notatki-na-p-ochrony-sr-prawo

advertisement
PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA- ogół naturalnego pochodzenia elementów
biotycznych i abiotycznych (nie roślin i nie zwierząt) poddanych oddziaływaniu człowieka i przez to
działanie przekształconych. ŚRODOWISKO- ogół elementów przyrodniczych, w tym także
przekształconych w wyniku działania człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopalin,
wody, powietrz, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat. EKOSYSTEM- zespół populacji roślin i
zwierząt zamieszkujących dane siedlisko, pozostających we wzajemnych związkach
charakteryzujących się stanem równowagi. RÓWNOWAGA EKOLOGICZNA- wszystkie elementy
ekosystemu znajdują się w stanie równowagi, każda zmiana prowadzi do zaburzeń. Negatywne
oddziaływania człowieka mogą prowadzić do: KATASTROFY EKOLOGICZNEJ- nie jest to
zjawisko nagłe Etapy rozwoju zagrożeń środowiska: 1)Stopień tolerancji; 2)stopień uciążliwości;
3)Stopień uszkodzeń i zagrożeń; 4)nieodwracalne uszkodzenie ekosystemu – konsekwencja-
katastrofa ekologiczna; Etapy 3 i 4 kryzys ekologiczny; Z 2 do 3 koszty rosną geometrycznie, przy
czwartym nieopłacalne OCHRONA ŚRODOWISKA(od działań incydentalnych do polityki
środowiskowej) Kto Kiedy Treść Zgrom. Ogólne 1968 Rezolucja „Problemy środowiska i ONZ
człowieka” zobowiązanie sekretarza Generalnego ONZ U Thant 26maja 1972 Raport „Problemy
środowiska człowieka”, m.in. propozycja konferencji międzynarodowej Deklaracja 16 czerwca 26
zasad sozologii Sztokholmska 1972 Raport Klubu 1972 Koncepcje ZEGISTYCZNE
PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA- ogół naturalnego pochodzenia elementów
biotycznych i abiotycznych (nie roślin i nie zwierząt) poddanych oddziaływaniu człowieka i przez to
działanie przekształconych.
ŚRODOWISKO- ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku
działania człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopalin, wody, powietrz, zwierzęta i
rośliny, krajobraz oraz klimat.
EKOSYSTEM- zespół populacji roślin i zwierząt zamieszkujących dane siedlisko, pozostających
we wzajemnych związkach charakteryzujących się stanem równowagi.
RÓWNOWAGA EKOLOGICZNA- wszystkie elementy ekosystemu znajdują się w stanie
równowagi, każda zmiana prowadzi do zaburzeń.
Negatywne oddziaływania człowieka mogą prowadzić do: KATASTROFY EKOLOGICZNEJ- nie
jest to zjawisko nagłe
Etapy rozwoju zagrożeń środowiska: 1)Stopień tolerancji; 2)stopień uciążliwości; 3)Stopień
uszkodzeń i zagrożeń; 4)nieodwracalne uszkodzenie ekosystemu - konsekwencja- katastrofa
ekologiczna; Etapy 3 i 4 kryzys ekologiczny; Z 2 do 3 koszty rosną geometrycznie, przy czwartym
nieopłacalne
OCHRONA ŚRODOWISKA(od działań incydentalnych do polityki środowiskowej)
Kto
Kiedy
Treść
Zgrom. Ogólne ONZ
1968
Rezolucja „Problemy środowiska i człowieka” zobowiązanie sekretarza Generalnego ONZ
U Thant
26maja 1972
Raport „Problemy środowiska człowieka”, m.in. propozycja konferencji międzynarodowej
Deklaracja Sztokholmska
16 czerwca 1972
26 zasad sozologii
Raport Klubu Rzymskiego-Granice wzrostu
1972
Koncepcje ZEGISTYCZNE
UNEP
1975
Koncepcja EKOROZWOJU
OCHRONA ŚRODOWISKA (art.3 pkt.13) podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiających
zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:
a)racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju b)przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom c)przywracaniu elementów
przyrodniczych do stanu właściwego
RÓWNOWAGA PRZYRODNICZA -stan, w którym na określonym obszarze istnieje r
Polskie ustawy
Rodzaje składowisk-opracowanie
Gospodarka odpadami - wprowadzenie
Gospodarka odpadami - opracowanie pytań
Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
Odpady- opracowanie
Reklama
Powiązane zagadnienia

Morskie wody wewnętrzne




Prawo geologiczne i górnicze
Obszar chronionego krajobrazu
Odpady niebezpieczne
Podatek leśny































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards