WSP TWP w Warszawie

advertisement
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
Fundacja Inicjatyw
Badawczo- Szkoleniowych
WSP TWP w Warszawie
Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa
Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: [email protected]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
CELE FUNDACJI
Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa
Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: [email protected]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
WSP TWP w Warszawie
Podstawowym celem Fundacji jest
wsparcie Wyższej Szkoły Pedagogicznej
TWP w Warszawie w działalności
statutowej a jej studentów,
absolwentów i wykładowców w
rozwoju zawodowym i osobistym.
Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa
Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: [email protected]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
Edukacja
Fundacja stawia sobie również za cel
upowszechnianie nauki, edukacji – w
tym edukacji ekologicznej, oświaty,
kształcenia ustawicznego i wychowania
oraz wspieranie inicjatyw na rzecz
rozwoju kultury, sztuki i kultury
fizycznej.
Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa
Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: [email protected]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
Przedsiębiorczość
W ramach swoich działań organizacja
będzie
promować
idee
przedsiębiorczości, w tym działalność
wspomagającą rozwój gospodarki,
gospodarki
społecznej
i usług społecznych.
Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa
Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: [email protected]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
Praca
Celem aktywności są również promocja
zatrudnienia i aktywizacja zawodowa
osób pozostających bez pracy, w
szczególności
osób
zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa
Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: [email protected]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
Prawa człowieka i wolność słowa
Bardzo ważną sferą działań FIBS są
również
upowszechnianie
i ochrona wolności i praw człowieka,
wartości europejskich oraz swobód
obywatelskich, w tym także działań
wspomagających rozwój demokracji,
społeczeństwa obywatelskiego na
szczeblu krajowym i lokalnym.
Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa
Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: [email protected]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
SPOSOBY REALIZACJI CELÓW
Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa
Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: [email protected]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
Aktywizacja
Aktywizacja zawodowa i społeczna
studentów,
absolwentów
i słuchaczy Uczelni zakresie zwiększania
szans na rynku pracy, w tym poprzez
prowadzenie doradztwa zawodowego,
szkoleń i kursów.
Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa
Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: [email protected]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
Pomoc i wsparcie
Pomoc studentom w przypadkach
losowych.
Wsparcie studentów Uczelni w zakresie
inicjatyw
mających
na
celu
podniesienie ich kompetencji, wiedzy i
umiejętności.
Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa
Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: [email protected]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
Wykłady i projekty
Inicjowanie
oraz
organizowanie
seminariów, wykładów i konferencji
naukowych, odczytów oraz innych
form działania naukowego.
Inicjowanie i realizacja projektów
naukowo-badawczych,
kulturalnych
i edukacyjnych
Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa
Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: [email protected]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
Kształcenie i młodzież
Podejmowane,
realizowanie
oraz
wspieranie inicjatyw w dziedzinie
kształcenia
ustawicznego
i kształcenia na odległość.
Podejmowanie inicjatyw społecznych
na rzecz młodzieży.
Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa
Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: [email protected]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
Mentoring, tutoring, coaching oraz
działalność wydawnicza
Podejmowane,
realizowanie
oraz
wspieranie inicjatyw na rzecz idei
mentoringu, tutoringu i coachingu
akademickiego.
Prowadzenie
zorganizowanej
działalności edukacyjnej, wydawniczej i
informacyjno-promocyjnej w kraju i
zagranicą.
Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa
Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: [email protected]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
Wsparcie dla przedsiębiorczych
Tworzenie i prowadzenie inkubatorów
przedsiębiorczości oraz inkubatorów
usług społecznych.
Udzielanie pomocy osobom fizycznym
w tworzeniu nowych przedsiębiorstw
i przedsiębiorstw społecznych.
Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa
Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: [email protected]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
Biznes
Udzielanie
pomocy
wszelkim
podmiotom prawa w realizacji
przedsięwzięć
gospodarczych
i społecznych.
Inicjowanie i prowadzenie współpracy
Uczelni i Fundacji ze sferą biznesu w
zakresie
krzewienia
idei
przedsiębiorczości oraz propagowanie
społecznej odpowiedzialności biznesu.
Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa
Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: [email protected]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
Doradztwo i wsparcie
Prowadzenie doradztwa zawodowego,
personalnego,
prawnego,
edukacyjnego.
Inicjowanie, wspieranie i realizacja
projektów
oraz
przedsięwzięć
wpływających na zmianę struktury
zawodowej społeczeństwa.
Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa
Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: [email protected]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
Animacja i edukacja środowiskowa
Działania na rzecz poprawy jakości
edukacji, przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu, marginalizacji i ubóstwu.
Podejmowanie działań takich jak
animacja, edukacja środowiskowa
i praca środowiskowa na rzecz
wspierania społeczności lokalnych.
Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa
Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: [email protected]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
Współpraca z administracją
Współpracę z administracją rządową, z
organizacjami
samorządowymi
i
pozarządowymi w celu realizacji zadań
statutowych na terenie całego kraju, a
także za granicą, ze szczególnym
uwzględnieniem
partnerstwa
wschodniego i programów dla Europy
Wschodniej.
Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa
Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: [email protected]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
Badania naukowe
Prowadzenie badań diagnostycznych,
ewaluacyjnych
i prognostycznych zakresie polityki
społecznej, pedagogiki, gospodarki
społecznej i administracji publicznej.
Prowadzenie
badań
naukowych
związanych z kierunkami studiów
prowadzonymi przez Uczelnię oraz
wsparcie dla grup badawczych.
Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa
Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: [email protected]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
WIĘCEJ INFORMACJI
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
WSP TWP w Warszawie
www.fibs.org.pl
Ul. Drawska 27 02-202 Warszawa
Tel. 22 822 96 23 w 204 e-mail: [email protected]l
Download