ECO-MATCH PODCZAS TARGÓW POLEKO Giełda Kooperacyjna

advertisement
GIEŁDA KOOPERACYJNA
Termin Eco-Match
Termin przyjmowania
zgłoszeń
Wybór partnerów do
spotkań
Miejsce
21 listopada 2012
5 listopada 2012
5-12 listopada 2012
sala konferencyjna MTP
(obok pawilonu nr 5)
Formularz Zgłoszeniowy
Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną:
[email protected] (w temacie e-maila: Eco-Match) lub faksem na nr 56 658 89 51
DANE FIRMY:
Pełna nazwa firmy:
Typ organizacji:
Firma
Wielkość zatrudnienia:
1-10
Adres firmy:
ulica:
Uniwersytet
11-25
26-50
51-100
poczta:
Uczestnik:
(
tel.: kom.
)
Tytuł akademicki:
faks:
(
)
www:
Języki:
Angielski
Rodzaj oferty:
Profil technologiczny
Profil gospodarczy
Oferta technologiczna
Wykonawca/Kupiec
Zapotrzebowanie na technologię
Podwykonawca/Dostawca
Rezultaty badań
Know-how/ekspertyza
+250
NIP:
e-mail:
Kontakt podczas giełdy
101-250
Stanowisko:
tel.:
Inne
województwo:
kod:
Kontakt:
Jednostka badawcza
Niemiecki
Polski
Zgłaszam chęć odbycia międzynarodowych rozmów z partnerami podczas Eco-Match (21/11/2012, g. 10:00 –
17:30)
Jestem wystawcą Targów / nr stoiska:
Opis organizacji:
(min. 500 znaków)
Obszary działania
Woda i ścieki
Woda i uzdatnianie
Ochrona przed powodzią
Energia
Odnawialne źródła energii
Racjonalne wykorzystanie energii
Rozwiązania energooszczędne
Urządzenia i instalacje
Opomiarowanie i aparatura kontrolna
Systemy ochrony środowiska
Odpady
Utylizacja, recykling
inne
Powietrze
Filtracja powietrza
Hałas, wibracje
Ziemia
Rewitalizacja, rekultywacja
Inne obszary
Inne
Gdzie uzyskałaś/ -eś informacje o Eco-Match:
strona internetowa
reklama w prasie
broszura reklamowa
od pracownika sieci Enterprise Europe Network (telefon, e-mail)
Inne źródło
Typ poszukiwanego partnera (np. partner przemysłowy, handlowy, ośrodek badawczo-rozwojowy)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez biuro sieci Enterprise Europe Network w Toruniu przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
moich danych osobowych w celach związanych z zakresem realizacji statutowych zadań biura sieci Enterprise Europe Network w Toruniu.
Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem przekazanych danych jest biuro sieci Enterprise Europe Network w Toruniu przy Toruńskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz, że przysługuje mi zgodnie z art. 24 ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, prawo wglądu do
swoich danych, prawo ich poprawienia oraz że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne.
...............................................................
Miejscowość
........................................................... ..............................................................
Data
Podpis osoby upoważnionej do składania
oświadczeń w imieniu firmy
Download