Efektywne zarządzanie zespołem – organizacja pracy

advertisement
Efektywne zarządzanie zespołem – organizacja pracy
własnej i innych
Opis szkolenia:
Przygotowanie kadry zarządzającej do profesjonalnego, świadomego i efektywnego kierowania
pracą podlegających im zespołów pracowniczych z uwzględnieniem głównych aspektów i
wyzwań wynikających ze sprawowania funkcji kierowniczej.
Cel szkolenia:
Zajęcia mają charakter warsztatowy, co oznacza z jednej strony ich „roboczy” charakter, z drugiej
zaś wysoki poziom interaktywności. Uczestnicy szkolenia biorą w nim aktywny udział. Głównym
celem, jaki sobie stawiamy, jest „praktyczna użyteczność” przekazywanej wiedzy, a także wstępne
„wypróbowanie” określonych umiejętności omawianych podczas zajęć.
Cele szkolenia zamierzamy osiągnąć poprzez:
mini – wprowadzenia teoretyczne, wspomagane środkami audiowizualnymi;
dyskusje kierowane wykorzystujące interakcje grupy z trenerem;
dynamiczne ćwiczenia symulujące realne sytuacje;
studia przypadków - analizy konkretnych sytuacji występujących w pracy;
testy tematyczne
prezentacje w wykonaniu uczestników;
analizę zachowań zarejestrowanych kamerą video.
Korzyści:
lepiej rozumieli rolę i funkcje menedżera
znali swój preferowany styl przewodzenia
potrafili dostosować styl zarządzania do sytuacji, zespołu itp.
skuteczniej zarządzali swoimi zespołami poprzez rozwiniecie swoich umiejętności
interpersonalnych
wiedzieli jak zwiększać efektywność działania zespołów pracowniczych
potrafili podnosić wydajność i zaangażowanie pracowników
znali wagę i wpływ kwalifikacji pracownika na jego pracę oraz realizację celów
znali sposoby motywowania pracowników
potrafili wspierać podwładnego w realizacji zadań
Program:
PSYCHOLOGIA PRACY – wybrane zagadnienia istotne z punktu widzenia pracy
managera
-Psychologia funkcjonowania w grupie: role grupowe, struktura gryp formalnych i nieformalnych,
relacje wewnątrz grup i pomiędzy nimi, komunikacja formalna (planowa) i nieformalna
(spontaniczna)
-Wpływ stylu zarządzania managera na parametry pracy (wydajność, jakość) oraz „klimat”
panujący w przedsiębiorstwie
-Stres w środowisku pracy oraz metody jego redukcji
-Postawy i zachowania asertywne
-Sytuacje problemowe
SZEF, czyli kto ?
-Manager i jego rola w organizacji
-Źródła silnej /bądź słabej/ pozycji managera wśród podwładnych i współpracowników
-Nastawienie do życia a predyspozycje kierownicze (wg Thomasa Harris’a)
-Pracownicy oraz czynniki ich sukcesu: kompetencje, środowisko, wola
-Typologia pracowników wg ich nastawienia i kompetencji
KIEROWANIE
-O istocie kierowania
-Tradycyjne style kierowania
-Coaching i mentoring
-Manager jako lider i przywódca zespołu
-Zbiór zasad dobrego managera
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA jako klucz do sukcesu managera
-Komunikacja jedno- i dwukierunkowa
-Czynniki sprzyjające i utrudniające komunikowanie się i porozumienie
-Komunikacja werbalna i niewerbalna
-Kilka słów o efektywnej komunikacji werbalnej – mówienie, słuchanie, pytania
-Kilka słów o efektywnej komunikacji niewerbalnej: składniki komunikacji niewerbalnej
-Krótki kurs „body language” dla managerów
-Lista rzeczy zalecanych oraz “przestępstwa” komunikacyjne w praktyce managerskiej
-Zebrania, narady, odprawy (przygotowanie i przebieg)
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
-Skuteczne delegowanie zadań i rozwijanie umiejętności kierowniczych
-Dlaczego menedżer nie deleguje władzy?
-Sprzymierzeńcy w delegowaniu zadań menedżera:
-Co, kto, dlaczego, jak i kiedy - procedura delegowania
-Rozwijanie samodzielności podwładnych
-Zarządzanie przez cele.
Prowadzący:
mgr Wioletta Kwiatkowska – posiada ponad trzynastoletnie doświadczenie z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi w dużych i średnich międzynarodowych firmach produkcyjnych i
handlowych. Uczestniczyła w tworzeniu polityki personalnej w firmie produkcyjnej,
implementacji nowych linii produkcyjnych oraz stabilizacji procesu produkcyjno-handlowego.
Szkoliła między innymi z zakresu prawa pracy, motywacji, rekrutacji, zarządzania
zmianą, zarządzania zespołem, delegowania zadań oraz komunikacji interpersonalnej.
Koordynowała projekty HR z zakresu budowania systemów motywacyjno-premiowych, badania
satysfakcji pracowniczej oraz działań naprawczych. Uczestniczyła w otwarciu dwóch firm od
podstaw. Pełniła funkcję ławnika w Sądzie Pracy. Prowadziła warsztaty z tematyki HR w szkole
językowej Speak-up w języku angielskim. Prowadziła zajęcia z tematyki ZZL na AGH w
Krakowie. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniową oraz rozwija swoje kompetencje
trenerskie poprzez realizację szkoleń w różnorodnych grupach szkoleniowych.
W ramach swojej działalności trenerskiej realizowała projekty m.in. dla firm: Prosperus
Doradztwo Personalne w Toruniu, Stolter Sp. z o.o. w Grubnie, Shorewood Poland w Krobii,
Inwestor Usługi Szkoleniowe w Toruniu, Centrum Edukacji Dorosłych w Toruniu – Obrusin,
AMJ Aficcio i NE, Fundacja Daj Szansę w Toruniu, Fundacja Gospodarcza Pro-Europa w
Toruniu, Europejskie Centrum Biznesu i Szkoleń. Poradnictwo Psychologiczne w Bydgoszczy,
Truck Lite Europe w Bydgoszczy, Leroy Merlin w Bydgoszczy, Telepizza Polska w Toruniu,
Akademia Rolniczo-Techniczna w Krakowie, Stomil w Bydgoszczy.
Organizacja szkolenia
Zajęcia odbędą się Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu - w godzinach 9.00-14.00.
Harmonogram spotkania:
GODZ.
Temat
9.00–10.30
Efektywne zarządzanie zespołem – organizacja pracy
własnej i innych
10.30-10.45
Przerwa
10.45-12.15
12.15- 12.30
12.30-14.00
Efektywne zarządzanie zespołem – organizacja pracy
własnej i innych
Przerwa
Efektywne zarządzanie zespołem – organizacja pracy
własnej i innych
14.00 – 14.15
Przerwa
14.15 – 15.45
Efektywne zarządzanie zespołem – organizacja pracy
własnej i innych
Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Opłata:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 290 zł od osoby
Zapisy:
Zainteresowanych prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie
dostarczenie go osobiście, drogą pocztową, faksem bądź e-mailem do Centrum Studiów
Podyplomowych i Szkoleń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Dekerta 26-28 (parter, pokój 060)
tel. 056 66 09 270-271
fax. 056 66 09 207
[email protected]sb.torun.pl
Download