Organizacje międzynarodowe

advertisement
Organizacje międzynarodowe
Opracowała
HELENA TOMASZEWSKA
SPIS TREŚCI











ONZ
NATO
Rada Europy
OBWE
WTO
WNP
OPEC
OPA
UA
ASEAN
GUAM








UZE
NAFTA
EFTA
CEFTA
Rada Państw Morza Bałtyckiego
Rada Nordycka
Grupa Wyszehradzka
Trójkąt Weimarski
ONZ
• Informacje ogólne
• Cele i struktura
• Organy ONZ
–
–
–
–
–
–
Zgromadzenie Ogólne
Rada Bezpieczeństwa
Rada Gospodarcza i Społeczna
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze
Sekretariat i Sekretarze Generalni
Rada Powiernicza
• Organizacje Wyspecjalizowane
• Operacje pokojowe ONZ:
–
–
–
–
Europa
Azja
Afryka
Bliski Wschód
ONZ = UN
Organizacja Narodów Zjednoczonych
UN – United Nations
192 państwa należące do ONZ
Ban Ki – moon
Siedziba ONZ w Nowym Jorku
Sekretarz Generalny ONZ
od 2007 r.
Powstała 24.10.1945 r. po wejściu w życie Karty Narodów Zjednoczonych, uchwalonej na
Konferencji w San Francisco, 26 czerwca 1945 r. Podpisało ją wówczas 50 z 51 państw
założycieli. Polska podpisała ją 2 miesiące później jako założyciel ONZ. Nie wzięła
udziału w konferencji gdyż w czerwcu 1945 r. nie miała jeszcze rządu, który uznawali by
Wszyscy alianci tworzył się Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, który został później
uznany przez wszystkich aliantów.
ONZ – CELE I STRUKTURA
Cele ONZ:
• utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
• rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami, opartych na poszanowaniu zasady
równouprawnienia i samostanowienia narodów
• popieranie gospodarczego i społecznego postępu wszystkich narodów
• rozwiązywanie droga współpracy problemów międzynarodowych
• popieranie praw człowieka i podstawowych wolności
Struktura
Rada
Powiernicza
Rada
Bezpieczeństwa
Zgromadzenie
Ogólne
Międzynarodowy
Trybunał
Sprawiedliwości
Sekretariat
Rada Gospodarcza
I Społeczna
Organizacje
Stowarzyszone
ONZ – ZGROMADZENIE OGÓLNE
Główny organ ONZ.
• skład - przedstawiciele wszystkich państw członkowskich
• każdy członek dysponuje 1 głosem
• sesje zwyczajne odbywają się raz w roku
• decyzje Zgromadzenia Ogólnego noszą nazwę deklaracji i są podejmowane na drodze
głosowania
Komisje podlegające Zgromadzeniu Ogólnemu
Komisja Polityczna i Bezpieczeństwa Komisja Administracyjno-Budżetowa
Komisja Prawna
Komisja Powiernicza i Obszarów
Niesamodzielnych
Komisja Polityczna Specjalna
Komisja Ekonomiczna i Finansowa
Komisja Społeczna, Humanitarna
i Kulturalna
Organy pomocnicze i specjalne
UNICEF – Fundusz NZ
Pomocy Dzieciom
UNHCR – Urząd Wysokiego
Komisarza ds. Uchodźców
WFP – Światowy Program
Żywieniowy
CCPR – Komitet Praw Człowieka
UNEP – Program NZ
Ochrony Środowiska
UNDP – Program Rozwoju
Narodów Zjednoczonych
ONZ – RADA BEZPIECZEŃSTWA
• główny organ odpowiedzialny za pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe
• podejmuje decyzje w sprawach ważnych większością 9 głosów, w tym wszystkich członków
stałych, którzy mają prawo weta
• podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych większością 9 głosów
• nie może zastosować sankcji przeciw swojemu stałemu członkowi
• decyduje jakie środki należy podjąć w przypadku zagrożenia pokoju lub bezpieczeństwa
Środki jakie może zastosować Rada Bezpieczeństwa
Wydaje zalecenia w sprawie
pokojowego rozwiązania sporu
Proponuje środki i sposoby
rozwiązania sporu
Może wezwać strony do
przerwania ognia
Może zastosować sankcje – środki przymusu o charakterze niewojskowym lub charakterze wojskowym
z użyciem sił zbrojnych.
Decyzje Rady Bezpieczeństwa w sprawie sankcji są dla państw wiążące; są one zobowiązane je wykonać.
Skład Rady Bezpieczeństwa
Członkowie stali – 5
• Rosja
• USA
• Chiny
• Francja
• Wielka Brytania
Członkowie niestali – 10
Wybierani przez Zgromadzenie Ogólne
na 2 lata
ONZ – RADA GOSPODARCZA i SPOŁECZNA
Skład:
54 członków wybieranych na 3 lata wg klucza geograficznego. Co roku zmienia się 1/3.
Podejmowanie decyzji:
• każde państwo ma 1 głos
• decyzje większością głosów
• decyzje nie wiążą prawnie państw członkowskich
Kompetencje:
• rozważanie międzynarodowych zagadnień gospodarczych, społecznych, kulturalnych,
wychowawczych, zdrowia publicznego i pokrewnych, inicjowanie badań w tym zakresie
oraz wydawanie zaleceń członkom Narodów Zjednoczonych
• proponowanie poszanowania praw człowieka i udzielanie zaleceń w tym celu
• przygotowywanie projektów umów międzynarodowych i zwoływanie konferencji międzynar.
• negocjowanie porozumień z organizacjami wyspecjalizowanymi i koordynacja działań NZ
• świadczenie usług na rzecz państw członkowskich za zgodą Zgromadzenia Ogólnego
• konsultowanie się z organizacjami pozarządowymi
Obrady Rady Gospodarczo – Społecznej
Obraduje w Genewie i w Nowym Jorku
www.pl.wikipedia.org
ONZ – MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ
SPRAWIEDLIWOŚCI – HAGA
Skład:
15 niezależnych sędziów wybieranych na 9 lat przez Zgromadzenie Ogólne oraz Radę
Bezpieczeństwa
Kompetencje:
• rozstrzyga spory między państwami członkowskimi
• wydaje opinie prawne na zlecenie Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa
• do MTS może wystąpić również państwo nie będące członkiem ONZ
• MTS działa tylko wówczas, gdy strony przekażą mu sprawę do rozstrzygnięcia
• Sędziowie decydują o wyroku większością głosów. Sędziowie nie zgadzający się z sentencją
wyroku lub jego uzasadnieniem mogą złożyć zdania odrębne.
• Wyrok MTS bezwzględnie wiąże strony.
Rozprawa przed MTS
www.pl.wikipedia.org
Siedziba Międzynarodowego
Trybunały Sprawiedliwości
www.pl.wikipedia.org
ONZ – SEKRETARIAT
Sekretarze Generalni ONZ
Sekretariat zajmuje się
• obsługą techniczno – administracyjną organów ONZ,
• wypełnia ich polecenia,
• wprowadza w życie ich decyzje,
• zarządza programami i agencjami
Sekretarz Generalny:
• stoi na czele Sekretariatu, jest szefem administracji
• jest wybierany co 5 lat przez Zgromadzenie Ogólne na
zalecenie Rady Bezpieczeństwa
• mianuje personel Sekretariatu i ponosi odpowiedzialność za
jego pracę
• bierze udział w posiedzeniach głównych organów ONZ
i wykonuje ich polecenia
• raz w roku składa sprawozdanie z działalności ONZ
• często pełni funkcję mediatora lub szefa operacji
pokojowych
• reprezentuje ONZ w stosunkach z państwami i organizacjami
Javier Pérez de Cuéllar
1982 - 1991
Peru
Boutros Boutros-Ghali
1992 - 1996
Egipt
Trygve Lie
1946 – 1952
Norwegia
Dag Hammarskjöld
1953 – 1961
Szwecja
U Thant
1961 - 1971
Birma
Kurt Waldheim
1972 – 1981
Austria
Kofi Annan
1997 - 2006
Ghana
Ban Ki - moon
od 2007
Korea Pd
ONZ – RADA POWIERNICZA
Skład:
• 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa,
• państwa zarządzające terytoriami powierniczymi (początkowo 8)
• państwa nie zarządzające takimi terytoriami, wybrane przez Zgromadzenie Ogólne, w takiej
samej liczbie
Cele – kontrola nad terytoriami powierniczymi do momentu ich usamodzielnienia; działanie
w interesie mieszkańców tych terytoriów
Rada zawiesiła działalność po tym, jak w 1994 r. ostatnie terytorium uzyskało samodzielność.
Było to Palau.
ORGANIZACJE WYSPECJALIZOWANE
Skrót
Nazwa
ILO
Data
powstania
Siedziba
Cele
Międzynarodowa Organizacja
1919
Pracy
Genewa
działalność na rzecz poprawiania
warunków życia i pracy
FAO
Organizacja NZ do spraw
Wyżywienia i Rolnictwa
1945
Rzym
rozwój rolnictwa, poprawa warunków
życia i wyżywienia na świecie
IDA
Międzynarodowe
Stowarzyszenie Rozwoju
1960
Waszyngton
finansowe wspieranie rozwoju
krajów Trzeciego Świata
Światowa Organizacja
Zdrowia
1948
Genewa
podnoszenie poziomu służby zdrowia
walka z epidemiami, chorobami zakaź.
Organizacja NZ do Spraw
Oświaty, Nauki i Kultury
1946
Paryż
rozwój współpracy międzynarodowej
w dziedzinie oświaty, nauki i kultury
Światowa Organizacja
Meteorologiczna
1947
Genewa
rozwój badań meteorologicznych
wymiana informacji meteo.
Międzynarodowa Organizacja
Morska
1948
Londyn
poprawa bezpieczeństwa żeglugi,
ochrona środowiska natural. mórz
UNIDO
Organizacja NZ do Spraw
Rozwoju Przemysłu
1966
Wiedeń
wspieranie i koordynacja rozwoju
przemysłu w skali świata
IMF
Międzynarodowy Fundusz
Walutowy
1945
Waszyngton
stabilizacja finansów państw
członkowskich, stabilizacja walut
WHO
UNESCO
WMO
IMO
ONZ – OPERACJE POKOJOWE
Operacje pokojowe ONZ – przedsięwzięcia podejmowane przez Narody Zjednoczone dla
utrzymania lub przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa na obszarze konfliktów
międzynarodowych. Wymagają zawsze zgody państwa (państw), na którego obszarze są
przeprowadzane.
Operacje pokojowe ONZ można podzielić na:
• misje obserwacyjne - misje międzynarodowe, które składają się w większości
z nieuzbrojonych oficerów,
• operacje pokojowe w ścisłym znaczeniu z użyciem oddziałów wojskowych, tzw.
„błękitnych hełmów”
Celem operacji pokojowych OZN nie jest rozwiązywanie konfliktów lecz:
• powstrzymywanie walk i ich ograniczenie,
• nadzorowanie realizacji czasowego lub ostatecznego rozwiązania, uzgodnionego dla danego
konfliktu.
Za optymalną można uznać sytuację, kiedy operacji utrzymania pokoju towarzyszy skuteczna
działalność na rzecz rozwiązania sporu.
Zasady:
• operacje pokojowe nie mogą ingerować w sprawy wewnętrzne państwa, na którego obszarze
są przeprowadzane
• Narody Zjednoczone nie mogą być stroną w konflikcie
• personel wojskowy i cywilny zgłasza się do udziału w operacjach dobrowolnie
• siły pokojowe nie mają prawdo stosowania przymusu zbrojnego, z wyjątkiem samoobrony.
www.pl.wikipedia.org
ONZ – OPERACJE POKOJOWE
Gruzja
Kosowo
Cypr
Misje pokojowe ONZ
Misje pokojowe ONZ z udziałem Polaków
ONZ – OPERACJE POKOJOWE
Misje pokojowe ONZ
Misje pokojowe ONZ z udziałem Polaków
Indie i Pakistan
Timor Wschodni
ONZ – OPERACJE POKOJOWE
Palestyna
Sahara
Zachodnia
Sudan
Wybrzeże
Kości
Słoniowej
Erytrea i Etiopia
Liberia
Burundi
Misje pokojowe ONZ
Misje pokojowe ONZ z udziałem Polaków
Demokratyczna Republika Konga
ONZ – OPERACJE POKOJOWE
BLISKI WSCHÓD
Liban
Wzgórza Golan
Misje pokojowe ONZ
Misje pokojowe ONZ z udziałem Polaków
www.wos.szczecin.pl
Misja Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
UNMIK
Tło konfliktu
KOSOWO
Powołanie misji
W 1999 r. doszło do interwencji NATO mającej na celu przerwanie konfliktu
w prowincji Nowej Jugosławii - Kosowie. ONZ postanowiła włączyć się
w zadanie odbudowy zniszczonej prowincji i przywrócenie ładu
i bezpieczeństwa.
Na podstawie rezolucji S/RES/1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia
10 czerwca 1999 r. utworzono cywilną administrację w Kosowie UNMIK
Mandat UNMIK obejmuje:
• pełnienie podstawowych funkcji administracyjnych
• dążenie do ustanowienia trwałej autonomii i samorządności w Kosowie
• ułatwianie politycznego procesu określającego przyszły status Kosowa
• koordynację pomocy humanitarnej wszystkich międzynarodowych agencji
• popieranie odbudowy najważniejszej infrastruktury w prowincji
• utrzymanie porządku i bezpieczeństwa
• zapewnienie bezpiecznego i niezagrożonego powrotu wszystkich uchodźców
do ich domów w Kosowie
www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe
Misja Obserwacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Gruzji
United Nations Observer Mission in Georgia
Tło konfliktu
Konflikt w Abchazji, leżącej nad Morzem Czarnym w północno- zachodniej
części Gruzji, wybuchł latem 1992 r. Ataki na wojska rządowe były skutkiem
żądania uzyskania niezależności dla prowincji. Porozumienie o zawieszeniu
ognia osiągnięto 3 września 1992 r. w Moskwie. Jego postanowienia nie były
jednak przestrzegane.
Powołanie misji
UNOMIG ustanowiono na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa
S/RES/ 858 z 24 sierpnia 1993 r.
UNOMIG powołano w celu nadzorowania zawieszenia broni
pomiędzy Gruzją i stroną abchaską. Mandat ten wielokrotnie
przedłużano – ostatnio 13.02.2009 r.
UNOMIG
GRUZJA - Abchazja
Mandat UNOMIG obejmuje:
• obserwacja działalności sił pokojowych WNP i współpraca z tymi siłami
• obserwacje i patrolowanie stref bezpieczeństwa,
• monitorowanie obszarów składowania ciężkiego sprzętu
Abchazja
• monitorowanie wycofania sił Republiki Gruzji z Doliny Kodori
www.geozeta.pl
• patrolowanie Doliny Kodori
• prowadzenie dochodzeń, na żądanie którejkolwiek ze stron, przypadków naruszania
porozumienia I znajdowanie rozwiązania
• utrzymywanie bliskiego kontaktu z każdą ze stron konfliktu,
• poprzez swoją obecność w regionie, wpływanie na bezpieczny i niezakłócony powrót
uchodźców do swoich domów
• informowanie Sekretarza Generalnego o wszystkim
www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe
Siły Pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych na Cyprze
United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
Tło konfliktu
Republika Cypru uzyskała niepodległość 16 sierpnia 1960 r., członkiem ONZ
została rok później. Konstytucja Cypru zapewniała społecznościom cypryjskich
Greków i Turków ich podstawowe interesy. Jednakże napięcie pomiędzy
zwaśnionymi stronami spowodowało wybuch przemocy i doprowadziło do
interwencji wojskowej Turcji na wyspie od grudnia 1963 r.
Powołanie misji
15 lutego 1964 r. po wyczerpaniu wszelkich możliwości rozwiązania sporu,
przedstawiciele Wielkiej Brytanii i Cypru zażądali natychmiastowej reakcji Rady
Bezpieczeństwa. 4 marca Rada Bezpieczeństwa przyjęła jednogłośnie rezolucję
186 (1964), powołano UNFICYP, którego siły rozpoczęły działania od
27 marca 1964 r.
Mandat UNFICYP obejmuje:
• przestrzeganie zawieszenia broni
• utrzymywanie strefy buforowej
• przyczynianie się do respektowania prawa i porządku na wyspie.
www.pl.wikipedia.org
www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe
UNFICYP
CYPR
Grupa Obserwatorów Wojskowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Indiach i Pakistanie
United Nations Military Observer Group in India and Pakistan
Tło konfliktu
W sierpniu 1947 r. Indie i Pakistan uzyskały niepodległość. Natomiast ludność
prowincji Kaszmir miała sama zadecydować, do którego państwa będzie należeć.
Ostatecznie Kaszmir dołączono do Indii. Pakistan nie pogodził się z tym
stanem rzeczy. Jeszcze tego samego roku wybuchła wojna. ONZ szybko
ustanowiła swoją Komisję UNCIP dla Indii i Pakistanu w celu rozwikłania sytuacji.
Po porozumieniu z Karaczi (lipiec 1949 r.) Indie i Pakistan zgodziły się na
ustanowienie linii zawieszenia broni, którą mieli nadzorować pokojowi obserwatorzy.
UNMOGIP
INDIE
PAKISTAN
Kaszmir
Powołanie misji
Na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ S/RES/ 39 (1948) w styczniu 1949 r.
na granicy Indii i Pakistanu rozmieszczono grupę obserwatorów UNCIP
(United Nations Commission for India and Pakistan). Jej celem było nadzorowanie
przestrzegania zawieszenia broni. Na mocy rezolucji 91 (1951) z 30 marca 1951 r.
funkcje UNCIP kontynuuje UNMOGIP.
Po wybuchu wojny w 1971 r. i kolejnym porozumieniu zawieszającym działania zbrojne
linia rozgraniczająca wojska biegła podobnie jak w 1949 r. Indie wydały oświadczenie,
że mandat UNMOGIP stracił ważność, Pakistan zaś zajął odmienne stanowisko.
Sekretarz Generalny ONZ zadecydował, że mandat UNMOGIP może być przedłużany
jedynie przez Radę Bezpieczeństwa.
Mandat obejmuje:
www.exporter.pl/kraje/k_azja/indiel
Od 1951 r. zadaniem UNMOGIP jest obserwowanie rozwoju sytuacji oraz przedkładanie raportów
Sekretarzowi Generalnemu i obydwu stronom konfliktu o naruszeniach zawieszenia broni, jak i innych
wykroczeniach łamiących zasady porozumienia.
www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe
Zintegrowana Misja Narodów Zjednoczonych w Timorze - Leste
United Nations Integrated Mission in Timor-Leste
Tło konfliktu
W wyniku podpisanego w 1999 r. porozumienia indonezyjsko-portugalskiego odbyło się
na Timorze referendum niepodległościowe, w którym 78,5% mieszkańców opowiedziało
się za niepodległością. Po ogłoszeniu wyników referendum wybuchły na wyspie pogromy
zwolenników niepodległości wspierane przez wojsko indonezyjskie, którym kres położyła
dopiero misja wojskowa ONZ. Timor Wschodni uzyskał pełną niepodległość w 2002 r.
Powołanie misji
Misję UNMIT powołała Rada Bezpieczeństwa ONZ rezolucją S/RES/1704
z 25 sierpnia 2006 roku. Jej celem jest wspieranie rządu w Timorze - Leste
w utrwalaniu stabilności, wzmacnianiu demokracji oraz ułatwianiu dialogu
politycznego. UNMIT przejął obowiązki Biura ONZ w Timorze - Leste
(United Nations Office in Timor - Leste).
Mandat UNMIT obejmuje:
• Wspieranie rządu i instytucji państwowych w umacnianiu stabilności, wzmacnianiu
rządów demokratycznych i ułatwianiu dialogu politycznego
• Pomoc w przeprowadzeniu wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2007 roku
• Wspieranie rządu Demokratycznej Republiki Timor - Leste w utrzymaniu bezpieczeństwa
• Pomoc w tworzeniu, funkcjonowaniu i wzmacnianiu instytucji państwowych, rządowych
i społecznych
• Pomoc w odbudowie kraju i niesienie pomocy osobom potrzebującym
• Współpracę z agendami ONZ, instytucjami międzynarodowymi
• Zapewnienie bezpieczeństwa, swobody przemieszczania się oraz ochronę personelu,
sprzętu i urządzeń Narodów Zjednoczonych
www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe
UNMIT
TIMOR
WSCHODNI
www.pl.wikipedia.org
Misja Narodów Zjednoczonych na rzecz Referendum w Saharze Zachodniej
United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara
Tło konfliktu
W 1976 r. Hiszpania opuściła terytorium zarządzanej przez siebie Sahary Zachodniej
leżącej na zachodnim wybrzeżu Afryki. Po jej wycofaniu prawo do Sahary Zachodniej
rościły sobie Maroko i Mauretania, co spotkało się ze sprzeciwem ugrupowania
Frente POLISARIO (Frente Popular para la Liberacion de Saguia y de Rio de Oro).
MINURSO
SAHARA ZACH.
www.pl.wikipedia.org
Powołanie misji
Sprawą określenia statusu Sahary Zachodniej zajęła się ONZ. W 1985 r.
Sekretarz Generalny ONZ zainicjował misję dobrych usług, a 29.04.1991 r.
Rada Bezpieczeństwa w rezolucji 690 (1991) ustanowiła Misję ONZ na rzecz
Referendum w Saharze Zachodniej (MINURSO). Personel MINURSO dotarł
do Sahary Zachodniej we wrześniu 1991 r. Celem misji było monitorowanie
przestrzegania zawieszenia broni i przeprowadzenie referendum dotyczącego
przyszłości Sahary Zachodniej.
Datę zawieszenia broni pomiędzy stronami konfliktu wyznaczono na 6 września 1991 r.
Niestety strony nie dotrzymały porozumienia. Referendum w Saharze Zachodniej
zaplanowano na styczeń 1992 r., jednak proces rejestracji osób uprawnionych do
głosowania zaczął się przedłużać i datę referendum przesunęło na termin późniejszy.
15 czerwca 1999 r. zakończyła się rejestracja osób uprawnionych do głosowania.
Sekretarz Generalny w obliczu dalszych kontrowersji nakazał swojemu Specjalnemu
Przedstawicielowi prowadzenie kolejnych konsultacji ze zwaśnionymi stronami.
Ziemie okupowane przez Maroko
Mandat MINURSO obejmuje:
Linia demarkacyjna
• przestrzeganie zawieszenia ognia
• kontrolę redukcji sił zbrojnych Maroka na spornym terytorium
• monitorowanie pozostawania sił Maroka i POLISARIO w ustalonych obszarach
www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe
• zapewnienie wypuszczenia więźniów politycznych
• nadzór nad wymianą jeńców wojennych (we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża)
• wprowadzenie programu repatriacji (we współpracy z UNHCR)
• zorganizowanie i zapewnienie wolnego i sprawiedliwego referendum oraz ogłoszenie jego wyników.
Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych na Wybrzeżu Kości Słoniowej
United Nations Operation in Côte d'Ivore
Tło konfliktu
W 2002 r. siły opozycyjne wobec rządu zjednoczyły się w Ruch Patriotyczny Wybrzeża
Kości Słoniowej. Domagały się rezygnacji prezydenta i przeprowadzenia wyborów,
zakończenia dominacji osób pochodzących z południowej części kraju w życiu
publicznym. W styczniu 2003 r. podpisano porozumienie – miał powstać nowy rząd
pojednania, który poprosi m.in. ONZ o pomoc w zagwarantowaniu reform. Podpisano
porozumienie o zawieszeniu broni, a w kwietniu 2005 roku weszła w życie deklaracja
o zakończeniu wojny. Aby przywrócić pokój Rada Bezpieczeństwa utworzyła w maju 2003
roku siły MINUCI, które miały uzupełnić siły pokojowe Wspólnoty Gospodarczej Państw
Afryki Zachodniej i Francji. 4 kwietnia 2004 roku MINUCI zastąpiono UNOCI .
UNOCI
WYBRZEŻE
KOŚCI
SŁONIOWEJ
Powołanie misji
Rada Bezpieczeństwa ONZ rezolucją S/RES/1528 z 27 lutego 2004 roku
ustanowiła misję UNOCI na Wybrzeżu Kości Słoniowej w celu przywrócenia
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Misja UNOCI
zastąpiła misję MINUCI, która była misją polityczną utworzoną przez
Radę Bezpieczeństwa i Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej
w maju 2003 roku w celu ułatwienia implementacji porozumienia pokojowego
podpisanego w styczniu 2003 roku.
Mandat UNOCI obejmuje:
• Monitorowanie przerwania wrogich działań i przemieszczania się uzbrojonych grup
• Zapewnienie bezpiecznych warunków przy rozbrojeniu, demobilizacji, niszczeniu broni i amunicji
• Wspieranie rządu pojednania narodowego w repatriacji i przesiedlenia
• Pomoc przy organizacji wyborów prezydenckich i parlamentarnych
• Udzielanie pomocy humanitarnej
• Ochronę personelu, instytucji ONZ i ludności cywilnej
• Wspieranie odbudowy instytucji państwowych
www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe
www.pl.wikipedia.org
Misja Narodów Zjednoczonych w Liberii
The United Nations Mission in Liberia
Tło konfliktu
Pierwsza wojna domowa w Liberii trwała z przerwami od 1989 do 1997 roku i pochłonęła
150 tysięcy istnień ludzkich. Powołana w 1993 r. przez ONZ misja UNOMIL – Misja
Obserwacyjna NZ – doprowadziła do zawieszenia broni w 1997 r. W tym samym roku
w kraju przeprowadzono wolne wybory i powołano Biuro ds. Wspierania Budowy Pokoju
w Liberii. Brak porozumienia między rządem a opozycją co do zasad sprawowania władzy,
łamanie praw człowieka, represje wobec przeciwników politycznych i brak reform sektora
bezpieczeństwa narodowego przyczyniły się do wznowienia wojny domowej.
18 sierpnia 2003 r. strony konfliktu podpisały porozumienie pokojowe w Accra, w którym
zwróciły się do ONZ o wysłanie sił międzynarodowych do Liberii.
Powołanie misji
Misja Narodów Zjednoczonych w Liberii została utworzona rezolucją Rady
Bezpieczeństwa S/RES/1509 z dnia 19 września 2003 roku. Jej głównym
celem jest koordynacja działań różnych agencji NZ w Liberii ,wspieranie
tworzenie Liberyjskiego Rządu Tymczasowego i nadzorowanie
wprowadzania ustaleń traktatu pokojowego.
UNMIL
LIBERIA
Mandat UNMIL obejmuje:
• nadzorowanie wprowadzania zawieszenia broni;
• wspieranie procesu pokojowego;
• wpieranie pomocy humanitarnej i działań na rzecz ochrony praw człowieka;
• pomoc w reformie systemu bezpieczeństwa narodowego (w tym szkolenia
policji oraz formowanie nowej armii).
www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe
www.pl.wikipedia.org
Misja Obserwacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga
United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo
MONUC
www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe
Powołanie misji
Demokratyczna Republika Konga i 5 państw regionu po latach walk w
lipcu 1999 r. w Lusace. podpisały porozumienie o zawieszeniu broni. Aby
utrzymać łączność ze wszystkimi stronami porozumienia 30.11.1999 r.
rezolucją S/RES/1279 Rada Bezpieczeństwa ustanowiła misję MONUC.
24.02.2000 r. Rada rozszerzyła mandat i rozmiar misji.
DEMOKRATYCZNA
REPUBLIKA
KONGA
Mandat MONUC obejmuje:
• ustanowienie i utrzymanie stałego kontaktu z centrami dowodzenia wszystkich sił zbrojnych
• rozwinięcie planu wprowadzającego porozumienia o zawieszeniu broni ze szczególnym
uwzględnieniem następujących celów: zebranie i weryfikacja informacji o wszystkich miejscowych
siłach zbrojnych, utrzymanie stanu zawieszenia walk, rozdzielenie i przemieszczenie na
odpowiednie pozycje sił zbrojnych poszczególnych stron konfliktu, a następnie rozbrojenie,
demobilizacja, powrót do miejsc zamieszkania członków zbrojnych grup, i wycofanie obcych sił
zbrojnych
• rozmowy ze stronami konfliktu w celu wypuszczenia jeńców wojennych
• współpracę z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi
• zapewnienie pomocy w działaniach humanitarnych i nadzorowanie przestrzegania praw
człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, dzieci i nieletnich żołnierzy
• koordynację działalności agencji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga
• prowadzenie działań mających na celu eliminację min i materiałów wybuchowych
www.pl.wikipedia.org
Operacja Narodów Zjednoczonych w Burundi
United Nations Operation in Burundi
Powołanie misji
Operację ONZ w Burundi ustanowiono na mocy rezolucji S/RES/1545
Rady Bezpieczeństwa ONZ z 21 maja 2004 roku. ONUB została
utworzona w celu udzielenia pomocy oraz wsparcia ludności Burundi
w ich wysiłkach na rzecz przywrócenia trwałego pokoju i zgody narodowej
na mocy porozumienia Arusha (the Arusha Agreement) z 28.08.2000 r.
Misja rozpoczęła działalność 1 czerwca 2004 roku.
UNUB
Mandat UNUB obejmuje:
• Zapewnienie przestrzegania zawieszenia broni
• Przeprowadzenie demobilizacji, rozbrojenia i reintegracji kombatantów ze społeczeństwem
• Monitorowanie nielegalnego przepływu broni przez granice państwa
• Tworzenie bezpiecznych warunków przy niesieniu pomocy humanitarnej, ułatwianie powrotu
BURUNDI
uchodźcom i osobom wysiedlonym
• Zapewnienie bezpiecznych warunków do przeprowadzenia wyborów w kraju
• Wspieranie promocji praw człowieka, ochronę ludności cywilnej, zwłaszcza w obliczu zagrożenia
przed przemocą fizyczną
• Koordynacja działań na rzecz rozminowywania
• Udzielanie wsparcia rządowi tymczasowemu w zakresie monitorowania granic,
przeprowadzenia reform instytucjonalnych, w tym szkoleniu i monitorowaniu policji
www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe
• Ochronę personelu ONZ
Od 1 stycznia 2007 R. w Burundi działa misja pokojowa ONZ o charakterze
politycznym (składa się z personelu cywilnego) - Zintegrowane Biuro Narodów Zjednoczonych
w Burundi.
Jej głównym zadaniem jest nadzorowanie przestrzegania zawieszenia broni między
rządem a rebeliantami oraz pomoc władzom Burundi w odbudowie instytucji
państwowych, takich jak wymiar sprawiedliwości czy system ochrony praw obywatelskich
BINUB
www.pl.wikipedia.org
Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Etiopii i Erytrei
United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea
Powołanie misji
Po 2 latach spornych walk granicznych w czerwcu 2000 r., Etiopia i Erytrea
podpisały porozumienie o zaprzestaniu wrogich działań. W procesie mediacji
uczestniczyły Algieria i Organizacja Jedności Afrykańskiej. W lipcu Rada
Bezpieczeństwa ONZ zadecydowała się utworzyć misję UNMEE w celu
nadzorowania zawieszenia ognia. 15.09.2000 r. Rada przyjęła rezolucję
S/RES/1320, precyzując zakres obowiązków nowej misji.
Mandat UNMEE obejmuje:
• nadzorowanie zaprzestania walk
• nadzorowanie wycofania sił etiopskich z terenów zajętych po 6.02.1999 r. nie będących
pod zarządem Etiopii przed 6 maja 1998 r.
• monitorowanie pozycji sił Erytrei, które mają być rozlokowane w odległości 25 kilometrów
od sił Etiopii
• nadzór nad tymczasową strefą bezpieczeństwa utworzoną na podstawie porozumienia
o zaprzestaniu wrogich działań
• współpracę z agendami niosącymi pomoc humanitarną w strefie bezpieczeństwa
i koordynację ich działań
• rozminowywanie kluczowych miejsc, konieczne w procesie demarkacji
• wsparcie logistyczne i administracyjne dla Biur Polowych Komisji Granicznej
www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe
www.pl.wikipedia.org
UNMEE
ETIOPIA
I
ERYTREA
Misja Narodów Zjednoczonych w Sudanie
United Nations Mission in the Sudan
Tło konfliktu
Konflikt w Sudanie między północną a południową częścią kraju wybuchł w 1955 r.
Przez ostatnie 20 lat rząd Sudanu i pozostająca w opozycji Armia Wyzwolenia Sudanu
z południa kraju toczyły walkę o władzę, pozycję religii w państwie, bogactwa naturalne
i prawo do samostanowienia. Rząd Sudanu jest zdominowany przez muzułmanów
Arabskiego pochodzenia, a rebelianci to czarni chrześcijanie z południa kraju.
20.07.2002 roku strony konfliktu podpisały protokół z Machakos, który określa zasady
rządzenia, strukturę państwa i prawo mieszkańców południowego Sudanu do
samostanowienia.
UNMIS
www.pl.wikipedia.org
Powołanie misji
Aby zintensyfikować wysiłki na rzecz pokoju Rada Bezpieczeństwa rezolucją
SUDAN
S/RES/1547 z 11.07. 2004 r. utworzyła w Sudanie specjalną misję polityczną
UNAMIS. 30.07. 2004 r. rezolucją S/RES/1556 Rada Bezpieczeństwa przyznała
UNIMIS dodatkowe zadania w związku z pogarszającą się sytuacją w Darfurze i
naruszeniami praw człowieka . Przełomowym momentem w historii Sudanu było
podpisanie w Nairobi (Kenia) 9.01. 2005 r. przez rząd w Sudanie i Armię
Wyzwolenia Sudanu porozumienia pokojowego. Porozumienie zawierało ustalenia
z protokołu z Machakos oraz postanowienia dotyczące bezpieczeństwa,
współrządzenia państwem, częściowej autonomii dla południa i podziału dóbr,
w tym ropy. 24.03. 2005 r. Rada Bezpieczeństwa utworzyła UNMIS.
Misja ma pomóc Sudańczykom w zaprowadzeniu trwałego pokoju.
31.08. 2006 roku Rada Bezpieczeństwa zdecydowała o rozszerzeniu mandatu
UNMIS o targany konfliktami region Sudanu - Darfur. UNMIS powiększy się o
17 tysięcy żołnierzy i 3,300 policjantów. UNMS ma położyć kres spirali przemocy www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe
w Darfurze oraz powstrzymać wysiedlenia ludności. Sytuacja ta grozi katastrofą
humanitarną. UNMIS przejmie obowiązki Afrykańskiej Misji w Sudanie (AMIS).
Misja Narodów Zjednoczonych w Sudanie
United Nations Mission in the Sudan
Mandat UNMIS obejmuje:
• Pomoc w implementacji porozumienia pokojowego z Nairobi 9 stycznia 2005 roku
• Pomoc stronom konfliktu we współpracy z międzynarodowymi partnerami w rozminowywaniu kraju
• Ułatwienie i koordynację powrotu uchodźców oraz tworzenie bezpiecznych warunków dla pomocy
humanitarnej
• Wspieranie międzynarodowych wysiłków na rzecz promocji i przestrzegania praw człowieka w Sudanie
• Koordynację wysiłków międzynarodowych w zakresie ochrony ludności cywilnej, zwłaszcza uchodźców,
osób wysiedlonych, kobiet i dzieci
• Ochronę personelu, urządzeń i sprzętu Narodów Zjednoczonych, pracowników zajmujących się
pomocą humanitarną
www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe
www.unsudanig.org
www.pl.wikipedia.org
www.new-york-un.diplo.de
UNMIS
SUDAN
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Nadzorowania Rozejmu
United Nations Truce Supervision Organization
Tło konfliktu
W listopadzie 1947 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ zaaprobowało plan podziału Palestyny
i utworzenia dwóch państw: arabskiego i żydowskiego. Plan odrzucili Palestyńczycy i
państwa arabskie. 14 maja 1948 r. Brytyjczycy zrzekli się swojego mandatu nad
Palestyną. 15 maja proklamowano państwo Izrael. Spowodowało to wybuch otwartego
konfliktu między państwami arabskimi a Izraelem.
Powołanie i cele misji
29 maja 1948 r. Rada Bezpieczeństwa w rezolucji nr 50 (1948) wezwała do zaprzestania
działań wojennych w Palestynie i zadecydowała, że rozejm ma być nadzorowany przez
mediatora ONZ i obserwatorów wojskowych. Była to pierwsza operacja pokojowa
nadzorowana przez ONZ. Pierwsza grupa obserwatorów UNTSO przybyła w czerwcu
1948 r. W 1949 r. postanowiono pozostawić UNTSO w celu:
• nadzoru nad wypełnianiem porozumienia rozejmowego pomiędzy Izraelem a
sąsiednimi państwami arabskimi: Egiptem, Izraelem, Jordanią, Libanem i Syrią,
• monitorowania zawieszenia broni,
• zapobiegania incydentom.
Obecnie obserwatorzy UNTSO współdziałają z siłami pokojowymi rozmieszczonymi
w regionie: z UNDOF na Wzgórzach Golan i UNIFIL w Libanie oraz stacjonują na Synaju.
Palestyna, 1948 r.
Uchodźcy palestyńscy
www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe
UNTSO
PALESTYNA
www.pl.wikipedia.org
Siły Narodów Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk na Wzgórzach Golan
United Nations Disengagement Observer Force
Tło konfliktu
6.10.1973 r. na Bliskim Wschodzie wybuchła wojna. Przeciwko Izraelowi stanęły
Egipt (w rejonie półwyspu Synaj) i Syria (na Wzgórzach Golan). 24.10.
w krytycznym momencie wojny Rada Bezpieczeństwa postanowiła ustanowić
siły pokojowe UNEF II (Drugie Doraźne Siły Pokojowe ONZ) mające
powstrzymać trwający konflikt. Rozmieszczenie UNEF II ustabilizowało
sytuację jedynie na krótki okres czasu. Dopiero po dyplomatycznej interwencji
USA wprowadzono Porozumienie o Rozdzieleniu Sił (31 maja 1974 r.) pomiędzy
Izraelem a Syrią, na mocy którego utworzono dwie strefy rozdzielające wrogie
wojska.
Powołanie misji
Po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni między Syrią a Izraelem, na
mocy rezolucji S/RES/350 Rady Bezpieczeństwa z 31 maja 1974 r.
ustanowione zostały siły UNDOF. Do zadań misji należał nadzór nad
wprowadzaniem postanowień porozumienia między zwaśnionymi stronami.
Mandat UNDOF obejmuje:
• utrzymywanie zawieszenia broni pomiędzy
siłami Izraela a Syrią
• nadzorowanie rozdzielenia sił
• nadzór nad strefami ograniczenia użycia
sił zbrojnych, wymienionymi
w porozumieniu izraelsko - syryjskim
www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe
www.pl.wikipedia.org
UNDOF
WZGÓRZA
GOLAN
Tymczasowe Siły Zbrojne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie
United Nations Interim Force in Lebanon
Tło konfliktu
Na początku lat 70-tych napięcie wzdłuż granicy libańsko - izraelskiej wzrosło,
głównie z powodu przeniesienia palestyńskich baz z Jordanii do Libanu.
W marcu1978 r. Organizacja Wyzwolenia Palestyny przeprowadziła krwawy atak
na Izraelczyków. W odwecie armia izraelska w ciągu kilku dni wkroczyła i zajęła
znaczny obszar południowego Libanu. Protest rządu Libanu i odcięcie się od
działań Palestyńczyków przyniosło reakcję Rady Bezpieczeństwa ONZ. w postaci
2 rezolucji: 425 (1978) i 426 (1978) wzywających Izrael do wycofania wojsk i
ustanowienia Sił Tymczasowych ONZ w Libanie. Pierwsze jednostki UNIFIL
wkroczyły 23 marca 1978 r.
UNFIL
LIBAN
Powołanie misji
Siły UNIFIL utworzono na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/425
i S/RES/426 z 19 marca 1978 r. Rezolucje wzywały Izrael do wycofania
wojsk i ustanowienia Sił Tymczasowych ONZ w Libanie. Miały one na celu
przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w rejonie, a także
pomoc rządowi Libanu w sprawowaniu efektywnej władzy
Mandat UNFIL obejmuje:
• potwierdzenie wycofania sił zbrojnych Izraela z południowego Libanu
• przywrócenie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
• pomoc rządowi Libanu w przywróceniu efektywnej władzy na swoim
terytorium
www.rumburak.friko.pl/ARTYKULY
www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe
NATO – PAKT PÓŁNOCNOATLANTYCKI
•
•
•
•
•
Informacje ogólne
Rozwój terytorialny
Cele i zasady
Struktura NATO
Organy NATO
–
–
–
–
–
Rada Północnoatlantycka
Komitet Planowania Obrony
Grupa Planowania Nuklearnego
Sekretariat Generalny NATO
Sekretarze Generalni NATO
NATO
www.en.wikipedia.org
Obecnie należy 26 państw
Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego NATO – North Atlantic Treaty Organization
Organizacja powstała na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, który podpisano 4.04.1949 r.
w Waszyngtonie. Przyczyną powstania organizacji była obawa przed agresją ze strony ZSRR.
Głównym celem Sojuszu było przeciwstawienie się zagrożeniu ze strony ZSRR.
Członkowie założyciele
1.
USA
2.
Kanada
3.
Portugalia
4.
Francja
5.
Włochy
6.
Belgia,
7.
Holandia
8.
Luksemburg
9.
Norwegia
10. Dania
11. Islandia
12. Wielka Brytania
Jaap de Hoop Scheffer
Sekretarz Generalny NATO
od 2004 r.
Siedziba NATO – Bruksela
wiadomości.gazeta.pl
NATO – ROZWÓJ TERYTORIALNY
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Turcja – 1952
Grecja – 1952
RFN – 1952
Hiszpania – 1982
NRD dołączyła do RFN - 1990
Polska – 1999
Czechy – 1999
Węgry – 1999
Estonia – 2004
Łotwa – 2004
Litwa – 2004
Bułgaria – 2004
Słowacja – 2004
Rumunia – 2004
Słowenia – 2004
Państwa kandydujące do NATO:
• Chorwacja
• Macedonia
• Albania
Poza strukturą wojskową:
• Francja 1966 – 1995, ob. częściowo
• Grecja 1974 – 1980
• Hiszpania od 1982 r.
www.pl.wikipedia.org
Cele:
NATO – CELE I ZASADY
• ochrona wolności, wspólnego dziedzictwa i cywilizacji ludów państw członkowskich
• ochrona zasad demokracji, wolności jednostki i praworządności
• popieranie stabilizacji i dobrobytu
• połączenie wysiłku państw członkowskich w celu własnej obrony, zachowania pokoju
i bezpieczeństwa
Zasady:
• obowiązkowe konsultacje państw członkowskich w razie konieczności przeciwdziałania
zagrożeniu zewnętrznemu (zagrożenie terytorium, niezależności politycznej lub bezpieczeństwa
• obowiązek udzielenia pomocy każdemu członkowi Sojuszu w przypadku napaści zbrojnej na
na jedno lub kilka państw członkowskich
• przez udzielenie pomocy rozumie się natychmiastowe podjęcie indywidualnej i w porozumieniu
z pozostałymi członkami takiej akcji, którą uzna się za konieczną, nie wyłączając użycia siły zbrojnej
• w stosunkach wzajemnych członkowie zobowiązali się przestrzegać Kartę NZ – powstrzymać
się od stosowania groźby, przemocy, spory załatwiać na drodze pokojowej
NATO – STRUKTURA
Rada Północnoatlantycka
North Atlantic Council NAC
Komitet Planowania Obrony
Grupa Planowania Nuklearnego
The Defence Planning Committee
DPC
The Nuclear Planning Group NPG
Sekretariat Międzynarodowy
wraz z
Sekretarzem Generalnym
SIŁY ZBROJNE NATO
Siły reagowania
Główne siły obrony
Siły wzmocnienia
Jednostki narodowe i międzynar.
wszystkich rodzajów wojsk.
Część jednostek jest utrzymywana
w stałej gotowości bojowej
Jednostki narodowe i międzynar.
Łączni 7 korpusów (14 dywizji)
Są podstawą sił zbrojnych NATO
Kilka jednostek amerykańskich i
brytyjskich, które mogą zostać
użyte w każdym regionie
NATO – ORGANY
Rada Północnoatlantycka
•
•
•
•
•
najwyższy organ w sprawach politycznych
zbiera się dwa razy do roku
w jej skład wchodzą ministrowie spraw zagranicznych, obrony, gospodarki,
finansów (w zależności od problematyki), Sekretarz Generalny
może zebrać się w składzie szefów państw i rządów podczas tzw. szczytów NATO
Rada Stałych Przedstawicieli
• jest niższym organem Rady Północnoatlantyckiej
• w obradach Rady biorą udział przedstawiciele państw członkowskich w randze ambasadora
• zbiera się raz w tygodniu
Zadania Rady Północnoatlantyckiej:
• konsultacje międzypaństwowe
• ocenia działalność organów NATO
• wytycza kierunki działalności organów NATO
Przy podejmowaniu decyzji
wymagany jest consensus
JEDNOMYŚLNOŚĆ
Szczyt NATO w Krakowie
20.02.2009 r.
www.malopolanin.pl
www.mmkrakow.pl
NATO – ORGANY
Komitet Planowania Obrony
• zbiera się 2 razy do roku na szczeblu ministrów obrony
• działa przy niej Stały Komitet Planowania Obrony
Zadania:
• uzgadnia strategiczne plany obrony
Grupa Planowania Nuklearnego
• zbiera się 2 razy do roku na szczeblu ministrów obrony, a
częściej na szczeblu ambasadorów
• w spotkaniach nie bierze udziału Francja. Islandia jest
obserwatorem
Zadania:
• zajmuje się strategią jądrową
• decyzje Grupy wymagają zatwierdzenia przez Komitet
Planowania Obrony
NATO – ORGANY
Sekretariat Międzynarodowy
• nadzoruje wykonywanie uchwał głównych organów Sojuszu
• opracowuje raporty
• projektuje uchwały różnych organów Sojuszu
• na jego czele stoi Sekretarz Generalny
Sekretarz Generalny
• jest wybierany na 4-o letnią kadencję przez Radę Północnoatlantycką
• prowadzi obrady najważniejszych organów NATO
• wykonuje podjęte przez organy uchwały
• reprezentuje NATO w stosunkach z państwami lub organizacjami
• koordynuje współpracę państw członkowskich
Jaap de Hoop Scheffer
obecny
Sekretarz Generalny
NATO od 2004 r.
NATO – SEKRETARZE GENERALNI
Hastings Lionel Ismay
1952 – 1957
Wielka Brytania
Paul-Henri Spaak
1957 – 1961
Belgia
Dirk Stikker
1961 – 1964
Holandia
Manlio Brosio
1964 – 1971
Włochy
Joseph Luns
1971 – 1984
Holandia
Peter Carington
1984 – 1988
Wielka Brytania
Manfred Wörner
1988 – 1994
Niemcy
Sergio Balanzino
1994 VIII – X
Włochy
Willy Claes
1994 – 1995
Belgia
Sergio Balanzino
1995 X – XII
Włochy
Javier Solana
1995 – 1999
Hiszpania
George Robertson
1999 – 2004
Wielka Brytania
RADA EUROPY
• powstała w Londynie 5 maja 1949 roku
• początkowo w kręgu jej zainteresowań znajdowała się odbudowa kontynentu ze zniszczeń
wojennych, obrona słabych demokracji, problemy gospodarcze
• w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Rada Europy zaczęła być postrzegana
jako strażnik praworządności i demokracji w Europie.
• w skład RE wchodzi 41 państw europejskich
• od 26 listopada 1991 roku członkiem Rady Europy jest Polska.
Zadania:
• działania na rzecz współpracy i integracji kontynentu,
• zacieśnianie współpracy między członkami w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalnej,
naukowej, prawnej i administracyjnej,
• gruntowanie demokracji parlamentarnej, praw człowieka i podstawowych wolności,
• rozwiązywanie problemów społecznych i związanych z ochroną zdrowia,
• eksponowanie tożsamości kulturowej Europy
Członkowie Rady Europy
członkowie założyciele
członkowie wtórni
obserwatorzy w Zgromadzeniu
Parlamentarnym
obserwatorzy w Komitecie Ministrów
państwo wykluczone z Rady Europy
Białoruś
www.pl.wukipedia.org
OBWE – ORGANIZACJA
BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY
W EUROPIE
• Informacje ogólne
• OBWE – organy
• Historia OBWE – KBWE
OBWE
Organization for Security and Cooperation in Europe
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Siedziba - Wiedeń
OBWE to system zorganizowanej współpracy wszystkich państw europejskich.
OBWE jest kontynuacją KBWE - Konferencji do spraw Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,
która została zwołana do Helsinek w 1975 r. Zmiana nazwy z KBWE na OBWE nastąpiła
1.01.1995 r., zgodnie z decyzją szczytu państw KBWE w Budapeszcie (5-6.12.1994 r.)
Cele:
• zapobieganie użycia siły w stosunkach między państwami
• podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania konfliktów na obszarze państw członkowskich
• wytworzenie wzajemnego zaufania w stosunkach między państwami europejskimi drogą współpracy
we wszystkich niemal dziedzinach
• podejmowanie działań na rzecz umacniania instytucji demokratycznych
• podejmowanie działań na rzecz przestrzegania praw człowieka
• ochrona mniejszości narodowych
OBWE – ORGANY
Spotkania szefów państw i rządów
- jest zwoływane co 2 lata.
Sekretariat
- organ administracyjny i wykonawczy
- największe forum decyzyjne
Rada Ministrów Spraw Zagranicznych
- zbiera się raz do roku
- główne forum konsultacji politycznych
Wysoka Rada
- odpowiada za koordynację prac OBWE
Stała Rada z siedzibą w Wiedniu
- odpowiada za bieżącą działalność OBWE
- państwa są prezentowane przez ambasadorów
Przewodniczący OBWE
- odpowiada za działalność wykonawczą
- wybierany na kadencję 1 roku
- reprezentuje OBWE na zewnątrz
Sekretarz Generalny z siedzibą w Wiedniu
- odpowiada za realizację celów statutowych
- odpowiada za administrację
- współdziała z Przewodniczącym
- wybierany jest przez Radę Ministrów na 3 lata
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka
- siedzibą jest Warszawa
- prowadzi prace analityczne i informacyjne
Forum Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa
- siedziba jest w Wiedniu
- prowadzi negocjacje rozbrojeniowe
- prowadzi konsultacje na temat bezpieczeństwa
i zapobiegania konfliktom
- odpowiada za
Wysoki Komisarz do Spraw Mniejszości Narodowych
- siedzibą jest Haga
- podejmuje działania na rzecz zapobiegania
konfliktom etnicznym
HISTORIA OBWE - KBWE
KBWE -Konferencja do spraw Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie została zwołana
do helsinek w 1975 r. Wzięły w niej udział prawie wszystkie państwa europejskie – 33 bez Albanii
oraz USA i Kanada.
Państwa biorące udział w konferencji, mimo znacznych różnic ideologicznych, uchwaliły wspólne
zasady, którymi miały się kierować w stosunkach między sobą. Zostały one spisane w
Akcie Końcowym KBWE z 1.081975 r., który przyjął formę deklaracji politycznej.
Zasady, które zobowiązano się przestrzegać:
• suwerenna równość,
• powstrzymanie się od groźby użycia siły lub użycia siły,
• nienaruszalność granic,
• integralność terytorialna państw,
• pokojowe załatwianie sporów,
• nieingerencja w sprawy wewnętrzne,
• poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności łącznie z wolnością myśli, sumienia, religii
i przekonań,
• równouprawnienie i prawo narodów do samostanowienia, współpraca między państwami,
• wykonywanie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego.
Akt Końcowy KBWE wymieniał trzy dziedziny współpracy niezbędne dla pokojowego rozwoju:
Pierwszy koszyk
bezpieczeństwo
Drugi koszyk
gospodarka, nauka i technika,
ochrona środowiska
Trzeci koszyk:
dziedziny humanistyczne,
przepływ idei i informacji
KBWE
OBWE
Paryska Karta Nowej Europy – podpisana 21 listopada 1990 przez szefów państw lub
rządów 32 państw europejskich, USA i Kanady. Zawierała postanowienia dotyczące
poszanowania praw człowieka i przestrzegania zasad Aktu Końcowego KBWE oraz określała
kierunki przyszłych działań. Zainicjowała też proces instytucjonalizacji KBWE, przewidując
regularne (co 2 lata) odbywanie spotkań na szczycie i powołując do życia nowe organy.
Miała przemienić KBWE z forum negocjacji i dialogu w aktywna
strukturę operacyjną. Karta stanowiła polityczny manifest końca „zimnej wojny” i tworzyła
podstawy dla jednolitości kontynentu europejskiego.
www.pl.wikipedia.org
WTO
Światowa Organizacja Handlu
Siedziba – Genewa
Skład – 153 państwa
WTO stanowi kontynuację Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT),
została powołana w 1994 w Marrakeszu (Maroko), w ramach tzw. rundy urugwajskiej GATT.
Cele i zadania:
• liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami,
• prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel,
• rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej,
• przestrzegania praw własności intelektualnej.
Organizacja działa od 1995 r. Polska jest jednym z państw
założycielskich.
Kraje przystępujące do WTO zobowiązane są do dostosowania
wewnętrznego ustawodawstwa do norm WTO oraz udzielania
koncesji handlowych podmiotom zagranicznym.
Pascal Lamy
Sekretarz Generalny WTO
od 2005
Francja
www.pl.wikipedia.org
WNP
Wspólnota Niepodległych Państw
Содружество Независимых Государств
Organizacja powstała na mocy tzw. traktatu
białowieskiego z 8 grudnia 1991 r.
podpisanego przez prezydentów Rosji
( Borys Jelcyn), Ukrainy (Leonid Kuczma) i
Białorusi (Stanisław Szuszkiewicz)
Siergiej Lebiediew
Sekretarz WNP
Skład – 12 państw
Siedziba - Mińsk (strona główna WNP)
• początkowo Rosja, Ukraina, Białoruś,
• na mocy protokołu z Ałma Aty (grudzień 1991 r.) kolejne 8 byłych republik radzieckich:
Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Armenia, Azerbejdżan
Ostatnim państwem, które przystąpiło do WNP była Gruzja (1993).
Cele:
• koordynowanie polityki zagranicznej
• pokojowe rozstrzyganie sporów między państwami
• współpraca gospodarcza i wspólna polityka celna
• wspólnego systemu komunikacyjnego,
• współpraca w dziedzinie ochrony zdrowia, ochrona środowiska,
• prowadzenie wspólnej polityki migracyjnej i społecznej
• zwalczanie przestępczości zorganizowanej
18.08.2008 r. Gruzja
poinformowała, że występuje
z WNP – 18.08.2009 r.
www.pl.wikipedia.org
cis.minsk.by
OPA
Organizacja Państw Amerykańskich
Organization of American States
Skład – 35 państw członkowskich
Siedziba – Washington DC
Organizację powołano 30.04.1948 r.
na konferencji w Bogocie.
Układ wszedł w życie 1.12.1951 r.
www.en.wikipedia.org
Cele:
• umacnianie pokoju i bezpieczeństwa na kontynencie amerykańskim,
• pokojowe regulowanie sporów między państwami członkowskimi,
• organizowanie wspólnej akcji w przypadku agresji na państwo amerykańskie
• wspieranie współpracy gospodarczej, kulturalnej i społecznej,
• wspólne rozwiązywanie problemów ekonomicznych, społecznych i politycznych
regionu,
José Miguel Insulza
Zasady:
Sekretarz Generalny
suwerenność i równość państw, pokojowe rozwiązywanie sporów, nieinterwencja,
od 2005 r. – Chile
przestrzeganie praw człowieka i promowanie demokracji przedstawicielskiej ,
nieuznawanie zdobyczy terytorialnych zdobytych siłą, zasada solidarności,
uznanie pluralizmu ideologicznego półkuli zachodniej promowanie integralnego rozwoju
UA
Unia Afrykańska
African Union
Powstała 9.07.2002 r. na szczycie państw afrykańskich w Durbanie
na miejsce 0JA – Organizacji Jedności Afrykańskiej.
Działa na podstawie Aktu Założycielskiego UA, który wszedł w życie
26.05.2001 r.
Państwa członkowskie:
wszystkie państwa afrykańskie z wyjątkiem Maroka – 53 kraje
Siedziba – Addis Abeba
Cele i zadania:
• promocja rozwiązań demokratycznych w Afryce
• wspieranie rozwoju demokratycznego, społecznego i kulturalnego państw
członkowskich
• walka z nędzą i korupcją
• upowszechnienie i ochrona praw człowieka
• działanie na rzecz integracji politycznej i gospodarczej kontynentu afrykańskiego
oraz wprowadzenie nowej waluty
• działanie na rzecz zakończenia konfliktów na kontynencie afrykańskim;
w przyszłości zapobieganie konfliktom
Organy Unii Afrykańskiej
Parlament Panafrykański
Zgromadzenie Unii
Muammar al-Kaddafi
Sekretarz Generalny
Libia
Rada Wykonawcza
Rada Pokoju i Bezpieczeństwa
www.pl.wikipedia.org
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
Organization of the Petroleum Exporting Countries
Utworzona w Bagdadzie
1960
OPEC
Siedziba - Wiedeń
Cele:
• kontrolowanie światowego wydobycia ropy,
• kontrolowanie poziomu cen ropy naftowej
• kontrolowanie opłat eksploatacyjnych.
Skład – 12 państw:
Algieria (1969), Angola (2007), Arabia Saudyjska (1960), Ekwador (1973-1992 i
ponownie od 24 października 2007), Irak (1960), Iran (1960), Katar (1961), Kuwejt (1960),
Libia (1962), Nigeria (1971), Wenezuela (1960), Zjednoczone Emiraty Arabskie (1967).
Do OPEC należały również: Gabon, Indonezja, Egipt (wykluczony po podpisaniu
układu w Camp David 1978)
www.pl.wikipedia.org
ASEAN
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo – Wschodniej
Association of South East Asian Nations
ASEAN powstało w 1967 r. na
konferencji w Bangkoku
Siedziba – Dżakarta
Skład – 10 państw:
• państwa założycielskie – Singapur, Tajlandia, Filipiny, Indonezja, Malezja
• Brunei (1984), Wietnam (1995), Laos i Birma (1997), Kambodża (1999)
Cele:
• rozwijanie współpracy politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej
• przyspieszenie rozwoju gospodarczego państw członkowskich
• ustanowienie w regionie strefy pokoju i neutralności wolnej od wpływów
mocarstw
• bliska współpraca z organizacjami regionalnymi o podobnych cechach
Organy ASEAN
Surin Pitsuwan
Sekretarz Generalny
Spotkanie Szefów Rządów
Konferencja Ministerialna
Stała Komisja
Sekretariat
Tajlandia
GUAM
Organizacja na Rzecz Demokracji i Rozwoju
ГУАМ
Skład – 4 członków:
Siedziba – Kijów
Gruzja, Ukraina,
Azerbejdżan, Mołdawia
Organizacja powstała w 2006 r.
Nazwa pochodzi od pierwszych liter
państw członkowskich
Cele:
• demokratyzację krajów członkowskich,
• zapewnianie ochrony praw człowieka w regionie
• rozwój ekonomiczny krajów członkowskich
• współpraca na rzecz rozwiązania konfliktów w regionie celem zapewnienia stabilizacji i
bezpieczeństwa na obszarze GUAM
• utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy państwami członkowskimi
• zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w regionie
• państwa członkowskie głoszą umocnienie więzów z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi,
NATO i innymi organizacjami międzynarodowymi
NAFTA
Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu
North American Free Trade Agreement
Państwa członkowskie:
USA, Kanada, Meksyk
www.pl.wikipedia.org
2.01.1988 r. – USA i Kanada podpisały umowę o wolnym handlu. Weszła w życie 1.01.1989 r.
Przewidywała zniesienie ceł i innych ograniczeń przez oba państwa w ciągu 10 lat.
7.10.1992 r. – podpisano porozumienie o utworzeniu NAFTA między USA, Kanada i Meksykiem
1.01.1994 r. – NAFTA rozpoczęła działalność po ratyfikowaniu umowy przez parlamenty państw
NAFTA nie ma utworzonych wspólnych organów. O wszystkim decydują ministrowie handlu.
Postanowienia układu:
1) zniesienie cła na towary przemysłowe w ciągu 15 lat (Meksyk wolniej)
2) liberalizacja handlu artykułami rolnymi w ciągu 15 lat
Cele:
• osiągnięcie dobrobytu i rozwój krajów członkowskich
• dogodny klimat do inwestycji prywatnych
• stworzenie warunków politycznych służących rozwojowi wzrostu gospodarczego
• ustalenie cen ropy naftowej
EFTA
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
European Free Trade Association
Państwa członkowskie:
Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein
EFTA zostało utworzone w 1960 r. przez Austrię,
Danię, Norwegię, Portugalię, Szwajcarię, Szwecję
i Wielką Brytanię, które dążyły do utworzenia strefy
wolnego handlu. Była konkurencyjna wobec EWG.
W latach 70-ych większość jej członków wstąpiła do
EWG.
Państwa obecnie należące do EFTA
Państwa należące do EFTA w przeszłości
Cel – zniesienie ograniczeń w obrocie handlowym
i utworzenie strefy wolnego handlu
Siedziba – Genewa
Państwa EFTA zniosły cła i ograniczenia ilości we wzajemnym
obrocie towarami przemysłowymi.
Wraz z EWG utworzyły w latach 70-ych strefę wolnego handlu towarami
przemysłowymi.
1994 – wraz z państwami UE utworzyły strefę wolnego handlu na
wszystkie towary – Europejski Obszar Gospodarczy. Nie weszła do
niego Szwajcaria.
www.pl.wikipedia.org
CEFTA
Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
Central European Free Trade Agreement
Państwa członkowskie – 8:
Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra,
Macedonia, Mołdawia, Kosowo, Serbia
CEFTA to układ o współpracy gospodarczej podpisany w
1992 r. przez państwa Grupy Wyszehradzkiej: Polskę,
Czechosłowację (od 1993 r. Czechy i Słowacja), Węgry.
W latach 90-ych przystąpiły do niego: Bułgaria, Rumunia,
Słowenia, Chorwacja, Macedonia.
W związku z wstąpieniem do UE w 2004 r. wystąpiły z niego
Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, a w 2007 r. Bułgaria i
Rumunia.
Cele CEFTY w chwili podpisywania układu:
• zniesienie ceł na towary przemysłowe
• utworzenie do 2001 r. strefy wolnego handlu, która
obejmowałaby terytorium państw członkowskich
Układ nie dotyczył produktów rolnych.
www.pl.wikipedia.org
UZE = WEU
Unia Zachodnioeuropejska
Western European Union
UZE powstała w 1954 r.
Państwa członkowskie:
Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja,
RFN, Włochy i Wielka Brytania, Hiszpania,
Portugalia, Grecja.
Cele:
• umacnianie bezpieczeństwa członków
• współpraca w dziedzinie politycznej,
wojskowej, gospodarczej
• w przypadku agresji na jedno z państw
członkowskich pozostałe są zobowiązane
do udzielenia pomocy wojskowej
Członkowie 10
www.en.wikipedia.org
Członkowie stowarzyszeni 6
Obserwatorzy 5
Stowarzyszeni partnerzy 7
UZE jest organizacją polityczno-obronną. Do momentu powstania UE nie odgrywała większej
roli. Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej uznano UZE za zbrojne ramię Wspólnoty,
przyjmując jako dalekosiężny cel UE utworzenie wspólnej armii europejskiej.
Jednakże w Traktacie z Nicei usunięto zapisy o UZE jako integralnej części unijnych procesów
integracyjnych o charakterze polityczno-obronnym – www.pl.wikipedia.org
RADA PAŃSTW MORZA BAŁTYCKIEGO
Council of the Baltic Sea States
CBSS
Rada Państw Morza Bałtyckiego – regionalne ugrupowanie
międzynarodowe powołane przez konferencję ministrów
spraw zagranicznych państw bałtyckich i Komisję Wspólnot
Europejskich w 1992 r. w Kopenhadze z inicjatywy
Polski i Szwecji.
Państwa członkowskie – 11:
Polska, Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia,
Rosja, Estonia, Litwa, Łotwa, Islandia.
www.pl.wikipedia.org
Cele – rozwijanie współpracy regionalnej w dziedzinie:
transportu, rybołówstwa, komunikacji, kultury, zdrowia, edukacji, ochrony
Siedziba - Sztokholm
środowiska, turystyki i informacji.
Organy:
• konferencja ministerialna zwoływana raz do roku w poszczególnych państwach członkowskich
• Komitet Wysokich Przedstawicieli – organ wykonawczy
• grupy robocze powoływane w określonym celu
• Sekretariat z siedzibą w Sztokholmie
RADA NORDYCKA
Organizacja regionalna, forum konsultacyjne parlamentów
i rządów Norwegii, Szwecji, Danii, Islandii i Finlandii.
Powstała 1.01.1953 r. na podstawie uchwał parlamentów
państw.
Państwa członkowskie - 8:
Dania, Islandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia,
Grenlandia, Wyspy Alandzkie, Wyspy Owcze.
Siedziba – Kopenhaga
Cele – współpraca państw skandynawskich we wszystkich
dziedzinach życia z wyjątkiem polityki zagranicznej i obronnej.
Kładzie się nacisk głównie na współpracę w dziedzinie kultury i oświaty.
Wprowadzono wspólny rynek pracy i zunifikowano prawo.
Organy:
• Zgromadzenie Parlamentarne złożone z przedstawicieli parlamentów
i rządów państw członkowskich oraz terytoriów autonomicznych
(Grenlandia, Wyspy Alandzkie, Wyspy Owcze). Formułuje zalecenia
pod adresem rządów – nie podejmuje żadnych decyzji – doradza.
• Sekretariat w Kopenhadze.
Halldór Ásgrímsson
Sekretarz Generalny
www.norden.org
www.pl.wikipedia.org
GRUPA WYSZEHRADZKA
Forma współpracy regionalnej między czterema państwami:
Polską, czechami, Słowacją i Węgrami.
Powstała w 1991 r. w wyniku spotkania prezydentów Polski
i Czechosłowacji oraz premiera Węgier.
Początkowo przyjęto nazwę „Trójkąt Wyszehradzki”.
Po rozpadzie Czechosłowacji na Czechy i Słowację w 1993 r.
zmieniono nazwę na „Grupa Wyszehradzka”.
Cele ugrupowania zapisano w Deklaracji wyszehradzkiej:
• integracja z NATO i UE
• koordynacja polityki zagranicznej wobec ZSRR
Cele te zrealizowano.
Ugrupowanie nie ma stałych organów.
Współpraca ogranicza się do konsultacji głów państw
i szefów rządów.
Oficjalna strona http://www.visegradgroup.eu/
www.en.wikipedia.org
TRÓJKĄT WEIMARSKI
Komitet Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej
Organizacja powołana przez ministrów spraw zagranicznych
trzech państw europejskich: Polski, Niemiec i Francji w 1991 r.
w celu rozwoju współpracy między tymi krajami i promocji
odradzającej się Polski na arenie międzynarodowej.
Działalność Trójkąta Weimarskiego sprowadza się do
organizowania szczytów z udziałem przywódców krajów
członkowskich, a także - co roku - spotkań na szczeblu
ministrów spraw zagranicznych – www.pl.wikipedia.org
Spotkania przywódców państw – tzw. szczyty
1998 – Poznań
1999 – Nancy
2001 – Hambach
2003 – Wrocław
2005 – Nancy
2006 – Mettlach
www.pl.wikipedia.org
ŹRÓDŁA
Vademecum WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Matura 2009, Wydawnictwo OPERON
Piotr Leszczyński, Tomasz Snarski
Mały słownik stosunków międzynarodowych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Strony internetowe: www.pl.wikipedia.org, www.en.wikipedia.org. Oficjalne strony
organizacji.
Informacje na temat misji pokojowych ONZ zaczerpnęłam ze strony
http://www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe
Wszystkie mapy pochodzą ze zbiorów wikipedii.
Download