Zestawy 4 (FUNKCJE – DEFINICJA I WYWOŁANIE)

advertisement
Zestawy 4 (FUNKCJE – DEFINICJA I WYWOŁANIE)
Zestaw 1
1) Napisać funkcję obliczania sumy: 13 +23 +...+ n3 oraz program testujący tę funkcję. Lista parametrów formalnych funkcji
zawiera jeden parametr n.
2) Napisać funkcję nie zwracającą wartości, której zadaniem jest uporządkowanie rosnące elementów tablicy będącej parametrem
funkcji. Należy przyjąć, że tablica zawiera liczby. Funkcja posiada dwa parametry formalne: nazwa sortowanej tablicy oraz
liczba porządkowanych elementów (tablica może nie być całkowicie wypełniona). Zastosować algorytm porządkowania przez
proste wybieranie.
Zestaw 2
1.
2.
Napisać funkcję obliczania xn, gdzie x  R, n  N oraz program testujący tę funkcję. Lista parametrów formalnych zawiera
dwa parametry: x oraz n. Nie stosować funkcji pow z biblioteki math.
Napisać funkcję sprawdzającą, czy wśród n liczb istnieje para liczb jednakowych. Funkcja powinna zawierać dwa parametry
formalne: nazwę tablicy jednowymiarowej przechowującej liczby oraz ilość liczb n i zwracać wartość 1 jeśli istnieje para liczb
jednakowych lub 0 – w przeciwnym wypadku. Zastosować algorytm polegający na wybieraniu kolejnych liczb i sprawdzaniu z
liczbami do tej pory nie sprawdzonymi.
Zestaw 3
1.
2.
Napisać funkcję obliczającą wartość następującego wyrażenia: 1  2  ...  n
oraz program testujący tę funkcję.
Funkcja powinna mieć dwa parametry formalne n i k.
Napisać funkcję nie zwracającą wartości, której zadaniem jest uporządkowanie rosnące elementów tablicy liczb będącej
parametrem funkcji. Funkcja posiada dwa parametry formalne: nazwa sortowanej tablicy oraz liczba porządkowanych elementów
(tablica może nie być całkowicie wypełniona). Zastosować algorytm porządkowania metodą bąbelkową (przez prostą zamianę).
k
k
k
Zestaw 4
1.
2.
Napisać funkcję wyznaczania największego elementu w tablicy jednowymiarowej. Lista parametrów funkcji powinna zawierać
nazwę tablicy i liczbę przeglądanych elementów. Wynikiem funkcji jest wartość maksymalnego elementu tablicy.
Napisać funkcję sprawdzającą czy w tablicy istnieje dana wartość i program testujący tę funkcję. Należy założyć, że elementy
tablicy są uporządkowane rosnąco. Zastosować algorytm wyszukiwania binarnego. Funkcja powinna posiadać trzy parametry
formalne: nazwa tablicy, liczba przeszukiwanych elementów oraz poszukiwana wartość.
Zestaw 5
1.
2.
Napisać funkcję zliczającą ile elementów tablicy jednowymiarowej należy do przedziału <-10;10> oraz program testujący tę
funkcję. Lista parametrów formalnych funkcji powinna zawierać nazwę tablicy oraz liczbę przeglądanych elementów. Funkcja
powinna zwracać wartość będącą liczbą elementów należących do w/w przedziału.
Napisać funkcję nie zwracającą wartości, której zadaniem jest uporządkowanie rosnące elementów tablicy liczb będącej
parametrem funkcji. Funkcja posiada dwa parametry formalne: nazwa sortowanej tablicy oraz liczba porządkowanych elementów
(tablica może nie być całkowicie wypełniona). Zastosować algorytm porządkowania metodą przez wstawianie.
Zestaw 6
1.
2.
Napisać funkcję wyznaczania najmniejszego elementu w tablicy jednowymiarowej. Lista parametrów funkcji powinna zawierać
nazwę tablicy i liczbę przeglądanych elementów. Wynikiem funkcji jest wartość minimalnego elementu tablicy.
Napisać funkcję sprawdzającą, czy wśród n liczb istnieje para liczb jednakowych. Funkcja powinna zawierać dwa parametry
formalne: nazwę tablicy jednowymiarowej przechowującej liczby oraz ilość liczb n i zwracać wartość 1 jeśli istnieje para liczb
jednakowych lub 0 – w przeciwnym wypadku. Zastosować algorytm polegający na wybieraniu kolejnych liczb i sprawdzaniu z
liczbami do tej pory nie sprawdzonymi.
Zestaw 7
1.
2.
Napisać funkcję wyznaczania n! 1 2  3  ...  n oraz program testujący tę funkcję. Funkcja powinna mieć jeden parametr n i
zwracać wartość n! ( n silnia).
Napisać funkcję nie zwracającą wartości, której zadaniem jest uporządkowanie malejące elementów tablicy liczb będącej
parametrem funkcji. Funkcja posiada dwa parametry formalne: nazwa sortowanej tablicy oraz liczba porządkowanych elementów
(tablica może nie być całkowicie wypełniona). Zastosować algorytm porządkowania przez proste wybieranie.
Zestaw 8
1.
2.
Napisać funkcję wyznaczania sumy elementów tablicy jednowymiarowej zawierającej liczby rzeczywiste oraz program testujący
tę funkcję. Na liście parametrów formalnych należy umieścić nazwę tablicy oraz liczbę sumowanych elementów.
Napisać funkcję nie zwracającą wartości, której zadaniem jest uporządkowanie malejące elementów tablicy liczb będącej
parametrem funkcji. Funkcja posiada dwa parametry formalne: nazwa sortowanej tablicy oraz liczba porządkowanych elementów
(tablica może nie być całkowicie wypełniona). Zastosować algorytm porządkowania metodą bąbelkową.
Zestaw 9
1.
2.
Napisać funkcję sprawdzającą czy w danej tablicy zawierającej liczby rzeczywiste istnieje określona wartość oraz program
testujący tę funkcję. Funkcja powinna posiadać trzy parametry: nazwa tablicy, liczba przeglądanych elementów oraz
poszukiwana wartość. Wynikiem funkcji powinna być wartość 1 jeśli liczba znajduje się w tablicy, 0 – w przeciwnym wypadku.
Napisać funkcję nie zwracającą wartości, której zadaniem jest uporządkowanie malejące elementów tablicy liczb będącej
parametrem funkcji. Funkcja posiada dwa parametry formalne: nazwa sortowanej tablicy oraz liczba porządkowanych elementów
(tablica może nie być całkowicie wypełniona). Zastosować algorytm porządkowania metodą przez wstawianie.
Zestaw 10
1.
2.
Napisać funkcję, która w tablicy będącej parametrem funkcji zlicza wartości ujemne oraz program testujący tę funkcję. Na liście
parametrów formalnych funkcji należy umieścić nazwę tablicy oraz liczbę przeglądanych elementów. Wynikiem działania
funkcji jest liczba ujemnych elementów tablicy.
Napisać funkcję sprawdzającą, czy wśród n liczb istnieje para liczb jednakowych. Funkcja powinna zawierać dwa parametry
formalne: nazwę tablicy jednowymiarowej przechowującej liczby oraz ilość liczb n i zwracać wartość 1 jeśli istnieje para liczb
jednakowych lub 0 – w przeciwnym wypadku. Zastosować algorytm polegający na wybieraniu kolejnych liczb i sprawdzaniu z
liczbami do tej pory nie sprawdzonymi.
Zestaw 11
1) Napisać funkcję znajdowania największego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch liczb całkowitych nieujemnych wg algorytmu
Euklidesa oraz program testujący tę funkcję.
2) Napisać funkcję sprawdzającą czy w tablicy istnieje dana wartość i program testujący tę funkcję. Należy założyć, że elementy
tablicy są uporządkowane rosnąco. Zastosować algorytm wyszukiwania binarnego. Funkcja powinna posiadać trzy parametry
formalne: nazwa tablicy, liczba przeszukiwanych elementów oraz poszukiwana wartość.
Zestaw 12
1) Napisać funkcję znajdowania najmniejszej wspólnej wielokrotności (NWW) dwóch liczb całkowitych nieujemnych oraz program
testujący tę funkcję.
2) Napisać funkcję nie zwracającą wartości, której zadaniem jest uporządkowanie rosnące elementów tablicy będącej parametrem
funkcji. Należy przyjąć, że tablica zawiera liczby. Funkcja posiada dwa parametry formalne: nazwa sortowanej tablicy oraz
liczba porządkowanych elementów (tablica może nie być całkowicie wypełniona). Zastosować algorytm porządkowania przez
proste wybieranie.
Zestaw 13
1) Napisać funkcję wyznaczającą liczbę kombinacji k-elementowych ze zbioru n-elementowego oraz program testujący tę funkcję.
2) Napisać funkcję sprawdzającą, czy wśród n liczb istnieje para liczb jednakowych. Funkcja powinna zawierać dwa parametry
formalne: nazwę tablicy jednowymiarowej przechowującej liczby oraz ilość liczb n i zwracać wartość 1 jeśli istnieje para liczb
jednakowych lub 0 – w przeciwnym wypadku. Zastosować algorytm polegający na wybieraniu kolejnych liczb i sprawdzaniu z
liczbami do tej pory nie sprawdzonymi.
Zestaw 14
1) Napisać funkcję, która w tablicy będącej parametrem funkcji oblicza średnią arytmetyczną elementów oraz program testujący tę
funkcję. Na liście parametrów formalnych funkcji należy umieścić nazwę tablicy oraz liczbę przeglądanych elementów.
Wynikiem działania funkcji jest średnia arytmetyczna elementów tablicy.
2) Napisać funkcję nie zwracającą wartości, której zadaniem jest uporządkowanie rosnące elementów tablicy liczb będącej
parametrem funkcji. Funkcja posiada dwa parametry formalne: nazwa sortowanej tablicy oraz liczba porządkowanych elementów
(tablica może nie być całkowicie wypełniona). Zastosować algorytm porządkowania metodą bąbelkową.
Zestaw 15
1) Napisać funkcję obliczającą wartość następującego wyrażenia: 1  2  ...  n
oraz program testujący tę funkcję.
Funkcja powinna mieć dwa parametry formalne n i k.
2) Napisać funkcję sprawdzającą czy w tablicy istnieje dana wartość i program testujący tę funkcję. Należy założyć, że elementy
tablicy są uporządkowane rosnąco. Zastosować algorytm wyszukiwania binarnego. Funkcja powinna posiadać trzy parametry
formalne: nazwa tablicy, liczba przeszukiwanych elementów oraz poszukiwana wartość.
k
k
k
Zestaw 16
1) Napisać funkcję zliczającą ile elementów tablicy dwuwymiarowej należy do przedziału <0;100> oraz program testujący tę
funkcję. Lista parametrów formalnych funkcji powinna zawierać nazwę tablicy, liczbę przeglądanych wierszy i liczbę
przeglądanych kolumn. Funkcja powinna zwracać wartość będącą liczbą elementów należących do w/w przedziału.
2) Napisać funkcję nie zwracającą wartości, której zadaniem jest uporządkowanie rosnące elementów tablicy liczb będącej
parametrem funkcji. Funkcja posiada dwa parametry formalne: nazwa sortowanej tablicy oraz liczba porządkowanych elementów
(tablica może nie być całkowicie wypełniona). Zastosować algorytm porządkowania metodą przez wstawianie.
Zestaw 17
1) Napisać funkcję znajdowania największego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch liczb całkowitych nieujemnych wg algorytmu
Euklidesa oraz program testujący tę funkcję.
2) Napisać funkcję nie zwracającą wartości, której zadaniem jest uporządkowanie malejące elementów tablicy liczb będącej
parametrem funkcji. Funkcja posiada dwa parametry formalne: nazwa sortowanej tablicy oraz liczba porządkowanych elementów
(tablica może nie być całkowicie wypełniona). Zastosować algorytm porządkowania przez proste wybieranie.
Download