Przemoc w rodzinie wobec dziecka

advertisement
Przemoc w rodzinie
wobec dziecka
Opracowała
Jolanta Szatkowska
Pojęcie konfliktu, agresji i przemocy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KONFLIKT
Konflikt to sprzeczność
interesów,
niezgodności poglądów na tę
sama sprawę, co prowadzi do
zatargów, sporów o wartości lub
działania w obszarze istotnego
interesu różniących się stron.
Konflikt jest procesem
społecznym, zachodzącym
między jednostkami, grupami,
państwami, wynikający ze
sprzeczności interesów.
•
•
•
•
• AGRESJA
Agresja to zachowanie,
którego
intencją jest zranienie.
Cele agresji jest
zaszkodzenie ofierze.
• PRZEMOC
Celem przemocy jest
wywarcie pewnego wpływu
na ofiarę, aby zmusić ją do
postępowania zgodnie z
wolą agresora.
Pojęcie agresji
O agresji można mówić wtedy,
gdy obie strony mają podobną
siłę fizyczną i psychiczną.
Zaatakowana osoba potrafi
bronić swoich praw.
Pojęcie przemocy


Przemoc to „wywarcie pewnego wpływu” na
proces myślowy, zachowanie lub stan
fizyczny osoby bez jej przyzwolenia. Agresor
zmusza do podporządkowania się jego woli.
Przemoc jest jednym z najbardziej
niepokojących zjawisk współczesnego
świata. Zjawiskiem, które tak naprawdę
trudno zaobserwować bez wnikliwej analizy.
Z sytuacją znęcania się mamy do
czynienia:

gdy osoba słabsza
jest przez dłuższy
czas narażona na
ataki (bezpośrednie
lub pośrednie) ze
strony innego
silniejszego kolegi
czy grupy.
Nie potrafi się im
przeciwstawić
Przemoc w rodzinie
•




Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:
jest intencjonalna, tzn. jest zamierzonym działaniem
człowieka, ma na celu kontrolowanie i
podporządkowanie sobie ofiary;
siły są nierówne – jedna stroną ma przewagę nad
drugą, ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy;
narusza prawa i dobra osobiste, tzn. wykorzystuje
przewagę siły
i narusza podstawowe prawa
ofiary (do nietykalności fizycznej, godności, szacunku);
powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i
życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i
cierpienia sprawia, że ofiara ma z czasem coraz
mniejszą zdolność do samoobrony. Jej energia
psychiczna wyczerpuje się z powodu życia w ciągłym
stresie.
Przemoc narusza podstawowe
prawo każdego człowieka –
prawo do życia
w poczuciu bezpieczeństwa.
Przemoc
Zawsze wiąże
się z emocjami,
które najtrudniej
jest
kontrolować,
mianowicie
ze złością,
gniewem,
nienawiścią.

PRZEMOC


Ma miejsce wówczas, gdy
osoba atakująca jest
silniejsza fizycznie lub
psychicznie, albo jest
starsza. Cechą
charakterystyczną jest
zatem nierównowaga sił.
W przypadku przemocy
tworzą się dwie role:
ofiary i sprawcy, które
mają wpływ na dalsze
funkcjonowanie człowieka.
Czynniki sprzyjające stosowaniu
przemocy.
Można wymienić m. in.

Szybkie tempo życia –
postęp cywilizacyjny, urbanistyczny,
a z drugiej strony brak czasu
dla domu, dla dziecka,
dla najbliższych, zastępowanie dialogu
telefonem
i komputerem;
Czynniki sprzyjające stosowaniu przemocy.
Są to między inn.:
Moda na tzw. „wygodne” i łatwe życie, bez
odpowiedzialności i konsekwencji za
swoje postępowanie.
 Wzory bezkarności i bezsilności prawa wobec
świata przestępczości , pokazywane publicznie;
 Kreowanie okrucieństwa i przemocy w mediach
( filmy akcji z bronią i zbrodniami, gry
komputerowe, bajki dla dzieci, pełne agresji i
przemocy).

Przemoc w rodzinie
•
Przemoc w rodzinie to zamierzone,
wykorzystujące przewagę sił, działanie
przeciw członkowi rodziny, naruszające
prawa i dobra osobiste, powodujące
cierpienie i szkody.
Rodzaje i formy przemocy


Przemoc fizyczna- działania polegające na użyciu siły i
prowadzące do nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń,
złamań czy zasinień. Do tej kategorii zalicza się między innymi:
popychanie, odpychanie, obezwładnianie, uderzanie
policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą dłonią, pięścią lub
różnymi przedmiotami, poparzenie, porzucenie w niebezpiecznej
okolicy, straszenie bronią i inne.
Przemoc psychiczna- to umyślne działania wykorzystujące nie siłę
fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące
zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie
u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i
nerwicowych. Przejawami tego rodzaju przemocy są: odmowa
uczuć, brak zainteresowania, szacunku, nieustanna krytyka,
wyśmiewania i narzucanie poglądów, zawstydzanie, upokarzanie,
wyzywanie, poniżanie, grożenie, ograniczenie snu, jedzenia itp.
Rodzaje i formy przemocy

Przemoc seksualna- przedmiotowe traktowanie drugiej osoby w celu
zaspokojenia własnych potrzeb seksualnych. Zmuszanie do
nieakceptowanych przez druga osobę praktyk i zachowań seksualnych.

Przemoc ekonomiczna- działania (sprawcy) prowadzące do całkowitego
uzależnienia finansowego (ofiary). To na przykład uniemożliwienie
podjęcia pracy, odbieranie zarobionych pieniędzy, niszczenie własności
itd.
Informacje prawne
•
PRAWO ŚCIGA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZECIWKO OSOBOM
BLISKIM ZA:

art. 207 §1 k.k. Znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą
najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym
stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu)*.
art. 209 §1 k.k. Kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego
na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki
przez nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i
przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb
życiowych – podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (ściganie
następuje na wniosek pokrzywdzonego)**.

•
Mity o przemocy
„Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych”
• Prawda czy nieprawda?
• NIEPRAWDA
Przemoc jest poważnym problemem, który niszczy nie
tylko osobę, która jej doświadcza, ale również innych
członków rodziny narażonych na uczestniczenie w
aktach przemocy. Nie można ukrywać przemocy i
pozostawać biernym. Takie zachowanie na pewno nie
uzdrowi rodziny. Trzeba chronić przed przemocą
siebie
i swoich bliskich. Ujawnienie problemu i
zwrócenie się po specjalistyczna pomoc nie ma nic
wspólnego z ujawnianiem tajemnic rodzinnych.
•
•
Mity o przemocy
•
•
„Przemoc w rodzinie to sprawa prywatna, nikt nie
powinien się wtrącać”
• Prawda czy nieprawda?
• NIEPRAWDA
Przemoc, wykorzystywanie, bicie, krzywdzenie osób
bliskich jest przestępstwem, tak samo podlegającym
karze, jak przemoc wobec osób obcych. Bycie
małżeństwem, czy mieszkanie razem pod jednym
dachem nie daje nikomu prawa do stosowania
przemocy, nie zwalnia z odpowiedzialności prawnej.
Każdy ma prawo, a nawet obowiązek reagować na
przestępstwo.
Mity o przemocy
„Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasługuje”
•
Prawda czy nieprawda?
•
NIEPRAWDA
Nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek, niezależnie od tego co
zrobił lub powiedział. Nie wolno poniżać, bić innych, ani się nad nimi
znęcać. Nikt nie ma takiego prawa!
•
•
Mity o przemocy
„Przemoc jest wtedy, gdy widoczne są ślady na ciele ofiary”
•
Prawda czy nieprawda?
•
NIEPRAWDA
•
Nie tylko siniaki, złamania czy oparzenia świadczą o przemocy.
przemoc ma „wiele twarzy”. To także poniżanie, obelgi, zmuszanie do
określonych zachowań, grożenie, zastraszanie.
•
Mity o przemocy
„Nie można zmienić swojego przeznaczenia”
•
Prawda czy nieprawda?
•
NIEPRAWDA
Nawet po wielu latach osoba doznająca przemocy może przerwać
przemoc. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!
•
•
Mity o przemocy
„Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol”
•
Prawda czy nieprawda?
•
NIEPRAWDA
Nawet uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za
działania dokonywane pod jego wpływem. Alkohol może nasilać
przemoc i ułatwia jej stosowanie. Stanem nietrzeźwości sprawcy
próbują usprawiedliwić fakt znęcania się nad członkami rodziny.
•
•
Mity o przemocy
„Przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego”
•
Prawda czy nieprawda?
•
NIEPRAWDA
•
Przemoc w rodzinie zdarza się we wszystkich grupach społecznych,
•
niezależnie od poziomu wykształcenia lub statusu społecznego czy
materialnego. Zdarza się, że wyżej wykształceni sprawcy stosują często
bardziej wyszukane formy przemocy.
•
Mity o przemocy
„To był jednorazowy incydent, który nigdy się nie
powtórzy”
• Prawda czy nieprawda”
• NIEPRAWDA
Przemoc domowa niemal nigdy nie jest wyjątkowym,
pojedynczym wydarzeniem. Przemoc ma tendencję
do powtarzania się. Nie zatrzymana eskaluje i
przybiera na sile. Nie wolno czekać i łudzić się, że
sama się skończy. Przemoc nigdy sama nie mijatrzeba stanowczo powiedzieć NIE i podjąć
konsekwentne działania by wyjść z przemocy.
•
•
Mity o przemocy
„Gdyby ofiara naprawdę cierpiała odeszłaby od sprawcy”
• Prawda czy nieprawda?
• NIEPRAWDA
Nikt nie lubi być poniżanym i bitym. Osoby doznające przemocy
znajdują się w bardzo trudnej sytuacji wypełnionej bólem,
cierpieniem, strachem, bezsilnością i poczuciem osamotnienia.
Tkwienie w związku pełnym krzywdzenia wynika między innymi z
wyznawania tradycyjnych wartości tj. miłość, trwałość
małżeństwa, mylnego przeświadczenia, że sprawca jest dobry
dla dzieci, gdyż ich nie bije, przekonania o zależności
ekonomicznej od sprawcy i niemożności samodzielnego
funkcjonowania, wiary w obietnice sprawcy, że się zmieni oraz
braku wiedzy na temat miejsc, gdzie osoba dotknięta przemocą
może znaleźć bezpieczne schronienie i specjalistyczną pomoc.
•
•
Mity o przemocy
„Gwałt w małżeństwie nie istnieje”
• Prawda czy nieprawda?
• NIEPRAWDA
Każda osoba niezależnie od tego czy żyje w związku
formalnym, nieformalnym, czy jest wolna, jest
uprawniona do samodzielnego decydowania o swoim
życiu intymnym. Małżeństwo nie zmienia definicji
gwałtu. Gwałt polega na doprowadzeniu innej osoby
do poddania się czynowi nierządnemu lub do
wykonania takiego czynu, stosując przemoc, groźbę
bezprawną lub podstęp. Definicja ta nie wyklucza
małżonków, ani innych osób z rodziny sprawcy.
•
•
Mity o przemocy
„Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc”
•
Prawda czy nieprawda”
•
NIEPRAWDA
Ofiary przemocy nie chcą być źle traktowane przez swoich bliskich.
Starają się bronić siebie i innych zagrożonych przemocą członków
rodziny. Chcą przerwać przemoc, ale pozostawiając w osamotnieniu,
często nie potrafią tego zrobić. Będąc w opresji działają często
nieracjonalnie, co prowadzi do nasilenia przemocy.
•
•
PAMIĘTAJ!!!






Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym
od przemocy.
Każdy człowiek ma prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu.
Każdy człowiek ma prawo do szacunku i godnego traktowania.
Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania swojego
zdania i współdecydowania o sprawach dotyczących jego i jego
rodziny.
Każdy człowiek ma prawo się mylić i być niedoskonałym.
Każdy człowiek ma prawo szukać pomocy, gdy jego prawa są
łamane.
Perspektywa prawna przemocy domowej
Przemoc domowa jest przestępstwem.
Przestępstwo to znane jest w polskim kodeksie karnym jako przestępstwo
znęcania się nad rodziną.
Zgodnie z artykułem 207 Kodeksu Karnego za fizyczne i psychiczne
znęcanie się nad członkiem rodziny grozi kara od 5 do 10 lat
pozbawienia wolności.
Jest to przestępstwo ścigane z urzędu, co oznacza, że organy ścigania
prowadzą postępowanie niezależnie od woli i zgody osoby
pokrzywdzonej.
Przemoc rodzi przemoc
Prawie wszyscy sprawcy przemocy
w dzieciństwie lub młodości byli
krzywdzeni, zaniedbywani, bici
czy molestowani seksualnie.
Oddają to, co dostali jako słabi i bezbronni.
Dorośli sprawcy uczą dziecko
jak być sprawcą przemocy,
lub przyjąć rolę ofiary w dorosłym życiu.
Dziecko świadek przemocy = dziecko ofiara przemocy
Wpływ przemocy w rodzinie na dziecko może być
bezpośredni – wskutek zagrożenia agresją dorosłego, a także
bardziej pośredni – poprzez bycie świadkiem przemocy.
Dzieci mogą nie widzieć awantur i bicia matki, ale słyszą np.
płacz, wyzwiska.
Widzą skutki przemocy: zdemolowane mieszkanie, ślady
krwi, siniaki, policjantów w domu.
Czują atmosferę napięcia w rodzinie, lęk i obawy matki, kiedy
sprawca przemocy wraca do domu.
Bycie świadkiem przemocy jest silnym urazem
psychicznym, który wzrasta, jeżeli dzieci są nie tylko
świadkami przemocy ale i jej ofiarami.
Przejawiają wtedy bardziej nasilone objawy zaburzeń
emocjonalnych, zwłaszcza jeżeli przemoc ma charakter
chroniczny.
Skutki przemocy wobec
dziecka

Osoby, które doświadczyły w dzieciństwie
maltretowania, często w dorosłym życiu
popełniają te same błędy co ojciec czy matka.
Mimo, że wiedzą ile bólu i upokorzenia niesie ze
sobą przemoc, nie są w stanie inaczej
postępować. Po prostu nikt ich nie nauczył
okazywania miłości a przede wszystkim
rozmowy. "Dzieci, które są niepewne troski i
miłości rodziców lub które stały się dla nich
powodem kłótni, coraz gorzej sobie radzą wraz z
upływem lat. Każdy cios dezorientuje je jeszcze
bardziej, a odczuwają go jako pozbawienie
miłości"


Zaniedbywanie dzieci
Zaniedbywanie to nic innego jak niezaspokajanie
podstawowych biologicznych i psychicznych potrzeb.
Zjawisko to w głównej mierze występuje w rodzinach
patologicznych., gdzie jeden z rodziców lub oboje cierpią na
chorobę alkoholową. Osoby, które nie zapewniają
dostatecznej ilości jedzenia rozwijającemu się dziecku, lub
gdy dziecko głodzą nie zasługują na miano dobrego rodzica.
Dobry rodzic to taki, który dba o swoje dziecko, otacza je
miłością i opiekom. Dom jest bezpiecznym schronieniem
przez złem otaczającego świata.
Wykorzystanie seksualne
dziecka






Wykorzystywanie seksualne
Nadużycia seksualne są formą przemocy wymagającą
specjalnego potraktowania. W kulturze europejskiej występują
pewne zakazy (tabu), których naruszenie rodzi powszechne
potępienie:
- czyny lubieżne, czyli zakaz wciągania w aktywność seksualną
dzieci poniżej wieku bezwzględnej ochrony ( w Polsce - od 15
roku życia; art. 200 K.k.)
- kazirodztwo, czyli zakaz podejmowania kontaktów seksualnych
z najbliższymi krewnymi
( w Polsce- z krewnymi w linii prostej i przysposobionymi; art.
201 K.k.)
- gwałt, czyli zakaz zmuszania osoby dorosłej wbrew jej woli lub
możliwości pełnego rozeznania czynu (art. 197 K.k.)
Cechy dziecka
dośwadczającego przemocy







„Analizując zaburzenia w rozwoju dzieci
maltretowanych, badacze podają następujące cechy
ich osobowości:
- egocentryzm i niezdolność odwrócenia uwagi od
własnej osoby,
- brak poczucia realności- tendencje do ucieczki od
realnej rzeczywistości w świat fikcji,
- bierność i brak inicjatywy,
- poczucie mniejszej wartości,
- postawa zależności- tendencje do pozostawania
dzieckiem,
- brak zainteresowania własną przyszłością”
Objawy przemocy 1




Objawy przemocy
Na pierwszy rzut oka trudno zauważyć widoczne
ślady maltretowania. Osoby bite ukrywają siniaki
pod ubraniem czy makijażem. Dlatego tak trudno
"coś" zauważyć.
Dodatkowo agresor wybiera miejsca w które
uderzy. Ma przy tym pewność, że nie zostawią
one widocznych oznak. Tak na przykład bije w
głowę a nie w twarz.
Jeśli ślady fizyczne pojawiają sie z pewną
regularnością, wówczas należy dyskretnie
podjąć odpowiednie działania.
Objawy przemocy 2













Objawy przemocy można podzielić na:
objawy fizyczne:
- sińce i obrzęki na twarzy i innych częściach ciała.
- otarcia naskórka po wewnętrznych stronach kończyn i itp.
- krwawe pręgi i regularne przebarwienia skóry na ciele.
- rany cięte i kłute, blizny na ciele, ubytki włosów.
- widoczna trudność w chodzeniu czy siadaniu.
- zwiększona wrażliwość na dotyk.
- nie leczone skaleczenia, zakażenia czy infekcje.
- częste złamania kości
- ospałość, apatia
- reakcje regresywne np. moczenie się, torsje czy podkradanie
rzeczy innym.
- reakcje kompulsywne np. ssanie palca, obgryzanie paznokci
Objawy przemocy 3










objawy emocjonalne:
wzrost napięcia emocjonalnego
- wzmożona czujność, niezdolność rozluźnienia
- wzrost lęku i niepokoju
- u dzieci, które doznały przemocy występuje brak reakcji (płaczu) w
sytuacjach bolesnych
- niska samoocena, obniżenie poczucie własnej wartości
- skłonność do izolacji
- depresja, smutek
- wzrost natręctw, tików, przyruchów
- zmienność nastrojów
Objawy przemocy 4









objawy społeczne:
- nieufność wobec innych
- nieumiejętność nawiązywania kontaktu,
podtrzymywania więzi
- wrogość
- wybuchy złości
- wyuczona bezradność, brak umiejętności
radzenia sobie z problemami
- bójki z innymi dziećmi, brak reakcji na kary,
- uciekanie z domu
- negatywne nastawienie
Objawy przemocy 5










objawy emocjonalne sugerujące wykorzystanie seksualne:
- częste lub szczegółowe poruszanie spraw seksu w
rozmowie albo zabawie
- świadomość seksualna wykraczająca poza poziom
dojrzałości dziecka
- przesadne unikanie mężczyzn
- nadmierna masturbacja
- dawanie do zrozumienia, że ma się jakąś tajemnice
- próby samobójcze
- problemy psychiatryczne dziecka
- niepowodzenia w nauce
- młodzieńcza depresja
Problemy szkolne
nie chce chodzić do przedszkola/szkoły,
wagary, częste nieobecności
unikanie zajęć wychowania fizycznego
problemy w relacjach rówieśniczych
wycofanie się z wcześniejszych
zainteresowań, aktywności poznawczych
pozostawanie po zajęciach w szkole
KAŻDA
NAGŁA ZMIANA ZACHOWANIA
Erotyzacja zachowań dziecka
Prowokacyjne i uwodzicielskie zachowania
seksualne dziecka w stosunku do osób z
otoczenia.
 Nasilona masturbacja dziecięca nieadekwatna
do fazy rozwoju psychoseksualnego.
 Erotyczna twórczość dziecka.
 Agresja seksualna wobec innych dzieci.
 Angażowanie rówieśników i młodszych dzieci w
nieadekwatną do wieku aktywność seksualną.
 Nieadekwatne do poziomu rozwoju dziecka język
i wiedza dotycząca sfery seksualnej.

Problemy medyczne oraz dolegliwości
psychosomatyczne
Dziecko skarży się na dolegliwości fizyczne,
które nie mają medycznego potwierdzenia np. ból
brzucha, nudności, wymioty, zaburzenia
miesiączkowania
przejawia dolegliwości mogące wskazywać na
wykorzystywanie, np. ból w okolicach genitaliów
czy odbytu, zmiany skórne
objawy nerwicowe np. moczenie nocne,
zanieczyszczenie się kałem, zaburzenia snu,
koszmary nocne
 Rysunki
pozbawione są ludzkich postaci
 Dziecko rysuję łąkę, zwierzęta, niebo (tam
jest daleko i nikt mnie nie znajdzie)
 Siebie dziecko pomija lub rysuje zamknięte w
klatce, domku (schowane)
 Rysunek pozwala na ujawnienie emocji,
pokazania tego o czym dziecko nie potrafi
mówić z uwagi na trudności z
werbalizowaniem stanu emocjonalnego
Rysunek 10-letniego chłopca,
bitego przez ojca. Wskazują na to
jego silnie zaznaczone ramiona,
duże usta i postawione włosy. O
agresji świadczą także wyraźnie
zaznaczone, silne nogi (dziecko
było kopane). Drzewo na rysunku
wyraźnie oddziela dom, symbol
bezpieczeństwa, od ojca agresora

W rodzinach patologicznych dzieci często są bite.
Każde uderzenie, każdy strach, każde słowo, które dotknie
dziecko zostawia w nim niezatarte wspomnienie, decyduje o
tym, jak buduje ono swoje relacje z innymi ludźmi.
W przeciwieństwie do przemocy fizycznej, która zostawia
ślady (sińce, zadrapania, guzy), przemoc psychiczną można
dostrzec jedynie dzięki wnikliwej obserwacji zachowania
dziecka.
Wynikiem przemocy psychicznej jest bunt, strach, izolacja,
brak zaufania ,brak akceptacji dla zasad, wyalienowanie,
pobicia, czyli właśnie agresja.
Często to sygnał alarmowy wysyłany przez dziecko, to jego
wołanie o pomoc!
Konsekwencje dla ofiar przemocy są ogromne, rzutują na
całe życie człowieka.






Ofiary przeżywają głębokie
uczucie poniżenia i
upokorzenia, strach, wstyd
oraz dezorientację.
Długofalowe skutki dla ofiar:
obniżenie poczucia własnej
wartości oraz samooceny,
izolacja społeczna,
tendencje autodestrukcyjne
utrwalony „syndrom ofiary”,
ujawniający się przez całe
życie osoby.
Kochani rodzice,
tak naprawdę wychowanie Waszych dzieci
leży w Waszych rękach głowach.
Wychowawca proces ten chce wspomagać.
Pomóżcie mu w tym!
To tylko i wyłącznie dla dobra naszych dzieci!
„mów dziecku, że jest dobreże może, że potrafi”
( J. Korczak)
Dziękuje za uwagę
Download