matryca, termostabilna
polimeraza, para swoistych
starterów, trójfosforany
deoksynukleotydów,
odpowiedni cykler, bufor
reakcyjny zawierający jony
magnezowe i potasowe
Zastosowanie PCR w mikrobiologii
• Wykrycie oraz identyfikacja patogenu w
dowolnym materiale klinicznym
• Identyfikacja patogenów trudnych w hodowli,
niemożliwych do hodowania, wolnorosnących
• Wykrywanie genów oporności na leki
• Wykrywanie genów czynników zjadliwości
Modyfikacje PCR
• Multiplex PCR: użycie więcej niż jednej pary
starterów. Umożliwia amplifikację kilku swoistych
fragmentów DNA jednocześnie
• Nested PCR (PCR zagnieżdżony): dwie reakcje PCR
następujące jedna po drugiej (reamplifikacja
produktu) -> stosowana do amplifikacji
niskokopijnych patogenów w materiale klinicznym
(krew/PMR)
• Real-time PCR: obserwacja przyrostu produktu w
czasie rzeczywistym, dzięki wykorzystaniu zjawiska
fluorescencji
Nested PCR- zasada
Real-time PCR
• Umożliwia oznaczenia
zarówno jakościowe, jak i
ilościowe
• Ilość produktu reakcji
oznaczana po każdym cyklu
amplifikacji, a nie-jak w
klasycznym PCR- jedynie po
zakończeniu wszystkich
cykli
• Wskaźnikiem przyrostu
produktu jest intensywność
fluorescencji emitowanej
przez próbkę
Zalety real-time PCR
•
•
•
•
•
Możliwość monitorowania przebiegu reakcji
Znacznie skrócony czas oznaczenia (30 minut do 2 godzin)
Reakcja przebiega w małej objętości
Wysoka czułość
Analiza temperatury topnienia produktów pomocna w ocenie
specyficzności reakcji
• Wysoka powtarzalność
• Możliwość stosowania
gotowych zestawów
odczynnikowych
• UWAGA! Wady: spadek wydajności
reakcji w czasie związany z wyczerpywaniem
się składników mieszaniny reakcyjnej,
konkurencją pomiędzy starterami
a produktem oraz spadkiem aktywności
enzymatycznej polimerazy ;
wysoki koszt aparatury i odczynników
Detekcja produktu reakcji
w real-time PCR
•
Użycie niespecyficznych
fluorochromów (np. SYBR green,
bromek etydyny):
emitują światło po związaniu z
dwuniciową cząsteczką DNA.
Najprostsza i najtańsza metoda,
jednak podatna na błędy.
Wymaga analizy krzywej
topnienia, by zwiększyć
specyficzność reakcji.
•
Użycie specyficznych sond
fluorescencyjnych (np. TaqMan,
Scorpions):
Najczęściej sondy wykorzystują
zjawisko transferu energii tzw. FRET:
W mieszaninie reakcyjnej startery
lub sonda wyznakowane są
fluorescencyjnie. Podczas reakcji
dochodzi do przeniesienia energii
zaabsorbowanej przez jeden
fluorochrom (reporter) na drugi lub
do wygaszenia emisji przez zwązek
wygaszający (quencher)
NASBA- nucleic acid sequence
based amplification
Metoda oparta na amplifikacji
izotermicznej, gdzie preferowaną
matrycą jest RNA
Naśladuje naturalny cykl replikacyjny HIV
Stosowana do
wykrywania HIV,
wirusów grypy
oraz mRNA
wirusów brodawczaka
TMA- transcription-mediated
amplification
Wykorzystuje enzymy:
odwrotną transkryptazę
oraz polimerazę T7 RNA
do syntezy amplikonów
RNA
Odczyt luminescencyjny
produktów hybrydyzacji
Stosowana głównie w
krwiodawstwie do
wykrywania HCV/HBV/HIV
podczas pojedynczego
oznaczenia
Hybrydyzacja kwasów nukleinowych
1. To spontaniczne łączenie się komplementarnych nici kwasów
nukleinowych (DNA z DNA, RNA z RNA lub DNA z RNA).
2. Komplementarne nici kwasów nukleinowych rozdzielają się
(denaturują) pod wpływem wysokiej temperatury lub
substancji chemicznych, takich jak formamid lub mocznik.
3. Po usunięciu wpływu czynnika denaturującego, nici łączą się
ponownie (renaturacja).
4. Szybkość hybrydyzacji zależy między innymi od długości
fragmentów kwasów nukleinowych, podobieństwa i
różnorodności sekwencji w próbce poddanej hybrydyzacji
Hybrydyzacja kwasów nukleinowych
1. Hybrydyzacji z sondami molekularnymi można poddawać
całkowity DNA lub RNA wyizolowany z badanego materiału,
unieruchamiany na nylonowych lub nitrocelulozowych błonach
w formie kropek (ang. dot blotting).
2. Detekcja sygnału świadczy o rozpoznaniu przez sondę
komplementarnej sekwencji nukleotydowej, dowodząc istnienia
w badanym materiale obcego gatunkowo, patogennego kwasu
nukleinowego.
3. W tym typie hybrydyzacji możliwa jest sytuacja odwrotna, kiedy
to sonda jest unieruchomiona na trwałym podłożu, a badany
materiał dodawany jest w roztworze hybrydyzacyjny
4. Hybrydyzacja typu „dot blot" znajduje ograniczone
zastosowanie, gdyż jej czułość może być niewystarczająca
Zasada metody i wynik hybrydyzacji
typu dot blot
Hybrydyzacja SouthernaSouthern blotting
• Metoda stosowana w biologii molekularnej,
służąca do wykrywania określonych
fragmentów DNA
• Hybrydyzację Southern można stosować m.in.
po cięciu DNA enzymami restrykcyjnymi, po
reakcji PCR z użyciem mało specyficznych
starterów lub też w celu wykrycia obcego DNA
w badanym organizmie
Hybrydyzacja metodą Southerna
Zastosowanie Southern blot
w mikrobiologii
• Diagnostyka gruźlicy (M. tuberculosis)
• Diagnostyka zakażeń C. trachomatis i/lub
N. gonorhhoeae
• Diagnostyka zakażeń Gardnerella i
Trichomonas vaginalis
• Diagnostyka zakażeń paciorkowcami grupy A
(S. pyogenes)
• Diagnostyka zakażeń grzybów z rodzaju
Candida spp.
• Typowanie w badaniach taksonomicznych
Hybrydyzacja kwasów nukleinowychNorthern Blotting
• Metoda stosowana w biologii molekularnej,
służąca do detekcji RNA
• Najczęściej stosowana do detekcji mRNA
genów ulegających transkrypcji w komórce
• Metodyka podobna do Southern blottingu
Hybrydyzacja metodą Northern
Hybrydyzacja kwasów nukleinowychFISH
• FISH- fluorescence in situ hybridization
• Technika cytochemiczna, polegająca na hybrydyzacji
sekwencji DNA lub RNA ze specyficznymi sondami
znakowanymi barwnikami fluorescencyjnymi
• Określenie in situ wskazuje na miejsce
przeprowadzania reakcji hybrydyzacji, którym jest
naturalne środowisko występowania DNA
(chromosomy, komórki)
• Do analizy badanego materiału wymagany jest
mikroskop fluorescencyjny
Wynik hybrydyzacji FISH widziany
w mikroskopie fluorescencyjnym
Mikromacierze
• Mikromacierze to
szkiełka mikroskopowe,
na których znajdują się
tysiące sond
molekularnychmożliwość
przeprowadzenia wielu
reakcji hybrydyzacji
jednocześnie
Zastosowanie mikromacierzy
w mikrobiologii
• Identyfikacja drobnoustrojów chorobotwórczych (np.
Listeria sp., E. coli, H. pylori, Mycobacterium sp.)
• Detekcja bakterii jelitowych w próbkach kału
• Identyfikacja genów kodujących różnorodne czynniki
wirulencji
• Badanie lekowrażliwości (oporność na rifampicynę Mycobacterium sp., oporność na chinolony - E. coli)
• Badania epidemiologiczne (prowadzenie dochodzenia
epidemiologicznego oraz opracowywanie ognisk
chorób zakaźnych)
Sekwencjonowanie i analiza sekwencji
• Analiza sekwencji kwasów nukleinowych jest
pomocna w badaniach zmienności genetycznej
• Metoda wg Maxama i Gilberta: znakowanie
matrycy DNA izotopem na końcu 3’ lub 5’,
metylacja określonego typu zasad (A lub T lub G
lub C) z ograniczoną wydajnością, degradacja
metylowanych zasad i cięcie matrycy w miejscu
zdegradowanym, elektroforeza produktów
• Metoda wg Sangera: znakowanie matrycy za
pomocą ddNTP, usunięcie wolnych dNTP i ddNTP
oraz starterów i polimerazy, elektroforeza i
odczyt
Zasada sekwencjonowanie z użyciem
znakowanych ddNTP
Zastosowanie sekwencjonowania
Uzyskana sekwencja jest punktem wyjścia do:
•Analizy pojedynczej sekwencji -> modelowanie białek,
przewidywanie struktury przestrzennej DNA/RNA
•Porównania dwóch sekwencji -> identyfikacja gatunku
lub szczepu (porównanie z bazami danych), identyfikacja
sekwencji odpowiedzialnych za oporność na leki
przeciwdrobnoustrojowe
•Porównanie wielu sekwencji -> analiza ewolucyjna,
identyfikacja mechanizmów oporności na leki
Praktyczne zastosowanie
omówionych metod
w mikrobiologii
Cele diagnostyki mikrobiologicznej
• Profilaktyka- badania kobiet w ciąży, dawców
narządów i tkanek
• Diagnostyka poekspozycyjna- zakażenia
nabyte, wrodzone
• Ustalenie fazy zakażenia- pierwotne/
nawracające, ostre/ przewlekłe
• Ocena postępów i wyników leczenia
Przykład 1: diagnostyka kiły
1. Wykrywanie krętków: mikroskopia, PCR
2. Odczyny nieswoiste (niekrętkowe): VDRL, RPR, TRUST, USR
3. Odczyny swoiste (krętkowe): FTA FTA-ABS, IgM FTA-ABS,
19S-IgM FTA-ABS, TPHA, EIA, ELISA, Western Blot,
immunochromatografia
Hodowla krętków-PROBLEMY!:
brak wzrostu na sztucznym podłożu, utrzymywanie
wirulentnych drobnoustrojów dla celów diagnostycznych
wymaga użycia próby biologicznej- hodowane w jądrach
króliczych,
Diagnostyka bezpośrednia:
krętki widoczne w mikroskopie
o ciemnym polu widzenia
Materiał badany: płyn ze zmian w
przebiegu kiły (Zmiany w przebiegu kiły I i
II rzędowej, płyn owodniowy w kile
wrodzonej, PMR w kile OUN, płyn
wysiękowy ze zmian skórnych, rzadko
aspirat węzłów)
Mikroskopia jest niezalecana dla
diagnostyki zmian w jamie ustnej i
okolicy anogenitalnej
Wynik dodatni: obecność co najmniej
jednego krętka, zaobserwowanie
charakterystycznego ruchu
Wynik ujemny (3 badania w ciągu 3 dni):
nie wyklucza kiły
Diagnostyka bezpośrednia kiły- inne metody
• PCR: w Europie rekomendowana w
kile wczesnej (jama ustna, okolica
anogenitalna), wrodzonej
i trzeciorzędowej
• Immunofluorescencja:
wykrywanie antygenów
• Barwienie
immunohistochemiczne
Pośrednia diagnostyka kiły
Wykrywanie przeciwciał
• Niekrętkowychprzeciwkardiolipinowych:
• Krętkowych:
wynik dodatni w 5-6
tygodniu zakażenia, miano
wzrasta bardzo szybko,
badanie wykorzystuje
podobieństwo struktury
kardiolipiny wołu do
antygenów krętkowych
IgM pojawiają się w końcu 2
tygodnia zakażenia
IgG pojawiają się w 4
tygodniu i utrzymują przez
długi czas
UWAGA: Miano przeciwciał niekrętkowych i IgM szybko spada w skutek leczenia. W
kile nieleczonej utrzymują się długotrwale
Odczyny niekrętkowe
• Inaczej zwane
kłączkującymi
Stadium
Kiła I-rzędowa
• Wykrywają
przeciwciała
przeciwlipidowe
IgM i IgG, tworzące
się w odpowiedzi
na lipidy krętka i
lipidy
uszkodzonych błon
komórkowych
gospodarza
• Najważniejsze:
VDRL, USR
Czułość
Swoistość
80%
74-87%
Kiła II-rzędowa
100%
Kiła utajona
100%
Kiła objawowa
późna
71%
37-94%
UWAGA: każdy dodatni wynik badania testem
nieswoistym MUSI być potwierdzony za pomocą
badania swoistego!
Algorytm diagnostyki kiły
Odczyn nieswoisty (VDRL, USR)
Ujemny
Dodatni
Test potwierdzenia (TPHA,
FDA itp.)
Dodatni
Kiła +
Brak zakażenia lub
wczesna faza
zakażeniapowtórzyć badanie
Ujemny
Kiła -
VDRL (ang. Veneral Diseases
Reserarch Laboratory)
• Test przesiewowy w diagnostyce kiły
• Antygen - Alkoholowy roztwór zawierający 0.03%
kardiolipiny, 0.21% lecytyny 0.9% cholesterolu (czułość)
• antygen kardiolipidowy w zetknięciu
z surowicą zawierającą przeciwciała strąca się w postaci
widocznych „kłaczków” (flokulacja)
• Uwaga: Przed wykonaniem testu należy inaktywować
układ dopełniacza poprzez ogrzewanie
Swoista diagnostyka kiły:
TPHA- Treponema pallidum
hemagglutination assay
• aglutynacja krwinek (baranich) opłaszczonych ultrasonatem
patogennych krętków bladych (szczep Nicholsa)
• surowica uprzednio rozcieńczona w płynie absorpcyjnym
• przeciwciała IgM i IgG, przeciwko antygenowi białkowemu
krętka
• jakościowy i ilościowy (diagnostyka kiły układu nerwowego)
• czuły! (mniej czuły w kile pierwszorzędowej)
Przykład 2: identyfikacja MRSA
• MRSA: methycilin resistant Staphylococcus Aureus ->
oporność na metycylinę jest równoznaczna z
opornością na wszystkie antybiotyki betalaktamowe,
często także na makrolidy i fluorochinolony.
• Ok. 30% populacji jest nosicielem S. aureus na błonach
śluzowych i wcale nie choruje. Największym
zagrożeniem takie nosicielstwo jest dla osób chorych, u
których ciężka choroba warunkuje niepodjęcie walki z
rozwijającym się zakażeniem gronkowcowym
Badanie w kierunku MRSA metodami
biologii molekularnej
Metody biologii molekularnej- szybka detekcja patogenu
ułatwia diagnozę i wcześniejsze rozpoczęcie leczenia,
zmniejszając nadużywanie antybiotyków o szerokim spektrum
Przykład 3: Diagnostyka HIV
1. Izolacja i identyfikacja wirusa w hodowlach
komórkowych jest utrudniona
2. Wykrywanie przeciwciał
ELISA
Western blot
2. Badanie obecności antygenu p24
ELISA
Western blot
3. Wykrywanie i/lub oznaczanie ilości kopii wirusowego RNA
RT-PCR/RT-qPCR
NASBA
TMA
Diagnostyka HIV- pojawienie się we
krwi markerów zakażenia
Laboratoryjna diagnostyka HIV
• Test przesiewowy: ELISA wykrywająca
przeciwciała anty-HIV i antygen p24.
Wynik ujemny uznajemy za miarodajny.
Wynik dodatni wymaga testu
potwierdzenia
• Test potwierdzenia:
Western Blot/
detekcja wirusowego
materiału genetycznego
za pomocą PCR
Przykład 4: Diagnostyka wirusowych
zapaleń wątroby typu B i C
• HBV
Pozajelitowa
droga
szerzenia
dsDNA-RT
szczepionka
dostępna
Mogą
powodować
przewlekłe
zapalenia wątroby
Mogą wywoływać
pierwotnego raka
wątroby
•HCV
ssRNA (+)
brak
szczepionki
Wirus zapalenia wątroby typu B
Markery serologiczne w WZW B
Wirus zapalenia wątroby typu Cdiagnostyka
• Markery serologiczne: anty HCV IgM/ IgG
• Markery biochemiczne: ALAT, ASPAT,
bilirubina
• Wykrywanie RNA HCV za pomocą metod
molekularnych
Schemat diagnostyczny WZW C
Testy biologii molekularnej
w diagnostyce HCV
HCV RNA - metoda jakościowa
potwierdzenie zakażenia HCV
ocena skuteczności leczenia po zakończeniu terapii
Genotypowanie HCV
Prognoza skuteczności leczenia
Determinuje długość terapii
HCV RNA - metoda ilościowa
Określenie wiremii wyjściowej
Znaczenie prognostyczne w przewidywaniu skuteczności
leczenia
Monitorowanie leczenia
Dziękuję za uwagę ☺
Download