Ocena efektów funkcjonowania systemu zarządzania jakością w

advertisement
Marcin Olkiewicz *
Ocena efektów funkcjonowania systemu zarządzania
jakością w przedsiębiorstwie
Wstęp
Systemy zarządzania jakością coraz częściej stały się w szybko rozwijającej się gospodarce podstawowym narzędziem przedsiębiorstw
w pogoni i walce o jakość świadczonych dóbr i usług. Jednocześnie systemy ZJ zwiększyły zdolności do zaspokajania stwierdzonych i potencjalnych potrzeb klientów przez przedsiębiorców. Klienci stali się wymagającymi graczami rynku, co powoduje szybsze pojawianie się nowych produktów, usług, technologii, jakości, rozwiązań w zarządzaniu, dzięki czemu nastąpił wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
Jakość stała się więc jednym z głównych atutów rozwoju organizacji
i rywalizacji przedsiębiorstw.
Celem artykułu jest zidentyfikowanie efektów wdrożonego systemu
zarządzania jakością oraz ocena jego funkcjonowania w przedsiębiorstwie.
Problem badawczy nie jest nowy, odkrywczy, ale i nie w pełni zbadany.
Artykuł podda ocenie teorie z zakresu zarządzania jakością, pewne poglądy i założenia z rzeczywistym obrazem określonego zjawiska. Głównie
skupi się na systemach zarządzania jakością oraz ich pływie na funkcjonowanie, zarządzanie i rozwój przedsiębiorstw. Rozważania zostaną poparte
wynikami autorskiego badania empirycznego przeprowadzonego w 2011 r.
wśród 520 przedsiębiorstw na terenie środkowopomorskim (byłego województwa koszalińskiego). Narzędziem badawczym badania sondażu opinii publicznej była ankieta, która zawierała pytania otwarte i zamknięte.
Pytania dotyczące systemów zarządzania jakością posiadały stopniowanie
ważności odpowiedzi.
1. Systemowe zarządzanie organizacją
Systemowe zarządzanie organizacją przedstawia pewnego rodzaju
połączenie dwóch elementów: systemu i zarządzania organizacją. PotoczAdiunkt, doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, Zakład
Zarządzania, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska,
[email protected]
*
204
Marcin Olkiewicz
nie system jest procesem przetwarzającym różnego rodzaju dane, które
określają możliwość wprowadzania zmian. W szerszym ujęciu to „koncepcja projektowania i usprawniania systemów działania, w której doskonalony układ przedstawiony jest jako zbiór następujących części składowych:
funkcja systemu, wejście, wyjście, sekwencja kroków przekształcenia wejść
w wyjścia (proces), otoczenie systemu, wyposażenie i zasoby ludzkie”
[Adamska, 2004, s. 568]. Natomiast zarządzanie określane jest jako: zestaw
działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie,
przewodzenie tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie), skierowanych na
zasoby organizacji (ludzkie, rzeczowe, finansowe, informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny
i skuteczny [Griffin, 2004, s. 6]. Ten zestaw działań potocznie określa się
jako procesowe działanie organizacji mające na celu osiągnięcie założonego
planu (efektu). Dlatego przedstawione definicje wskazują jak system i zarządzanie mogą być ze sobą nierozwiązalnie połączone tworząc systemowe
zarządzanie jako „optymalne długofalowe działanie”. Dlatego systemowe
zarządzanie można zidentyfikować jako zbiór wzajemnie powiązanych
i oddziaływujących na siebie elementów niezbędnych do określenie strategii, polityki, kierunków działania oraz celów organizacji i sposobów ich
osiągania. Dzięki systemowemu zarządzaniu, organizacja jest lepiej przygotowana na zmiany, posiada odpowiednie zasoby, pracownicy są bardziej
uświadomieni w kierunkach działania i dążeniach organizacji, itp. W praktyce podkreśla się, iż aby przedsiębiorstwo osiągnęło sukces rynkowy winno do procesu zarządzania podejść systemowo. Oznacza to, że przedsiębiorstwo w ciągły sposób (nawet małymi kroczkami) powinno realizować
określoną strategię działania w celu rozwoju w dłuższej perspektywie czasu. Wszystkie działania organizacji muszą być przeanalizowane i zaplanowane tak, aby organizacja funkcjonowała w sprawny, skuteczny, efektywny sposób i osiągała wymierny efekt, jakim jest zysk. Dlatego należy pamiętać, iż na systemowe zarządzanie wpływa dużo elementów składowych,
które przy planowaniu należy wziąć pod uwagę, a do podstawowych zalicza się między innymi: ilość i złożoność procesów organizacyjnych, uwarunkowania techniczne i technologiczne, struktura organizacyjna, kultura
organizacyjna, system celów i wartości, myślenie strategiczne, przepływ
informacji, relacje organizacja a otoczenie, potrzeby klientów itd.
Ocena efektów funkcjonowania systemu zarządzania jakością…
205
2. System zarządzania jakością
Rywalizacja między podmiotami, w celu zaspokojenia potrzeb klienta,
znacząco wpływa na funkcjonowanie organizacji a w szczególności możliwości wprowadzania szybkich zmian, dostosowania się do nadchodzących
trendów, itp. Takie działania z jednej strony mogą wpłynąć negatywnie na
funkcjonowanie przedsiębiorstwa a z drugiej mobilizująco. Dlatego dla
ograniczenia pochopnie podejmowanych decyzji związanych z uzyskaniem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa powinny działać zgodnie
z przyjętą strategią ukierunkowaną na: przyszłość, kompleksowość, innowacyjność, maksymalizację wartości firmy, klienta. Te wszystkie wartości
są osiągane dzięki realizowanym działaniom mającym na celu podwyższenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez zmiany w zakresie zarządzania a w szczególności ukierunkowania się na zarządzanie
jakością. Zmiany jakościowe powinny obejmować wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa, gdyż w innym przypadku cel zostanie osiągnięty tylko połowicznie. Nie tylko ważnym elementem zarządzania jakością
jest obszar zmian, ale także sposób, w jakim go realizujemy. Jeżeli przedsiębiorstwo skupi się wyłącznie na jednorazowym działaniu to efekt może
być natychmiastowy, lecz krótkotrwały. Dlatego coraz częściej przedsiębiorstwa decydują się na ciągłe działania poprawy jakości w ramach określonego systemu zarządzania jakością.
System zarządzania jakością to zbiór wzajemnie powiązanych lub
wzajemnie oddziaływujących elementów niezbędnych do ustanowienia
polityki i celów, i osiągania tych celów oraz kierowania organizacją (zasobem ludzi i infrastrukturą, z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień
i powiązań) i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości [PKN, 2006, s. 2731]. Systemy zarządzania jakością stanowią zatem pewnego rodzaju instrukcję postępowania, której celem jest stworzenie odpowiednich warunków do ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa. Aby uzyskać odpowiedni poziom jakości oferowanych dóbr lub usług (zgodnych z wymaganiami
i oczekiwaniami klientów), wzrost efektywności i skuteczności oraz rozwój
przedsiębiorstwa (ciągłego doskonalenia) należy przestrzegać i działać
zgodnie znormalizowanymi wytycznymi systemów zarządzania jakością.
Od 2000 roku zaczęły istnieć ujednolicone systemy zarządzania jakością, które zostały opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO – International Standard Organization) będącą ogólnoświatową federacją krajowych organizacji normalizacyjnych. Do dziś dnia
wprowadzane są aktualizacje oraz nowe normy określające nowy standard,
206
Marcin Olkiewicz
stanowiące wzór zapewnieniu możliwości spełnienia wymagań jakościowych i zwiększania satysfakcji klienta w relacjach przedsiębiorstwo-klient.
W Polsce wdrażane są następujące systemy:
1. Systemy Zarządzania Jakością lub Zapewnienia Jakości: ISO 9001,
ISO 13485, ISO/TS 16949, IRIS, ISO 3834, EN 15038, BRC/IoP, BRC.
2. Systemy Zarządzania Środowiskiem: ISO 14001, EMAS, FSC-CoC,
EN 16001.
3. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem I Higieną Pracy: PN-N18001, OHSAS 18001, SCC.
4. Systemy Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności:
GHP/GMP, HACCP zgodny z wymaganiami: ISO 22000, Kodeksu
Żywnościowego (Codex Alimentarius), DS 3027, GMP+, BRC Global
Standard – Food, IFS, SQMS.
5. Dobre Praktyki Produkcyjne: ISO 22716, ISO 15378, EN 15593.
6. Systemy zarządzania oparte na zarządzaniu ryzykiem: BS 25999, ISO
27001, ISO 28000, ISO 14971, SA 8000.
7. Systemy zarządzania w laboratoriach i jednostkach inspekcyjnych:
ISO 17025, ISO 15189, ISO 17020.
8. AQAP - Wymagania NATO Dotyczące Zapewnienia Jakości: AQAP
2110, AQAP 2120, AQAP 2130, AQAP 2131.
9. INNE STANDARDY: Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością
Serii ISO, PN-N 19001, ZKP, SQAS, TAPA, EN 15838.
Najczęściej wdrażanymi i certyfikowanymi systemami zarządzania
i zapewnienia jakości w Polsce są:
– ISO 9001 (System Zarządzania Jakością),
– ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego),
– PN-N-18001 (Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy),
– GHP/GMP (Dobre Praktyki Higieniczne/Dobre Praktyki Produkcyjne),
– GMP+(holenderski System Certyfikacji w Sektorze Pasz),
– HACCP zgodny z wymaganiami: ISO 22000 (Systemy Zarządzania
Bezpieczeństwem Żywności); Kodeksu Żywnościowego (Codex
Alimentarius) - czyli system wymagany przepisami prawa; DS 3027
(Zapewnienie Bezpieczeństwa Produkcji Żywności z HACCP),
a także:
– ISO 13485 (System Zarządzania Jakością dla producentów wyrobów
medycznych),
Ocena efektów funkcjonowania systemu zarządzania jakością…
207
ISO /TS 16949 (System Zarządzania Jakością dla producentów
z branży motoryzacyjnej),
– ISO 3834 (System Jakości dotyczący spawania materiałów metalowych),
– System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001),
– PN-N 19001 (WSK – Wewnętrzny System Kontroli),
– ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji).
W Polsce coraz więcej przedsiębiorstw posiada system zarządzania
jakością.
Na koniec grudnia 2010 roku scertyfikowanych podmiotów w 178 krajach było 1 457 912. Z opublikowanych danych również wynika, iż w 2010
roku scertyfikowanych podmiotów na świecie na System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 jest aż ponad 1 109 905 - przyrost o 4% do roku 2009 tj.
45 120 przedsiębiorstw, a największym przyrostem certyfikowanych przedsiębiorstw w Polsce to podmioty branży spożywczej1.
Wdrażanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie uzależnione jest od wielu czynników, a w szczególności: wielkości przedsiębiorstwa, branży, rodzaju prowadzonej działalności, orientacji przedsiębiorstwa (główny cel przedsiębiorstwa lub strategiczny kierunek działania, np.:
ochrona środowiska) a także określonej grupy klientów (wymagania kooperacyjne).
Rysunek 1 przedstawia trend stosowanych systemów zarządzania jakością określony poprzez przeprowadzone badanie na terenie byłego województwa koszalińskiego w roku 2011. W badaniu poddanych analizie
zostało 520 przedsiębiorstw o różnej wielkości, branży i rodzaju prowadzonej działalności. Z uzyskanych danych wynika, iż najczęściej wdrażanym systemem był system ISO 9001:2008 oraz HACCP (rysunek 1).
Jak wynika z danych przedstawionych w tablicy 1. największą grupą
przedsiębiorstw w przeprowadzonym badaniu stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Zgodnie z klasyfikacją są to przedsiębiorstwa, w których zatrudnionych jest nie więcej niż 10 osób. Następne grupy stanowią przedsiębiorstwa małe, średnie i duże.
Z badań również wynika, iż największy wskaźnik procentowy, bo aż
52% przypada na podmioty świadczące usługi. Kolejną grupą są przedsiębiorstwa produkcyjne a najmniejszy odsetek 22% przypadł działalności
handlowej.
–
1
[Por: http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1491, dostęp dnia 14.03.2012].
208
Marcin Olkiewicz
Rysunek 1. Stosowane Systemy Zarządzania Jakością
Źródło: Opracowanie własne.
Tablica 1. Klasyfikacja przedsiębiorstw
Wielkość przedsiębiorstwa
%
Mikroprzedsiębiorstwo
Małe przedsiębiorstwom
Średnie przedsiębiorstwo
Duże przedsiębiorstwo
32
27
23
17
Źródło: Opracowanie własne.
Tablica 2. Przedsiębiorstwa wg prowadzonej działalności
Rodzaj działalności
%
Produkcyjna
Usługowa
26
52
Handlowa
22
Źródło: Opracowanie własne.
Ta klasyfikacja niejednoznacznie może wskazywać, iż system zarządzania jakością ISO 9001:2008 odnoszący się do zarządzania jakością jako
całości funkcjonowania przedsiębiorstwa (kompleksowy, „uniwersalny”)
jest najczęściej wybierany. Natomiast inne systemu wybierane są w związku z prowadzoną podstawową działalnością przedsiębiorstwa albo wymaganiami klientów.
Ocena efektów funkcjonowania systemu zarządzania jakością…
209
3. Efekty posiadania systemu zarządzania jakością
Skuteczny system zarządzania jakością to taki, który przynosi wymierne efekty wprowadzanych zmian zwiększając jednocześnie wartość
organizacji. W badanych przedsiębiorstwach do najważniejszych uzyskanych efektów przedsiębiorcy zaliczyli: poprawę jakości oferowanych produktów lub usług, lepszą organizacje pracy oraz skuteczniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem, co obrazuje rysunek 2. Tylko dwa procent badanych przedsiębiorstw wskazało, iż system zarządzania jakością nie przyniósł im żadnych rezultatów.
Rysunek 2. Najważniejsze efekty wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością
Źródło: Opracowanie własne.
Uzyskanie wyżej wymienionych efektów było możliwe poprzez
wprowadzenie zmian w organizacji i to często radykalnych. Dlatego najważniejszym elementem dla prawidłowego funkcjonowania systemu jest
strategiczne zaangażowanie się naczelnego kierownictwa w ciągłe doskonalenie działań organizacji oraz świadczonych dóbr lub usług. W zależności od określonej polityki i celów strategicznych system umożliwia realizację działań udoskonalających, efektem czego są widoczne zmiany zauważane przez pracowników firmy. Rysunek 3 prezentuje, na jakie elementy
w produkcji miało największy wpływ wdrożenie systemu zarządzania jakością w badanych przedsiębiorstwach.
Z rysunku wynika, iż najważniejszym celem systemu ZJ w produkcji jest poprawa jakości produktu lub świadczonej usługi, na co wskazuje prawie połowa badanych przedsiębiorstw.
210
Marcin Olkiewicz
Rysunek 3. Zastosowanie Systemu Zarządzania Jakością w produkcji
Źródło: Opracowanie własne.
Następnie najczęstszym parametrem wskazywanym przez przedsiębiorców była terminowość. Istotnym elementem jest to, iż prawie co 10 badany oznajmiło, iż system zarządzania jakością w produkcji nie przyniósł
żadnej poprawy. Oznacza to, iż nieliczne przedsiębiorstwa mają odpowiednio dostosowane procesy technologiczne do możliwości wytwórczych. Jednakże aż 63 procent badanych przedsiębiorstw (za „zdecydowanie tak” opowiedziało się 26%, a „tak” wskazało 37%) jest przekonanych, iż
posiadanie systemu zarządzania jakością uwiarygodniło powtarzalność
produkcji (procesu świadczenia usług). Oznacza to, iż nie zawsze przedsiębiorcy byli w stanie zapewnić klienta o powtarzalności produkcji, przez co
także jakości oferowanych usług. Dlatego zmieniło się nastawienie wielu
badanych podmiotów. Zaczęto wprowadzać widoczne wewnętrzne zmiany organizacyjne, wywołane wdrożeniem systemu zarządzania jakością
w celu potwierdzenia powtarzalności oferowanej jakości, ukierunkowane
na relacje z klientami, co prezentuje rysunek 4. Wnioskować zatem można,
iż przedsiębiorstwa zmieniają swoje nastawienie do klientów, stają się bardziej elastyczne, dostępne, komunikatywne i są gotowe na niektóre ustępstwa. To powoduje zmiany w funkcjonowaniu organizacji i planowaniu
procesów produkcyjnych. Dlatego te dwa elementy są najczęściej wskazywane zaraz po kliencie. Działania ukierunkowane na klienta najczęściej
mają na celu możliwość zwiększenia lub utrzymania posiadanych klientów. Jak wynika z przeprowadzonego badania 57% przedsiębiorstw (za
zdecydowanie „tak” wskazało 19%, a „ raczej tak” wymieniało 38%) jest
przekonanych, iż posiadanie systemu zarządzania jakością spowodowało-
Ocena efektów funkcjonowania systemu zarządzania jakością…
211
by wzrost ilość nowych klientów. Negatywnie nastawionych stanowiło aż
8% („nie” określało 2%, a „ raczej nie” 6%). Natomiast co do wpływu możliwości utrzymania klientów poprzez posiadanie systemu zarządzania jaskością pozytywnie określiło się 65% badanych a negatywnie tylko 6%.
Rysunek 4. Wpływ Systemu Zarządzania Jakością na zmiany organizacyjne
Źródło: Opracowanie własne.
Wart podkreślenia jest fakt, iż badane podmioty pozytywnie upatrują
w możliwościach, jakie daje system zarządzania jakością, zaistnienie podmiotu na nowych tynkach zbytu, również międzynarodowych. Rysunek 5
ukazuje, iż tylko 18% badanych nie wierzy w siłę oddziaływania systemów
zarządzania jakością.
Rysunek 5. Wpływ SZJ na dywersyfikację rynków zbytu (również międzynarodowe)
Źródło: Opracowanie własne.
212
Marcin Olkiewicz
Należy zauważyć, iż nie tylko system zarządzania jakością dysponuje
siłą oddziaływania na klientów na danym rynku, ale także instytucja, która
potwierdza jego prawidłowe wdrożenie, funkcjonowanie oraz rozwój.
Oznacza to, iż jednostki certyfikujące systemy zarządzania jakością coraz
częściej zaczynają odgrywać znaczącą rolę. Do najważniejszych elementów
kształtowania przewagi jednostki certyfikacyjnej dla przedsiębiorcy należą:
‒ liczba posiadanych akredytacji (jedna akredytacja polska wymagana od
wszystkich jednostek świadczących usługi w RP, druga najczęściej
z kraju pochodzenia jednostki),
‒ przynależność do stowarzyszenia IQNET,
‒ kraj pochodzenia jednostki (tradycja i renoma),
‒ możliwości certyfikacyjne (ilość posiadanych uprawnień do certyfikacji
systemów, liczba pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, wielojęzyczny proces certyfikacyjny, konieczność lub
możliwość wsparcia ekspertami o randze międzynarodowej lub światowej),
‒ klienci (ilość, wielkość podmiotów, branże i klasyfikacje, w jakich są
przyporządkowane itp.).
Należy jednak pamiętać, iż z jednej strony prestiżowa jednostka certyfikacyjna to duże międzynarodowe możliwości zaistnienia, a z drugiej
strony wysokie koszty utrzymania systemu (koszty certyfikacji i podtrzymań). Trzeba podkreślić, że respondenci w 62% uważają, iż dzięki posiadanemu systemowi zarządzania jakością ich przedsiębiorstwa są bardziej
konkurencyjne. Negatywnie opowiada się tylko 1% badanych. Natomiast
w 42% są postrzegani przez klientów za bardziej konkurencyjne i tylko
w 2%, że nie. Niezależnie jaką jednostkę certyfikacyjną będzie posiadała
organizacja, to i tak najważniejsze będzie nastawienie pracowników organizacji do zmian wynikających z wdrożenia systemu zarządzania jakością
oraz jego konieczności rozwoju.
W badanych przedsiębiorstwach nastawienie do wdrożenia systemu
było pozytywne, gdyż tylko 4% opowiedziało się negatywnie. Wdrożony
system zarządzania jakością w 65% zwiększył odpowiedzialność pracowników za wykonywaną pracę, co miało znaczący wpływ na kulturę organizacyjną. System zarządzania jakością miał wpływ na poprawę stosunków
panujących w pracy.
Jednakże z badania wynika, iż największą grupę stanowiły podmioty,
które nie miały wyrobionego zdania (36% badanych podmiotów), nato-
Ocena efektów funkcjonowania systemu zarządzania jakością…
213
miast pozytywnie określiło się 39% (za zdecydowanie „tak” wskazało 7%,
a „tak” wymieniło 32%).
Czy w takim przypadku, gdzie skala efektów nie zawsze przekracza
60% można uznać, iż system zarządzania jakością był dobrym rozwiązaniem a tym bardziej skutecznym? Z przeprowadzonych badań wynika, iż
system zarządzania jakością wprowadził pożądane pozytywne zmiany
w organizacji, w szczególności poprzez zmiany organizacyjne i kontrolne,
co prezentuje rysunek 6.
Rysunek 6. Wpływ SZJ rodzaje wprowadzanych zmian
Źródło: Opracowanie własne.
Zakończenie
W dobie szybko rozwijającej się konkurencyjności należy podkreślić,
że to jakość stała się jednym z najważniejszych czynników oddziaływujących i kształtujących funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw. Oceniając
siłę oddziaływania przedsiębiorstwa coraz częściej skłaniają się lub są zmuszane do zastosowania systemów zarządzania jakością. Każdy przedsiębiorca analizuje wszystkie argumenty przemawiające „za i przeciw” wdrożeniu systemu zarządzania jakością. Z przeprowadzonych badań wynika,
iż do przedsiębiorców bardziej przemówiły argumenty „za”, czego efektem
jest wdrożony odpowiedni system zarządzania jakością. U większości
przedsiębiorców wdrożenie systemu wprowadziło pozytywne zmiany
przyczyniające się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności, między innymi
poprzez poprawę: jakości oferowanych produktów/usług (tak uważa 46%
badanych), relacji z klientami (tak uważa 24% badanych) oraz zwiększenia
odpowiedzialności pracowników za realizowane zadania (tak uważa 65%
214
Marcin Olkiewicz
badanych). Dzięki zastosowaniu systemu zarządzania jakością produkty
(usługi), procesy produkcyjne, sposób funkcjonowania organizacji zostały
udoskonalone, efektem czego jest zwiększenie liczby klientów oraz lepsze
zaspokajanie ich potrzeb. Z badań również wynika, iż istnieją przesłanki do
konieczności stosowania systemów zarządzania jakością. Do głównych sił
nacisku zaliczyć należy: klientów, konkurencje, kooperantów, czynnik ekonomiczny organizacji (duże koszty reklamacji, produktów wadliwych,
przestojów produkcyjnych itp.), elementy zarządzania itp.
Literatura
1. Adamska M. (red.) (2004), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.
2. Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN,
Warszawa.
3. PN-EN ISO 9000. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia
(2006), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
4. http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1491 (dostęp dnia
14.03.2012).
Streszczenie
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością
a w szczególności efektów z jego posiadania. Praca przedstawia systemowe
zarządzanie jako jeden ze sposobów nadzorowania funkcjonowania i rozwoju
organizacji. poprzez. Poruszono również zagadnienia związane systemami zarządzania jakością oraz z rodzajami wdrażanych systemów. Zidentyfikowano
i oceniono efekty z wdrożenia systemu zarządzania jakością, które zostały poparte autorskimi danymi empirycznymi uzyskanymi w przeprowadzonym
badaniu 520 przedsiębiorstw byłego woj. koszalińskiego. Wskazano pozytywny
wpływ system zarządzania jakością na poprawę świadczonej jakości, powtarzalności, konkurencyjność, klientów (utrzymanie i pozyskanie), pracowników
oraz wszystkie aspekty funkcjonowania organizacji. Dzięki takim efektom organizacja posiada zdolność ciągłego doskonalenia funkcjonowania organizacji
jak i poprawy stanu jakości oferowanych produktów lub usług, czego efektem
jest kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów.
Słowa kluczowe
jakość, zarządzanie, strategia, system
Quality management system effects assessment (Summary)
The main object of the article is to present the most important problems
connected with the functioning of quality management systems in the enter-
Ocena efektów funkcjonowania systemu zarządzania jakością…
215
prises especially the effects of a quality management system possession. The
work shows the management system as one of the way of instruments to control a functioning and a development of an organisation. The article also comprises problems connected with quality management systems and kinds of the
systems. Thanks to the research conducted in the 520 enterprises of the middlePomeranian region in Poland the author has identified and valuated the effects
of implementation of quality management systems. The research shows the
positive impact on the improvement of the company quality, repeatability,
competitiveness, clients, employees and other aspects of the organization.
Thanks to the implementation the organization gains the ability to permanent
improvement of its functioning and the quality of its products/service that is
leading to the client demand satisfaction.
Keywords
quality, management, strategy, system
Download