Załącznik nr 2

advertisement
PROGRAM
PRAKTYK ZAWODOWYCH
na Wydziale Zarządzania
kierunek logistyka
Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej
im. prof. Szczepana A. Pieniążka
w Skierniewicach
Program praktyk obejmuje:
1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa/instytucji w których realizowane
są praktyki studenckie, a w szczególności z profilem działalności, strukturą
organizacyjną, zasadami funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem oraz
sposobami powiązania przedsiębiorstwa z otoczeniem.
2. Wykonywanie konkretnych zadań logistycznych w określonych komórkach
organizacyjnych przedsiębiorstwa, w których odbywana jest praktyka zawodowa.
I.
II.
III.
Ramowy program praktyk
 poznanie profilu działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się
praktyka;
 zapoznanie się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej oraz wewnętrznymi regulaminami pracy
przedsiębiorstwa;
 identyfikacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i w jej ramach
komórek logistycznych;
 identyfikacja zadań wykonywanych przez przedsiębiorstwo w ramach
logistyk: zaopatrzenia(zakupów), produkcji lub usług, dystrybucji, a także
infrastruktury logistycznej przedsiębiorstwa;
 poznanie systemów informatycznych wspomagających realizację zadań
logistycznych;
 poznanie obiegu dokumentów związanego z realizacją zadań logistycznych;
 zapoznanie się z gospodarką magazynową i zarządzania magazynem;
 zapoznanie się z transportem ładunków oraz zarządzania transportem;
 wykonywanie konkretnych powierzonych zadań logistycznych na określonych
stanowiskach pracy przy wykorzystaniu wiedzy nabytej w ramach studiów;
 kształtowanie umiejętności zawodowych związanych z realizacją
powierzonych obowiązków;
 doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, efektywnego wykorzystania
czasu pracy, odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
Szczegółowy
program
praktyki
uzależniony
jest
od
specyfiki
przedsiębiorstwa/instytucji w których odbywana jest praktyka oraz obranej przez
studenta specjalności.
Cele praktyki, efekty kształcenia oraz sposób zaliczania określa Karta przedmiotu –
Praktyka zawodowa studenta.
Nazwa
Wydziału
Nazwa
jednostki
prowadzącej
przedmiot
Nazwa modułu
Nazwa
przedmiotu
Kod przedmiotu
Kierunek
studiów
Specjalność
Forma studiów
Poziom studiów
Profil studiów
Język
kształcenia
Cele praktyk
Karta przedmiotu Praktyka zawodowa studenta
Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej
w Skierniewicach im. prof. Szczepana A. Pieniążka
Wydział Zarządzania
moduł praktyczny
Praktyka zawodowa studenta
logistyka
wszystkie specjalności
studia niestacjonarne
studia I-go stopnia
profil ogólnoakademicki
polski
C1 – zrozumienie specyfiki i sposobów realizacji zadań logistycznych w
konkretnym przedsiębiorstwie/instytucji;
C2 - stosowanie i weryfikacja wiedzy pozyskanej w procesie kształcenia w
trakcie praktyki zawodowej;
C3 - zdobycie praktycznych doświadczeń w samodzielnym i zespołowym
wykonywaniu obowiązków zawodowych;
C4 - kształtowanie poczucia odpowiedzialności i przestrzegania etyki
zawodowej przy realizacji zadań;
C5 - zdobycie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej,
wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu logistyka.
1. Zna profil działalności, strukturę organizacyjną , zasady
funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem oraz sposoby
powiązania przedsiębiorstwa z otoczeniem (K_W03 K_W08
Wiedza
K_W09)
2. Rozumie zakres, specyfikę oraz sposoby realizacji zadań
logistycznych w konkretnym przedsiębiorstwie (K_W04 K_W15)
Efekty
kształcenia
Umieję
tności
3. Postrzega powiązania funkcjonalne komórek organizacyjnych
oraz ich wpływ na działalność przedsiębiorstwa (K_U01 K_U02)
4. Stosuje wiedzę uzyskaną w trakcie studiów przy rozwiązywaniu
konkretnych problemów logistycznych przedsiębiorstwa (K_U03
K_U04 K_U05)
5. Potrafi prezentować własne opinie i oceny oraz formułować
sugestie realizacji zadań (K_U07)
6. Posiada zdolność efektywnego komunikowania się z zespołem w
procesie realizacji zadań zawodowych (K_U06)
Kompe
tencje
Typ
przedmiotu
Rok studiów
Semestr
Osoba
odpowiedzialn
a za przedmiot
Miejsce
realizacji
Rodzaj i liczba
godzin zajęć
dydaktycznych
Liczba
punktów
ECTS
Bilans
punktów
ECTS
Sposób
zaliczenia
zajęć
Program
praktyk
7. Ma świadomość roli praktyki zawodowej w procesie edukacji
K_K01
8. Potrafi ocenić wagę wykonywanych zadań, umie pracować w
zespole, odnaleźć się w różnych rolach w ramach pracy
zespołowej (K_K02 K_K03)
9. Stosuje zasady etyki zawodowej, gotowy do podejmowania
wyzwań zawodowych ( K_K06 K_K09)
obowiązkowy/do wyboru
II
IV
dr inż. Sławomir Halusiak, e-mail: [email protected], tel.: 600497180
instytucje zewnętrzne realizujące praktyki zawodowe studentów WSEH
160 godz. (20 dni po 8 godzin)
4
4 tygodnie x 40 godzin (5 dni roboczych) – razem 160 godzin
- zaliczenie w oparciu o dzienniczek praktyk albo
- zaliczenie na podstawie decyzji dziekana podjętej na podstawie uchwały nr 1
Senatu WSEH im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach z dnia 9
lipca 2013 r. (uznanie efektów kształcenia w zakresie praktyki zawodowej
studenta w oparciu o wykonywaną przez niego pracę, odbyty staż lub
prowadzoną działalność gospodarczą)
IV.
Program praktyk
 poznanie profilu działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się
praktyka;
 zapoznanie się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz wewnętrznymi regulaminami
pracy przedsiębiorstwa;
 identyfikacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i w jej
ramach komórek logistycznych;
 identyfikacja zadań wykonywanych przez przedsiębiorstwo w
ramach logistyk: zaopatrzenia(zakupów), produkcji lub usług,
dystrybucji, a także infrastruktury logistycznej przedsiębiorstwa;
 poznanie systemów informatycznych wspomagających realizację
zadań logistycznych;
 poznanie obiegu dokumentów związanego z realizacją zadań
logistycznych;
 zapoznanie się z gospodarką magazynową i zarządzania magazynem;
 zapoznanie się z transportem ładunków oraz zarządzania
Informacje
dodatkowe
transportem;
 wykonywanie konkretnych powierzonych zadań logistycznych na
określonych stanowiskach pracy przy wykorzystaniu wiedzy nabytej
w ramach studiów;
 kształtowanie umiejętności zawodowych związanych z realizacją
powierzonych obowiązków;
 doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, efektywnego
wykorzystania czasu pracy, odpowiedzialności za wykonywanie
powierzonych zadań
Spotkanie organizacyjno informacyjne dotyczące realizacji studenckich praktyk
zawodowych – odpowiedzialny opiekun praktyk
Download