umowa o świadczeniu usług wychowania

advertisement
UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM „RADOSNA DOLINKA”.
Zawarta dnia ……………………………………………………………w Żarnowie pomiędzy:
Niepublicznym Punktem Przedszkolnym „ Radosna Dolinka” ul. Przedborska 26-330
Żarnów, właściciele: Anna Krawczyk i Sylwia Biegała
NIP: 768 – 183 – 21 - 06, REGON 101260651, zwanym dalej Usługodawcą,
a Rodzicami/Opiekunami:
Rodzic/Opiekun (1) imię i nazwisko:……………………………………………………….…..
legitymujący się dow. osob. (seria i numer)……….....................................................................
PESEL:
.....……………….………………………………………..
Adres zameldowania:
………………….……………………………………...…
…………………….…………………………………...…
Rodzic/Opiekun (2) imię i nazwisko:…………………………………………………………...
legitymujący się dow. osob. (seria i numer).................................................................................
PESEL:
…………………………….……………………...………
Adres zameldowania:
……………………………….…………………………...
………………………………….………………………...
zwanych dalej Usługobiorcami.
&1
Oświadczenie Rodziców
Rodzice/Opiekunowie oświadczają, że przysługuje im pełne prawo do opieki nad:
Imię i nazwisko Dziecka ……………………………………………………………………..
( data urodzenia)
……………………………………………………………………..
PESEL
……………………………………………………………………..
Adres zamieszkania
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni wobec Punktu Przedszkolnego „ Radosna Dolinka”
za rzetelność i prawdziwość powyższego oświadczenia oraz wszelkie ewentualne szkody
poniesione przez Punkt Przedszkolny „ Radosna Dolinka” w przypadku jego niezgodności
ze stanem rzeczywistym.
&2
Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczowychowawczych w placówce „ Radosna Dolinka”
2. Umowa zawarta jest na okres 11 miesięcy ( wyłączając jeden miesiąc przerwy
wakacyjnej )
3. Zasady funkcjonowania placówki oraz rekrutacji dzieci określa Statut Niepublicznego
Punktu Przedszkolnego „ Radosna Dolinka”.
&3
Obowiązki Punktu Przedszkolnego „ Radosna Dolinka”
1. Punkt Przedszkolny „ Radosna Dolinka” zobowiązuje się do:
 Pracy przez 11 miesięcy w roku w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30 poza
przerwami ustalonymi w regulaminie i zasadach pobytu dziecka w punkcie
przedszkolnym.
 Zapewnienia dziecku miejsca w przedszkolu w okresie obowiązywania umowy
 Świadczeń w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, określonej przez MEN, oraz podlega Kuratorium Oświaty
i Wychowania
 Fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej,
 Udziału w okresie od września do czerwca w zajęciach dodatkowych,
 Warunków do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie
zajęć i zabaw wykraczających poza podstawę programową,
 Zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 Organizowania okresowych spotkań rodziców/opiekunów z kadrą pedagogiczną,
 Bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Usługodawcę.
&4
Obowiązki Rodziców/Opiekunów
1. Rodzice/ Opiekunowie zobowiązują się do:
 Wykonywania poleceń pracowników Punktu, a zwłaszcza ze szczególną
starannością poleceń dotyczących bezpieczeństwa
 Informowanie pracowników placówki o infekcjach i chorobach zakaźnych
Dziecka
 Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, rodzice zobowiązani są przyprowadzać
i odbierać dzieci z Punktu osobiście. W wyjątkowych sytuacjach dzieci mogą
być odbierane i przyprowadzane przez osoby upoważnione przez Rodziców.
 Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu
 Rodzice otrzymują listę rzeczy, które należy dostarczyć dziecku
do przedszkola
 Po odebraniu dziecka z Punktu Rodzic/Opiekun przebywający na terenie
placówki wraz z nim jest odpowiedzialny za jego zachowanie
i bezpieczeństwo.
&5
Płatności
1. Usługi świadczone w placówce są odpłatne
2. Przy zapisywaniu i/lub podpisywaniu umowy obowiązuje bezzwrotne wpisowe
w wysokości 120 PLN za dziecko.
3. Opłata stała (czesne) za punkt przedszkolny wynosi 190 PLN plus stawka
żywieniowa. Opłata za Punkt Przedszkolny jest jednakowa w każdym miesiącu
4.
5.
6.
7.
działalności ( przez 11 miesięcy ) niezależnie od przerwy świątecznej, dni ustawowo
wolnych od pracy oraz „długich weekendów”.
Przedszkole zapewnia 3 posiłki dziennie. Stawka żywieniowa ustalana będzie na dany
miesiąc w oparciu o rynkowe ceny żywności w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły
Podstawowej w Żarnowie i podana do wiadomości Usługobiorcy.
Opłaty za Punkt Przedszkolny oraz wyżywienie wnoszone są do 5 dnia każdego
miesiąca w sekretariacie przedszkola. W przypadku zwłoki w płatności
przekraczającej 30 dni Punkt ma prawo wypowiedzieć umowę.
Wszystkie dzieci przyjęte do Punktu Przedszkolnego podlegają obowiązkowemu
ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia
pokrywają Rodzice/Opiekunowie.
W miarę potrzeb Rodziców/Opiekunów i możliwości organizacyjnych dzieci mogą
uczestniczyć w zajęciach dodatkowych opłacanych przez Rodziców/Opiekunów.
Organizacja zajęć dodatkowych (poza programowych) następuje na podstawie
odrębnej umowy.
&6
Zmiana wysokości czesnego
1. Punkt Przedszkolny „ Radosna Dolinka” zastrzega sobie możliwość zmiany
wysokości opłat w razie wzrostu uzasadnionych kosztów utrzymania Punktu w tym
np.:podwyższenia kosztów związanych z dostawą mediów, czynszu najmu lokalu,
wyżywienia, wzrostu wynagrodzeń kadry pedagogicznej itp.
2. O planowanej zmianie opłat Punkt Przedszkolny powinien powiadomić
Rodziców/Opiekunów z miesięcznym wypowiedzeniem osobiście.
3. Zmiana opłat, o której mowa w punkcie 1 uzasadnia skorzystanie przez
Rodzica/Opiekuna z przysługującego mu prawa do:
 wypowiedzenia umowy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia
&7
Skreślenie z listy
1. Naruszenia przez Rodziców/Opiekunów „Zasad Pobytu Dziecka w placówce”
2. Nie płacenie czesnego pomimo wystosowanego wcześniej pisemnego wezwania
do zapłaty i podania w nim ostatecznego terminu należności
3. Zatajania przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka, uniemożliwiającej
prowadzenie prawidłowego procesu wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej
4. Naruszania przez Rodziców/Opiekunów regulaminu Punktu Przedszkolnego, czyli
postanowień niniejszej Umowy i Zasad-Regulaminu.
5. Usługodawca może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym jeżeli,
zachowanie dziecka stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla innych dzieci, następuje
brak współpracy pomiędzy Rodzicami/Opiekunami a Personelem Punktu
Przedszkolnego
&8
Odszkodowanie
1. Placówce przysługuje odszkodowanie w wysokości jednomiesięcznej stawki czesnego
w przypadku gdy:



Rodzice/ Opiekunowie zerwą umowę z naruszeniem postanowień niniejszej
umowy.
Zostanie rozwiązana umowa przez Placówkę na skutek nie płacenia przez
Rodziców/Opiekunów czesnego.
Rezygnacji z Punktu Przedszkolnego bez przewidzianego w umowie
miesięcznego pisemnego wypowiedzenia.
&10
Inne
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z jednomiesięcznym pisemnym
wypowiedzeniem (biegnącym począwszy od 1 dnia następnego miesiąca
kalendarzowego)
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
4. Zasady – Regulamin pobytu dziecka w Punkcie Przedszkolnym „ Radosna Dolinka”
stanowi integralną cześć tej Umowy.
…………………………….
Podpis Rodzica /Opiekuna
………………………………..
Podpis właścicieli placówki
Download