Historia najnowsza powszechna 1918–1945

advertisement
Przedmiot: Historia powszechna XX wieku do 1945 r.
Kod ECTS: 08.3-xxxx-140
Punkty ECTS: 3
Rodzaj studiów: studia niestacjonarne - rok III
Liczba godzin: 20
Prowadzący: dr hab. prof. UP Andrzej Essen
Rodzaj zajęć: wykład
Forma zaliczenia: egzamin
Wykaz tematów:
1. Ukształtowanie się nowego układu sił w Europie po I wojnie światowej
2. Charakterystyka podstawowych elementów systemu wersalskiego
3. Ewolucja sytuacji międzynarodowej w latach 1919-1929
4. Wielki kryzys gospodarczy (1929–1933)
5. Rosja Sowiecka i Związek Sowiecki – przemiany wewnętrzne, polityka zagraniczna
6. Kryzys demokracji parlamentarnej w Europie (faszyzm, narodowy socjalizm,
autorytaryzm)
7. Próby ratowania traktatowego status quo w latach 1932-1935
8. Załamanie się ładu wersalskiego w Europie (1936–1939)
9. Pierwsza faza II wojny światowej 1939-1941
10. Wielka Koalicja”. Wojna i polityka 1942-1945
ZIII 05w
1
Lp. 1. Temat zajęć:
Ukształtowanie się nowego układu sił w Europie po I wojnie światowej
Zakres tematyczny:
- cele mocarstw europejskich w „Europie Wersalskiej”
- osłabienie i rozpad Ententy francusko-brytyjskiej
- polityka Francji w Europie – system sojuszy wschodnich
- ambicje Włoch
- USA a Europa
Literatura podstawowa:
Holzer J., Europa wojen 1914-1945, Warszawa 2008
Kitchen M., Historia Europy 1919–1939, Wrocław 1992
Sierpowski S., Między wojnami 1919–1939, cz. I, Poznań 1998
Literatura pomocnicza:
Baumgart M., Londyn–Berlin 1918–1939. Niemcy w brytyjskiej polityce zagranicznej,
Szczecin 1993
Historia polityczna świata XX wieku pod red. M. Bankowicza, t. I: 1901–1945, Kraków 2004
Jeziorny D., Londyn a spuścizna po monarchii Habsburgów. Sprawa Austrii w koncepcjach
i praktyce dyplomatycznej Wielkiej Brytanii (1918–1919), Toruń 2002
Johnson P., Historia polityczna świata od lat dwudziestych do osiemdziesiątych, Wrocław 1989
Kiwerska J., Między izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów
Zjednoczonych od Wilsona do Roosevelta, Instytut Zachodni, Poznań 1995
Korczyk H., Rokowania w sprawie traktatu przymierza francusko-brytyjskiego z 1922 r.
Warszawa 1980,
Kraszewski P., Polityka Wielkiej Brytanii wobec Niemiec w latach 1918–1925, Poznań 1982
Nitti F., Europa bez pokoju, Warszawa 1923
Wituch T., Od Trypolisu do Lozanny. Polityka Włoch wobec Turcji i Bliskiego Wschodu 19121922, Warszawa 1986
Lp. 2. Temat zajęć:
Charakterystyka podstawowych elementów systemu wersalskiego
Zakres tematyczny:
- Liga Narodów
- Państwa zwycięskie i pokonane
- Izolacjonizm amerykański
- Rosja Sowiecka
Literatura podstawowa:
Holzer J., Europa wojen 1914-1945, Warszawa 2008
Kitchen M., Historia Europy 1919–1939, Wrocław 1992
Łaptos J., Solarz J., Zgórniak M., Wielka historia świata, T. XI, Wielkie wojny w XX wieku,
Kraków 2006
Literatura pomocnicza:
Heller M., Niekricz A., Utopia u władzy. Historia ZSRR od 1917 do dziś, Paris 1982Historia
polityczna świata XX wieku pod red. M. Bankowicza, t. I: 1901–1945, Kraków 2004
Jeziorny D., Londyn a spuścizna po monarchii Habsburgów. Sprawa Austrii w koncepcjach i
praktyce dyplomatycznej Wielkiej Brytanii (1918–1919), Toruń 2002
Johnson P., Historia polityczna świata od lat dwudziestych do osiemdziesiątych, Wrocław 1989
ZIII 05w
2
Kiwerska J., Między izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów
Zjednoczonych od Wilsona do Roosevelta, Instytut Zachodni, Poznań 1995
Kraszewski P., Polityka Wielkiej Brytanii wobec Niemiec w latach 1918–1925, Poznań 1982
Rosja XX wiek. Od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej, pod red. J. Zołotowskiego, Kraków 2004
Malia M. E., Sowiecka tragedia: historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917–1991,
Warszawa 1998
Pipes R., Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994
Sierpowski S., Narodziny Ligi Narodów. Powstanie, organizacja, zasady działania, Poznań 1984
Lp. 3. Temat zajęć:
Ewolucja sytuacji międzynarodowej w latach dwudziestych XX wieku
Zakres tematyczny:
- Niemcy w polityce Francji i Wielkiej Brytanii 1919-1925
- Konferencja w Locarno
- Europa polokarneńska
- Ekspansja Włoch w Europie Środkowej i na Bałkanach
Literatura podstawowa:
Kitchen M., Historia Europy 1919–1939, Wrocław 1992 (rozdz. I)
Olszański K., Rewizjonizm niemiecki od Wersalu do Locarno (1919–1925), Kraków 2001
Sierpowski S., Między wojnami 1919–1939, cz. I, Poznań 1998
Literatura pomocnicza:
Baumgart M., Londyn–Berlin 1918–1939. Niemcy w brytyjskiej polityce zagranicznej, Szczecin
1993
Historia polityczna świata XX wieku pod red. M. Bankowicza, t. I: 1901–1945, Kraków 2004
Korczyk H., Rokowania w sprawie traktatu przymierza francusko-brytyjskiego z 1922 r.
Warszawa 1980,
Kraszewski P., Polityka Wielkiej Brytanii wobec Niemiec w latach 1918–1925, Poznań 1982
Kukułka J., Francja a Polska po traktacie wersalskim, Warszawa 1970
Locarno z perspektywy siedemdziesięciu lat. Pod red. M. Baumgarta, Szczecin 1998
Nitti F., Europa bez pokoju, Warszawa 1923
Sierpowski S., Liga Narodów w latach 1919-1926, Wrocław 2005
Wituch T., Od Trypolisu do Lozanny. Polityka Włoch wobec Turcji i Bliskiego Wschodu 19121922, Warszawa 1986
Lp. 4 Temat zajęć:
Wielki kryzys gospodarczy (1929–1933)
Zakres tematyczny:
- sytuacja gospodarcza świata w latach 20-tych
- przyczyny kryzysu, jego zasięg i konsekwencje
- koniec problemu reparacji, konferencja lozańska (1932 r.)
- wpływ kryzysu na sytuację międzynarodową
- drogi wyjścia – interwencjonizm państwowy (USA, Niemcy)
Literatura podstawowa:
Johnson P., Historia polityczna świata od lat dwudziestych do osiemdziesiątych, Wrocław 1989
Kindleberger Ch. P., Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych. Warszawa 1999
Powszechna historia gospodarcza 1918–1991, pod red, W. Morawskiego, Warszawa 1994
ZIII 05w
3
Literatura pomocnicza:
Eckert M., Nadolny A., W. Stobrawa, Historia gospodarcza i społeczna świata XIX i XX wieku,
Zielona Góra 1991
Friedman M. I R., Wolny wybór. Wyd. „Kurs”, bmw. 1985, (nowe wyd.: Sosnowiec 1994)
Historia polityczna świata XX wieku pod red. M. Bankowicza, t. I: 1901–1945, Kraków 2004
Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny – Rozkwit – Upadek, Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500–2000, Warszawa 1994
Kofman J., Nacjonalizm gospodarczy - szansa czy bariera rozwoju. Przypadek Europy ŚrodkowoWschodniej w okresie międzywojennym, PWN, Warszawa 1992
Kotłowski T., Historia Republiki Weimarskiej (1919–1933), Poznań 1997
Lubbe A., Dominacja i współzależność. Ekonomiczne podstawy Pax Britannica i Pax Americana,
Warszawa 1994
Łuczak cz., Dzieje gospodarcze Niemiec 1871–1945, Poznań 1984
Peukert D., Republika Weimarska, Warszawa 2005
Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 2003
Szulc W., Przemiany gospodarcze i społeczne w Jugosławii w okresie międzywojennym 19181941, Wyd. UAM, Poznań 1980
Wojnarski D., Powszechna historia gospodarcza, Warszawa 2004
Temat zajęć:
Rosja Sowiecka i Związek Sowiecki – przemiany wewnętrzne, polityka zagraniczna
Zakres tematyczny:
- pucz listopadowy, bolszewickie państwo stanu wyjątkowego
- wojna domowa i tzw. obca interwencja
- eksperymenty gospodarcze 1918-1933 (tzw. komunizm wojenny, NEP, piatletki,
kolektywizacja wsi)
- wielkie czystki lat 30-tych
- sowiecka polityka zagraniczna 1918-1939
Literatura podstawowa:
Heller M., Niekricz A., Utopia u władzy. Historia ZSRR od 1917 do dziś, Paris 1982,
Pipes R., Rosja bolszewików, Warszawa 2005; Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994
Smaga J., Narodziny i upadek imperium ZSRR 1917-1991, Kraków 1992
Literatura pomocnicza:
Bregman A., Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 19391941, wyd. 1-7, Londyn 1948-1983
Bullock A., Hitler i Stalin. Żywoty równoległe, Warszawa 1994
Conquest R., Lenin, Prawda o wodzu rewolucji, Warszawa, Chicago 1997
Dębski S, Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941,Warszawa2003
Furet F., Przeszłość pewnego złudzenia, Warszawa 1996
Haffner S, Diabelski pakt. Z dziejów stosunków niemiecko-rosyjskich 1917-1941,Warszawa 1997
Johnson P., Historia polityczna świata od lat dwudziestych do osiemdziesiątych, Wrocław 1989
Malia M. E., Sowiecka tragedia: historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917-1991,
Warszawa 1998
Mania A., Polityka administracji Franklina D. Roosevelta wobec Związku Radzieckiego w latach
1933-1939, Kraków 1982,
Topitsch E., Wojna Stalina. Długofalowa strategia radziecka wobec Zachodu jako racjonalna
polityka siły, Wrocław 1996
Wieczorkiewicz P. P., Stalin i generalicja w latach 1937-1941. Sprawa Tuchaczewskiego i jej
konsekwencje, Warszawa 1994,
Lp. 5
ZIII 05w
4
Temat zajęć:
Kryzys demokracji parlamentarnej w Europie (faszyzm, narodowy socjalizm, autorytaryzm)
Zakres tematyczny:
- podstawy ideowe
- faszyzm we Włoszech
- narodowy socjalizm w Niemczech
- systemy autorytarne w Europie Środkowej i Południowo–Wschodniej
Literatura podstawowa:
Eatwell E., Faszyzm. Historia, Poznań 1999
Laqueur W., Faszyzm: wczoraj, dziś, jutro, Warszawa 1998
Literatura pomocnicza:
Borejsza J., Szkoły nienawiści. Historia faszyzmów europejskich 1919–1945, Wrocław 2000
Bullock A., Hitler i Stalin. Żywoty równoległe, Warszawa 1994
Bullock A., Hitler studium tyranii, Warszawa 1971
Burleigh M., Trzecia Rzesza. Nowa historia, Warszawa 2002
Dyktatury w Europie Środkowo–Wschodniej 1918–1939, Wrocław 1973
Faszyzm – teoria i praktyka w Europie (1922–1945), red. K. Działocha, Wrocław 1977
Faszyzmy europejskie (1922–1945) w oczach współczesnych historyków, Warszawa 1979
Grodziński P., Filozofia Adolfa Hitlera w Mein Kampf, Warszawa – Olsztyn 1992
Jäckel E., Panowanie Hitlera. Spełnienie światopoglądu, Wrocław 1989
Johnson P., Historia polityczna świata od lat dwudziestych do osiemdziesiątych, Wrocław 1989
Maciejewski M., Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej, Warszawa
1985
Milza P., Faszyzm: hitlerowskie Niemcy, Włochy Mussoliniego, Warszawa 1992
Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa III Rzeszy, Wrocław
1974
Sierpowski S., Faszyzm we Włoszech 1919–1926, Wrocław 1973
Zmierczak M., Spory o istotę faszyzmu. Dzieje i krytyka, Poznań 1988
Żarnowski J., Systemy autorytarne a faszyzm, Dzieje Najnowsze, R. X 1978/1
Lp. 6
Temat zajęć: Próby obrony traktatowego status quo 1933–1934 (mocarstwa zachodnie, III
Rzesza, Włochy, Związek Sowiecki)
Zakres tematyczny:
- Pakt Czterech Mocarstw
- próby budowy systemu bezpieczeństwa zbiorowego
- obrona suwerenności Austrii
Literatura podstawowa:
Kitchen M., Historia Europy 1919–1939, Wrocław 1992 (rozdz. I)
Olszański K., Rewizjonizm niemiecki od Wersalu do Locarno (1919–1925), Kraków 2001
Sierpowski S., Między wojnami 1919–1939, cz. I, Poznań 1998
Literatura pomocnicza:
Batowski H., Europa zmierza ku przepaści, Poznań 1977
Batowski H., Rok 1938 - dwie agresje hitlerowskie, Wyd. Poznańskie, Poznań 1985
Baumgart M., Londyn–Berlin 1918–1939. Niemcy w brytyjskiej polityce zagranicznej,
Szczecin 1993
Brzeziński A. M., Zagadnienie bezpieczeństwa zbiorowego w Europie w polityce zagranicznej
Francji (1919–1939), Łódź 1992
Lp. 7
ZIII 05w
5
Mazur Z., Pakt Czterech, Poznań 1979
Koszel B., Rywalizacja niemiecko–włoska w Europie Środkowej i na Bałkanach w latach
1933–1941, Poznań 1987
Żerko S., Wymarzone przymierze Hitlera. Wielka Brytania w narodowosocjalistycznych
koncepcjach i w polityce III Rzeszy do 1939 r., Instytut Zachodni, Poznań 1995
Temat zajęć:
Lp. 8 Załamanie się ładu wersalskiego w Europie (1936–1939)
Zakres tematyczny:
- Agresja Włoch na Etiopię i załamanie się współpracy mocarstw zachodnich i Włoch
- wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939) i współpraca włosko–niemiecka (Oś Rzym–
Berlin)
- remilitaryzacja Nadrenii i erozja francuskiego systemu sojuszy wschodnich
- Wielka Brytania i polityka appeasementu
- Anschluss Austrii (III 1938 r.) i Monachium (IX 1938 r.)
- aneksja Czech i Moraw (III 1939 r.)
Literatura podstawowa:
Bartlett Ch., Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880–
1990, Wrocław 1997
Koszel B., Hiszpański dramat 1936–1939.Wojna domowa w polityce mocarstw europejskich,
Poznań 1991
Sierpowski S., Między wojnami 1919–1939, cz. II, Poznań 1999
Literatura pomocnicza:
Bartnicki A., Pierwszy front drugiej wojny światowej. Konflikt włosko–etiopski 1935–1936,
Warszawa 1971
Batowski H., Europa zmierza ku przepaści, Poznań 1977
Batowski H., Rok 1938 - dwie agresje hitlerowskie, Wyd. Poznańskie, Poznań 1985
Baumgart M., Londyn–Berlin 1918–1939. Niemcy w brytyjskiej polityce zagranicznej, Szczecin
1993
Beevor A., Walka o Hiszpanię 1936-1939. Pierwsze starcie totalitaryzmów. Kraków 2009
Brzeziński A. M., Zagadnienie bezpieczeństwa zbiorowego w Europie w polityce zagranicznej
Francji (1919–1939), Łódź 1992
Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996
Koszel B., Rywalizacja niemiecko–włoska w Europie Środkowej i na Bałkanach w latach 1933–
1941, Poznań 1987
Zgórniak M., Europa w przededniu wojny. Sytuacja militarna w latach 1938-1939, Kraków 1993,
ZIII 05w
6
Lp. 9. Temat zajęć:
Początek II wojny światowej. Kwestie polityczne i militarne 1939-1941.
Zakres tematyczny:
- przygotowania III Rzeszy do agresji na Polskę, współpraca ze Związkiem Sowieckim
(pakt Ribbentropp-Mołotow)
- efekty współpracy sowiecko-niemieckiej w Europie Środkowo-Wschodniej (upadek
Polski, wojna fińsko-sowiecka, aneksja państw bałtyckich)
- niemieckie sukcesy na zachodzie w 1940 r.
- narastanie sprzeczności sowiecko-niemieckich 1940-1941 i wybuch wojny
- front wschodni w 1941 r.
- ambicje Japonii na Dalekim Wschodzie, początek konfliktu militarnego z USA
Literatura podstawowa:
Bartlett Ch., Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880–
1990, Wrocław 1997
Dębski S., Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko–sowieckie 1939–1941, Warszawa
2003
Literatura pomocnicza:
Bregman A., Najlepszy sojusznik Hitlera, Warszawa 1989
Gardner L. C., Sfery wpływów. Wielkie mocarstwa i podział Europy. Od Monachium do Jałty,
Warszawa 1999,
Gilbert M., Druga wojna światowa, Warszawa 2000
Haffner S., Diabelski pakt. Z dziejów stosunków niemiecko–rosyjskich 1917–41,Warszawa 1997
Kastory A., Finlandia w polityce mocarstw 1939-1940, Kraków 1993
Kastory A., Złowrogie sąsiedztwo. Rosyjska polityka wobec europejskich państw ościennych w
latach 1939–1940, Kraków 1998
Magenheimer H., Hitler. Strategia klęski 1940-1945, Warszawa 2000
Masson P., Historia Wehrmachtu 1939-1945, Warszawa 1995
Raack R. C., Polska i Europa w planach Stalina, Warszawa 1997
Sołonin M., 23 czerwca. Dzień „M”. Poznań 2008
Topitsch E., Wojna Stalina. Długofalowa strategia radziecka wobec Zachodu jako racjonalna
polityka siły, Wrocław 1996
Weinberg G. L., Świat pod bronią. Historia powszechna II wojny światowej, t. I: 1939-1941,
Kraków 2001
Lp. 10 Temat zajęć:
„Wielka Koalicja”. Wojna i polityka 1942-1945
Zakres tematyczny:
- zagadnienia współpracy wojskowej i politycznej między USA, Wielką Brytanią i ZSSR,
- działania wojenne w 1942, front wschodni, Afryka Północna
- przełom militarny w 1943 roku, front wschodni (Stalingrad i Kursk), wyeliminowanie
Włoch z wojny,
- problemy współpracy politycznej mocarstw, konferencja w Teheranie
- działania wojenne w 1944 roku, Overlord, wyzwolenie Francji i Belgii, front włoski,
armia sowiecka w Europie Środkowej, losy satelitów III Rzeszy, konflikt w łonie
Wielkiej Koalicji – Powstanie Warszawskie, sprawa polska,
-
konferencje na Malcie i w Jałcie
-
koniec działań wojennych w Europie, kapitulacja Japonii,
Poczdam, bilans II wojny światowej
ZIII 05w
7
Literatura podstawowa:
Gardner L. C., Sfery wpływów. Wielkie mocarstwa i podział Europy. Od Monachium do Jałty,
Warszawa 1999
Gilbert M., Druga wojna światowa, Warszawa 2000
Literatura pomocnicza:
Ambrose S. E., D–Day: 6 czerwca 1944: przełomowa bitwa II wojny światowej, Warszawa 1999
Bartlett Ch., Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880–
1990, Wrocław 1997
Grudziński P., Przyszłość Europy w koncepcjach F. D. Roosevelta (1933–1945), Wrocław 1980
Magenheimer H., Hitler. Strategia klęski 1940–1945, Warszawa 2000.
Mania A., Studia z dziejów stosunków amerykańsko-radzieckich w okresie II wojny światowej,
Kraków 1989
Masson P., Historia Wehrmachtu 1939-1945, Warszawa 1995.
Overy R., Krew na śniegu. Rosja w drugiej wojnie światowej, Gdańsk 1999
Raack R. C., Polska i Europa w planach Stalina, Warszawa 1997
Rosen-Zawadzki K., Bałkańskie koncepcje strategiczne a kampania we Włoszech 1943–1945,
Wrocław 1964
Stafford D., Wielka Brytania i ruch oporu w Europie 1940–1945, Warszawa 1984
Tebinka J., Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939–1945, Warszawa
1998
Topitsch E., Wojna Stalina. Długofalowa strategia radziecka wobec Zachodu jako racjonalna
polityka siły, Wrocław 1996
Literatura
Bartlett Ch., Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach
1880–1990, Wrocław 1997
Batowski H., Między dwiema wojnami 1919–1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków
2001
Batowski H., Rok 1938 - dwie agresje hitlerowskie, Wyd. Poznańskie, Poznań 1985
Baumgart M., Londyn–Berlin 1918–1939. Niemcy w brytyjskiej polityce zagranicznej,
Szczecin 1993
Beevor A., Walka o Hiszpanię 1936-1939. Pierwsze starcie totalitaryzmów. Kraków 2009
Borejsza J., Szkoły nienawiści. Historia faszyzmów europejskich 1919–1945, Wrocław 2000
Brzeziński A. M., Zagadnienie bezpieczeństwa zbiorowego w Europie w polityce
zagranicznej Francji (1919–1939), Łódź 1992
Bullock A., Hitler i Stalin. Żywoty równoległe, Warszawa 1994
Bullock A., Hitler studium tyranii, Warszawa 1971
Burleigh M., Trzecia Rzesza. Nowa historia, Warszawa 2002
Dyktatury w Europie Środkowo–Wschodniej 1918–1939, Wrocław 1973
Eatwell E., Faszyzm. Historia, Poznań 1999
Faszyzm – teoria i praktyka w Europie (1922–1945), red. K. Działocha, Wrocław 1977
Faszyzmy europejskie (1922–1945) w oczach współczesnych historyków, Warszawa 1979
Friedman M. I R., Wolny wybór. Wyd. „Kurs”, bmw. 1985, (nowe wyd.: Sosnowiec 1994)
Grodziński P., Filozofia Adolfa Hitlera w Mein Kampf, Warszawa – Olsztyn 1992
Holzer J., Europa wojen 1914-1945, Warszawa 2008
Jeziorny D., Londyn a spuścizna po monarchii Habsburgów. Sprawa Austrii w koncepcjach i
praktyce dyplomatycznej Wielkiej Brytanii (1918–1919), Toruń 2002
ZIII 05w
8
Johnson P., Historia polityczna świata od lat dwudziestych do osiemdziesiątych, Wrocław
1989
Heller M., Niekricz A., Utopia u władzy. Historia ZSRR od 1917 do dziś, Paris 1982
Historia polityczna świata XX wieku pod red. M. Bankowicza, t. I: 1901–1945, Kraków 2004
Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny – Rozkwit – Upadek. Przemiany gospodarcze i
konflikty zbrojne w latach 1500–2000, Warszawa 1994
Kindleberger Ch. P., Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych. Warszawa
1999
Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996
Kitchen M., Historia Europy 1919–1939, Wrocław 1992
Kiwerska J., Między izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów
Zjednoczonych od Wilsona do Roosevelta, Instytut Zachodni, Poznań 1995
Kofman J., Nacjonalizm gospodarczy - szansa czy bariera rozwoju. Przypadek Europy
Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, PWN, Warszawa 1992
Koszel B., Hiszpański dramat 1936–1939.Wojna domowa w polityce mocarstw europejskich,
Poznań 1991
Koszel B., Rywalizacja niemiecko–włoska w Europie Środkowej i na Bałkanach w latach
1933–1941, Poznań 1987
Kraszewski P., Polityka Wielkiej Brytanii wobec Niemiec w latach 1918–1925, Poznań 1982
Kotłowski T., Historia Republiki Weimarskiej (1919–1933), Poznań 1997
Laqueur W., Faszyzm: wczoraj, dziś, jutro, Warszawa 1998
Lubbe A., Dominacja i współzależność. Ekonomiczne podstawy Pax Britannica i Pax
Americana, Warszawa 1994
Łaptos J., Solarz J., Zgórniak M., Wielka historia świata, T. XI, Wielkie wojny w XX wieku,
Kraków 2006
Maciejewski M., Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej,
Warszawa 1985
Malia M. E., Sowiecka tragedia: historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917–1991,
Warszawa 1998
Masson Ph., Historia Wehrmachtu 1939–1945, Warszawa 1999
Milza P., Faszyzm: hitlerowskie Niemcy, Włochy Mussoliniego, Warszawa 1992
Materski W., Bolszewicy i samuraje: walka dyplomatyczna i zbrojna o rosyjski Daleki
Wschód (1917–1925), Wrocław 1990
Olszański K., Rewizjonizm niemiecki od Wersalu do Locarno (1919–1925), Kraków 2001
Paszkiewicz J., Jugosławia w polityce Włoch w latach 1914–1941, Poznań 2004
Peukert D., Republika Weimarska, Warszawa 2005
Pipes R., Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994
Polit J., Smutny kontynent. Z dziejów Azji Wschodniej w XX wieku, Kraków 2002
Polit J., Odwrót znad Pacyfiku? Wielka Brytania wobec Dalekiego Wschodu (1914–1922),
Kraków 1999
Potter E. B., Nimitz, Warszawa 2004
Powszechna historia gospodarcza 1918–1991, pod red, W. Morawskiego, Warszawa 1994
Rojek W., Spory o władanie morzem. Polityczno – dyplomatyczne aspekty zbrojeń morskich
w okresie międzywojennym 1919–1939, Kraków 1994
Rosja XX wiek. Od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej, pod red. J. Zołotowskiego, Kraków 2004
Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa III Rzeszy,
Wrocław 1974
Sierpowski S., Między wojnami 1919–1939, cz. II, Poznań 1999
ZIII 05w
9
Sierpowski S., Narodziny Ligi Narodów. Powstanie, organizacja, zasady działania, Poznań
1984
Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 2003
Szulc W., Przemiany gospodarcze i społeczne w Jugosławii w okresie międzywojennym
1918-1941, Wyd. UAM, Poznań 1980
Wojnarski D., Powszechna historia gospodarcza, Warszawa 2004
Woodman R., Konwoje arktyczne 1941–1945, Warszawa 2002
Sierpowski S., Faszyzm we Włoszech 1919–1926, Wrocław 1973
Zmierczak M., Spory o istotę faszyzmu. Dzieje i krytyka, Poznań 1988
Żarnowski J., Systemy autorytarne a faszyzm, Dzieje Najnowsze, R. X 1978/1
Zgórniak M., Europa w przededniu wojny. Sytuacja militarna w latach 1938-1939, Kraków
1993
ZIII 05w
10
Download