Badanie taśmy samoregulującej się na podstawie prawa Joule`a

advertisement
UNIWERSYTET RZESZOWSKI
LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI I MASZYN ELEKTRYCZNYCH
Ćw. 2 Badanie taśmy samoregulującej się na podstawie prawa
Joule’a — Lenza.
Rzeszów 2016
Imię i nazwisko
Grupa
Rok studiów
Data wykonania
Podpis
Ocena
1. Cel i program ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze stanowiskiem badawczym, poznanie
właściwości przewodów grzewczych na podstawie prawa Joule’a-Lenza.
Program ćwiczenia obejmuje:

zbadanie przewodu o dł. 95 cm,

zbadanie przewodu o dł. 191 cm.
2.Wstęp teoretyczny
Przewody grzewcze cieszą się coraz większą popularnością wśród instalacji
grzewczych domów. Taśmy grzejne stosujemy ponieważ domy lub mieszkania są budowane
z materiałów o coraz lepszych właściwościach cieplnych. Komfortem stosowania tych
systemów jest szybka regulacja temperatury w pomieszczeniach dzięki stosowaniu
termostatów. Regulator temperatury zapewnia oszczędne wykorzystanie energii, gdyż reaguje
na zyski ciepła pochodzącego z innych źródeł: promieniowania słonecznego, oświetlenia,
emisje ciepła generowanego przez osoby obecne w pomieszczeniu. Metoda bezpośredniego
ogrzewania podłogi jest szczególnie korzystna w takich pomieszczeniach jak: łazienki,
kuchnie, halle, przedsionki, itp.
Taśmy samoregulujące stosujemy na rurociągach do utrzymywania ciepłej wody
użytkowej a także przeciw zamarzaniu cieczy w rurach. Innym zastosowaniem przewodów
jest ochrona rynien, oraz rynien spustowych przed gromadzeniem się lodu i śniegu. Taśma
samoregulująca zapobiega oblodzeniu podjazdów, schodów lub chodników. Przewody
zabezpieczają zawory przed zamarzaniem lub stosujemy przewody do odmrożenia zaworów.
Taśmy wykorzystujemy także do ogrzewania podłogowego.
Budowa przewodu samoregulującego.
Dwa równoległe przewody miedziane są wbudowane w element grzejny wykonany
z polimeru z domieszką grafitu. Cząsteczki węgla tworzą ścieżki przewodzące prąd pomiędzy
obydwoma przewodami. Przepływowi prądu elektrycznego w przewodniku towarzyszy,
zgodnie z prawem Joule’a – Lenza, wydzielanie ciepła. Przy wzroście temperatury struktura
molekularna przewodu grzejnego rozciąga się powodując znaczny wzrost oporu
elektrycznego. Powoduje to oczywiście zmniejszenie się natężenia prądu i co za tym idzie
jednostkowej mocy grzewczej. Przy ochładzaniu proces ten się odwraca opór przewodnika
maleje, a natężenie prądu i moc grzewcza wzrasta.
Charakterystyka taśmy grzewczej DEVI-Pipeguard™ 10 zastosowanej w stanowisku
laboratoryjnym.
Powyższa charakterystyka przewodu DEVI-Pipeguard™ 10
jednostkowej od temperatury.
przestawia zależności mocy
4. Instrukcja badania samoregulującej taśmy grzewczej.
4.1 Badanie taśmy samoregulującej dł. 95cm.
UWAGA!!! NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE U = 230[V]
PROSZĘ ZACHOWAĆ OSTROZNOŚĆ PRZY WYKONANIU TEGO
ĆWICZENIA!!!
a) Schemat układu
Opis schematu:
z1- włącznik przewodu I,
z2 - włącznik przewodu II,
L1 - faza układu,
N- faza neutralna niezbędna dla fazy L1,
PE – zabezpieczenie układu,
V- woltomierz,
A- amperomierz,
T- sonda temperatury typu ”K”.
Wykonanie ćwiczenia:
1. Podłączyć woltomierze według schematu
- włączyć wtyczkę do gniazda sieciowego 230V,
- włączyć bezpiecznik różnicowo-prądowy,
- ustawić na włączniku z1 na wartość 1, aby umożliwić przepływ prądu przez przewód I,
- wykonać jeden pomiar napięcia. Pomiar wykonujemy jeden raz ponieważ wartość napięcia
nie będzie ulegać zmianie,
- WYŁĄCZ UKŁAD !!! odłącz woltomierz.
2. Podłączyć amperomierze, oraz mierniki temperatury.
- mierniki temperatury podpinamy do sondy temperatury typu „K”,
- włączyć wtyczkę do gniazda sieciowego 230V,
- włączyć bezpiecznik różnicowo-prądowy,
- ustawić na włączniku z1 na wartość 1, aby umożliwić przepływ prądu przez przewód I,
- czas nagrzania się przewodu około 15-25 min w zależności od temperatury otoczenia,
- pomiary należy zapisać co 2oC,
- gdy mierzona temperatura maleje, wtyczkę sondy należy wpiąć odwrotnie do miernika,
- pomiary amperów oraz temperatury zapisujemy do tabeli.
- przy osiągnięciu maksymalnej temperatury taśmy grzewczej wartość amperów przestanie
wzrastać.
- WYŁĄCZ UKŁAD !!! odłącz amperomierz oraz miernik temperatury.
b) Tabela pomiarowa
L.p.
Temperatura
T [oC]
1
2
…
c) Wzory do obliczeń
Natężenie
I [A]
Rezystancja
R [Ω]
Moc grzewcza
P [W]
[W/m]

R
Rezystancja:
U

I
gdzie:
U= napięcie
I= natężenie

Moc grzewcza:
P  U  I W 
gdzie:
U= napięcie
I= natężenie

Jednostkowa moc grzewcza:
PL 
P
L
W 
m
 
gdzie:
P= moc grzewcza
L= długość przewodu
d) Narysować charakterystyki:
a)
I=f(T),
b)
R=f(T),
c)
=f(T),
e) Porównać wyniki oraz charakterystyki przewodu o dł. 95cm z przewodem 191cm i zapisać
zaobserwowane różnice.
4.2Badanie taśmy samoregulującej dł. 191cm.
UWAGA!!! NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE U = 230[V]
PROSZĘ ZACHOWAĆ OSTROZNOŚĆ PRZY WYKONANIU TEGO
ĆWICZENIA!!!
a) Schemat układu
Opis schematu:
z1- włącznik przewodu I,
z2 - włącznik przewodu II,
L1 - faza układu,
N- faza neutralna niezbędna dla fazy L1,
PE – zabezpieczenie układu,
V- woltomierz,
A- amperomierz,
T- sonda temperatury typu ”K”.
Wykonanie ćwiczenia:
1. Podłączyć woltomierze według schematu
- włączyć wtyczkę do gniazda sieciowego 230V,
- włączyć bezpiecznik różnicowo-prądowy,
- ustawić na włączniku z2 na wartość 1, aby umożliwić przepływ prądu przez przewód II,
- wykonać jeden pomiar napięcia. Pomiar wykonujemy jeden raz ponieważ wartość napięcia
nie będzie ulegać zmianie,
- WYŁĄCZ UKŁAD !!! odłącz woltomierz.
2. Podłączyć amperomierze, oraz mierniki temperatury.
- mierniki temperatury podpinamy do sondy temperatury typu „K”,
- włączyć wtyczkę do gniazda sieciowego 230V,
- włączyć bezpiecznik różnicowo-prądowy,
- ustawić na włączniku z2 na wartość 1, aby umożliwić przepływ prądu przez przewód II,
- czas nagrzania się przewodu około 15-25 min w zależności od temperatury otoczenia,
- pomiary należy zapisać co 2oC,
- gdy mierzona temperatura maleje, wtyczkę sondy należy wpiąć odwrotnie do miernika,
- pomiary amperów oraz temperatury zapisujemy do tabeli.
- przy osiągnięciu maksymalnej temperatury taśmy grzewczej wartość amperów przestanie
wzrastać.
- WYŁĄCZ UKŁAD !!! odłącz amperomierz oraz miernik temperatury.
b) Tabela pomiarowa
L.p.
Temperatura
T [oC]
Natężenie
I [A]
Rezystancja
R [Ω]
1
2
…
c) Wzory do obliczeń

Rezystancja:
R
U

I
gdzie:
U= napięcie
I= natężenie

Moc grzewcza:
gdzie:
P  U  I W 
Moc grzewcza
P [W]
[W/m]
U = napięcie
I = natężenie

Jednostkowa moc grzewcza:
PL 
P W 
L  m 
gdzie:
P = moc grzewcza
L = długość przewodu
d) Narysować charakterystyki:
a)
I=f(T),
b)
R=f(T),
c)
=f(T),
e) Porównać wyniki oraz charakterystyki przewodu o dł. 95cm z przewodem 191cm i zapisać
zaobserwowane różnice.
4. Wnioski.
Download