ORGANIZACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Publicznego

advertisement
ORGANIZACJA WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO
Publicznego Punktu Przedszkolnego
w Chomętowie
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa placówki: Punkt Przedszkolny w Chomętowie,
zwane w dalszej części organizacji
wychowania przedszkolnego Punktem Przedszkolnym, jest jednostką publiczną i mieści
się w Chomętowie pod numerem 26, 89-200 Szubin.
2. Osoby prowadzące placówkę: Anna i Mariusz Wierzbiccy, zwane w dalszej części organem
prowadzącym.
3. Punkt Przedszkolny działa na podstawie:





ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. nr 67 poz 329
ze zm.)
rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty.
aktu założycielskiego.
niniejszej organizacji wychowania przedszkolnego
zezwolenia na założenie publicznego punktu przedszkolnego.
4. Ustalona nazwa używana przez placówkę: Punkt Przedszkolny w Chomętowie
5. W zakresie działalności administracyjno – gospodarczej, finansowej i podatkowej
na rachunkach i innych dokumentach, na których oprócz nazwy konieczne jest podanie
adresu, NIP, nazwisk osób prowadzących dopuszcza się używania nazwy:
„Crwmanna” Mariusz Wierzbicki
ul. Gradowa 1, 85-466 Bydgoszcz
Nip: 9532286266
6. Nadzór pedagogiczny nad Punktem
Kurator Oświaty w Bydgoszczy.
Przedszkolnym
sprawuje
Kujawsko-Pomorski
§2
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
1. Punkt Przedszkolny prowadzi działalność edukacyjną i wychowawczą zgodnie z
Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawi e podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
2. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie światy z dnia
"7.09.1991, Dz. U z 1996 r. nr 67, poz. 329 oraz z wydanych na jej podstawie aktów
wykonawczych.
str. 1
3. Celem Punktu Przedszkolnego jest:
a. objęcie
opieką
wszystkich
wychowanków
i
zapewnienie
im
bezpieczeństwa;
b. zapewnienie wychowankom optymalnych warunków dla prawidłowego
rozwoju;
c. wspieranie indywidualnego rozwoju wychowanków;
d. stymulowanie aktywności wychowanków wobec siebie, innych ludzi
i otaczającego świata;
e. współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
f. aktywizowanie społeczności poprzez zaangażowanie osób do działań na rzecz
rozwoju lokalnego;
g. kreowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych, społecznych
i lokalnych.
h. zapewnienie dzieciom w wieku 6 lat obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego.
4. Do zadań Punktu Przedszkolnego należy:
a. pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie ich pracy,
b. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia,
bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;
c. rozbudzanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz
wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
d. wspieranie nabywania przez dziecko kompetencji językowej;
e. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;
f. współpraca z psychologiem, logopedą etc., w celu udzielania dziecku
potrzebnej pomocy specjalistycznej;
g. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej;
h. umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej;
5. Każda grupa dzieci powierzona jest
zgodnie z organizacją pracy w danym roku.
opiece
odpowiedniej
liczbie
nauczycieli,
6. Punkt Przedszkolny wymaga od rodziców i opiekunów przestrzegania obowiązku
osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w godzinach pracy placówki.
Dzieci mogą być również odbierane przez dysponujące pisemnym upoważnieniem
rodziców lub opiekunów osoby, które mogą przejąć odpowiedzialność prawną i zapewnić
dziecku pełne bezpieczeństwo.
§3
ORGANY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I ICH KOMPETENCJE
1.
Nauczyciel koordynator
a.
b.
c.
d.
e.
jest powoływany i odwoływany przez Organ Prowadzący.
ponosi odpowiedzialność za prawidłowość opieki nad dziećmi.
reprezentuje placówkę na zewnątrz.
kontroluje wykonywanie obowiązków przez pozostałych pracowników
sprawuje nadzór pedagogiczny nad wychowankami.
str. 2
f.
współpracuje z radą pedagogiczną w Przedszkolu Publicznym IGUŚ w
Zamościu i radą rodziców w wykonywaniu swoich zadań.
g. współpracuje z rodzicami.
2. Dyrektor d/s pedagogicznych
a. jest powoływany i odwoływany przez Organ Prowadzący
b. jest Dyrektorem Przedszkola Publicznego w Zamościu.
c. reprezentuje placówkę na zewnątrz.
d. jest przewodniczącym rady pedagogicznej.
e. współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców w wykonywaniu swoich
zadań.
f. zatwierdza arkusz organizacji.
g. oceniania nauczyciela na jego wniosek lub z własnej inicjatywy.
h. zadania dyrektora zawiązane z awansem nauczycieli:
a) nadawanie nauczycielom stażystom spełniającym warunki, w drodze decyzji
administracyjnej, stopnia nauczyciela kontraktowego.
b) zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu .
c) ustalanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu
d) powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela kontraktowego.
e) pełnienie funkcji przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.
f) zasiadanie w składzie komisji na stopień nauczyciela mianowanego i
dyplomowanego.
g) zapewnianie nauczycielom odbywającym staż odpowiednich warunków
do jego odbywania.
3. Dyrektor d/s administracji
a. jest powoływany i odwoływany przez Organ Prowadzący.
b. Jest Dyrektorem Administracyjnym Przedszkola Iguś w Zamościu
c. odpowiednio dysponuje i zarządza środkami finansowymi.
d. podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników.
e. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników.
f. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
g. reprezentuje placówkę na zewnątrz.
4.
Rada pedagogiczna:
Jest organem kolegialnym, powoływanym w celu realizacji statutowych zadań
Punktu Przedszkolnego dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi.
a. w skład Rady Pedagogicznej wchodzą
 Dyrektor d/s pedagogicznych Przedszkola Iguś w Zamościu jako jej
przewodniczący,
 Nauczyciel koordynator Punktu Przedszkolnego
 wszyscy nauczyciele punktu Przedszkolnego w Chomętowie i
Przedszkola Iguś w Zamościu.
b. działa na podstawie wewnętrznego regulaminu, który musi być zgodny ze
Statutem.
5. Rada Rodziców:
a. może obejmować rodziców wychowanków Punktu Przedszkolnego,
deklarujących chęć przystąpienia do Rady.
b. współpracuje z nauczycielami w sprawach wychowawczo-dydaktycznych;
str. 3
c. współpracuje z Dyrektorem w tworzeniu dzieciom prawidłowych warunków do
zajęć i zabaw w przedszkolu.
d. w celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
§4
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
1. Punkt Przedszkolny przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności. O przyjęciu dziecka do Punktu Przedszkolnego w trakcie roku szkolnego
decyduje kolejność zgłoszeń. Podstawą zgłoszenia dziecka do Punkt Przedszkolnego jest
karta zapisu dziecka.
2. Organ Prowadzący zawiera z rodzicami umowę świadczenia usługi edukacyjnej
na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na lata następne w formie pisemnego
aneksu.
3. Jeden oddział Punktu Przedszkolnego może liczyć do 25 dzieci.
4. Punkt Przedszkolny jest czynny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem ustawowych dni
świątecznych i przerw konserwacyjnych podanych do wiadomości rodziców z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem.
5. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Organ Prowadzący
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6. Punkt Przedszkolny może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od
potrzeb.
7. Punkt Przedszkolny może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych.
8. Punkt Przedszkolny może prowadzić zajęcia dodatkowe, które są dobrowolne.
Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo:
– z dziećmi 3 i 4 letnimi około 15 minut, - z dziećmi 5 letnimi około 30 minut.
§5
WYCHOWANKOWIE
1. Punkt Przedszkolny respektuje prawa dziecka do:
a.
b.
c.
d.
bycia akceptowanym takim, jakim jest;
doświadczania od innych ciepła i życzliwości;
spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
rozwijania się we właściwy dla siebie sposób i we właściwym dla siebie
tempie
e. pomocy i ochrony w sytuacjach związanych z przykrymi i dotkliwymi
zdarzeniami;
f. samodzielnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania
w tym pomocy, gdy jest potrzebna
g. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
str. 4
h.
i.
j.
k.
l.
różnorodności doświadczeń;
zdrowego żywienia;
rodzice wyrażają zgodę na badanie przez psychologa i logopedę.
wychowankowie Punktu Przedszkolnego są ubezpieczeni od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do przedszkola przyjmuje
się dzieci zdrowe.
2. Zachowując prawa wymienione w punkcie 1., zachęcamy dzieci do:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
aktywności, twórczości, eksperymentowania;
samodzielności w podejmowaniu zadań i dokonywaniu wyborów;
zaradności wobec sytuacji problemowych;
działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami;
poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych;
tolerancji, otwartości wobec innych;
przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i innych dzieci.
§6
RODZICE WYCHOWANKÓW
1. Rodzice mają prawo do:
a. znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych;
b. uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów,
osiągnięć i niepowodzeń;
c. uzgadniania z nauczycielami kierunku i zakresu zadań indywidualnych
realizowanych w przedszkolu i w domu;
d. uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka;
e. wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki;
f. pobytu z dzieckiem w przedszkolu w fazie adaptacji;
g. uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców i dzieci,
h. udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych.
2. Obowiązki rodziców:
a.
b.
c.
d.
e.
przestrzeganie organizacji wychowania przedszkolnego;
zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty;
respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej;
przyprowadzanie i odbieranie dziecka w godzinach pracy placówki;
terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym.
§7
PRACOWNICY
1. Każdy pracownik zna i respektuje prawa dziecka opisane w §5.
2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu
wychowanków.
3. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,
dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez
str. 5
wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
4. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie
samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej,
wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
5. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, lekarzem
oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
6. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne w celu
poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci. Sposób notowania spostrzeżeń
zależy od nauczycieli prowadzących oddział oraz od ustaleń wewnętrznych.
7. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy
merytorycznej i metodycznej ze strony organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
8. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel
otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy
do jego możliwości.
9. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczoedukacyjnych, ma prawo oczekiwać od rodziców znajomości kierowanych do nich
informacji z tym związanych.
10. Nauczyciel ma prawo określić ramy i zasady pobytu rodziców z dziećmi w grupie.
11. Każdemu pracownikowi obsługi i administracji powierza się określony zakres obowiązków,
który to określi Organ Prowadzący.
12. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy.
§8
FINANSE
1. Środki potrzebne na działalność Punktu przedszkolnego pochodzą z:
a. dotacji budżetu gminy;
b. opłat wnoszonych przez rodziców;
c. innych źródeł.
2. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców określa Art. 14. Ustawy o Systemie Oświaty oraz
obowiązująca Uchwała Rady Miasta Szubin. Punkt Przedszkolny może zapewnić odpłatne
wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z
wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala Organ Prowadzący.
3. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa.
4. Opłaty za pobyt dziecka w punkcie Przedszkolnym pobierane są z góry do 10 dnia
każdego miesiąca.
5. Szczegółową organizację pracy Punktu Przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia
ustalany przez Organ Prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednia liczba dzieci w oddziale) oraz
oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
6. W przypadku rezygnacji z Punktu Przedszkolnego rodzice zobowiązani są zawiadomić o
tym w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie obowiązuje
ich pełna odpłatność za okres jednego miesiąca od rezygnacji.
str. 6
§9
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Rodzice mają prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej z miesięcznym wyprzedzeniem,
bez podania przyczyn, z zachowaniem pkt.6 §8 Statutu.
2. Punkt Przedszkolny ma prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej z miesięcznym
wyprzedzeniem, szczególnie w przypadku braku porozumienia między Rodzicami
a Punktem Przedszkolnym w kluczowych sprawach dotyczących wychowania dziecka i
problemów wychowawczych.
3. Rozwiązanie umowy przez Punkt Przedszkolny dokonuje się z zachowaniem następującej
procedury: 1) pisemne poinformowanie rodziców; 2) spotkanie z rodzicami;
3) w wypadku braku porozumienia przekazanie pisemnej informacji o rozwiązaniu umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą organizacją wychowania przedszkolnego mają
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
5. Prawo nadawania organizacji wychowania przedszkolnego, wprowadzania do niego zmian
lub uzupełnień, należy do organu prowadzącego .
str. 7
Download